Hvala ti, šampione!

VAŽNO! VAŽNO! VAŽNO! U petak u 14.00 sati ispred zgrade Općine Kakanj bit će upriličen veeeeeeeeliki doček za Amela u njegovom i našem voljenom Kaknju. Voditelj na svečanom dočeku za Amela Tuku u Kaknju bit će neponovljivi i jedinstveni Sabahudin Baho Topalbećirović.

Za Amela se sprema doslovno kraljevski doček.

Kakanjci i gosti iz drugih gradova, vidimo se na velikom dočeku u Kaknju.

Poziv organizacijama civilnog društva za učešće na četvrtom mentorskom sastanku u okviru Javnog poziva za predaju projektnih prijedloga u sklopu projekta ReLOaD u općini Kakanj

Regionalni program lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu- ReLOaD u saradnji sa Općinom Kakanj objavljuje poziv za organizacije civilnog društva (OCD) za učešće na četvrtom mentorskom sastanku. Sastanak je prilika za OCD da sa mentorom javno prodiskutuju eventualna poboljšanja projektnih prijedloga (bez uplitanja u konkretne projektne ideje).

Četvrti sastanak sa mentorom će biti organizovan u ponedeljak, 7. oktobra 2019. godine sa početkom u 12,00 sati u sali Općine Kakanj, III sprat.

Potvrdu o prisustvu na mentorskim sastancima potrebno je poslati na alma.odobasic@kakanj.com.ba.

U svrhu transparentnosti, zapisnici sa održanih sastanaka sa mentorom će također biti objavljeni na stranici općine Kakanj. Na ovaj način će se omogućiti da informacije budu dostupne za OCD/NVO koje nisu bile u mogućnosti da prisustvuju sastancima sa mentorom.

Regionalni program lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu (ReLOaD) finansira Evropska unija (EU), a provodi Razvojni program Ujedinjenih naroda (UNDP).

Izvještaj o održanom trećem mentorskom sastanku u okviru javnog poziva za predaju projektnih prijedloga u sklopu projekta ReLOaD

U okviru Javnog poziva za organizacije civilnog društva/nevladine organizacije za predaju prijedloga projekata koji se organizuje u sklopu projekta „Regionalni program lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu“ (ReLOaD)[1]u saradnji sa Općinom Kakanj, 30.09.2019. godine u trajanju od 12.00 do 15.00 sati održan je treći  od četiri planirana mentorska sastanka za zainteresovane predstavnike i predstavnice organizacija civilnog društva (OCD).

Treći termin mentorskog sastanka je najavljen u oglasu za javni poziv objavljenom u novinamakao i na zvaničnoj internet straniciOpćini Kakanjhttp://kakanj.gov.ba/v5/javi-poziv/te Razvojnog programa Ujedinjenih nacija (www.undp.org). Dodatno, kako bi se osiguralo da su OCD obaviještene o mentorskoj sesiji, Općina Kakanj je uputila poziv za učešće namentorskom sastanakukoji je objavljenna službenoj internet stranici Općine Kakanj.

Sastanku su, pored mentorice i predstavniceOpćine, prisustvovale ukupno 4 osobe (2 žene i 2 muškarca) predstavnika/ice 4 OCD-a.  Na početku je ponovovljeno ukratko sadržaj prethodnog sastanka i dogovor da organizacije  unaprijede sadržaj teksta koji treba da bude u aplikacijskoj  formi.

Mentorica je  ponovo naglasila važnost dosljedne pripreme dokumentacije (propisanih unificiranih formata)  za predaju projektnih prijedloga, te da je neophodno da osnovni dokumenti budu u međusobnoj korelaciji i logičkoj vezi (logička matrica-plan aktivnosti-budžet- i aplikaciona forma).

