Izvještaj sa 44. redovne sjednice Općinskog vijeća

Općinsko vijeće je danas 16/10/20 održalo svoju posljednju 44. sjednicu u ovom sazivu. 

KVORUM
Na današnjoj sjednici je u trenutku utvđivanja kvoruma bio prisutan 21 vijećnik i vijećnica što su ispunjeni uvjeti za validan rad i odlučivanje Općinskoga vijeća. Odsutni su bili: Muhamed Kubat, Ahmed Begić, Jasmin Mušanović, Mirsad Tursum  i Mujo Fafulić. Naknadno su pristupili: Amar Selimović, Evelin Bitić, Ivica Petrović i Elvedin Delić. 
Današnjoj sjednici pored vijećnika, općinskog načelnika i pomoćnika općinskog načelnika prisutni su izvjestioci i obrađivači a prema materijalima za današnju sjednicu.

ZAPISNIK 
Zapisnik sa 43. redovne sjednice Općinskoga vijeća usvojen je bez rasprave jednoglasno.

Vijećnička pitanja i inicijative

Komentar na dostavljeni odgovor na vijećničko pitanje je dao Nusret Muslić.
Komentara na dostavljena mišljenja na vijećničke inicijative nije bilo. 
Vijećnička pitanja su postavili: Safet Šahman i Nusret Muslić. Vijećničke inicijative su podnijeli Rizah Haračić  iNusret Muslić.

Dnevni red
Prijedlog dnevnog reda je usaglašen na sjednici Kolegija koja je održana 08.10.2020. godine, pa je predsjedavajući za  današnju sjednicu predložio dnevni red po pozivu za 44. sjednicu. Vijeće je jednoglasno usvojilo prijedlog sa 21 glasom za. 

1.Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Budžeta Općine Kakanj za 2020.godinu 

Predlagač: Općinski načelnik 
Obrađivač: Služba za finansije
Izvjestilac: Džihad Berbić, pomoćnik općinskog načelnika  
Stav i mišljenje: Komisija za budžet i finansije

U diskusiji su učestvovali: Nusret Muslić, Rizah Haračić i Slaven Katičić i Rizah Haračić. Odgovore i pojašnjenja je dao, općinski načelnik, Aldin Šljivo. Nakon diskusije Vijeće je usvojilo Odluku sa 18 glasova za, 2 protiv i niko uzdržan, a nakon toga i zaključak u vezi proširenja daljinskog grijanja u prigradskim naseljima sa 16 glasova za, 2 protiv i 2 uzdržana. 

2.Prijedlog odluke o davanju na upravljanje, korištenje i održavanje poslovnog objekta sa sportskim igralištem u vikend naselju Ponijeri, općina Kakanj JU „Kulturno-sportski centar“ Kakanj

Predlagač: Općinski načelnik 
Obrađivač: Služba za imovinskopravne, geodetske poslove i katastar nekretnina
Izvjestilac: Nurčo Kurtović, pomoćnik općinskog načelnika  

U diskusiji je učestvovao Eldin Mijoč.  Vijeće je usvojilo Odluku sa 25 glasova za. 

3.Prijedlog odluke o izmjeni Kriterija raspodjele sredstava  za sport iz Budžeta Općine Kakanj 
4.Prijedlog odluke o izmjenama Programa rasporeda sredstva za sport  za 2020.godinu

Predlagač: Općinski načelnik 
Obrađivač: Služba za društvene djelatnosti, boračka pitanja, raseljenje lica, izbjeglice i povratnike
Izvjestilac: Rešad Zaimović, pomoćnik općinskog načelnika  
Stav i mišljenje: Komisija za mlade 

Vijeće je vodilo objedinjenu raspravu o ovim dvjema tačkama. U diskusiji je učestvovao Slaven Katičić. Nakon diskusije Vijeće je usvojilo obje Odluke jednoglasno. 

5.Izvještaj o realizaciji Godišnjeg programa rada JU za predškolski odgoj i obrazovanje „Mladost“ Kakanj za 2019/2020
6.Godišnji program rada JU za predškolski odgoj i obrazovanje „Mladost“ Kakanj za 2020/2021

Predlagač: UO JU za predškolski odgoj i obrazovanje „Mladost“ Kakanj 
Obrađivač: UO JU za predškolski odgoj i obrazovanje „Mladost“ Kakanj
Izvjestilac: direktorica JU Helmina Murtić i predsjednica OU JU Mirsada Čaluk  

U diskusiji o Izvještaju  je učestvovao Eldin Mijoč i Vijeće je usvojilo Izvještaj sa 20 glasova za, 2 protiv i 1 uzdržan.

U diskusiji o Godišnjem programu nije niko učestvovao i Vijeće je usvojilo Program sa 20 glasova za, 2 protiv i 2 uzdržana.

