Izvještaj sa 43. redovne sjednice Općinskog vijeća

Općinsko vijeće je 16.09.2020. (srijeda) održalo svoju 43. redovnu sjednicu.

KVORUM:
Prije početka sjednice i utvrđivanja kvoruma svečanu izjavu je dao Miroslav Spasojević, vijećnik SDP BiH, a  nakon prestanka mandata vijećniku Enesu Piljugu.
Na 43. sjednici je u trenutku utvrđivanja kvoruma bilo prisutno 26 vijećnika i vijećnica te su se stekli svi uvjeti za validan rad i odlučivanje Općinskoga vijeća. Odsutni su bili Muhamed Kubat, Eldin Mijoč i Adnan Ibrahimspahić, a naknadno je pristupio Elvedin Delić.
Današnjoj sjednici pored vijećnika, općinskog načelnika i pomoćnika općinskog načelnika prisustvuju izvjestioci i obrađivači a prema materijalima za današnju sjednicu.

ZAPISNIK
Zapisnik sa 42. redovne sjednice Općinskog vijeća usvojen je bez rasprave sa 25 glasova za, niko protiv i 1 uzdržan.

VIJEĆNIČKA PITANJA I INICIJATIVE

-Komentar na dostavljene odgovore na vijećnička pitanja je dao Rizah Haračić.
-Komentar  na dostavljena mišljenja na vijećničke inicijative je dao Ahmed Begić.
-Vijećnička pitanja su postavili: Safet Šahman,  Rizah Haračić, Rešad Merdić, Namir Talić, Nusret Muslić  i Izudin Hrusto.
-Vijećničke inicijative su podnijeli: Safet Šahman, Semir Mušija, Senad Alajbegović, Rizah Haračić, Nusret Muslić, Mirnes Merdić, Amar Selimović i Namir Talić.

DNEVNI RED

Prijedlog dnevnog reda je usaglašen na sjednici Kolegija koja je održana 08.09.2020. godine, pa je predsjedavajući za današnju sjednicu predložio dnevni red po pozivu za 43. sjednicu. U diskusiji je učestvovao Nusret Muslić koji je predložio da se sa dnevnog reda povuče prijedlog odluke o nabavci nekretnina – poslovnog objekta sa sportskim igralištem u vikend naselju Ponijeri. Vijeće je usvojilo dnevni red po prijedlogu predsjedavajućeg a nakon obrazloženja koje je dao općinski načelnik.

1. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Budžeta Općine Kakanj za 2020.godinu

Predlagač: Općinski načelnik
Obrađivač: Služba za finascije
Izvjestilac: Džihad Berbić, pomoćnik općinskog načelnika
Stav i mišljenje: Komisija za budžet i finansije

U diskusiji su učestvovali: Nusret Muslić i Rizah Haračić.  Vijeće je usvojilo Odluku sa 19 glasova za, 2 protiv i bez glasova uzdržanih. Nakon toga Vijeće je usvojilo i  zaključak vijećnika Muslića da se sredstva rebalansom opredijeljena Zavodu programom usmjere na ublažavanje  posljedica aerozagađenja.

2.    Izvještaj o izvršenju Budžeta Općine Kakanj za period 01.01-30.06.2020 godine
3.    Izvještaj o izvršenju tekuće budžetske rezerve za period 01.01-30.06.2020 godine

Vijeće je vodilo objedinjenu raspravu o ovim dvjema tačkama a izjašnjavalo se pojedinačno.

Predlagač: Općinski načelnik
Obrađivač: Služba za finansije
Izvjestilac: Džihad Berbić, pomoćnik općinskog načelnika
Stav i mišljenje: Komisija za budžet i finansije

U diskusiji nije bilo učesnika i Vijeće je Izvještaje usvojilo sa 19 glasova za, 2 protiv i niko uzdržan.

4. Prijedlog odluke o nabavci nekretnina – poslovnog objekta sa sportskim igralištem u vikend naselju Ponijeri

Predlagač: Općinski načelnik
Obrađivač: Služba za imovinskopravne, geodetske poslove i katastar nekretnina
Izvjestilac: Nurčo Kurtović, pomoćnik općinskog načelnika

U diskusiji je učestvovao Rizah Haračić i nakon rasprave Vijeće je odluku usvojilo sa 22 glasa za, niko protiv i 1 uzdržan.

5
.    Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o odobravanju podsticajnih sredstava fizičkim i pravnim licima registrovanim na području općine Kakanj čije je poslovanje obustavljeno zbog trenutne epidemiološke situacije

Predlagač: Općinski načelnik
Obrađivač: Služba za privredu, urbanizam i zaštitu okoline
Izvjestilac: Mirza Fazlić, pomoćnik općinskog načelnika

U diskusiji nije niko učestvovao i Vijeće je Odluku usvojilo sa 23 glasa za, bez glasova protiv i uzdržan.

6.    Prijedlog odluke o organizovanju i funkcionisanju zaštite od požara i vatrogastva

Predlagač: Općinski načelnik
Obrađivač: Služba civilne zaštite
Izvjestilac: Nurudin Hrusto, pomoćnik općinskog načelnika

U diskusiji je učestvovao Semir Mušija i nakon rasprave Vijeće je usvojilo Odluku sa 24 glasa za, bez glasova protiv i uzdržanih.

7. Izvještaj o radu Komisije za provođenje javnog nadmetanja –licitacije neizgrađenog građevinskog zemljišta u Kaknju zv. “Povezice” sa prijedlogom zaključka o utvrđivanju visine naknade članovima Komisije

Predlagač: Komisija za provođenje javnog nadmetanja –licitacije neizgrađenog građevinskog zemljišta u Kaknju
Obrađivač: Komisija za provođenje javnog nadmetanja –licitacije neizgrađenog građevinskog zemljišta u Kaknju
Izvjestilac: Ivica Petrović, član Komisije

U diskusiji je učestvovao Semir Mušija.  Vijeće je usvojilo Izvještaj sa 24  glasa za, bez glasova protiv i uzdržan te zaključkom utvrdilo visinu naknade sa 150KM za predsjednika i  100KM za članove.

8. Izvještaj o radu Komisije za provođenje javnog nadmetanja –licitacije neizgrađenog građevinskog zemljišta u Kaknju zv. “Ada”i zv. “Luka” sa prijedlogom zaključka o utvrđivanju visine naknade članovima Komisije

Predlagač: Komisija za provođenje javnog nadmetanja –licitacije neizgrađenog građevinskog zemljišta u Kaknju
Obrađivač: Komisija za provođenje javnog nadmetanja –licitacije neizgrađenog građevinskog zemljišta u Kaknju
Izvjestilac: Elmedin Delibašić, predsjednik Komisije

U diskusiji je učestvovao Semir Mušija.  Vijeće je usvojilo Izvještaj sa 24  glasa za, bez glasova protiv i uzdržan te zaključkom utvrdilo visinu naknade sa 150KM za predsjednika i  100KM za članove.

9.    Prijedlog rješenja o utvrđivanju prava vlasništva u korist Elvira Kozice iz Kaknja

 Predlagač: Općinski načelnik
Obrađivač: Služba za imovinskopravne, geodetske poslove i katastar nekretnina
Izvjestilac: Nurčo Kurtović, pomoćnik općinskog načelnika

U diskusiji nije niko učestvovao i Vijeće je Rješenje usvojilo jednoglasno.

 10.    Informacija o radu Udruženja „Razvojni centar općine Kakanj“ za period januar-juni 2020.godine

Predlagač: Udruženja „Razvojni centar općine Kakanj“
Obrađivač: Udruženja „Razvojni centar općine Kakanj“
Izvjestilac: Edin Bjelopoljak, predsjednik Udruženja

U diskusiji je učestvovao Semir Mušija i tražio da se predsjednik Udruženja za sljedeće zasjedanje obavijesti da je prisustvo sjednici obavezno. Predsjedavajući je predložio da Vijeće odgodi izjašnjavanje jer izvjestilac nije prisutan. Vijeće je ovaj prijedlog prihvatilo jednoglasno.

 Sjednica se završila u  10:42’.

STRUČNA SLUŽBA ZA POSLOVE OPĆINSKOG VIJEĆA

“Pokreni svoj posao u Kaknju”: Potpisani ugovori/predugovori s kandidatima koji su ostvarili pravo na dodjelu podsticajnih sredstva

U sali Općinskog vijeća Kakanj danas je upriličeno potpisivanje ugovora/predugovora s kandidatima koji su ostvarili pravo na dodjelu podsticajnih sredstva kroz projekat “Pokreni svoj posao u Kaknju”.

Programom utroška sredstava iz Budžeta Općine Kakanj za podsticaj razvoja poduzetništva i obrta za 2020. godinu, za projekat „Pokreni svoj posao u Kaknju“, predviđen je iznos od 60.000,00 KM.  Ovim podsticajem predviđeno je sufinansiranje pokretanja i održavanja malih biznisa – preduzeća – d.o.o, obrta i srodnih djelatnosti. Podsticajna sredstva namijenjena su za refundaciju troškova obaveznih doprinosa – PIO, zdravstveno osiguranje i osiguranje od nezaposlenosti, za registriranu djelatnost – prva godina u iznosu od 100%, a maksimalno 383,00 KM/mjesec, druga godina 50%, a maksimalno 191,50 KM/mjesec i sufinansiranje nabavke sredstava za rad, repromaterijala, opreme i sl, u maksimalnom iznosu  do 3.000,00 KM.

Javni poziv za projekat „Pokreni svoj posao u Kaknju“ je objavljen 11.8. i bio je otvoren do 21.8.2020. godine. Komisija je pregledala zaprimljene prijave i obavila intervjue sa prijavljenim kandidatima.

Kandidati koji ispunjavaju uslove javnog poziva i koji su ostvarili pravo na dodjelu podsticajnih sredstva (prema redoslijedu zaprimanja prijava) su:

R.B. NAZIV FIRME/ IME I PREZIME POSLOVNA IDEJA
1 UO „AQUA VOD“, vl. Bećir Aliefendić Uvođenje instalacija vodovoda i kanalizacije
2 LENGA doo Kakanj, Maida Avdispahić Trgovina na veliko krutim, tečnim i plinovitim gorivima i srodnim proizvodima
3 „Kazandžiluk Pašo“, vl. Bajramović Pašo Proizvodnja proizvoda od bakra
4 UO Ugradnja keramike „BERBIĆ“, vl. Emir Berbić Usluge keramičara, zidarskih i fasadnih radova
5 Frizersko kozmetički salon „STORY“, vl. Mahira Neimarlija Frizerski salon
6 Mirza Hrusto Prerada mesa
7 Ednan Mušinbegović Autopraonica
8 UD Kozmetčki salon „MARIPOSA“, vl. Zekić Elma Kozmetički salon
9 OR „COPY ART“, vl. Silajđić Lejla Kopirnica
10 PO „DELIĆ“, vl. Delić Muhamed Proizvodnja ostale građevinske stolarije
11 Amer Sikira Filmska produkcija
12 Pet Shop Demason doo Kakanj direktor Nejla Delibašić Prodaja kućnih ljubimaca i opreme za kućne ljubimce
13 ALPHA refinish doo Kakanj, direktor Enijad Kevilj Trgovina na veliko dijelovima i priborom za motorna vozila (distribucija autoreparaturnog programa i ostalih materijala iz auto industrije)
14 Salon ljepote „NINA“, vl. Mina Karabegović Kozmetički salon
15 UO „HM“ vl. Mandžuka Edina Popravak proizvoda od metala
16 Semir Mušija Advokatska kancelarija
17 Admir Subašić Autoservis
18 Kubat Samir Servis kućanskih aparata
19 Zubotehnički labolatorij „A3-dent“ Zubotehnički labolatorij
20 Vedada Šišić Butik- prodaja odjeće…
21 VOLK OF DIGITAL TECHNOLOGY doo Kakanj, direktor Amina Osmanbegović Računarsko programiranje (web desing, izrada web stranica, štampa na majicama, izrada promo materijala, roll banera….)
22 Mirsad Kadić Privatna stomatološka ordinacija
23 Razija Selimović Pletenje
24 „Betonska galanterija“, vl. Goran Imširović Lovrinović Proizvodnja proizvoda od betona