Novih 300.000 KM stiže u Kakanj: U toku tenderska procedura za nastavak radova na uređenju lijeve obale rijeke Bosne od Mosta mladih do Cementarskog mosta

Agencija za vodno područje rijeke Save pokrenula je tendersku proceduru izbora izvođača radova na uređenju lijeve obale rijeke Bosne na području Kaknja, od Mosta mladih do Cementarskog mosta u dužini od 90 metara.

Osim izgradnje obaloutvrde, projektom je planiralo i postavljanje drvenih klupa, te šetnica.

Procijenjena ukupna vrijednost radova bez PDV-a iznosi 300.000 KM.

Foto: Ranije realizirani radovi na potezu od Mosta mladih do Cementarskog mosta

Objavljujemo listu deficitarnih zanimanja za sljedeću 2020/2021. školsku/akademsku godinu: Općinske stipendije u iznosu od 900 i 1.500 KM

U protekloj školskoj/akademskoj godini Općina Kakanj je započela praksu dodjele posebnih stipendija za učenike i studente koji biraju deficitarna zanimanja tokom svog obrazovanja u srednjoj školi, te na visokoškolskim ustanovama.

Ovakvu praksu Općina Kakanj će nastaviti i u sljedećoj školskoj/akademskoj godini.

Stoga, objavljujemo listu deficitarnih zanimanja za sljedeću školsku/akademsku godinu koja je usaglašena sa svim relevantnim faktorima.

1. Lista deficitarnih zanimanja SSS:

 1. Zavarivač
 2. Operater za CNC mašine (operater i tehničar)
 3. Elektroinstalater/električar
 4. Mesar
 5. Vozač motornih vozila
 6. Keramičar/podopolagač
 7. Moler/farbar/ fasader
 8. Krojač
 9. Bravar/tokar
 10. Limar/autolimar/ krovopokrivač
 11. Autolakirer
 12. Automehaničar
 13. Izolater
 14. Monter suhe gradnje
 15. Vodoinstalater/ instalater plinskih instalacija i centralnog grijanja
 16. Monter klima uređaja i ventilacija
 17. Rukovalac građevinskim mašinama
 18. Kuhar
 19. Armirač/tesar
 20. Građevinski tehničar
 21. Farmaceutski tehničar.

2. Lista deficitarnih zanimanja VSS:

 1. Doktor medicine
 2. Elektro inžinjer
 3. Mašinski inžinjer
 4. Građevinski inžinjer
 5. Šumarski inžinjer
 6. Inžinjer informatike ili inžinjer informacionih tehnologija
 7. Arhitekta
 8. Profesor matematike
 9. Stomatolog
 10. Biohemičar
 11. Profesor fizike

Općinska stipendija za studente iznosi 800 KM, a oni koji odaberu deficitarno zanimanje dobit će stipendiju koja je za studente skoro duplo veća (1.500 KM). Iznos općinske stipendije za srednje škole iznosi 300 KM, a za one učenike koji odaberu deficitarno zanimanje iznos stipendije je 900 KM.

Učenik/student koji na osnovu deficitarnog zanimanja dobije općinsku stipendiju potpisuje s Općinom Kakanj ugovor o stipendiranju do kraja svog školovanja bez obaveze da se svake godine ponovo javlja na konkurs. Dakle, Općina Kakanj će ga stipendirati tokom njegovog cjelokupnog školovanja za deficitarno zanimanje uz obavezu učenika/studenta da iz godine u godinu dostavlja dokaz o ispoštovanim uslovima iz odluke o stipendiranju.

Javna ustanova za predškolski odgoj i obrazovanje „Mladost“ Kakanj: Javni oglas za prijem u radni odnos radnika/ica na određeno vrijeme

Na osnovu člana 32. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Službene novine Zeničko- dobojskog kantona“, broj 7/10), Pravilnika o postupku prijemu radnika u radni odnos u JU za predškolski odgoj i obrazovanje „Mladost“ Kakanj, broj: 736/19, Odluke Upravnog odbora JU za predškolski odgoj i obrazovanje „Mladost“ Kakanj ( broj: 489/20) i saglasnosti Osnivača broj: 02/1-5186/20 od 03.07.2020. godine, Upravni odbor JU za predškolski odgoj i obrazovanje „Mladost“ Kakanj raspisuje:

JAVNI OGLAS

Za prijem  u radni odnos radnika/ica na određeno vrijeme

I

Raspisuje se konkurs za radno mjesto:

 1.  Odgajatelja/ice  u vrtićkoj grupi, na određeno vrijeme, a najkasnije do 15.08.2021. godine – 1  izvršioca na puno radno vrijeme
 2. Odgajatelja/ice  jasličkoj grupi, na određeno vrijeme, a najkasnije do 15.08.2021. godine – 1  izvršioca na puno radno vrijeme
 3. Odgajatelja/ice  na realizaciji projekta Predškolski odgoj za svu djecu (PEACH), na određeno vrijeme, a najkasnije do 15.08.2021. godine- 1 izvršilac na puno radno vremena
 4. Spremačice, na određeno vrijeme, a najkasnije do 15.08.2021. godine- 1 izvšrilac na puno radno vrijeme

II

Opis poslova za radno mjesto 1. i  3.:

 Odgajatelj/ica u vrtićkoj grupi i Odgajatelj/ica na realizaciji projekta Predškolski odgoj za svu djecu (PEACH):

 • Neposredno odgojno – obrazovni rad sa djecom
 • Pripreme za odgojno – obrazovni rad
 • Individualno stručno usavršavanje
 • Saradnja sa roditeljima
 • Saradnja sa pedagogom – psihologom i ostalim stručnim saradnicima
 • Rad u okviru društvene i kulturne djelatnosti
 • Rad na pedagoškoj dokumentaciji
 • Uvođenje inovacija, savremenih oblika i metoda izrade didaktičkih sredstava
 • Brine o estetskom izgledu radnih i zajedničkih prostorija za djecu
 • Ostali poslovi po potrebi

Iznos osnovne plate za radno mjesto 1. i 3.: 776,00 KM

III

Opis poslova za radno mjesto 2.:

Odgajatelj/ica u jasličkoj grupi:

–  Poslovi njege i brige djece jasličkog uzrasta

–  Nadziranje i predlaganje mjera za poboljšanje sanitarno- higijenskih uslova rada vrtića

 •  Individualno stručno usavršavanje
 • Saradnja sa roditeljima
 • Saradnja sa pedagogom – psihologom i ostalim stručnim saradnicima
 • Rad u okviru društvene i kulturne djelatnosti
 • Rad na pedagoškoj dokumentaciji (planiranje i upisivanje u dnevnik rada)
 • Povezivanje dječijeg vrtića s odgovarujućim zdravstvenim službama u lokalnoj zajednici
 • Uvođenje inovacija, savremenih oblika i metoda izrade didaktičkih sredstava
 • Brine o estetskom izgledu radnih i zajedničkih prostorija za djecu
 • Ostali poslovi po potrebi

Iznos osnovne plate za radno mjesto 2.: 740,00 KM

IV

Opšti uslovi za zasnivanje radnog odnosa za radno mjesto 1.,2. i 3.:

– Kandidat treba da ima navršenih 18 godina,

– Da je državljanin Bosne i Hercegovine

V

Posebni uslovi za zasnivanje radnog odnosa za radno mjesto 1.,2. i 3.:

– Stručnu spremu: VSS, profesor predškolskog odgoja i obrazovanja, Bakaleaurat/Bachelor predškolskog odgoja i obrazovanja ili VŠ, nastavnik predškolskog odgoja i obrazovanja

– Radno iskustvo: 12 mjeseci (1 godina) poslije sticanja stručne spreme

– Položen stručni ispit

VI

Opis poslova za radno mjesto 4. :

       Spremačica:

 • Održava higijenu prostorija gdje borave djeca i mokrih čvorova
 • Pomaže djeci pri održavanju lične higijene, higijene igračaka i drugih predmeta sa kojima djeca dolaze u dodir
 • Pomaže djeci pri oblačenju i pripremi ležaljki za spavanje i raspremanje, brine za inventar, posprema ležaljke i presvlači posteljinu
 • Obavlja generalno spremanje prostorija, namještaja i opreme
 • Vodi računa o čistoći kancelarija
 • Radi na čišćenju i uređenju dvorišta u saradnji sa domarom
 • Pomaže pri istovaru i skladištenju robe
 • Vodi računa o pravilnoj upotrebi sredstava za rad i sredstava za održavanje higijene, te o racionalnoj upotrebi istih
 • Ostali poslovi po potrebi

Iznos osnovne plate za radno mjesto 4.: 602,00 KM

VII

Opšti uslovi za zasnivanje radnog odnosa za radno mjesto 4.:

– Kandidat treba da ima navršenih 18 godina,

– Da je državljanin Bosne i Hercegovine

VIII

Posebni uslovi za zasnivanje radnog odnosa za radno mjesto 4.:

– Stručna sprema: SSS (III ili IV stepen)

– Radno iskustvo: 3 mjeseca na istim ili sličnim poslovima

IX

Uz svojeručno potpisanu prijavu na konkurs (sa obaveznom naznakom adrese, e- maila i kontakt telefona) kandidati su dužni dostaviti  dokaze o ispunjavanju  uslova, original ili ovjerena kopija:

 1. Kraća biografija
 2. Diplomu o završenoj školskoj spremi (VSS,profesor predškolskog odgoja i obrazovanja, Bakaleaurat/Bachelor predškolskog odgoja i obrazovanja ili VŠ, nastavnik predškolskog odgoja i obrazovanja) ili za poziciju broj 4. diplomu o završenoj srednjoj školi
 3. Uvjerenje o državljanstvu
 4. Izvod iz Matične knjige rođenih
 5. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu (za pozicije 1., 2. i 3.)
 6. Dokaz o radnom iskustvu
 7. Ljekarsko uvjerenje
 8. Uvjerenje o nekažnjavanju

Dokumente pod tačkom 7. i 8.  kandidat dostavlja po izvršenom izboru, a prije stupanja u radni odnos.

X

Napomena:

– Dokaz o radnom iskustvu (potvrde ili uvjerenja) moraju biti precizna i detaljna, te sadržavati sve bitne elemente koji nedvosmisleno ukazuju na traženo radno iskustvo

– Kandidati koji se prijavljuju na dvije ili više pozicija dužni su za svako radno mjesto dostaviti pojedinačnu prijavu/kovertu sa svim traženim dokumentima /dokazima

– Sa kandidatima koji dostave urednu, blagovremenu i potpunu dokumentaciju  obavit će se intervju (za radno mjesto 4.), odnosno pismeni i usmeni stručni  ispit (za radno mjesto 1.,2. i 3.), a o vremenu održavanja intervjua, odnosno pismenog i usmenog stručnog  ispita  isti će biti blagovremeno obavješteni, telefonski ili putem e- maila (obavezno navesti kontakt telefon ili e-mail adresu).

– Literatura iz koje će biti pitanja za intervju,  pismeni i usmeni stručni ispit su važeća zakonska akta iz oblasti predškolskog odgoja i obrazovanja (Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju Zeničko- dobojskog kantona i Pedagoški standardi i normativi za oblast predškolskog odgoja i obrazovanja Zeničko- dobojskog kantona) i za pozicije 1.,2. i 3. pitanja iz metodika (Nedeljka Dobrić “Razvijanje početnih matematskih pojmova”, Radomir Matić “Metodika razvoja govora” i Dr. Emil Kamenov “Metodika vaspitno- obrazovnog rada”).

Svi kandidati trebaju biti upoznati sa Procedurama za početak rada predškolskih ustanova- vodič za unapređenje sigurnosti u vrtićima- izdanim od strane Instituta za zdravlje i sigurnost hrane  Zenica (broj: 02-1631/20 od 13.05.2020. godine).

– Izabrani kandidati sa kojima se namjerava zaključiti Ugovor o radu dužni su dostaviti ljekarsko uvjerenje i uvjerenje o nekažnjavanju do početka stupanja u radni odnos

– Probni rad nije predviđen

– Telefon na koji se mogu dobiti dodatne informacije je 032/552-120 i 032/552-121

XI

Rok za podnošenje prijava: 8 (osam) dana od dana objavljivanja.

XII

– Lični podaci o podnosiocima prijava su tajni i mogu se prikupljati i obrađivati samo u skladu sa Zakonom o zaštiti ličnih podataka BiH (Sl. glasnik BiH, broj 49/06, 76/11 i 89/11)-  Prijavu sa traženim podacima treba dostaviti putem pošte preporučeno, na adresu: 

JU za predškolski odgoj i obrazovanje „Mladost“ Kakanj

 Ul. ZPO broj 66, 72240 Kakanj

sa naznakom za „NE OTVARAJ- PRIJAVA NA JAVNI OGLAS ZA POZICIJU BROJ ______“

Nepotpune, neblagovremene  i neuredne  prijave na javni oglas, kao i prijave kandidata koji ne ispunjavaju uslove iz javnog oglasa komisija će odbaciti zaključkom.

JU za predškolski odgoj i obrazovanje “Mladost” Kakanj nije u obavezi vraćanja dostavljene dokumentacije.

