Javni poziv za podnošenje zahtjeva za odobravanje i dodjelu podsticajnih sredstava za razvoj poduzetništva i obrta za 2020. godinu, projekat “Sufinansiranje zapošljavanja osoba sa invaliditetom”

Na osnovu Programa utroška sredstava iz Budžeta Općine Kakanj za podsticaj razvoja poduzetništva i obrta za 2020. godinu, broj: 01/1-40-135/20 od 10.06.2020. godine Općinski načelnik objavljuje

JAVNI POZIV

za podnošenje zahtjeva za odobravanje i dodjelu podsticajnih sredstava

za razvoj poduzetništva i obrta za 2020. godinu, projekat

“Sufinansiranje zapošljavanja osoba sa invaliditetom”

Pozivaju se poslovni subjekti, koji upošljavaju osobe sa invaliditetom (preko 50% invalidnosti) sa područja Općine Kakanj, da podnesu zahtjev za odobravanje i dodjelu podsticajnih sredstava za razvoj poduzetništva i obrta za 2020. godinu, projekat “Sufinansiranje zapošljavanja osoba sa invaliditetom”.

Podsticajna  sredstva  za  zapošljavanje  osoba  za  invaliditetom  namijenjena  su za  sufinansiranje

nabavke   repromaterijala   neophodnog   za   registrovanu   djelatnost, te režijske i druge kancelarijske troškove.

Zainteresovani uz prijavu na Javni poziv obavezno dostavljaju i sljedeću dokumentaciju (original ili ovjerene kopije):

  1. Ovjeren i potpisan zahtjev koji se može preuzeti na prijemnoj kancelariji Općine Kakanj ili klikom ovdje;
  2. Rješenje o registraciji djelatnosti;
  3. Obavještenje o razvrstavanju djelatnosti prema Klasifikaciji djelatnosti;
  4. Potvrda o stepenu invalidnosti za vlasnika ili za uposlene osobe;
  5. Broj tekućeg računa kod poslovne banke.

Zahtjevi sa ostalom neophodnom dokumentacijom mogu se dostaviti putem prijemne kancelarije Općine Kakanj ili poštom na adresu Općina Kakanj, Ulica branilaca bb, 72240 Kakanj, sa naznakom „Prijava na Javni poziv “Sufinansiranje zapošljavanja osoba sa invaliditetom”.

Javni poziv za podnošenje zahtjeva za ovu vrstu podsticaja ostaje otvoren do 10.07.2020. godine.

Komisija će nakon pregleda pristiglih prijava na osnovu utvrđenih kriterija sačiniti rang listu prijavljenih poslodavaca. Prednost pri odabiru korisnika će imati proizvodne djelatnosti, te poslodavci koji zapošljavaju veći broj osoba sa invaliditetom.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti u Službi za privredu, urbanizam i zaštitu okoline Općine Kakanj, Odsjek za lokalni ekonomski razvoj, I sprat, zgrada Općine Kakanj svakim radnim danom od 7:00 do 15:30 sati.

U noći s 28. na 29. juni 1943. godine Kakanj prvi put oslobođen u Drugom svjetskom ratu

Po dolasku u Sebinje prikupljeni su podaci o neprijatelju u Kaknju i željezničkim stanicama između Visokog i Lašve, te o mostovima i gazovima na rijeci Bosni. Izdata je naredba štabovima brigada za napad na neprijateljska uporišta od Željezničke stanice Lašva do Poriječana. Četvrta brigada je imala zadatak da pređe rijeku Bosnu kod sela Grab i da poruši prugu u što većoj dužini. Prva brigada je imala zadatak da likvidira neprijatelja u Čatićima, u Doboju i Kaknju, da poruši mostove na rijeci Bosni i Rudnik Kakanj. Udarna brigada bataljona imala je zadatak da zauzme i poruši željezničku stanicu u Jehovini i Modrinju.