7.Informacija o radu Udruženja „Razvojni centar općine Kakanj“ za period januar-juni 2020.godine

Predlagač: Udruženje „Razvojni centar općine Kakanj“
Obrađivač: Udruženje „Razvojni centar općine Kakanj“
Izvjestilac: Edin Bjelopoljak, predsjednik Udruženja

U diskusiji je učestvovao Eldin Mijoč. Nakon diskusije Vijeće je Informaciju primilo k znanju sa 19 glasova za, 3 glasa protiv i 1 uzdržan. 

Predsjedavajući se zahvalio za dobru četverogodišnju saradnju i istaknuo korektne odnose na današnjoj sjednici obzirom da je zvanično i počela predizborna kampanja. Sjednica se završila u  10:10. 

STRUČNA SLUŽBA ZA POSLOVE OPĆINSKOG VIJEĆA

 

 

Izvještaj sa 43. redovne sjednice Općinskog vijeća

Općinsko vijeće je 16.09.2020. (srijeda) održalo svoju 43. redovnu sjednicu.

KVORUM:
Prije početka sjednice i utvrđivanja kvoruma svečanu izjavu je dao Miroslav Spasojević, vijećnik SDP BiH, a  nakon prestanka mandata vijećniku Enesu Piljugu.
Na 43. sjednici je u trenutku utvrđivanja kvoruma bilo prisutno 26 vijećnika i vijećnica te su se stekli svi uvjeti za validan rad i odlučivanje Općinskoga vijeća. Odsutni su bili Muhamed Kubat, Eldin Mijoč i Adnan Ibrahimspahić, a naknadno je pristupio Elvedin Delić.
Današnjoj sjednici pored vijećnika, općinskog načelnika i pomoćnika općinskog načelnika prisustvuju izvjestioci i obrađivači a prema materijalima za današnju sjednicu.

ZAPISNIK
Zapisnik sa 42. redovne sjednice Općinskog vijeća usvojen je bez rasprave sa 25 glasova za, niko protiv i 1 uzdržan.

VIJEĆNIČKA PITANJA I INICIJATIVE

-Komentar na dostavljene odgovore na vijećnička pitanja je dao Rizah Haračić.
-Komentar  na dostavljena mišljenja na vijećničke inicijative je dao Ahmed Begić.
-Vijećnička pitanja su postavili: Safet Šahman,  Rizah Haračić, Rešad Merdić, Namir Talić, Nusret Muslić  i Izudin Hrusto.
-Vijećničke inicijative su podnijeli: Safet Šahman, Semir Mušija, Senad Alajbegović, Rizah Haračić, Nusret Muslić, Mirnes Merdić, Amar Selimović i Namir Talić.

DNEVNI RED

Prijedlog dnevnog reda je usaglašen na sjednici Kolegija koja je održana 08.09.2020. godine, pa je predsjedavajući za današnju sjednicu predložio dnevni red po pozivu za 43. sjednicu. U diskusiji je učestvovao Nusret Muslić koji je predložio da se sa dnevnog reda povuče prijedlog odluke o nabavci nekretnina – poslovnog objekta sa sportskim igralištem u vikend naselju Ponijeri. Vijeće je usvojilo dnevni red po prijedlogu predsjedavajućeg a nakon obrazloženja koje je dao općinski načelnik.

1. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Budžeta Općine Kakanj za 2020.godinu

Predlagač: Općinski načelnik
Obrađivač: Služba za finascije
Izvjestilac: Džihad Berbić, pomoćnik općinskog načelnika
Stav i mišljenje: Komisija za budžet i finansije

U diskusiji su učestvovali: Nusret Muslić i Rizah Haračić.  Vijeće je usvojilo Odluku sa 19 glasova za, 2 protiv i bez glasova uzdržanih. Nakon toga Vijeće je usvojilo i  zaključak vijećnika Muslića da se sredstva rebalansom opredijeljena Zavodu programom usmjere na ublažavanje  posljedica aerozagađenja.

2.    Izvještaj o izvršenju Budžeta Općine Kakanj za period 01.01-30.06.2020 godine
3.    Izvještaj o izvršenju tekuće budžetske rezerve za period 01.01-30.06.2020 godine

Vijeće je vodilo objedinjenu raspravu o ovim dvjema tačkama a izjašnjavalo se pojedinačno.

Predlagač: Općinski načelnik
Obrađivač: Služba za finansije
Izvjestilac: Džihad Berbić, pomoćnik općinskog načelnika
Stav i mišljenje: Komisija za budžet i finansije

U diskusiji nije bilo učesnika i Vijeće je Izvještaje usvojilo sa 19 glasova za, 2 protiv i niko uzdržan.

