Osvrt na 2019. godinu: Veći broj rođenih u odnosu na broj umrlih, uvedeni besplatni pozivi prema općinskim službama, e-ovjera i e-matičar…

U matične knjige rođenih u 2019. godini izvršeno je 457 upisa, dok je u matične knjige umrlih izvršen 391 upis.

U matične knjige vjenčanih izvršena su 252 upisa.

U 2019. godini u šalter-sali Općine Kakanj zabilježeno je 110.000 posjeta. Zabilježeno je 120.000 ovjera potpisa, rukopisa i prepisa. Izdato je 23.000 izvoda iz matičnih knjiga.

U 2019. godini uvedeni su noviteti koji omogućavaju bržu i efikasniju uslugu koja se pruža građanima. Radi se o web aplikaciji za elektronsko podnošenje zahtjeva za izdavanje izvoda iz matičnih knjiga sa slanjem na kućnu adresu, te elektronskom sistemu e-ovjera za elektronsko ovjeravanje potpisa, rukopisa i prepisa.

U 2019. godini uveden je broj telefona za besplatne pozive građana prema općinskim službama (0 800 206 06).

U 2019. godini u Kaknju je osnovano novih 5 mjesnih zajednica (Gornja Ričica, Bištrani, Plandište, Kučići i Koprivnica).

U 2019. godini angažirano je 26 pripavnika ili lica na stručnom osposobljavanju. Iz 2018. godine su preuzete obaveze refundacije troškova za 29 lica, što znači da je Općina Kakanj u 2019. godini finansirala 55 pripravnika ili lica na stručnom osposobljavanju. Za tu svrhu iz Budžeta Općine Kakanj je izdvojeno 162.000 KM.

Održan sastanak sa predstavnicima Udruženja poslodavaca općine Kakanj: U fokusu inicijative za rasterećenje kakanjske privrede

U VIP sali Općine Kakanj održan je sastanak između predstavnika Općine Kakanj i članova Udruženja poslodavaca općine Kakanj. Sastanku su prisustvovali općinski načelnik Aldin Šljivo, predsjedavajući Općinskog vijeća Slaven Katičić, predstavnici nadležnih općinskih službi i delegacija UPOK-a.

Tom prilikom razmatrane su i podržane inicijative koje su dostavili lokalni privrednici, s ciljem smanjenja taksi i naknada u mjeri u kojoj je to moguće i koja će obezbijediti rasterećivanje privrednih subjekata, a samim tim i omogućiti otvaranje novih radnih mjesta.

Također, razgovarano je o nastavku medijske, institucionalne i svake druge promocije kakanjskih proizvođača i privrede u svrhu njihovog što stabilnijeg pozicioniranja na tržištu, čemu će svakako biti posvećena posebna pažnja u narednom periodu.

Najava 37. sjednice Općinskog vijeća

Općinsko vijeće će 30/12/2019. godine (ponedjeljak) sa početkom u 9:00 sati održati svoju 37. redovnu sjednicu na kojoj će razmatrati 16 tačaka dnevnog reda.
(Materijale, uključujući zapisnik sa prethodne sjednice i odgovore na vijećnička pitanja i inicijative, možete preuzeti klikom.)

PRIJEDLOG DNEVNOG REDA

usvajanje zapisnika sa 36. sjednice Općinskog vijeća
-komentari na dostavljene odgovore na vijećnička pitanja
-komentari na dostavljena mišljenja i stavove na vijećničke inicijative
-vijećnička pitanja
-vijećničke inicijative 

1.Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Budžeta Općine Kakanj za period 01.01-31.12.2019.godine
2.Prijedlog okvirnog programa rada Općinskog vijeća za 2020.godinu
3.Prijedlog budžeta Općine Kakanj za 2020.godinu  sa Izvještajem o provedenoj javnoj raspravi po nacrtu budžeta Općine Kakanj
4.Prijedlog odluke o izvršavanju budžeta Općine Kakanj za period 01.01-31.12.2020.godine
5.Prijedlog odluke o vrijednosti boda komunalne naknade
6.Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o načinu i naknadama za pružanje usluga Profesionalne vatrogasne jedinice Kakanj fizičkim i pravnim licima
7.Prijedlog odluke o davanju na privremeno korištenje dijela zgrade (Štab TO)
8.Prijedlog odluke o davanju na privremeno korištenje dijela zgrade (intendantski magazin)
9.Prijedlog odluke o ostvarivanju prava na jednokratnu novčanu pomoć za liječenje za demobilizirane branioce
10.Prijedlog kriterija o dodjeli jednokratnih i vanrednih novčanih pomoći i pomoći za smještaj deložiranih pripadnika boračkih populacija
11.Informacija  o stanju u osnovnim i srednjim školama na području općine Kakanj na kraju prethodne i početku nove školske 2019/20.godine
12.Prijedlog odluke o utvrđivanju javnog interesa u svrhu izgradnje pristupnog puta od već postojećeg puta do mjesnog mezarja Crnač u MZ Zgošća
13.Prijedlog odluke o gubljenju statusa javnog dobra
14.Prijedlog odluke o utvrđivanju javnog interesa u svrhu izgradnje infrastrukturnog priključka za zgradu kolektivnog stanovanja za smještaj izbjeglih i raseljenih lica
15.Prijedlog rješenja o utvrđivanju prava vlasništva u korist Razije (Rušida) Kubat iz Kaknja
16.Prijedlog rješenja o utvrđivanju prava vlasništva u korist Admira (Suada) Hadžića iz Kaknja 

Napomena o radu Kolegija Općinskog vijeća:
Osim što je utvrdio prijedlog dnevnog reda i termin održavanja 37. sjednice Općinskog vijeća, te  nadležnim komisijama dostavio materijale na mišljenje, Kolegij je razmatrao i slijedeće predstvake te donio zaključke:

a)Prijedlog okvirnog programa rada Općinskog vijeća za 2020.godinu
Kolegij je prijedlog okvirnog programa rada Općinskog vijeća za 2020.godinu zaključkom uputio Vijeću na usvajanje i razmatranje i predložio da se razmatra kao druga tačka dnevnog reda.

b)Vijećnička inicijativa Evelina Bitića za održavanje tematske sjednice u vezi pronalaženja adekvatnog rješanja za poboljšanje kvaliteta zraka
Kolegij je Inicijativu vijećnika Bitića zaključkom proslijedio Službi za privredu, urbanizam i zaštitu okoline kako bi se očitovala o mogućnostima održavanja tematske sjednice.

c)Vijećnička inicijativa Evelina Bitića u vezi uvrštavanja u dnevni red tačke „Sloboda govora“
Kolegij nije postigao konsenzus da se ova inicijativa uvrsti u dnevni red te odlučio da se o tome sačini zaključak na osnovu kojeg bi vijećnik Bitić u okviru komentara na vijećnička pitanja i inicijative mogao tražiti izjašnjenje Vijeća o svojoj inicijativi.

d)Inicijativa Naše stranke za nabavku i ugradnju lifta u Domu zdravlja Kakanj
Kolegij je Inicijativu Naše stranke zaključkom proslijedio JU Dom zdravlja na daje postupanje i razmatranje.

e)Molba MZ Kakanj II u vezi putne komunikacije u Šimićima
Kolegij je Molbu MZ Kakanj II zaključkom proslijedio Zavodu za planiranje i izgradnju na dalje postupanje i razmatranje.

f)Obavijest Zavoda za planiranje i izgradnju u vezi Zaključka Kolegija Općinskog vijeća broj: 01/1-36-K-339/19 od 20.11.2019.godine
Obavijest je Kolegij primio k znanju.

STRUČNA SLUŽBA ZA POSLOVE OPĆINSKOG VIJEĆA

 

Osvrt na 2019. godinu: Otkupljeno 688.700 litara mlijeka, za općinske podsticaje odobreno 957 zahtjeva, nagrađeni najbolji poljoprivredni proizvođači

U oblasti poljoprivrede Općina Kakanj je u 2019. godini isplatila 385.600 KM podsticajnih sredstava. Za općinske podsticaje odobreno je 957 zahtjeva.

U 2019. godini zabilježeno je 84 novih upisa, tako da je do sada na području općine Kakanj zabilježeno 1.815 poljoprivrednih gazdinstava upisanih u Registar poljoprivrednih gazdinstava.

U 2019. godini na području općine Kakanj od strane otkupljivača svježeg kravljeg mlijeka otkupljeno je ukupno 688.700 litara svježeg kravljeg mlijeka. Ukupna suma općinskih podsticaja za otkupljeno mlijeko iznosila je 64.993,36 KM.

