Preliminarna lista kandidata za općinsku studentsku stipendiju za deficitarna zanimanja

Objavljujemo preliminarnu listu kandidata za općinsku studentsku stipendiju za deficitarna zanimanja.

Lista se može vidjeti klikom ovdje

Preliminarna lista se objavljuje kako bi kandidati imali priliku izvršiti uvid u način bodovanja, te kako bi uputili prigovor u slučaju da smatraju da nisu ispravno bodovani.

Prigovor se može uputiti u roku od 8 dana od dana objave liste. Prigovor se upućuje putem Službe za društvene djelatnosti, boračka pitanja, raseljena lica i izbjeglice.

Kandidati i sami mogu izvršiti bodovanje na osnovu kriterija koji se mogu vidjeti u ranije objavljenom javnom pozivu (klik ovdje).

Visina stipendije za studente iznosi 1.500 KM.

Lista deficitarnih zanimanja VSS:

 1. Doktor medicine
 2. Elektro inžinjer
 3. Mašinski inžinjer
 4. Građevinski inžinjer
 5. Šumarski inžinjer
 6. IT inžinjer (ETF i PMF)
 7. Inžinjer prehrambene tehnologije
 8. Arhitekta
 9. Profesor matematike
 10. Stomatolog
 11. Farmaceut

Obavještenje o produženju roka

Imajući u vidu trenutnu situaciju u vezi sa koronavirusom, produžava se rok za podnošenje prijava na Javni poziv za odobravanje materijalnih donacija u okviru projekta “Podrška socio-ekonomskoj stabilnosti regije zapadnog Balkana 2019-2020”. Krajnji rok za podnošenje prijava po navedenom javnom pozivu je 29.5.2020. godine

Pozivaju se nezaposlene osobe iz socijalno ugroženih kategorija stanovništva sa kvalitetnim poslovnim idejama i fizička lica koja su registrovala djelatnost u oblasti obrta i srodnih djelatnosti (osim poljoprivrede) na području općine Kakanj u 2018. i 2019. godini da ponesu zahtjev za odobravanje materijalnih donacija  potrebnih za registrovanu djelatnost, a u okviru projekta “Podrška socio-ekonomskoj stabilnosti regije zapadnog Balkana 2019-2020”.

Projektom mogu biti podržane sve aktivnosti koje rezultiraju odgovarajućim mjesečnim prihodom, zavisno od dostupnih finansijskih sredstava i tržišnog potencijala svakog individualnog prijedloga.

Prosječan iznos individualne donacije određen je u protuvrijednosti 2.000 EUR-a.

Svaki korisnik biće u obavezi da uplati 15% od ukupnog iznosa donacije, da registruje svoju aktivnost u skladu sa vrstom djelatnosti koju obavlja (oni koji nisu registrovani) i obavi 10 sati društveno-korisnog rada za lokalnu zajednicu.

Projekat finansira Vlada Savezne Republike Njemačke kroz Pakt za Stabilnost Jugoistočne Europe, a sufinansira Općina Kakanj, a implementira ga Njemačka nevladina organizacija Help, shodno potpisanom ugovoru o saradnji broj: 02/1-1400/20 od 26.02.2020. godine. 

Projekat će trajati 10 mjeseci i podržati ukupno 18 korisnika na području općine Kakanj.

Zbog novonastale epidemiološke situacije i obavijesti Općine Kakanj vezano za prijem stranaka samo u posebnim i hitnim slučajevima, svi zainteresovani informacije oko uslova prijave na javni poziv,  kao i popunjavanja aplikacionog formulara, mogu dobiti pozivom na broj telefona 032 771 800 lokal 848  – Općina Kakanj ili 033 646 889 – njemačka nevladina organizacija “Help”.

 Popunjen aplikacioni formular (može se preuzeti klikom ovdje) sa potrebnom dokumentacijom poslati na adresu:

  HELP – Hilfe zur Selbsthilfe e.V.

  Projekat SOE03-19

  Kolodvorska 10

  71 000 Sarajevo

Javni poziv za podnošenje prijava za obnovu i rekonstrukciju stambenih jedinica u cilju povratka na područje općina FBiH: Preliminarne rang liste

Federalno ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica objavilo je Preliminarne rang liste potencijalnih korisnika FBiH za Zeničko-dobojski kanton u okviru „Javnog poziva izbjeglicama iz Bosne i Hercegovine, raseljenim osobama u Bosni i Hercegovini i povratnicima u Federaciju Bosne i Hercegovine za podnošenje prijava za obnovu i rekonstrukciju stambenih jedinica u cilju povratka na područje općina Federacije Bosne i Hercegovine.