4. Prijedlog odluke o nabavci nekretnina – poslovnog objekta sa sportskim igralištem u vikend naselju Ponijeri

Predlagač: Općinski načelnik
Obrađivač: Služba za imovinskopravne, geodetske poslove i katastar nekretnina
Izvjestilac: Nurčo Kurtović, pomoćnik općinskog načelnika

U diskusiji je učestvovao Rizah Haračić i nakon rasprave Vijeće je odluku usvojilo sa 22 glasa za, niko protiv i 1 uzdržan.

5
.    Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o odobravanju podsticajnih sredstava fizičkim i pravnim licima registrovanim na području općine Kakanj čije je poslovanje obustavljeno zbog trenutne epidemiološke situacije

Predlagač: Općinski načelnik
Obrađivač: Služba za privredu, urbanizam i zaštitu okoline
Izvjestilac: Mirza Fazlić, pomoćnik općinskog načelnika

U diskusiji nije niko učestvovao i Vijeće je Odluku usvojilo sa 23 glasa za, bez glasova protiv i uzdržan.

6.    Prijedlog odluke o organizovanju i funkcionisanju zaštite od požara i vatrogastva

Predlagač: Općinski načelnik
Obrađivač: Služba civilne zaštite
Izvjestilac: Nurudin Hrusto, pomoćnik općinskog načelnika

U diskusiji je učestvovao Semir Mušija i nakon rasprave Vijeće je usvojilo Odluku sa 24 glasa za, bez glasova protiv i uzdržanih.

7. Izvještaj o radu Komisije za provođenje javnog nadmetanja –licitacije neizgrađenog građevinskog zemljišta u Kaknju zv. “Povezice” sa prijedlogom zaključka o utvrđivanju visine naknade članovima Komisije

Predlagač: Komisija za provođenje javnog nadmetanja –licitacije neizgrađenog građevinskog zemljišta u Kaknju
Obrađivač: Komisija za provođenje javnog nadmetanja –licitacije neizgrađenog građevinskog zemljišta u Kaknju
Izvjestilac: Ivica Petrović, član Komisije

U diskusiji je učestvovao Semir Mušija.  Vijeće je usvojilo Izvještaj sa 24  glasa za, bez glasova protiv i uzdržan te zaključkom utvrdilo visinu naknade sa 150KM za predsjednika i  100KM za članove.

8. Izvještaj o radu Komisije za provođenje javnog nadmetanja –licitacije neizgrađenog građevinskog zemljišta u Kaknju zv. “Ada”i zv. “Luka” sa prijedlogom zaključka o utvrđivanju visine naknade članovima Komisije

Predlagač: Komisija za provođenje javnog nadmetanja –licitacije neizgrađenog građevinskog zemljišta u Kaknju
Obrađivač: Komisija za provođenje javnog nadmetanja –licitacije neizgrađenog građevinskog zemljišta u Kaknju
Izvjestilac: Elmedin Delibašić, predsjednik Komisije

U diskusiji je učestvovao Semir Mušija.  Vijeće je usvojilo Izvještaj sa 24  glasa za, bez glasova protiv i uzdržan te zaključkom utvrdilo visinu naknade sa 150KM za predsjednika i  100KM za članove.

9.    Prijedlog rješenja o utvrđivanju prava vlasništva u korist Elvira Kozice iz Kaknja

 Predlagač: Općinski načelnik
Obrađivač: Služba za imovinskopravne, geodetske poslove i katastar nekretnina
Izvjestilac: Nurčo Kurtović, pomoćnik općinskog načelnika

U diskusiji nije niko učestvovao i Vijeće je Rješenje usvojilo jednoglasno.

 10.    Informacija o radu Udruženja „Razvojni centar općine Kakanj“ za period januar-juni 2020.godine

Predlagač: Udruženja „Razvojni centar općine Kakanj“
Obrađivač: Udruženja „Razvojni centar općine Kakanj“
Izvjestilac: Edin Bjelopoljak, predsjednik Udruženja

U diskusiji je učestvovao Semir Mušija i tražio da se predsjednik Udruženja za sljedeće zasjedanje obavijesti da je prisustvo sjednici obavezno. Predsjedavajući je predložio da Vijeće odgodi izjašnjavanje jer izvjestilac nije prisutan. Vijeće je ovaj prijedlog prihvatilo jednoglasno.

 Sjednica se završila u  10:42’.