Predsjednik UO : Mirsada Čaluk

KONKURS/OGLAS ZA UPIS DJECE U JAVNU USTANOVU ZA PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE „MLADOST“ KAKANJ ZA PEDAGOŠKU 2020/2021. GODINU

Poštovani roditelji, obavještavamo vas da od 10.07.2020. godine počinje upisni rok za djecu, za popunu slobodnih mjesta u Javnu ustanovu za predškolski odgoj i obrazovanje „Mladost“ Kakanj za pedagošku 2020/2021. godinu.

I Upis se vrši za sljedeće odgojno- obrazovne grupe koje rade po Cjelovitom razvojnom programu:

1.Mlađa jaslička grupa- uzrast djece od 1-2 godine

-Cjelodnevni boravak i

-Poludnevni boravak –  16 djece.

2.Starija jaslička grupa – uzrast djece od 2-3 godine

– Cjelodnevni boravak i

-Poludnevni boravak –  4 djece.

3.Mlađa vrtićka grupa- uzrast djece od 3-4 godine

Cjelodnevni boravak i

Poludnevni boravak –  20 djece.

4.Srednja vrtićka grupa – uzrast djece od 4-5 godine

Cjelodnevni boravak i

Poludnevni boravak –  24 djece

II Za upis djeteta u Javnu ustanovu za predškolski odgoj i obrazovanje „Mladost“ Kakanj potrebno je dostaviti dokaze o činjenicama bitnim za ostvarivanje prednosti po kriterijima za upis:

–  popunjen zahtjev za upis,

–  ovjerenu izjavu da oba roditelja žive na području općine Kakanj,

–  potvrde poslodavca o zaposlenosti oba roditelja,

– potvrdu poslodavca o visini prosječnih mjesečnih primanja zadnja tri mjeseca za oba roditelja,

– potvrdu o redovnom ili redovnom samofinansirajućem studiranju,

– odluka suda o visini alimentacije,

– potvrda poslodavca o zaposlenju roditelja i dokaz o samohranosti:

rodni list, smrtni list za preminulog roditelja, potvrda o nestanku drugog roditelja, odluka suda o privremenom izdržavanju djeteta, presuda o          

razvodu braka ili drugi dokaz da drugi roditelj ne živi u zajedničkom kućanstvu,

– rješenja ili potvrde Centra za socijalni rad;

-potvrdu nadležnih službi o pripadnosti određenoj kategoriji roditelja (RVI ili demobilisani borci),

– komisijska i druga medicinska dokumentacija za djecu kojom se dokazuje teško oboljenje ili smetnje u psihofizičkom razvoju ili stanju djece,

– medicinska dokumentacija za roditelja kojom se dokazuje teško oboljenje ili smetnje u psihofizičkom razvoju ili stanju djece,

Medicinska dokumentacija ne može biti starija od 3 mjeseca, osim u slučaju komisijske kategorizacije djece.

– rodni list ili potvrda o podacima o rođenju djece.

   Molimo roditelje da ne dostavljaju platne liste kao dokaz o visini mjesečnih primanja.

   U slučaju nedostavljanja traženih dokaza podnosilac prijave ne ostvaruje  bodove po datom kriteriju.

Ukoliko dijete bude primljeno u  Javnu ustanovu za predškolski odgoj i obrazovanje „Mladost“ Kakanj, roditelji su dužni do potpisivanja Ugovora dostaviti ljekarsko uvjerenje i potvrdu o mjestu prebivališta oba roditelja na području općine Kakanj (na uvid).

IV Konkurs/oglas ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja, a najkasnije do 24.07.2020. godine ili do popune kapaciteta grupa. Zahtjevi se predaju lično u prostorijama JU za predškolski odgoj i obrazovanje “Mladost” Kakanj, svaki radni dan od 9-12 sati. Roditelji koji predaju zahtjev obavezni su pri ulasku u dvorište JU za predškolski odgoj i obrazovanje “Mladost” Kakanj poštivati sve mjere prevencije i zaštite od širenja koronavirusa. Maske za lice su obavezne.

V Zahtjevi za upis se mogu preuzeti u prostorijama  Ustanove, na adresi Ul. ZPO 66 u Kaknju ili klikom ovdje.

Za sve dodatne informacije obratiti se na telefone: 032/552-120; 032/ 552-121.

Kriteriji za prijem djece se mogu vidjeti klikom ovdje

Kakanj, 09.07.2020. godine                             Predsjednica Upravnog odbora:

                                                                                                 Mirsada Čaluk