Liste možete vidjeti klikom ovdje

JP “Vodokom”: Javni oglas za prijem radnika u radni odnos na određeno vrijeme

Na osnovu odredbi člana 4. Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru Zeničko-dobojskog kantona („Službene novine ZDK“ broj: 8/19), Pravilnika o postupku prijema radnika u radni odnos u JP „VODOKOM“ d.o.o. Kakanj (broj: 5401-2/19 i 8374-5/19) i Odluke Uprave preduzeća o raspisivanju konkursa za prijem radnika u radni odnos na određeno radno vrijeme (broj: 2916-5/20 od 12.05.2020. godine), JP „VODOKOM“ d.o.o. Kakanj raspisuje:

JAVNI OGLAS

za prijem radnika u radni odnos na određeno vrijeme

Objavljuje se oglas za prijem radnika u radni odnos na određeno vrijeme u JP „VODOKOM“ d.o.o. Kakanj za radna mjesta:

 1. pomoćni radnik za jednostavne poslove u Odjeljenju prikupljanja i deponovanja otpada …………………………. 1 radnik na period od 12 mjeseci,
 2. pomoćni radnik za jednostavne poslove u Odjeljenju ljetnog i zimskog održavanja javnih površina …………. 2 radnika na period od 12 mjeseci i
 3. radnik na održavanju čistoće u Odjeljenju upravljanja i održavanja zajedničkih dijelova i uređaja zgrada ….. 1 radnik na period od 12 mjeseci.

Za radno mjesto pomoćni radnik za jednostavne poslove u Odjeljenju prikupljanja i deponovanja otpada  i Odjeljenju ljetnog i zimskog održavanja javnih površina osnovna plaća iznosi 426,90 KM, a za radno mjesto radnik na održavanju čistoće u Odjeljenju upravljanja i održavanja zajedničkih dijelova i uređaja zgrada osnovna plaća iznosi 483,00 KM.

Pomoćni radnik za jednostavne poslove u Odjeljenju prikupljanja i deponovanja otpada obavlja poslove ručnog utovara i istovara komunalnog i ostalog otpada u kamione, obavlja poslove čišćenja divljih deponija, poslove uklanjanja uginulih životinja, kao i druge poslove koje mu odredi nadređeni.

Pomoćni radnik za jednostavne poslove u Odjeljenju ljetnog i zimskog održavanja javnih površina obavlja poslove metanja i pravnja javnih površina, pobiranja otapda na javnim površinama, čiščenje snijega i leda, košenje trave, okopavanja cvijetnjaka kao i druge poslove koje mu odredi nadređeni.

Radnik na održavanju čistoće obavlja poslove čišćenja stubišta i zajedničkih dijelova zgrada, obavlja poslove unutrašnjeg i vanjskog čišćenja objekata  za potrebe obavljanja djelatnosti upravljanja i održavanja zgrada kao i druge poslove koje mu odredi nadređeni.

Za radna mjesta za koje se raspisuje javni oglas nije potreban probni rad.

Kandidati treba da ispunjavaju uslove utvrđene sistematizacijom radnih mjesta i da u prijavi dostave sljedeću dokumentaciju:

 • potpisana pismena prijavu na javni oglas,
 • potpisana biografija sa adresom stanovanja i brojem telefona,
 • svjedočanstvo o završenoj školi (ovjerena fotokopija ne starija 30 dana ako je kandidat završio neku školu),
 • uvjerenje o prebivalištu iz evidencije prebivališta koja se vodi kod nadležnog organa (original ne stariji od 30 dana ili ovjerena fotokopija originala koji nije stariji od 30 dana),
 • izvod iz matične knjige rođenih (original ili ovjerena fotokopija),
 • uvjerenje o državljanstvu (original ne stariji od 30 dana ili ovjerena fotokopija originala koji nije stariji od 30 dana),
 • dokaz o radnom stažu ako je ranije radio, fotokopija radne knjižice ili potvrda iz PIO-a ili Porezne uprave.

Ispunjavanje uslova utvrđenih ovim oglasom računa se sa danom isteka roka za predaju prijava.


Neblagovremene, neuredne i nepotpune prijave, te prijave koje su kandidati pismeno povukli kao i prijave uz koje su priložene neovjerene kopije dokumenata, neće se uzeti u razmatranje.

Kandidati koji budu ispunjavali uslove javnog oglasa i koji budu dostavili traženu dokumentaciju bit će pozvani na intervju. O datumu, mjestu i vremenu održavanja intervjua bit će pismeno obavješteni. Kandidati koji ne pristupe intervjuu smatra se da su odustali od prijave i njihova prijava se neće dalje razmatrati u oglasnoj proceduri.

Postupak izbora radnika provodi Komisija za izbor kandidata u skladu sa Uredbom o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru Zeničko-dobojskog kantona i Pravilnika o postupku prijema radnika u radni odnos u JP „VODOKOM“ d.o.o. Kakanj. Komisija će sačiniti listu uspješnih kandidata prema ukupnom broju ostvarenih bodova a na osnovu bodovanja kako slijedi:

a)bodovanje radnog iskustva kandidata

-kandidati koji imaju do 10 godina radnog staža dobijaju 2 boda,

-kandidati koji imaju od 10 do 20 godina radnog staža dobijaju 4 boda,

-kandidati koji imaju preko 20 godina radnog staža dobijaju 6 bodova.

b)članovi komisije nakon intervjua vrednuju opći dojam kandidata (komunikacijske vještine, poznavanje posla, itd.) i to na način da kandidata boduju pojedinačno od 1 do 7 bodova.