STRUČNA SLUŽBA ZA POSLOVE OPĆINSKOG VIJEĆA

Najava 43. sjednice Općinskog vijeća

Općinsko vijeće će 16.09.2020.godine (srijeda) sa početkom u 9:00 sati u maloj sali Doma kulture održati 43. redovnu sjednicu na kojoj će razmatrati: 

1.    Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Budžeta Općine Kakanj za 2020.godinu

2.  Izvještaj o izvršenju Budžeta Općine Kakanj za period 01.01-30.06.2020 godine

3.    Izvještaj o izvršenju tekuće budžetske rezerve za period 01.01-30.06.2020 godine

     4. Prijedlog odluke o nabavci nekretnina – poslovnog objekta sa sportskim igralištem u vikend naselju  Ponijeri

5.    Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o odobravanju podsticajnih sredstava fizičkim i pravnim licima registrovanim na području općine Kakanj čije je poslovanje obustavljeno zbog trenutne epidemiološke situacije

6.    Prijedlog odluke o organizovanju i funkcionisanju zaštite od požara i vatrogastva

7.    Izvještaj o radu Komisije za provođenje javnog nadmetanja –licitacije neizgrađenog građevinskog zemljišta u Kaknju zv. “Povezice” sa prijedlogom zaključka o utvrđivanju visine naknade članovima Komisije

       8. Izvještaj o radu Komisije za provođenje javnog nadmetanja – licitacije neizgrađenog građevinskog zemljišta u Kaknju zv.”Ada” i zv. “Luka” sa prijedlogom zaključka o utvrđivanju visine naknade članovima Komisije

9.    Prijedlog rješenja o utvrđivanju prava vlasništva u korist Elvira Kozice iz Kaknja

10.    Informacija o radu Udruženja „Razvojni centar općine Kakanj“ za period januar-juni 2020.godine

STRUČNA SLUŽBA ZA POSLOVE OPĆINSKOG VIJEĆA

 

Izvještaj sa 42. redovne sjednice Općinskog vijeća

Danas je Općinsko vijeće sa početkom u 9:00 sati u maloj sali Doma kulture održalo svoju 42. redovnu sjednicu. 

KVORUM:
Na 42. sjednici su u trenutku utvrđivanja kvoruma bila prisutna: 22 vijećnika i vijećnice te su se stekli svi uvjeti za validan rad i odlučivanje Općinskoga vijeća. Odsutni su bili: Džemal Bečirhodžić, Senad Alajbegović, Adnan Ibrahimspahić, Safet Šahman, Mugdin Gorak, Adisa Škulj i Ivica Petrović.

Današnjoj sjednici pored vijećnika, općinskog načelnika i pomoćnika općinskog načelnika prisustvuju izvjestioci i obrađivači a prema materijalima za današnju sjednicu.

ZAPISNIK
Zapisnik sa 41. redovne sjednice Općinskog vijeća usvojen je bez rasprave jednoglasno.

VIJEĆNIČKA PITANJA I INICIJATIVE

– Komentar  na dostavljeno mišljenje na vijećničku inicijativu je dao Ahmed Begić.

– Vijećničko pitanje je postavio Rizah Haračić.

– Vijećničke inicijative su podnijeli: Ahmed Begić, Eldin Mijoč, Rizah Haračić,  Jasmin Mušanović i Amar Selimović.

DNEVNI RED
Prijedlog dnevnog reda je usaglašen na sjednici Kolegija koja je održana 20.07.2020. godine, pa je predsjedavajući za današnju sjednicu predložio dnevni red po pozivu za 42. sjednicu. Predsjedavajući je rekao da su u međuvremenu pristigli materijali: prijedlog odluke o načinu i uslovima raspolaganja nekretninom – javne prodaje neizgrađenog građevinskog zemljišta u Kaknju i prijedlog rješenja o imenovanju Komisije za provođenje javnog nadmetanja – licitacije neizgrađenog građevinskog zemljišta. Općinski načelnik je obrazložio da je poželjno da se ovi materijali razmatraju obzirom da je Okvirnim programom rada Općinskog vijeća za 2020. godinu predviđena pauza u radu Vijeća u augustu. 
Vijeće je prihvatilo da se ova dva materijala razmatraju kao posljednje tačke dnevnog reda tako da je Vijeće danas razmatralo 15 tačaka dnevnog reda. 

1.Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Budžeta Općine Kakanj za 2020.godinu 

Predlagač: Općinski načelnik
Obrađivač: Služba za finansije
Izvjestilac: Džihad Berbić, pomoćnik općinskog načelnika
Stav i mišljenje: Komisija za budžet i finansije

U diskusiji su učestvovali Semir Mušija i Nusret Muslić. Odgovore na pitanja iz diskusije dao je, općinski načelnik, Aldin Šljivo. 

Vijeće je usvojilo Odluku jednoglasno sa 21 glasom za. 

