Januarske godišnjice: 26. januara 1994. godine formiran 3. (kakanjski) bataljon 333, poslije 733. brdske brigade

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

26. januara 1994. godine formiran je 3. bataljon 333. brdske brigade, a poslije 733. brdske brigade. Ovu jedinicu su sačinjavali borci i starješine iz Kaknja, oni koji su već imali iskustva u ratovanju, a dijelom i borci koji su tek bili mobilisani. Kao novoformirana jedinica ulazi u sastav 333. brdske brigade sa sjedištem u Kaćunima, općina Busovača, i postaje formacijski njen treći bataljon. Prvo postrojavanje obavljeno je dan poslije 27. januara 1994. godine u Bilješevu (općina Kakanj).

Pod istim imenom postojao je i bataljon formiran u  decembru 1992. godine. I taj bataljon je bio u sastavu 333. brdske brigade Busovača. Po zadatku bio je angažiran na  vozućkom ratištu, a ubrzo nakon formiranja postao je dijelom 309. brdske brigade Kakanj. Značajan broj boraca, posebno sa šireg područja Bilješeva, koji su bili u sastavu 3. bataljona formiranog decembra 1992. godine ući će i u sastav 3. bataljona 333.brdske brigade formiranog 1994. godine.

Zima, glad, nedostatak uniformi, čizama… ništa nije utjecalo na moralnu čvrstinu ovih boraca. Postavljeni zadatak prihvataju najozbiljnije i uz punu odgovornost prema narodu i domovini.

Pred polazak Bataljona iz Kaknja na ratište

Formiranjem Sedmog korpusa Armije RBiH, te na osnovu novonastale vojno-političke situacije u BiH, Bataljon i cjelokupna brigada prelaze u Sedmi korpus i dobivaju novu zonu odgovornosti na Vlašiću. Brigada je tada dobila brojnu oznaku 733. Na ovom prostoru jedinica će postići svoje najveće uspjehe i ostvariti najveće pomake.

Komanda Bataljona

U sastavu Brigade ili samostalno, Bataljon je u sadejstvu sa drugim jedinicama izveo niz uspješnih ofanzivno-odbrambenih zadataka na prostoru cjelokupne zone odgovornosti Sedmog korpusa. Borci i starješine ovog Bataljona, boreći se u sastavu 733. brdske brigade, učestvovali su sa dijelom svojih snaga u oslobađanju Kupresa.

Devetnaestog i dvadesetog marta 1995. godine, Bataljon je učestvovao u završnim operacijama konačnog oslobađanja  platoa Vlašića i TV repetitora.

Članak o borcu Enesu Grahiću, Kakanjski glas broj 5, izdanje iz aprila 1995. godine

Nakon učešća u ovoj operaciji Bataljon izvodi niz većih ili manjih diverzantskih akcija sve do juna kada šalje jedan dio svojih boraca na sarajevsko ratište. Dok je jedan dio snaga Bataljona učestvovao u borbama na sarajevskom ratištu, drugi dio odbija žestok napad kojim su 24. juna 1995. godine neprijatelji htjeli povratiti izgubljene vlašićke teritorije koristeći pri tome okolnost da je veći dio snaga Sedmog korpusa bio angažiran na sarajevskom ratištu. U tom napadu, koji je neopisivom žestinom trajao puna tri dana, Bataljonu je uspjelo da, uz minimalne gubitke, neprijatelju nanese strahovit poraz.

U periodu august – septembar 1995. godine, Bataljon učestvuje jednim dijelom svojih snaga u završnim operacijama oslobađanja Komara, Donjeg Vakufa, Galice, Babanovca, Ravne planine i drugih kota. Istovremeno, drugim dijelom snaga, Bataljon učestvuje u „vezivanju“ neprijatelja.

U svim spomenutim operacijama, Bataljon je imao 5 poginulih i 60-tak ranjenih boraca. Bataljon je, kao i veći broj njegovih boraca, više puta pohvalila i nagradila komanda Brigade, Štab Sedmog korpusa i Štab Vrhovne komande.

 

 

 

 

 

Podijelite

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin