Izvještaj sa 30.sjednice Općinskog vijeća

Danas, 30/04/2019. godine,  je Općinsko vijeće održalo svoju 30. redovnu sjednicu.

Kvorum:
Na današnjoj sjednici bila su prisutna 25 vijećnika. Odsutni su bili: Tursum Mirsad, Buza Fahrudin, Gorak Mugdin, Kubat Muhamed, Škulj Adisa.

Današnjoj sjednici pored vijećnika, općinskog načelnika i pomoćnika općinskog načelnika nazočni su izvjestioci i obrađivači a prema materijalima za današnju sjednicu.

Prisutni gosti: direktor JP “Grijanje”,direktor i predsjednik UO JU “Centar za socijanli rad”.

Vijećnička pitanja i inicijative

– Vijećnička pitanja i inicijative su podnijeli: Rizah Haračić, Enes Piljug, Amar Selimović, Semir Mušija, Adnan Ibrahimspahić, Merjema Purišević, Namir Talić.

Dnevni red
Prijedlog dnevnog reda je usaglašen na sjednici Kolegija 23.04.2019.godine. U međuvremenu je od Služba za imovinskopravne, geodetske poslove i katastar nekretnina pristigao još jedan materijal i to Prijedlog odluke o utvrđivanju javnog interesa u svrhu rekonstrukcije glavnog voda transportnog cjevovoda Bukovica u MZ Kraljeva Sutjeska. Izmjena dnevnog reda je usvojena jednoglasno.

1.Prijedlog programa razvoja zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća na području općine Kakanj 2019-2023

Predlagatelj: Općinski načelnik
Obrađivač: Služba civilne zaštite
Izvjestitelj: Nurudin Hrusto, pomoćnik općinskog načelnika

U diskusiji nije niko učestvovao i Vijeće je prijedlog programa usvojilo jednoglasno.

2.Prijedlog odluke o pristupanju izradi izmjena i dopuna Regulacionog plana „Kakanj“

Predlagatelj: Općinski načelnik
Obrađivač: Služba za privredu, urbanizam i zaštitu okoline
Izvjestitelj: Mirza Fazlić, pomoćnik općinskog načelnika 

U diskusiji nije niko učestvovao i Vijeće je Odluku usvojilo jednoglasno.

3.Prijedlog odluke o dopuni Odluke o zonama sanitarne zaštite i zaštitnim mjerama za izvorište „Pitka voda“ Kakanj

Predlagatelj: Općinski načelnik
Obrađivač: Služba za privredu, urbanizam i zaštitu okoline
Izvjestitelj: Mirza Fazlić, pomoćnik općinskog načelnika 

U diskusiji nije niko učestvovao i Vijeće je Odluku usvojilo jednoglasno.

4.Prijedlog odluke o davanju saglasnosti za utvrđivanje namjene mikrolokaliteta

Predlagatelj: Općinski načelnik
Obrađivač: Služba za privredu, urbanizam i zaštitu okoline
Izvjestitelj: Mirza Fazlić, pomoćnik općinskog načelnika

U diskusiji nije niko učestvovao i Vijeće je Odluku usvojilo jednoglasno.

5.Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o visini subvencioniranja troškova transporta komunalnog otpada iz udaljenih mjesnih zajednica

Predlagatelj: Općinski načelnik
Obrađivač: Služba za privredu, urbanizam i zaštitu okoline
Izvjestitelj: Mirza Fazlić, pomoćnik općinskog načelnika 

U diskusiji nije niko učestvovao i Vijeće je Odluku usvojilo jednoglasno.

6.Prijedlog odluke o gubljenju statusa javnog dobra

Predlagatelj: Općinski načelnik
Obrađivač: Služba za imovinskopravne, geodetske poslove i katastar nekretnina
Izvjestitelj: Nurčo Kurtović, pomoćnik općinskog načelnika

U diskusiji nije niko učestvovao i Vijeće je Odluku usvojilo jednoglasno.

7.Prijedlog rješenja o imenovanju Komisije za provođenje javnog nadmetanja/licitacije pri prodaji poslovnih prostora u vlasništvu Općine Kakanj

Predlagatelj: Općinski načelnik
Obrađivač: Služba za imovinskopravne, geodetske poslove i katastar nekretnina
Izvjestitelj: Nurčo Kurtović, pomoćnik općinskog načelnika

U diskusiji nije niko učestvovao.

Komisiju za provođenje javnog nadmetanja – licitacije pri prodaji poslovnih prostora u vlasništvu Općine Kakanj predložila sljedeće članove: Šahman Safet, Bitić Evelin, Aletović Vinka, Merdić Mirnes, Bliznović Nihad, Gačić Elvedin, Kokić Sedin, Petrović Ivica.

Vijeće je Prijedlog usvojilo jednoglasno.

8.Izvještaj o radu Komisije za procjenu prometne vrijednosti nekretnina za period 01.04.2018-31.03.2019.godine

Predlagatelj: Komisija za procjenu prometne vrijednosti nekretnina
Obrađivač: Komisija za procjenu prometne vrijednosti nekretnina
Izvjestitelj: Amir Obralija, predsjednik Komisije

U diskusiji nije niko učestvovao i Vijeće je Izvještaj usvojilo jednoglasno.

9.Izvještaj o radu JU Centar za socijalni rad Kakanj sa finansijskim izvještajem za 2018.godinu

Predlagatelj: UO JU Centar za socijalni rad Kakanj
Obrađivač: UO JU Centar za socijalni rad Kakanj
Izvjestitelj: Fakir Ajdinović, direktor JU i Mehmedalija Velispahić, predsjednik UO JU

U diskusiji je učestvovao: Semir Mušija.

Vijeće je Izvještaj usvojilo jednoglasno.

10.Informacija o stanju u sportu na području općine Kakanj

Predlagatelj: Općinski načelnik
Obrađivač: Služba za društvene djelatnosti, boračka pitanja, raseljene lica, izbjeglice i povratnike
Izvjestitelj: Rešad Zaimović, pomoćnik općinskog načelnika 
Stav i mišljenje: Komisija za mlade

U diskusiji nije niko učestvovao i Vijeće je Informacije prihvatilo jednoglasno.

11.Prijedlog odluke o utvrđivanju javnog interesa

Predlagatelj: Općinski načelnik
Obrađivač: Služba za imovinskopravne, geodetske poslove i katastar nekretnina
Izvjestitelj: Nurčo Kurtović, pomoćnik općinskog načelnika

U diskusiji nije niko učestvovao i Vijeće je Prijedlog odluke usvojilo jednoglasno

Predsjedavajući je zaključio rad 30. sjednice Općinskog vijeća u 10:20.

STRUČNA SLUŽBA ZA POSLOVE OPĆINSKOG VIJEĆA

Čestitka “Grijanju” na uspješno realiziranoj sezoni: Kakanj nije grad-slučaj u pogledu daljinskog zagrijavanja

Javno preduzeće “Grijanje” Kakanj okončava još jednu sezonu grijanja toplom vodom sa Termoelektrane Kakanj.

“Grijanje” je uspješno odgovorilo svom zadatku da isporuka toplotne energije bude redovna i da Kakanj ne bude grad-slučaj u pogledu daljinskog zagrijavanja.

Hvale vrijedna je još jedna činjenica. Javno preduzeće “Grijanje” kontinuirano pruža podršku pri obilježavanju značajnih datuma iz historije Kaknja (npr. Kamenica), te pomaže aktivnosti na planu kulture i sporta, a uz sve to zajedno sa Općinom Kakanj ulaže finansijska sredstva u obnovu i rekonstrukciju dotrajale mreže.

Na ovakvom odnosu prema korisnicima usluga grijanja, te općenito odnosu prema kakanjskoj lokalnoj zajednici, čestitamo direktoru Javnog preduzeća “Grijanje” Kakanj Mirnesu Bajtareviću i njegovim saradnicima, članovima Skupštine i Nadzornog odbora JP “Grijanje”, te svim uposlenicima.

Foto: Arhiv

Povodom 52. godišnjice otvaranja Doma kulture u Kaknju: Sjećanje, Mustafa Babajić-kinooperater i Nijaz Lepić-biletar

Mustafa Babajić i Nijaz Lepić u Narodnom univerzitetu rade specifičan posao.

Oni su, da tako kažemo, posada pokretnog ili putujućeg kina. Mustafa Babajić je vozač i kinooperater, a Nijaz Lepić biletar i pomoćni blagajnik.

Širom cijele opštine, u mnogim sredinama poznati su ljudima, naročito mlađim i učenicima u školama.

To nije nimalo čudno, jer filmske predstave, oko 300 godišnje, prikažu u mjesnim zajednicama i mnogim školama. Kad na repertoaru imaju film čija je tematika naš NOB, onda kino-dvorane postaju i školski holovi i učionice u osnovnim školama u Tršću, Brnjicu, Bilješevu i Čatićima.

Crveni kombi, ranije sa oznakama Centar za kulturu i obrazovanje, a sada Narodni univerzitet, vozi filmove i mnoštvo sanduka, težih i lakših, većih i manjih, mnogo kablova i nogara koje vješte ruke ove dvojice radnika pretvaraju u kinoaparaturu, iz koje poteku čarobne slike, muzika i riječ.

Poteče priča o sudbinama i životima ljudi nekad iz dalekih krajeva i davnih vremena, nekada iz bliže naše ili tuđe prošlosti, nekad opet savremena priča pa sve izgleda da se događa tu, oko nas. Poteče priča i za sat i po ili više udalji gledaoce od njihovih svakodnevnih briga i obaveza pružajući im novi doživljaj, saznanje ili pouku.

Zbog toga najviše Mustafa Babajić i Nijaz Lepić vole svoj posao. Ljudi ih srdačno dočekuju i prijateljski ispraćaju riječima:“Dođite opet!“. A posao, koji obavljaju, odgovoran je i naporan. Rade pod teškim uslovima. Nekada u prostoriju, gdje normalno staje četrdesetak ljudi, uđe i više od stotine. Ponegdje napon u električnoj mreži nije dovoljan za kvalitetnu filmsku projekciju. Ponekad se prekine filmska traka, a gledaoci nestrpljivo žagore, ne shvatajući da je uzrok dotrajala ili oštećena filmska kopija, da je aparatura, kojom rade, nesavršenija od one koja se ugrađuje u kino-kabine.

Trud oko pripramanja projekcije na pokretnoj aparaturi je duži i teži nego u normalnom kinu. I zato je razumljiva radost ove dvojice mladih ljudi kada je predstava dobro posjećena i tuga ako je gledalaca malo.

Na pitanje gdje najradije odlaze odgovorili su da, svakako, treba spomenuti Slapnicu, gdje su mještani uredili podrum Osnovne škole i osposobili ga za održavanje skupova, pa i za filmske projekcije. I tako, s filmom i projektorom, gledaocima na kućni prag. U 1979. godini preko 23. 000 gledalaca svih uzrasta.

Preneseno iz: Kakanjske novine, broj 26, 26. mart 1980. godine