Za 10 korisnika dodijeljen je podsticaj za uzgoj rasplodnih krmača (ukupno 3.500 KM), 16 korisnika je dobilo podsticaj za specifične vrste poljoprivredne proizvodnje (ukupno 4.550 KM), podsticaj za pčelarstvo ostvarilo je 120 korisnika (ukupno 19.597 KM), 4 korisnika su ostvarila podsticaj za ovčarstvo i kozarstvo (1.885 KM).

Općinski podsticaj za plasteničku i stakleničku proizvodnju ostvarilo je 96 korisnika (23.698 KM), 126 korisnika su ostvarila općinski podsticaj za sufinansiranje osnovne i dopunske obrade poljoprivrednog zemljišta (ukupno 34.964KM), 2 korisnika su ostvarila općinski podsticaj za otkup voća (392,3 KM KM), dok su 24 korisnika ostvarila općinski podsticaj za predate količine zelenog feferona (5.186,95 KM).

Podsticaj za predate količine jagodičastog voća ostvarila su 182 korisnika (ukupno 21.846,64 KM), 40 korisnika je ostvarilo podsticaj za održavanje intenzivnih zasada visokostablašica (13.655,82 KM), 3 korisnika su ostvarila podsticaj za otkup voća (2.334,66 KM).

Za općinski podsticaj za sufinansiranje nabavke nove poljoprivredne mehanizacije, priključaka, aparata i druge opreme u poljoprivredi, u 2019. godini iz Budžeta Općine Kakanj utrošeno je ukupno 23.672,47 KM, a pravo na ovaj podsticaj ostvarilo je 14 poljoprivrednika.

Podsticaj za sufinansiranje odobrenja za izgradnju štalskog objekta koristio je jedan poljoprivredni proizvođač (1.000 KM). Podsticaj za nabavku mašina i opreme za prerađivačke kapacitete u oblasti poljoprivrede ostvario je 1 korisnik (5.000 KM).

Podsticaj za nabavku i instaliranje sistema navodnjavanja „kap po kap“ za proizvođače zelenog feferona ostvarilo je 8 korisnika (836.91 KM). Podsticaj za sufinansiranje i refundaciju troškova obaveznih doprinosa ostvarilo je 6 korisnika (3.348,32 KM).

U svrhu sufinansiranja projekata udruženja poljoprivrednih proizvođača po LOD metodologiji izdvojeno je 19.160 KM (4 zahtjeva), dok je za sufinansiranje projekata u saradnji s HO World Vision izdvojeno 8.000 KM.

Općina Kakanj je proglasila, te novčano nagradila najbolje poljoprivredne proizvođače u 2019. godini. To su:

1. Oblast mljekarstvo – samostalni poljoprivrednik Alajbegović Hasan,
2. Oblast govedarstvo – samostalni poljoprivrednik Tunjić Marija,
3. Oblast ovčarstvo – samostalni poljoprivrednik Petričević Mijo,
4. Oblast peradarstvo – Farma „Milah“ vl. Sikira Halim,
5. Oblast pčelarstvo – Amidžić Suad,
6. Oblast voćarstvo – Pehiljagić Ibrahim,
7. Oblast jagodasto voće – Smaka Amel,
8. Oblast ratarstvo i povrtlarstvo – Smaka Lejla,
9. Oblast plastenička proizvodnja – samostalni poljoprivrednik Šolbić Amir.

U 2019. godini organizirane su 4 teorijske i jedna praktična edukacija za poljoprivredne proizvođače.

Osvrt na 2019. godinu: „Pokreni svoj posao u Kaknju”, obuka i prekvalifikacija, zapošljavanje osoba s invaliditetom, ekonomsko osnaživanje žena…

Tokom 2019. godine kroz projekat “Pokreni svoj posao u Kaknju” podsticaj je ostvarilo 39 nezaposlenih osoba koje su, uz pomoć Općine, pokrenule i registrirale vlastitu djelatnost. Za ovu svrhu utrošeno je 132.228,44 KM. Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i izbjeglice ZDK je podržalo projekat s 25.000 KM.

Podsticajna sredstva za refundaciju troškova osnivanja obrtničkih, trgovačkih i ugostiteljskih radnji i dijela troškova osnivanja preduzeća “d.o.o” ostvarilo je 69 korisnika. Za tu svrhu je utrošeno 31.048,22 KM.