U drugom dijelu mentorske sesije, nakon kratkog razgovora o Smjernicama za aplikanta koje je potrebno odmah pročitati i slijediti, prisutni su predstavili rad na  projektnim idejama– dorade u vezi hijerarhije ciljeva i načina prezentiranja rezultata i indikatora (polazište i krajnje „target“ stanje) 

Ponovljena su pravila za budžet: 30% administrativni troškovi i 70% projektni troškovi i priložiti obavezan narativni opis budžeta.

Kako je na prošlom sastanku naglašena važnost  posjedovanja saglasnosti od relevantnih institucija koje su preduslov za implementaciju projekta, učesnici su poduzeli odgovarajuće korake. Ukoliko se potvrda/saglasnost ne dobije na vrijeme, treba priložiti dokaz da je proces  dobijanja iste započeo i  da se očekuje  pozitivno rješenje.

Kod analize problema istaknuto je da je važna analiza sa aspekata uzrok-posljedica, činjenice bazirane na relevantnoj statistici i  formulacija odgovarajuće metodologije koja će donijeti  održivo rješenje  ključnog problema.

Ukoliko će organizacije  raditi radove u vezi rekonstrukcije – „radovi“ će ići kroz javne nabavke. Pojašnjeno je da za sve organizacije koje potpišu ugovor biće organiziran sastanak u vezi pravila implementacije projekta i javnih nabavki u sklopu projekta.

Učesnica  mentorskog sastanka je poslala pitanje u vezi sa javnim pozivom putem e-mail adrese: registry.ba@undp.orgsa naznakom za ReLOaD projekat.Odgovori na upite će biti dostavljeni u pisanoj formi unutar tri radna dana od primanja upita.  Ngalašeno je da pitanja se mogu postavljati do 4. oktobra 2019. godine

Naredna (ujedno i zadnja)  mentorska sesijaplaniranaje07. oktobra, 2019.godine. sa početkom u 12.00 h Zainteresovani učesnici/e svoje prijave za mentorsku sesiju mogu dostavitina e-adresu: alma.odobasic@kakanj.com.ba


[1]Regionalni program lokalnedemokratijenaZapadnomBalkanu (ReLOaD) finansiraEuropskaunija (EU), a provodiRazvojni program Ujedinjenihnaroda (UNDP).

Čestitka načelnika Općine Kakanj Aldina Šljive povodom 5. oktobra – Svjetskog dana učitelja

Poštovani učitelji, nastavnici i profesori, s uvjerenjem da ćete i dalje, uz porodicu, biti najvažniji bedem i čuvar istinskih vrijednosti, upućujem vam srdačnu čestitku povodom 5. oktobra – Svjetskog dana učitelja.

Nadam se da vas teški izazovi naše bosanskohercegovačke svakodnevnice neće pokolebati u vašoj plemenitoj misiji obrazovanja novih naraštaja kojima u srca usađujete ljubav prema ljudima, nauci, životu i domovini.

JP “Vodokom”: Javni oglas za prijem radnika-pripravnika u radni odnos na određeno vrijeme u trajanju od 6 mjeseci

Na osnovu odredbi člana 4. Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru Zeničko-dobojskog kantona („Službene novine ZDK“ broj: 8/19), Pravilnika o postupku prijema radnika u radni odnos u Javnom preduzeću „VODOKOM“ d.o.o. Kakanj (broj: 5401-2/19 od 08.08.2019. godine) i Odluke Uprave preduzeća o raspisivanju konkursa za prijem radnika u radni odnos (broj: 6440-5/19 od 01.10.2019. godine), Javno preduzeće „VODOKOM“ d.o.o. Kakanj raspisuje:

JAVNI OGLAS

za prijem radnika-pripravnika u radni odnos na određeno vrijeme u trajanju od 6 mjeseci

Objavljuje se oglas za prijem radnika-pripravnika u radni odnos na određeno vrijeme u trajanju od šest mjeseci u Javnom preduzeću „VODOKOM“ d.o.o. Kakanj za radno mjesto:

  1. Inkasant-pripravnik u inkasantskoj grupi u Odjeljenju tehničke pripreme ……………………….. 1 izvršilac, za navedeno radno mjesto predviđena je osnovna plaća u iznosu od 588,24 KM.

