Javni poziv za sufinansiranje projekata za zaštitu okoline – NVO

Općinski načelnik objavljuje

JAVNI POZIV
za sufinansiranje projekata za zaštitu okoline – NVO 

PREDMET JAVNOG POZIVA:

Predmet Javnog poziva je prikupljanje prijava za projekte/programe za raspodjelu finansijskih sredstava, a koji će se odnositi na sljedeće programske aktivnosti:

 1. Aktivnosti čišćenja i uređenja okoline na području općine Kakanj,
 2. Aktivnosti koje promovišu cirkularnu ekonomiju,
 3. Aktivnosti koje propagiraju odgovoran odnos prema prirodi,
 4. Aktivnosti jačanja ekološke svijesti građana,
 5. Aktivnosti na povećanju energijske efikasnosti,
 6. Aktivnosti u funkciji zaštite biljnih i životinjskih vrsta,
 7. Aktivnosti koje podižu znanje i svijest o značaju integralnog upravljanja otpadom i
 8. Aktivnosti koje populariziraju zaštitu okoline kroz različite oblike edukacije.

Javni poziv se može vidjeti klikom ovdje

Obrazac 1 se može preuzeti klikom ovdje

Obrazac 2 se može preuzeti klikom ovdje

Smjernice se mogu preuzeti klikom ovdje

U 2020. godini Općina Kakanj finansirala rad 62 pripravnika ili lica na stručnom osposobljavanju

U 2020. godini Općina Kakanj je putem javnog poziva poslodavcima finansirala rad 34 pripravnika i lica na stručnom osposobljavanju. Iz 2019. godine su preuzete obaveze refundacije troškova za 28 lica, što znači da je Općina Kakanj u 2020. godini finansirala rad 62 pripravnika ili lica na stručnom osposobljavanju.

Za te namjene iz Budžeta Općine Kakanj je izdvojeno 162.000,00 KM.

Svim poslodavcima koji su se javili na javni poziv odobren je angažaman pripravnika ili lica na stručnom osposobljavanju.

Najava konstituirajuće sjednice Općinskog vijeća

U četvrtak 24/12/2020.godine sa početkom u 11:00 sati u maloj sali JU Kulturno-sportskog centra održat će se konstituirajuća sjednica Općinskog vijeća.

Prema potvrđenim rezultatima CIK-a te dostavljenim Uvjerenjima o dodjeli mandata, sastav Vijeća u sazivu 2020-2024 će izgledati ovako: 

1.    Aldin Šljivo (SDA),
2.    Džemal Bečirhodžić (SDA),
3.    Izudin Pušćul (SDA),
4.    Nedim Mušija (SDA),
5.    Mejrema Purišević (SDA),
6.    Edin Aliefendić (SDA),
7.    Namir Talić (SDA),
8.    Mediha Mamela (SDA),
9.    Omer Musić (SDA),
10. Izudin Hrusto (SDA),
11. Nerma Aliefendić (SDA),
12. Elvir Delibašić (SDA),
13. Safet  Šahman (SDA),
14. Eldin  Mijoč (SDP),
15. Ahmed Begić (SDP),
16. Miroslav Spasojević (SDP),
17. Vinka Aletović (SDP),
18. Mirsad Tursum (SBiH),
19. Sabit Čehajić (SBiH),
20. Zerina Kovač (SBiH),
21. Fakir Ajdinović (SBiH),
22. Branko Češljić (NS),
23. Dževdet Huskić (NS),
24. Behija Kulović (NS),
25. Enver Merdić (SBB),
26. Mugdin Gorak (SBB),
27. Adnan Čobo (DF),
28. Armin Bašić (DF),
29. Slaven Katičić (HDZ BiH) i
30. Mujo Fafulić (nacionalne manjine).

Sjednica će se odvijati sljedećim protokolom:

 • Uručenje Uvjerenja Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine o dodjeli mandata vijećnicima Općinskog vijeća
 • Potpisivanje potvrda o prijemu Uvjerenja i Izjava o prihvatanju / odbijanju mandata
 • Davanje svečane izjave
 • Potpisivanje teksta svečane izjave
 • Pozdravno obraćanje, općinskog načelnika, gdina Mirnesa Bajtarevića

 

 1. Imenovanje Komisije za izbor i imenovanja
 2. Izbor predsjedavajućeg Općinskog vijeća
 3. Izbor zamjenika predsjedavajućeg Općinskog vijeća
 4. Izvještaj Općinske izborne komisije o održanim Lokalnim izborima 15.11.2020. godine
 
Zbog epidemioloških  mjera koje su na snazi sjednici neće prisustvovati gosti. 

STRUČNA SLUŽBA ZA POSLOVE OPĆINSKOG VIJEĆA

 

Pregled upisa u matične knjige rođenih, vjenčanih i umrlih za period 2016-2020.godina

Bez obzira na izazove i poteškoće koje je donijela pandemija COVID 19, prijemna kancelarija Općine Kakanj, kao i terenski matični uredi, od početka pandemije do danas su radili u punom kapacitetu.

Donosimo pregled upisa u matične knjige u 2020.godini:

 • izvodi iz matičnih knjiga, ukupna brojka izdatih izvoda 24.500;
 • upisi u matičnu knjigu rođenih, ukupno 403;
 • upisi u matičnu knjigu vjenčanih, ukupno 221;
 • upisi u matičnu knjigu umrlih, ukupno 486.

Donosimo i uporedne pokazatelje upisa u matične knjige za period 2016-2020:                                       

matične knjige20162017201820192020
rođeni 457  475   476   473 403
vjenčani 285    295    298     252 221
umrli  383   357   421   400 486

Osvrt na 2020. godinu: Harmonizacija nove 4 katastarske općine, 2.683 prepisa posjedovnih listova, 700 uvjerenja o posjedovanju nekretnina…

U Odsjeku za geodetske poslove i katastar nekretnina redovno se rješavaju predmeti po zahtjevima, te se vrši održavanje premjera i utvrđivanje nastalih promjena na zemljištu.

U Odsjeku je izvršena i harmonizacija 4 katastarske općine (Bjelavići, Bukovlje, Bićer i Zgošća) s ukupno cca 8.000 parcela za pilot-projekat Federalne geodetske uprave.

Izvršeno je i 100 cijepanja parcela na terenu, te 29 uplanjenja objekata. Proveden je 61 geodetski elaborat, 103 snimanja situacije, 38 promjena kulture, izdato je 700 uvjerenja o posjedovanju nekretnina, 11 usklađivanja starog i novog premjera, 14 identifikacije parcela (stari-novi premjer), provedena su 183 rješenja o nasljeđivanju, provedena su 342 ugovora, izdato je 2.683 prepisa posjedovnih listova, izdato je 796 kopija plana, izdato je 311 kopija plana i posjedovnih listova (opcija ispisa više dokumenata), izvršena je 221 promjena podataka posjednika, te 140 objedinjavanja istih upisa posjednika.

U 2020.godini od strane firme Gauss d.o.o. Tuzla, a u saradnji sa Federalnom geodetskom upravom (FGU) Sarajevo izvršena je obuka za uspostavu digitalnog arhiva, sa čijom implementacijom će se krenuti u narednoj godini. U koordinaciji sa FGU instaliran je program za unos novih kućnih brojeva tzv. Adresni registar i obrađeno je cca oko 4000 rješenja koja će biti dostavljena u MUP na daljnji postupak, uz napomenu da će se i ostatak obraditi kako budu dolazili podaci sa terena. Zavod za planiranje i izgradnju općine Kakanj vrši postavljanje novih pločica sa brojevima i istovremeno vrši evidenciju koju dostavlja nadležnoj općinskoj službi, te se ista unosi u program.

Također, u razgovoru sa koordinatorom iz FGU u planu su još dvije katastarske općine za nastavak Projekta registracije nekretnina u 2021.godini. U dogovoru sa ZK uredom Općinskog suda u Kaknju definisat će se dalji koraci, obzirom da su u toku aktivnosti za uspostavu četiri 4 katastarske općine, uz napomenu da su 3 katastarske općine sa najvećim brojem katastarskih čestica već završene (Kakanj, Doboj i Čatići).

Osvrt na 2020. godinu: Obimne radne aktivnosti Službe za imovinsko-pravne poslove, geodetske poslove i katastar nekretnina

Iz obimnog prikaza godišnjih aktivnosti  Odsjeka za imovinsko-pravne i stambene poslove izdvajamo nekoliko stavki.

U 2020. godini u potpunosti je realiziran projekat izgradnje sedme zgrade socijalnog stanovanja sa 10 stanova u naselju Varda. Projekat je realiziran u saradnji sa humanitarnom organizacijom Caritas Švicarska. U zgradi je stambeno zbrinuto 46 osoba. Izvršena je i priprema dokumentacije te apliciranje na javni poziv za dodjelu sredstava za izgradnju još jedne zgrade socijalnog stanovanja u naselju Varda. Javni poziv je objavilo Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH. Projekat će biti realiziran u saradnji sa humanitarnom organizacijom Caritas Švicarska.

U 2020. godini u Odjeku su zaprimljena 2 zahtjeva za utvrđivanja javnog interesa (kanalizacija u Bičeru i sankalište Ponijeri),

realizirane su 32 potpune eksproprijacije za potrebe RMU Kakanj i 15 potpunih eksproprijacija za potrebe MZ Zgošća (pristupni put).

Riješene su i dvije nepotpune eksproprijacije za potrebe Općine i 28 nepotpunih eksproprijacija za potrebe MZ Bičer, izvršen je jedan upis u javne knjige, riješena su 2 predmeta deeksproprijacije…

Riješeno je 5 predmeta prodaje nekretnina, a jedan predmet je u toku. Riješen je i jedan predmet uspostave prava služnosti, a još dva su u toku, riješen je jedan predmet nabavke nekretnine (Pansion Ponijeri), zaključena su 4 ugovora o kupoprodaji nekretnine…

Riješena su 3 predmeta utvrđivanja prava vlasništva, dok je 9 predmeta u postupku rješavanja. Realizirano je 12 predmeta ispravke greške u katastarskom operatu. Riješeno je 9 predmeta za povrat uplaćene takse. Riješena su 2 predmeta pristupa informacijama.

Realizirano je 6 zahtjeva za vraćanje imovine u vlasništvu građana. Realizirana su i 2 zahtjeva za prenos stanarskog prava, te jedan zahtjev za vraćanje stana vlasniku.

Zaključena su 2 ugovora o upravljanju stambenim zgradama (do sada su zaključeni ugovori o održavanju i upravljanju za 143 zgrade-ulaza-stubišta).