U svrhu sufinansiranja troškova nabavke mašina i druge opreme u cilju proširenja djelatnosti i povećanja broja zaposlenih izdvojeno je 37.679,07 KM. Ovaj podsticaj je koristilo 11 pravnih/fizičkih lica.

U svrhu sufinansiranja samozapošljavanja i zapošljavanja osoba s invaliditetom izdvojeno je 7.978,16 KM. Podsticaj je ostvarilo jedno pravno lice koje trenutno upošljava 9 osoba s invaliditetom s područja općine Kakanj i jedno fizičko lice.

Iznosom od 12.000 KM Općina Kakanj je podržala provedbu projekta “Ekonomsko osnaživanje žena kroz obuku šivanja, tkanja, pletenja i dekupaža”. U saradnji s Udruženjem žena općine Kakanj realizirana je obuka koju su uspješno završile 43 žene s područja Kaknja.

Za 9 pravnih/fizičkih lica dodijeljen je podsticaj za regresiranje kamata po kreditima odobrenim u komercijalnim bankama. Obzirom na obaveze prema 6 korisnika iz prethodnih godina ovaj podsticaj u tekućoj godini je koristilo 15 pravnih/fizičkih lica. Utrošeno je 13.413,21 KM.

U svrhu poboljšanja kvaliteta praktične nastave u Mješovitoj srednjoj školi Kakanj izdvojeno je 6.317,20 KM za nabavku simulatora vožnje.

Općina Kakanj je pružila pomoć poduzetnicima i obrtnicima i na način da je osigurala njihov nastup na sajmovima.

Za finansiranje rada Udruženja „Razvojni centar općine Kakanj“ utrošeno je 28.598,03 KM.

Za realizaciju ugovorenih obaveza premo korisnicima programa „Pokreni svoj posao u Kaknju“ iz 2017. i 2018. godine izdvojeno je 98.347,07 KM.

Humanitarna akcija za migrante: Sakupljeno preko 170 paketa odjeće, hrane i higijenskih potrepština, danas ispraćen prvi transport za prihvatni centar u Mostaru

Nakon što je Općina Kakanj u saradnji sa Crvenim križom općine Kakanj organizovala humanitarnu akciju prikupljanja odjeće, hrane i higijenskih potrepština za migrante koji se nalaze na teritoriji Bosne i Hercegovine, danas je izvršen prvi transport sa paketima za Izbjegličko-prihvatni centar „Salakovac“ kod Mostara namijenjen ženama i djeci.

Građanke i građani Kaknja su i ovoga puta pokazali visok stepen senzibiliteta, humanosti i solidarnosti. Prikupljeno je preko 170 paketa zimske odjeće i obuće, te konzervirane hrane i higijenskih potrepština.

U narednom periodu očekuje se distribuiranje preostalih paketa ka prihvatnim smještajima u Sarajevu i Tuzli.

Podsjećamo, na osnovu odluke načelnika Općine Kakanj Aldina Šljive dio novca planiranog za doček Nove godine usmjeren je na kupovinu konzervirane hrane, čarapa, kapa i slično za migrante smještene na području BiH, te za kupovinu paketića za djecu s posebnim potrebama iz Dnevnog centra u Dobrinju.

Lapsus bend i Sanel Smolo u Kaknju nastupaju po cijenama koje su puno manje od komercijalnih, zato se program i zove “Kakanj u srcu”

Značajan dio novca planiranog za doček Nove godine Općina Kakanj je usmjerila na kupovinu hrane, čarapa i slično za migrante, te za kupovinu paketića za djecu s posebnim potrebama. U vezi nastupa Lapsus benda i Sanela Smole bit će plaćeni iznosi nisu ni blizu komercijalnim cijenama koje ove muzičari naplaćuju na drugim nastupima, i na tome trebamo zahvaliti Emiru i Sanelu, zato se novogodišnji program i zove “Kakanj u srcu”.

Božićna čestitka predsjedavajućeg OV Slavena Katičića i načelnika Općine Kakanj Aldina Šljive

Sa željom da božićno ozračje protekne u znaku istinske radosti koju donose tradicijske vrijednosti, okupljanje najbližih i najdražih, te susreti sa dragim ljudima i prijateljima,

uz naglašavanje spoznaje da radost Božića donosi nadu i da ohrabruje čovjeka da se ustrajno bori sa iskušenjima i životnim izazovima,

svojim sugrađanima katolicima upućujemo srdačnu čestitku povodom Božića.

Čestit Božić.