U toku radovi na izgradnji osme po redu zgrade socijalnog stanovanja: 20 stanova za socijalno ugrožene porodice – raseljena lica i izbjeglice

U toku su radovi na izgradnji osme po redu zgrade socijalnog stanovanja u Kaknju. Radi se o zgradi u koju će biti smještene socijalno ugrožene porodice – raseljena lica i izbjeglice.

Zgrada koja ima 5 spratova s ukupno 20 stanova gradi se iza TC “Robot” u Kaknju na prostoru nekadašnje industrijske pruge.

Izgradnju ove zgrade finansira Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH, a implementator projekta je Federalno ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica.

Vrijednost projekta iznosi oko 900.000 KM.

Javni poziv za podnošenje zahtjeva za odobravanje i dodjelu podsticajnih sredstava za registraciju poljoprivrede kao osnovne djelatnosti

Na osnovu Programa utroška sredstava iz Budžeta Općine Kakanj za podsticaje u poljoprivredi za 2019. godinu, broj: 01/1-27-59/19 od 28.02.2019. godine, usvojenog od strane Općinskog vijeća, Općinski načelnik objavljuje

JAVNI POZIV

za podnošenje zahtjeva za odobravanje i dodjelu podsticajnih sredstava za registraciju poljoprivrede kao osnovne djelatnosti

Pozivaju se poljoprivredni proizvođači sa područja općine Kakanj koji se nalaze na evidenciji Biroa za zapošljavanje ili su već registrovali poljoprivredu kao osnovnu djelatnost u 2019. godini da podnesu zahtjev za odobravanje i dodjelu podsticajnih sredstava za registraciju poljoprivrede kao osnovne djelatnosti.

Pravo na podsticaj imaju  nezaposlene osobe sa područja općine Kakanj:

 • koje se nalaze na evidenciji  Biroa za zapošljavanje,
 • da imaju zasnovanu poljoprivrednu proizvodnju,
 • da su upisani  u registar poljoprivrednih gazdinstava i registar klijenata kao nosioci,
 • da registruju poljoprivredu kao osnovnu djelatnost ili su već registrovali u  2019. godini i da istu održavaju najmanje 3 godine.

Podsticajna sredstva namijenjena su za refundaciju troškova obaveznih doprinosa  (PIO, zdravstveno osiguranje i osiguranje od nezaposlenosti za registrovanu djelatnost)  u prvoj i drugoj godini sa 100%,  u trećoj godini Općina Kakanj refundira 50%,  a krajnji korisnik sa 50 %.

Općina Kakanj će sačiniti i potpisati Ugovor sa odabranim korisnicima podsticaja u kojem će biti definisane obaveze. Obaveza korisnika podsticaja je da dostavlja mjesečne obrasce 2002 iz kojih su vidljive uplate obaveznih doprinosa, nakon čega će Općina Kakanj iste uplaćivati na žiro račun korisnika podsticaja.

Zainteresovani prijavom na Javni poziv obavezno dostavljaju slijedeću dokumentaciju (original ili ovjerene kopije):

 1. Zahtjev,  koji se može preuzeti na prijemnoj kancelariji Općine Kakanj,
 2. Potvrdu o upisu u Registar poljoprivrednih gazdinstava i Registar klijenata od općinske službe prema mjestu prebivališta (fizička lica) izdatu u 2019.godini,
 3. Potvrda sa Biroa za zapošljavanje ili Rješenje o registraciji djelatnosti – poljoprivreda (osnovna djelatnost) izdato u 2019. godini od  nadležne službe Općine Kakanj,
 4. Obavještenje o razvrstavanju djelatnosti prema klasifikaciji djelatnosti (izdato od strane Federalnog zavoda za statistiku – Kantonalni ured Zenica),
 5. Uvjerenje da lice nema obaveza po osnovu poreza (Općina će pribaviti po službenoj dužnosti),
 6. Ovjerenu izjavu da će nakon potpisivanja Ugovora registrovanu djelatnost održavati u trajanju od najmanje 36 mjeseci,
 7. Potvrda iz banke o otvorenom žiro-računu podnosioca zahtjeva.

Javni poziv za podnošenje zahtjeva ostaje otvoren do utroška raspoloživih sredstava, a najduže do 29.11.2019. godine.

Zainteresirani mogu preuzeti zahtjev na protokolu Općine Kakanj, te uz neophodnu dokumentaciju  isti predati na mjestu preuzimanja, do gore navedenog roka.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti u Općini Kakanj, I sprat, Služba za privredu, urbanizam i zaštitu okoline, Odsjek za lokalni ekonomski razvoj ili na broj telefona: 032/771-828,  svakim radnim danom od 7:00 do 15:30 sati.

Obavijest za korisnike prava na dječiji dodatak: U toku redovna godišnja revizija

Javna ustanova Centar za socijalni rad Kakanj obavještava korisnike prava na dječiji dodatak da je u toku redovna godišnja revizija korisnika prava.

Korisnici prava na dječiji dodatak pozivaju se da u roku od 30 dana od dana objave ovog obavještenja dostave Centru za socijalni rad Kakanj slijedeću dokumentaciju:

 1. Uvjerenje o redovnom školovanju srednjoškolaca i studenata za školsku/studentsku 2019/2020 godinu;
 2. Uvjerenje Biro-a za zapošljavanje (priložiti originalna uvjerenja ili ovjerene fotokopije za sve punoljetne članove domaćinstva, pribavlja se kod Biro-a za zapošljavanje Kakanj);
 3. Uvjerenje o osiguranju za osobu koja nije na evidenciji Biro-a za zapošljavanje (Zavod za zdravstveno osiguranje-orginal);
 4. Platna lista o posljednjoj isplaćenoj plaći (pribavlja se kod nadležnog poslodavca);
 5. Ček od posljednje isplaćene penzije (priložiti kopiju);
 6. Prijava prebivališta-boravišta (MUP Zeničko-dobojskog kantona).

Korisnicima koji  u navedenom roku ne dostave traženu dokumentaciju, obustavit će se dalja isplata dječijeg dodatka.