Konačan izvještaj Komisije će sadržavati listu uspješnih kandidata koja će se dostaviti direktoru preduzeća.

Svi prijavljeni kandidati će pismenim putem biti obaviješteni o rezultatima raspisanog oglasa, a dokumenti priloženi uz prijavu na oglas se neće vraćati.

Oglas se objavljuje u dnevnim novinama Oslobođenje, web stranici JP „VODOKOM“ d.o.o. Kakanj, web stranici osnivača-Općine Kakanj i web stranici Zavoda za zapošljavanje ZDK biro rada kakanj i ostaje otvoren 8 dana računajući od dana 14.05.2020. godine i ostaje otvoren do 22.05.2020. godine.

Prijave sa nazivom radnog mjesta na koje se kandidat prijavljuje i traženom dokumentacijom dostavljaju se na protokol preduzeća ili poštom na adresu Javno preduzeće „VODOKOM“ d.o.o. Kakanj, Ulica Alije Izetbegovića 51/I, 72240 Kakanj.

Za sve dodatne informacije kandidati mogu nazvati na broj: 032/465-928.

Na koverti u kojoj se dostavlja prijava obavezno napisati

„NE OTVARAJ-PRIJAVA NA JAVNI OGLAS“

Povodom 15. maja – Dana policije ZDK: Kakanjski policajci su dali veliki doprinos u odbrani države

Stanica javne bezbjednosti općine Kakanj je funkcionisala u sklopu Centra službi bezbjednosti Zenica. U svom sastavu je imala pedesetak aktivnih policijskih službenika. U organizacionoj strukturi djelovali su: načelnik SJB, komandir sa 2 pomoćnika, šef Kriminalističke službe i dr.

SJB Kakanj je 18.9.1991.godine aktivirala cjelokupni rezervni i aktivni sastav. Svi redovni i rezervni policajci su počeli sa obavljanjem policijskih poslova i zadataka u svojim zonama odgovornosti.

Tokom prvih mjeseci 1992.godine u Kakanj su počele pristizati prve izbjeglice sa područja Foče, Zvornika, Kozluka, Janje, Bijeljine… Pripadnici SJB Kakanj, zajedno sa civilnom zaštitom i aktivistima Crvenog križa, aktivno su bili uključeni u aktivnosti prihvata i smještaja izbjeglih i raseljenih lica.

Početkom juna 1992.godine izvršeno je postrojavanje svih pripadnika SJB Kakanj kada je većina stupila u redove Armije R BiH.

U prvoj ratnoj godini Stanica javne bezbjednosti Kakanj direktno uključuje 200 svojih pripadnika sa kompletnim naoružanjem i municijom u borbene redove Armije R BiH na misočkom, brezanskom, visočkom, zavidovićkom i drugim ratištima.

Kakanjski policajci, kako u redovima Armije, tako i u formacijama Centra službi bezbjednosti Zenica, stigli su na mnoga ratišta, čak do Igmana i Bjelašnice.

Nedostatak ljudstva, posebno stručnog, kao i nedostatak materijalno-tehničkih sredstava su najveći problemi koji su opterećavali službu javne bezbjednosti. Ipak, u skladu sa važećim propisima i zakonima, Stanica javne bezbjednosti Kakanj, iako sistematizacijski tek polovično popunjena, veoma dobro se uspijeva angažirati na zaštiti života i lične sigurnosti, sprečavanju i otkrivanju krivičnih djela, zaštiti značajnih privrednih i društvenih objekata, održavanju javnog reda i mira, bezbjednosti saobraćaja na putevima i drugim stručno-operativnim poslovima.

Tri kakanjska policajca su odlikovana najvećim ratnim priznanjem “Zlatna policijska značka”.

Načelnik Općine Aldin Šljivo uputio čestitku povodom 15. maja – Dana policije ZDK

Policajci su bili u redovima prvih patriota koji su pokrenuli otpor u cilju odbrane i očuvanja suvereniteta i teritorijalnog integriteta BiH u vrijeme Odbrambeno-oslobodilačkog rata 1992-1995.

I u teškom postratnom vremenu policija ZDK je osigurala poštivanje javnog reda, mira i zakona, iako to nije bilo nimalo jednostavno jer je naše društvo iz rata izašlo razrušeno i osiromašeno.

I u današnjici koja donosi brojne izazove policija ZDK kontinuirano jača svoju efikasnost, te postiže visoke standarde profesionalnosti.

Svim pripadnicima policije ZDK upućujem čestitku povodom 15. maja – Dana policije ZDK sa željom da ih prati zdravlje i sreća.

Foto: Kakanjska policija, sad i nekad (Arhiv)