Napad na prugu i mostove počeo je 28. juna 1943. godine između 23 i 24 sata. Četvrta brigada je prešla mostove bez otpora. Udarna grupa brzo je likvidirala neprijatelja na stanicama, dok se kod Prve brigade neprijatelj duže zadržao u jednoj kući u Kaknju i kod željezničkog mosta u Doboju gdje se branio iz tri bunkera. Rezultati akcije su bili: Uništen Rudnik Kakanj, trafostanica koja je strujom napajala rudnike Kakanj i Brezu, mostovi na pruzi i rijeci Bosni, šest željezničkih stanica, četiri željezničke kompozicije, četiri lokomotive i 80 vagona. Onesposobljena je pruga u dužini od 30 kilometara, desetine vagona su survane sa porušenog mosta u Kaknju u rijeku Bosnu.

Zarobljeno je oko 130 neprijateljskih vojnika i četiri oficira, poginuo je 21 neprijateljski vojnik. Zaplijenjene su veće količine oružja, municije, dinamita, brašna i druge hrane, dosta odjeće i obuće i nešto sanitetskog materijala. Od zaplijenjenih namirnica i robe izdvojeno je 4 – 5 vagona i podijeljeno rudarima i narodu Kaknja. U akciji partizani su imali dva poginula i sedam lakše ranjenih boraca.

Zauzimanje Kaknja i onesposobljavanje niza željezničkih stanica i pruge između Lašve i Visokog izazvalo je paniku kod vojnih i civilnih vlasti NDH jer je Peta divizija presjekla i razorila najvažniju prugu u Bosni i našla se u centru rudarskog bazena Bosne. Zbog toga su Nijemci brzo reagovali. Pod komandom VII SS divizije upućene su 29. juna protiv Pete krajiške divizije jedinice IV lovačke brigade, dva oklopna voza, dva tenka, dvije ojačane čete pješadijskog puka „Brandenburg“ i još neke snage. Grupe od šest do deset aviona 29. juna i sljedećih dana bombardovale su i mitraljirale položaje partizana. Peta krajiška divizija Kakanj je napustila 2. jula u 14 sati krenuvši dalje na svoje zadatke.

Konkurs za dodjelu novčane pomoći za nabavku obaveznih udžbenika

Na osnovu  člana 13. Uredbe o prednosti u školovanju branilaca i članova njihovih porodica („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“ broj: 4/14. i 1/18.) (u daljem tekstu Uredba) i tačke 8. Instrukcije za provođenje konkursne procedure za dodjelu novčane pomoći za nabavku obaveznih udžbenika za potrebe redovnog obrazovanja u osnovnim i srednjim školama – djeci branilaca u školskoj 2020./2021.godini broj 13/03-2-3-34-10043/20. od 24.06.2020.godine, Općinska služba za društvene djelatnosti, boračka pitanja, raseljena lica, izbjeglice i povratnike dana  29.06.2020. godine objavljuje

K O N K U R S

za dodjelu novčane pomoći za nabavku obaveznih udžbenika

– djeci branilaca za školsku  2020./2021. godinu

I Predmet konkursa

Obavještavaju se pripadnici branilačke populacije (djeca branilaca) koji imaju prebivalište na području općine Kakanj u trajanju od najmanje 24 mjeseca, odnosno 6 mjeseci ukoliko imaju status povratnika i koji prava iz oblasti branilačko-invalidske zaštite ostvaruju u općini Kakanj kao i povratnici u Republiku Srpsku koji ostvaruju osnovna prava iz branilačko-invalidske zaštite i koji su na evidenciji nadležnog organa za vojne evidencije u općini Kakanj o mogućnosti podnošenja zahtjeva za dodjelu novčane pomoći za nabavku obaveznih udžbenika učenicima osnovnih i srednjih škola – djeci branilaca za školsku 2020./2021.godinu.

