Odluka o usvajanju Programa utroška sredstava Trajnog revolving fonda kod Union banke d.d. Sarajevo, Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije za 2022. godinu i Program utroška sredstava

Na osnovu člana 19. stav (2) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH”, br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 316. sjednici, održanoj 26.05.2022. godine, donosi Odluku o usvajanju programa utroška sredstava Trajnog revolving fonda kod Union banke d.d. Sarajevo, Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije za dugoročno finansiranje projekata putem dodojele kredita za 2022. godinu.

Sredstva predviđena za pozajmljivanje po Programu, čine:

  1. Sredstva planirana Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2022. godinu u razdjelu 17, ekonomski kod 8226 u ukupnom iznosu od 2.500.000,00 KM;
  2. saldo sredstava zatečenih na računu u Union banci (u daljem tekstu: Banka) na dan 31.03.2022. godine u iznosu od 6.259.580,75 KM, koji može biti umanjen za cca. 1.800.000,00 KM, s obzirom na započete a nerealizovane aktivnosti dodjele sredstava po Programu utroška sredstava Trajnog revolving fonda kod Union banke d.d. Sarajevo, Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije za dugoročno finansiranje projekata putem dodjele kredita za 2021. godinu;
  3. sredstva koja će mjesečno biti alocirana na račun Trajnog revolving fonda u Banci od povrata dodijeljenih kreditnih sredstava realizovanih putem Banke; očekivani iznos sredstava prema procjeni Banke na godišnjem nivou bi trebao iznositi cca 2.700.000 KM;

Ukupno planirana sredstva po ovom Programu iznose cca 9.660.000,00 KM.

Po ovom Programu mogu aplicirati privatna privredna društva osnovana po Zakonu o privrednim društvima (“Službene novine Federacije BiH” broj 81/15) s ciljem ulaganja u nabavku osnovnih sredstava (mašina i postrojenja, kupovinu zemljišta i izgradnju novih proizvodnih pogona, kao i proširenje postojećih) te modernizaciju tehnoloških procesa.

Navedena sredstva su kreditnog karaktera, sa:

  • odgodom plaćanja („grace” periodom) do 12 mjeseci,
  • godišnjom kamatnom stopom u visini 0,5 %
  • i naknadom za obradu kredita – jednokratno u visini 0,5%.

Program traje do utroška sredstava, odnosno do dana usvajanja Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2023 godinu, a najkasnike do kraja fiskalne godine,

Aktivnosti vezane za donošenje i realizaciju odluka i rješenja o dodjeli kreditnih sredstava za privredna društva, a koje su započete po Programu za 2022. godinu, traju do konačne realizacije istih.

odluka_trf_2022

trf_2022_prog-1

Odluka o usvajanju Programa utroška sredstava i Program utroška sredstava utvrđenih u razdjelu 17. Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2022. godinu Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije

Na osnovu čl. 24 i 37. Zakona o izvršavanju Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2022. godinu („Službene novine Federacije BiH”, broj: 25/22), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 316. sjednici, održanoj 26.05.2022. godine, donosi Odluku o usvajanju Programa utroška sredstava utvrđenih u razdjelu 17. Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2022. godinu Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije „Tekući transferi i drugi tekući rashodi – Subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima – Regresiranje kamata – Garantni fond”

Usvaja se Program utroška sredstava utvrđenih u razdjelu 17. Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2022. godinu Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije „Tekući transferi i drugi tekući rashodi – Subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima – Regresiranje kamata – Garantni fond” u iznosu od 5.200.000,00 KM.

Program iz ove Odluke objavljen je niže i čini sastavni dio ove Odluke.

Pravo na dodjelu grant sredstava po ovom Programu ostvaruju privredna društva koja su kreditno zadužena po postojećim programima za velika preduzeća i izvoznike (“Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine”, br. 65/20 i 43/21) ili će biti zadužena u 2022. godini po Kreditno garantnom programu za velika preduzeća i Kreditno garantnom programu za izvoznike.

Odluka-o-usvajanju-programa-utroska-sredstava-utvrdenih-u-razdjelu-17.-budzeta-FBiH

Program-utroska-sredstava-utvrdenih-u-razdjelu-17.-budzet-FBiH