2.Informacija o Dokumentu okvirnog budžeta Općine Kakanj za period 2021-2023 

Predlagač: Općinski načelnik
Obrađivač: Služba za finansije
Izvjestilac: Džihad Berbić, pomoćnik općinskog načelnika 
Stav i mišljenje: Komisija za budžet i finansije

U diskusiji nije niko učestvovao  i Vijeće je Informaciju primilo  k znanju jednoglasno sa 20 glasova za.

3.Prijedlog odluke o usvajanju izmjene i dopune Prostornog plana općine Kakanj za period 2010-2030
4.Prijedlog odluke o provođenju izmjene i dopune Prostornog plana općine Kakanj 2010-2030

Vijeće je vodilo objedinjenu raspravu ovim dvjema tačkama.

Predlagač: Općinski načelnik
Obrađivač: Služba za privredu, urbanizam i zaštitu okoline
Izvjestilac: Asima Bjelopoljak, ispred Službe za privredu, urbanizam i zaštitu okoline

U diskusiji nije niko učestvovao i Vijeće je Odluke usvojilo jednoglasno sa 20 glasova za. 

5. Prijedlog odluke o visini prosječne konačne građevinske cijene iz prethodne godine po m2 korisne stambene površine na području općine Kakanj

Predlagač: Općinski načelnik
Obrađivač: Služba za privredu, urbanizam i zaštitu okoline
Izvjestilac: Asima Bjelopoljak, ispred Službe za privredu, urbanizam i zaštitu okoline

U diskusiji nije niko učestvovao i Vijeće je Odluku usvojilo jednoglasno. 

6. Prijedlog odluke o isplati razlike iznosa sredstava studentima koji ostvare pravo na kantonalnu stipendiju za akademsku 2019/20 

Predlagač: Općinski načelnik
Obrađivač: Služba za društvene djelatnosti, boračka pitanja, raseljenje lica, izbjeglice i povratnike
Izvjestilac: Emina Mandra, ispred Službe  
Stav i mišljenje: Komisija za mlade i Komisija za ljudska prava i ravnopravnost spolova

U diskusiji nije niko učestvovao i Vijeće je Odluku usvojilo jednoglasno.

7. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti za finansijsko učešće Općine Kakanj u realizaciji Projekta „Stambeno zbrinjavanje Roma 2020-2021 u općini Kakanj“ 

Predlagač: Općinski načelnik
Obrađivač: Komisija za realizaciju Projekta „Stambeno zbrinjavanje Roma
Izvjestilac: Džihad Berbić, pomoćnik općinskog načelnika 
Stav i mišljenje: Komisija za ljudska prava i ravnopravnost spolova

U diskusiji nije niko učestvovao i Vijeće je Odluku usvojilo jednoglasno. 

8. Prijedlog odluke o načinu i uslovima raspolaganja nekretninom – prodaji neposrednom pogodbom građevinskog zemljišta u Kaknju

Predlagač: Općinski načelnik
Obrađivač: Služba za imovinskopravne, geodetske poslove i katastar nekretnina
Izvjestilac: Nurčo Kurtović, pomoćnik općinskog načelnika  

U diskusiji nije niko učestvovao i Vijeće je odluku usvojilo jednoglasno. 

9. Izvještaj o radu Komisije za provođenje javnog nadmetanja –licitacije neizgrađenog građevinskog zemljišta u Kaknju sa prijedlogom zaključka o utvrđivanju visine naknade članovima Komisije

Predlagač: Komisija za provođenje javnog nadmetanja –licitacije neizgrađenog građevinskog zemljišta u Kaknju
Obrađivač: Komisija za provođenje javnog nadmetanja –licitacije neizgrađenog građevinskog zemljišta u Kaknju
Izvjestilac: Semka Neimarlija, predsjednica Komisije ili predstavnik Službe  

Vijeće je odgodilo izjašnjavanje jer nije bilo izvjestioca po ovoj tački dnevnog reda.

10. Izvještaj o poslovanju JP „Vodokom“ doo Kakanj za period 01.01-31.12.2019.godinu sa Izvještajem nezavisnog revizora te Izvještajem o finansijskoj reviziji JP „Vodokom“ doo Kakanj za 2019.godinu

Predlagač: Skupština JP „Vodokom“ doo Kakanj
Obrađivač: Skupština JP „Vodokom“ doo Kakanj
Izvjestioci: Haris Veispahić, direktor JP i Fahrudin Topalović, predsjednik Skupštine

U diskusiji nije niko učesvtovao i Vijeće je jednoglasno prihvatilo Izvještaj. 

11. Izvještaj o radu i Izvještaj o materijalno-finansijskom poslovanju JU Dom zdravlja Kakanj za period 01.01-31.12.2019.godine
12. Plan rada i razvoja JU Dom zdravlja Kakanj za 2020.godinu
Vijeće je vodilo objedinjenu raspravu o ovim dvjema tačkama.