Radnik-pripravnik će obavljati poslove očitanja vodomjera, distribucije računa i pismena, obavljati će poslove održavanja reda na pijaci, kao i druge poslove koje mu odredi nadređeni. Za radno mjesto za koje se raspisuje javni oglas nije predviđen probni rad.

Pored općih uslova propisanih zakonom, kandidati, koji se prijavljuju na oglas treba da ispunjavaju i posebne uslove utvrđene sistematizacijom radnih mjesta preduzeća i to:

  • da ima završenu srednju školu (SSS)

Kandidati su obavezni uz pismenu prijavu na javni oglas dostaviti i biografiju sa adresom stanovanja i brojem telefona, te dostaviti dokumentaciju kojom dokazuju ispunjavanje  uslova traženih ovim oglasom i to:

  1. svjedočanstvo o završenoj školi,
  2. uvjerenje o prebivalištu iz evidencije prebivališta koja se vodi kod nadležnog organa – ne starije od 30 dana,
  3. izvod iz matične knjige rođenih,
  4. uvjerenje o državljanstvu – ne starije od 30 dana.

Ispunjavanje uslova utvrđenih ovim oglasom računa se sa danom isteka roka za predaju prijava.


Traženi dokumenti se predaju u originalu ili u ovjerenoj kopiji s tim što se rok starosti dokumenta računa sa originalnog primjerka a ne datum ovjere kopije.

Neblagovremene, neuredne i nepotpune prijave, te prijave koje su kandidati pismeno povukli kao i prijave uz koje su priložene neovjerene kopije dokumenata, neće se uzeti u razmatranje.

Svi kandidati koji budu ispunjavali uslove javnog oglasa i koji budu dostavili traženu dokumentaciju bit će pozvani na intervju. O datumu, mjestu i vremenu održavanja intervjua bit će pismeno obavješteni. Kandidati koji ne pristupe intervjuu smatra se da su odustali od prijave i njihova prijava se neće dalje razmatrati u oglasnoj proceduri.

Postupak izbora radnika-pripravnika provodi Komisija za izbor kandidata u skladu sa Uredbom o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru Zeničko-dobojskog kantona i Pravilnika o postupku prijema radnika u radni odnos u Javnom preduzeću „VODOKOM“ d.o.o. Kakanj. Komisija će sačiniti listu uspješnih kandidata prema ukupnom broju ostvarenih bodova a na osnovu bodovanja kako slijedi:

  1. članovi komisije nakon intervuja vrednuju opći dojam kandidata (komunikacijske vještine, poznavanje sadržaja posla, kritičko promišljanje itd.) i to na način da kandidata boduju pojedinačno od 1 do 7 bodova.

Konačan izvještaj Komisije će sadržavati jedinstvenu listu uspješnih kandidata koja će se dostaviti direktoru preduzeća.

Svi prijavljeni kandidati će pismenim putem biti obaviješteni o rezultatima raspisanog oglasa, a dokumenti priloženi uz prijavu na oglas se neće vraćati.

Oglas se objavljuje u dnevnim novinama Oslobođenje, web stranici Javnog preduzeća „VODOKOM“ d.o.o. Kakanj, web stranici osnivača-Općine Kakanj i web stranici Zavoda za zapošljavanje ZDK biro rada kakanj i ostaje otvoren 8 dana računajući od dana 03.10.2019. godine.

Prijave sa nazivom radnog mjesta na koje se kandidat prijavljuje i traženom dukumentacijom dostavljaju se na protokol preduzeća ili poštom na adresu Javno preduzeće „VODOKOM“ d.o.o. Kakanj, Ulica Alije Izetbegovića 51/I, 72240 Kakanj.

Za sve dodatne informacije kandidati mogu nazvati na broj: 032/465-928.

Na koverti u kojoj se dostavlja prijava obavezno napisati

„NE OTVARAJ-PRIJAVA NA JAVNI OGLAS“