Potpisana deklaracija: Kakanj u programu “Smanjenje rizika od katastrofa za održivi razvoj u BiH”, vrijednost projekta 8,4 miliona KM

Danas je u Sarajevu upriličeno potoisivanje  deklaracije o saradnji u okviru zajedničkog programa Vlade Švicarske i Ujedinjenih nacija (UN) “Smanjenje rizika od katastrofa za održivi razvoj u Bosni i Hercegovini”. 

Cilj programa je rješavanje ključnih prioriteta u oblasti smanjenja rizika od katastrofa (DRR) koje su utvrdile lokalne vlasti i različiti akteri u 10 jedinica lokalne samouprave (JLS) u različitim sektorima: zaštita i spašavanje, obrazovanje, socijalna i dječja zaštita, zdravlje i poljoprivreda.

Program ima za cilj da podrži bh. građane, posebno najugroženije kategorije i visokorizične lokalne zajednice, da se pripreme i prilagode rizicima od katastrofa i udarima u različitim sektorima razvoja.

Tokom 2020. godine aktivnosti će biti fokusirane na unapređenju kapaciteta, strategija i planova djelovanja u smislu prevencije i pripravnosti lokalnih zajednica u pogledu smanjenja rizika od katastrofa. Namjera je osnažiti institucionalnu pripravnost i kapacitete članova platformi za smanjenje rizika od katastrofa kroz multisektorski pristup u radu sa fokusom na ranjive grupe stanovništva u lokalnim zajednicama.

Lokalne zajednice koje učestvuju u ovom projektu su Banja Luka, Bihać, Bijeljina, Gradačac, Kakanj, Kalesija, Prijedor, Sanski Most, Srebrenica i Trebinje.

Selekcija lokalnih zajednica vršena je na temelju procjena rizika, ranjivosti i izloženosti katastrofama, ljudskih i tehničkih kapaciteta, postojanja podataka o korištenju zemljišta i katastra, postojanja strategija lokalnog razvoja, političke volje vodstva lokalnih zajednica da se uključe i osiguraju sufinansiranje te mogućnost sinergije sa drugim relevantnim inicijativama.

Za provedbu aktivnosti zadužene su UN agencije: Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP), Fond Ujedinjenih nacija za djecu (UNICEF), Organizacija Ujedinjenih nacija za obrazovanje, nauku i kulturu (UNESCO), Populacijski fond Ujedinjenih naroda (UNFPA) i Organizacija Ujedinjenih naroda za hranu i poljoprivredu (FAO)  u partnerstvu sa lokalnim vlastima.