Predlagač: UO JU Dom zdravlja Kakanj
Obrađivač: UO JU Dom zdravlja Kakanj
Izvjestilac: Mirsad Tursum, direktor JU, Nisvet Trako, predsjednik UO,  

U diskusiji su učestvovali Rešad Merdić, Rizah Haračić, Semir Mušija i Slaven Katičić. 
Vijeće je nakon iscrpne rasprave usvojilo jednoglasno  Izvještaj i Plan sa dva zaključka (inicijativa Općinskog vijeća prema Vladi i Skupštini ZDK za izmjenom kriterija rasporeda sredstava od Zavoda za javno zdravstvo prema domovima zdravlja u ZDK i inicijativa Općinskog vijeća da se ambulanta u Krševcu što prije stavi u funkciju).

13. Informacija o zdravstvenom stanju stanovništva općine Kakanj i informacija o epidemijama za 2019.godinu

Predlagač: UO JU Dom zdravlja Kakanj
Obrađivač: UO JU Dom zdravlja Kakanj
Izvjestilac: Nisvet Trako, predsjednik UO

U diskusiji nije niko učestvovao i Vijeće je Informaciju primilo k znanju jednoglasno.

14.Prijedlog odluke o načinu i uslovima raspolaganja nekretninom – javne prodaje neizgrađenog građevinskog zemljišta u Kaknju

Predlagač: Općinski načelnik
Obrađivač: Služba za imovinskopravne, geodetske poslove i katastar nekretnina
Izvjestilac: Nurčo Kurtović, pomoćnik općinskog načelnika

U diskusiji nije niko učestvovao i Vijeće je Odluku usvojilo jednoglasno.

15. Prijedlog rješenja o imenovanju Komisije za provođenje javnog nadmetanja – licitacije neizgrađenog građevinskog zemljišta 

Predlagač: Komisija za izbor i imenovanja 
Obrađivač: Služba za imovinskopravne, geodetske poslove i katastar nekretnina
Izvjestilac: Edin Aliefendić, predsjednik Komisije

U Komisiju su predloženi: Elmedin Delibašić – predsjednik, Zerina Kovač, Tomislav Đondraš, Nusret Muslić, Ilhana Alajbegović i Vinka Aletović – članovi. Vijeće je u ovom sastavu usvojilo Rješenje jednoglasno. 

Predsjedavajući je u svoje i u ime Vijeća uputio čestitku za Kurban-Bajram.

Sjednica se završila u 12:21.

 

STRUČNA SLUŽBA ZA POSLOVE OPĆINSKOG VIJEĆA

 

Najava 42.redovne sjednice Općinskog vijeća

Općinsko vijeće će u maloj sali Doma kulture, sa početkom u 9:00 sati 28/07/2020 godine (utorak) održati 42. redovnu sjednicu na kojoj će razmatrati:

1.Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Budžeta Općine Kakanj za 2020.godinu

2.Informacija o dokumentu okvirnog budžeta Općine Kakanj za period 2021-2023

3.Prijedlog odluke o usvajanju izmjene i dopune Prostornog plana općine Kakanj za period 2010-2030

4.Prijedlog odluke o provođenju izmjene i dopune Prostornog plana općine Kakanj 2010-2030

5.Prijedlog odluke o visini prosječne konačne građevinske cijene iz prethodne godine po m2 korisne stambene površine na području općine Kakanj

6.Prijedlog odluke o isplati razlike iznosa sredstava studentima koji ostvare pravo na kantonalnu stipendiju za akademsku 2019/20

7.Prijedlog odluke o davanju saglasnosti za finansijsko učešće Općine Kakanj u realizaciji Projekta „Stambeno zbrinjavanje Roma 2020-2021 u općini Kakanj“

8.Prijedlog odluke o načinu i uslovima raspolaganja nekretninom – prodaji neposrednom pogodbom građevinskog zemljišta u Kaknju

9.Izvještaj o radu Komisije za provođenje javnog nadmetanja –licitacije neizgrađenog građevinskog zemljišta u Kaknju sa prijedlogom zaključka o utvrđivanju visine naknade članovima Komisije

10.Izvještaj o poslovanju JP „Vodokom“ doo Kakanj za period 01.01-31.12.2019.godinu sa Izvještajem nezavisnog revizora te Izvještajem o finansijskoj reviziji JP „Vodokom“ doo Kakanj za 2019.godinu

11.Izvještaj o radu i Izvještaj o materijalno-finansijskom poslovanju JU Dom zdravlja Kakanj za period 01.01-31.12.2019.godine

12.Plan rada i razvoja JU Dom zdravlja Kakanj za 2020.godinu

13.Informacija o zdravstvenom stanju stanovništva općine Kakanj i informacija o epidemijama za 2019.godinu

