ReLOaD u partnerstvu s Općinom Kakanj: Poziv organizacijama civilnog društva za prijave za učešće u evaluacionoj komisiji u Općini Kakanj

Općina Kakanj poziva zainteresovane članove organizacija civilnog društva, koje imaju sjedište na području općine Kakanj, da se prijave za učešće u procesu evaluacije dostavljenih prijedloga projekata u okviru javnog poziva za predaju projektnih prijedloga u sklopu projekta Regionalni program lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu (ReLOaD) na području Općine Kakanj.

Javni poziv za projektne prijedloge organizacija civilnog društva objavljen je od 29. augusta do 10. oktobra 2019. godine. Kako bi se proces evaluacije projektnih prijedloga odvijao transparentno, potrebno je osigurati učešće jednog predstavnika organizacija civilnog društva.

Prema pravilimau istom ne smiju učestvovati članovi organizacija civilnog društva koje su dostavile svoje prijedloge projekata na javni poziv i/ili bili partneri drugim organizacijamacivilnog društva na istom javnom pozivu. Ukoliko se utvrdi da je predstavnik OCD, koji je član evaluacione komisije OCD, u vezi sa bilo kojim dostavljenim projektnim prijedlogom ti projektni prijedlozi bit će diskvalifikovani.

Ovaj poziv otvoren jeod 07. do 11. oktobra 2019. godine, a zainteresovani se mogu prijaviti putem adrese elektronske pošte: alma.odobasic@kakanj.com.ba. Prijava treba sadržavati biografiju iz koje je vidljivo prethodno iskustvo kao i angažmani u OCD. Evaluacija dostavljenih projektnih prijedlogavršit će seu mjesecuoktobru2019. godine, a o tačnom datumu evaluacije odabrani kandidat bit će blagovremeno obaviješteni. U slučaju prijave više od jednog predstavnika civilnog društva, kandidata će odabrati predstavnici OCD sa područja općine Kakanj.

Regionalni program lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu (ReLOaD) finansira Evropska unija (EU), a provodi Razvojni program Ujedinjenih naroda (UNDP).

Sjećanje na Mustafu Hodžajbegovića (1920-1996)

Životni put Mustafe Hodžabegovića bio je ispresijecan mnogim nevoljama, ali nikad padovima. I u najtežim trenucima nastojao je da sačuva ljudsko dostojanstvo.
Rođen je u Kaknju, u svom Doboju, 1920. godine. U Rudniku se zaposlio 1937. godine, na Vanjskom pogonu, prvo kao ispomoć, a kasnije kao pomoćni nadzornik, nadzornik i smjenski nadzornik.
Drugi svjetski rat donio je teške izazove i nevolje. U junu 1941. godine bio je osuđen na smrt od strane tadašnje NDH zbog organizacije štrajka kojeg je pokrenuo zajedno sa još 12 radnika Rudnika.. Ipak, na zahtjev radnika Rudnika za njih 7 izmolilo se pomilovanje pa su nakon mjesec dana tamnovanja došli kući. Na ovu nevolju došla je druga. Prisilno je mobilisan u domobrane i tamo je bio do kraja 1942. godine. Ipak, i u takvim uslovima uspostavio je vezu sa partizanskim pokretom kojem je dostavljao municiju, a neke antifašiste je uspio izvući iz logora. Krajem 1942. godine po kazni je vraćen u Rudnik kao nepovjerljiv za tadašnje vlasti.

U februaru 1945. godine odlazi sa partizanskim jedinicima, učestvuje u oslobađanju raznih krajeva, a učestvovao je i u oslobađanju ovih krajeva. U vojsci je ostao do 1947. godine i tamo je bio četni starješina, sekretar u Štabu Bataljona, pa sekretar u Komandi inžinjerije pri X diviziji. Za svoju aktivnost u vojsci dobio je Medalju zasluga za narod.


Iz vojske se vraća u Rudnik gdje je duže vrijeme bio smjenski nadzornik na Vanjskom pogonu. Kasnije je radio u knjigovodstvu, a poslije je radio kao referent za prodaju uglja, sve do penzionisanja 1977. godine.
Mustafa Hodžabegović je bio zapažen u društvu, i kao omladinac, a i poslije kao skupštinski delegat.

Među prvim osnivačima Dobrovoljnog vatrogasnog društva u Doboju 1952. godine bio je Mustafa Hodžabegović. Poslije je bio i predsjednik Društva, predsjednik Opštinskog vatrogasnog saveza, a proglašen je i za počasnog predsjednika Dobrovoljnog vatrogasnog društva Doboj.
Za svoj višegodišnji rad u vatrogastvu dobijao je razne nagrade i priznanja. Dobitnik je Vatrogasne zvijezde Vatrogasnog saveza Jugoslavije, Zlatne medalje Republičkog vatrogasnog saveza, Osmoaprilskog priznanja grada Kaknja.

Umro je 6. oktobra 1996. godine.