            Visina novčane pomoći određena je u  sljedećim iznosima:

  1. za kupovinu obaveznih udžbenika u osnovnim školama…………………..100,00 KM    
  2. za kupovinu obaveznih udžbenika u srednjim školama…………………….150,00 KM

II Pravo učešća na konkursu imaju:

djeca dobitnika ratnog priznanja ili odlikovanja;

djeca umrlih ratnih vojnih invalida;

djeca umrlih demobiliziranih branilaca – učesnika rata;

djeca ratnih vojnih invalida – učesnika rata;

djeca demobiliziranih branilaca koji su u redovima Oružanih snaga proveli najmanje 24 mjeseca u periodu od 06.04.1992.godine do 23.12.1995.godine ili 12 mjeseci ako su u Oružane snage stupili kao maloljetna lica.

III Neće biti uzete u razmatranje prijave kandidata:

           1)  koji obnavljaju istu godinu školovanja;

           2) čiji su članovi porodičnog domaćinstva vlasnici ili suvlasnici subjekta koji obavlja privrednu     ili drugu djelatnost, registriranog kao privredno društvo;

        3) čija primanja po članu porodičnog domaćinstva  prelaze iznos od 200,00 KM;

IV Kriteriji za izbor kandidata:

           Izbor kandidata za dodjelu novčane pomoći u svrhu nabavke obaveznih udžbenika za potrebe redovnog obrazovanja u osnovnim i srednjim školama vrši se na osnovu liste prvenstva, sačinjene bodovanjem po sljedećim kriterijima:

                  –     ostvaren uspjeh u predhodnoj školskoj godini;

    –     socijalno-ekonomska situacija;

    –     učešće u Oružanim snagama;

            Prednost bez bodovanja kod dodjele novčane pomoći imaju djeca poginulih, umrlih,  nestalih dobitnika ratnog priznanja ili odlikovanja; djeca umrlih ratnih vojnih invalida i djeca umrlih demobiliziranih branilaca.

Kriteriji za bodovanje utvrđeni su odredbama članova 17. do 19. Uredbe o prednosti u školovanju branilaca i članova njihovih porodica i istaknuti su na oglasnoj ploči grada/općine i Ministarstva za boračka pitanja, kao i web stranici Zeničko-dobojskog kantona www.zdk.ba.

V Zainteresovani kandidat uz prijavu prilažu sljedeće dokaze:

– ovjerena kopija lične karte roditelja-staratelja;

-ovjerena kopija đačke knjižice, odnosno svjedočanstva iz predhodne školske godine;

-ovjerena kućna lista;

-uvjerenje o prebivalištu na području Kantona u trajanju od najmanje 24 mjeseca, odnosno 6 mjeseci ukoliko imaju status povratnika i koji prava iz oblasti BIZ ostvaruju u gradu/općini Kantona, kao i povratnike u Republiku Srpsku;

-uvjerenje o prihodima članova domaćinstva;

-ovjerenu kopiju Specifikacije za utvrđivanje dohotka od samostalne djelatnosti – obrazac SPR 1053 (koji se podnosi uz Godišnju poreznu prijavu/ Godišnju prijavu dohotka) za predhodnu kalendarsku godinu;

-ovjerenu izjavu o ukupnim prihodima domaćinstva;

-potvrda o statusu pripadnika branilačke populacije koji se dokazuje rješenjem nadležnog organa o priznavanju svojstva ( ratnog vojnog invalida, umrlog ratnog vojnog invalida; rješenje o priznavanju prava na mjesečni novčani dodatak za dobitnike ratnih priznanja i odlikovanja i članove uže porodice poginulog, umrlog ili nestalog dobitnika ratnog priznanja ili odlikovanja, te uvjerenjem nadležnog organa o periodu učešća u Oružanim snagama, izdatog u skladu sa Zakonom o upravnom postupku („Službene novine FBiH“ broj 2/98. i 48/99).

VI Konkurs ostaje otvoren 20 dana od dana objavljivanja.

Za djecu pripadnika branilačke populacije zahtjev za dodjelu novčane pomoći za nabavku udžbenika sa drugom potrebnom dokumentacijom podnosi roditelj/ staratelj  u vremenu od 29.06. do 20.07.2020. godine na prijemnom šalteru Općine Kakanj.

Nepotpune, neblagovremene i neuredne prijave neće biti  uzete u razmatranje.