Napomene o radu Kolegija Općinskog vijeća:
Kolegij Općinskog vijeća je 20/07/20 održao 43. sjednicu na kojoj je, osim utvrđivanja prijedloga dnevnog reda za 42. redovnu sjednicu i slanja materijala svojim komisijama, razmatrao i sljedeće predstvake:

a)Inicijativa Naše stranke za postavljanje dodatnih javnih česmi u gradskom području

b)Zahtjev stanara iz ulice Mehmeda Skopljaka 7 za priključenje na mrežu gradskog grijanja

c)Zahtjev IC Kakanj za finansijsku podršku

d)Odgovor Službe civilne zaštite na Zaključak Kolegija 01/1-42-K-164/20 od 22.06.2020.godine

e)Obavijest Zavoda za planiranje i izgradnju općine Kakanj u vezi zahtjeva MZ Dumanac 

Kolegij je predstavke pod a),d) i e) primio k znanju, predstavku b) proslijedio JP “Grijanje” d.o.o. Kakanj, a c) općinskom načelniku na dalje postupanje i razmatranje. Također, Kolegij je svim vijećnicima, obrađivačima kao i predstavnicima medija uputio apel i napomenu da su na snazi preventivne epidemiološke mjere  Kriznog štaba te da, ukoliko neko od vijećnika ili obrađivača ili predstavnika medija ima simptome Covid19, ne dolazi na sjednicu. 

STRUČNA SLUŽBA ZA POSLOVE OPĆINSKOG VIJEĆA

 

 
 

 

Izvještaj sa 41. redovne sjednice Općinskog vijeća

30/06/2020 godine sa početkom u 9:00 sati u maloj sali Doma kulture Općinsko vijeće je održalo svoju 41. redovnu sjednicu.

Kvorum
Na sjednici je u trenutku utvrđivanja kvoruma bilo prisutno 21 vijećnica i vijećnika. Odsutni su bili: Mirnes Merdić , Adisa Škulj, Jasmin Mušanović i Mujo Fafulić a naknadno su pristupili: Mirsad Tursum,  Evelin Bitić, Ivica Petrović i Elvedin Delić .

Osim vijećnika na sjednici su bili prisutni  i izvjestioci, obrađivači i gosti a prema materijalima za današnju sjednicu kao i, predstavnik Naše stranke, Dževdet Huskić i,  predsjednik FK Mladost, Mensur Mušija. 

Zapisnik 
Zapisnik sa 40. redovne sjednice Općinskoga vijeća usvojen je bez rasprave jednoglasno.

Vijećnička pitanja i inicijative

– Komentar na dostavljeni odgovor na vijećničko pitanje je dao: Ahmed Begić.

– Vijećničko pitanje je postavio: Safet Šahman, 

– Vijećničke inicijative su podnijeli: Safet Šahman, Edin Aliefendić, Ahmed Begić, Adnan Ibrahimspahić, Namir Talić i Amar Selimović.

Dnevni red
Prijedlog dnevnog reda je usaglašen na sjednici Kolegija koja je održana 22.06.2020. godine, te je za današnju sjednicu predsjedavajući predložio dnevni red po pozivu za 41. sjednicu.

Dnevni red je bez rasprave usvojen sa 21 glasom za, 1 glasom protiv i niko uzdržan.

1.Razmatranje izdavanja prethodne saglasnosti za dodjelu koncesije za izgradnju MHE „Trstionica“

Obrađivač: Služba za privredu, urbanizam i zaštitu okoline
Izvjestilac: Aldin Šljivo,  općinski načelnik

U diskusiji su učestvovali Semir Mušija, Slaven Katičić, Rizah Haračić, Fahrudin Buza i Rešad Merdić.

Nakon rasprave Vijeće je usvojilo Odluku o odbijanju prethodne saglasnosti za dodjelu koncesije za izgradnju MHE “Trstionica” . Također, Vijeće je usvojilo i zaključke kojim se u kantonalnu Komisiju ispred Općine imenuje Mirza Fazlić te da se zaključkom  posebno navedu svi razlozi odbijanja saglasnosti,  uključujući tu i one koje su vijećnici naveli tokom rasprave. I Odluka i zaključci su usvojeni jednoglasno.

2.Prijedlog odluke o nabavci nekretnina – stambeno-poslovnog objekta na izletištu Ponijeri, Općina Kakanj

Predlagač: Općinski načelnik
Obrađivač: Služba za imovinskopravne, geodetske poslove i katastar nekretnina
Izvjestilac: Aldin Šljivo, općinski načelnik

U diskusiji su učestvovali: Rešad Merdić, Semir Mušija, Nusret Muslić, Rizah Haračić. 

Vijeće je nakon rasprave sa 22 glasa za odgodilo izjašnjavanje o ovom prijedlogu kako bi se do naredne sjednice materijali dopunili a Služba razjasnila nejasnoće koje su iz rasprave proizašle.  

3.Prijedlog odluke o utvrđivanju javnog interesa u svrhu izgradnje sankališta na Ponijerima

 

Predlagač: Općinski načelnik
Obrađivač: Služba za imovinskopravne, geodetske poslove i katastar nekretnina

U diskusiji nije niko učestvovao i Vijeće je Odluku usvojilo jednoglasno.

4. Prijedlog odluke o oslobađanju plaćanja zakupnine/naknade za lica odnosno porodice koje koriste stan namijenjen za socijalno-neprofitno stanovanje

 

Predlagač: Općinski načelnik
Obrađivač: Služba za imovinskopravne, geodetske poslove i katastar nekretnina
Izvjestilac: Međid Bajrić, ispred Službe

U diskusiji su učestvovali Rešad Merdić, Semir Mušija i Eldin Mijoč. Nakon diskusije, Vijeće je usvojilo Odluku sa 24 glasa za, bez glasova protiv i uzdržan. 

 

5. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti za finansijsko učešće Općine Kakanj u realizaciji projekta „Unapređenje infrastrukture na stadionima Premijer lige BiH – Reflektorska sportska rasvjeta za fudbalski stadion FK „Mladost“ Kakanj“

 

Predlagač: Općinski načelnik
Obrađivač: Služba za finansije
Izvjestilac: Aldin Šljivo, općinski načelnik

U diskusiji je učestvovao Nusret Muslić. Nakon diskusije Vijeće je usvojilo Odluku sa 21 glasom za, bez glasova protiv i 1 uzdržan. 

 

6. Prijedlog odluke o organizovanju i funkcionisanju zaštite od požara i vatrogastva

 

Predlagač: Općinski načelnik
Obrađivač: Služba civilne zaštite
Izvjestilac: Nurudin Hrusto, pomoćnik općinskog načelnika  

 U diskusiji je učestvovao Evelin Bitić a Vijeće je prijedlog usvojilo u formi nacrta sa rokom javne rasprave od 30 dana sa 25 glasova za.

 

7. Prijedlog odluke o ukidanju Odluke o odobravanju privremenog korištenja prostora sale Vatrogasnog doma Doboj trećim licima

 

Predlagač: Općinski načelnik
Obrađivač: Služba civilne zaštite
Izvjestilac: Nurudin Hrusto, pomoćnik općinskog načelnika  

U diskusiji nije niko učestvovao i Vijeće je Odluku usvojilo sa 25 glasova za, bez glasova protiv i uzdržan.

 

8. Prijedlog odluke o subvencioniranju kamata za rješavanje stambenog pitanja mladih i refundiranju troškova ishodovanja rješenja o odobrenju izgradnje/urbanističke saglasnosti koja važi kao odobrenje za izgradnju

 

Predlagač: Općinski načelnik
Obrađivač: Služba za društvene djelatnosti, boračka pitanja, raseljenje lica, izbjeglice i povratnike
Izvjestilac: Rešad Zaimović, pomoćnik općinskog načelnika  

U diskusiji je učestvovao Izudin Hrusto, Rešad Merdić, Fahrudin Buza, Eldin Mijoč, Mirsad Tursum, Rizah Haračić, Slaven Katičić i Nusret Muslić. 

Uslijedila je pauza od 10’
Nakon pauze Vijeće je usvojilo Odluku sa 20 glasova za, 1 protiv i niko uzdržan. 

 

9. Izvještaj o realizaciji Okvirnog programa rada Općinskog vijeća za 2019.godinu

 

Predlagač: Kolegij Općinskog vijeća
Obrađivač: Stručna služba za poslove Općinskog vijeća
Izvjestilac: Slaven Katičić, predsjedavajući  

U diskusiji nije niko učestvovao i Vijeće je usvojilo Izvještaj jednoglasno sa 23 glasa za. 

 

10. Izvještaj o radu Općinskog pravobranilaštva za 2019.godinu

 

Predlagač: Općinsko pravobranilaštvo
Obrađivač: Općinsko pravobranilaštvo
Izvjestilac: Vesna Ajanović, općinski pravobranilac  

U diskusiji nije niko učestvovao i Vijeće je usvojilo Izvještaj jednoglasno sa 23 glasa za. 

 

11. Izvještaj o radu Komisije za procjenu prometne vrijednosti nekretnina za period od 01.04.2019-28.03.2020.godine

 

Predlagač: Komisija za procjenu prometne vrijednosti nekretnina
Obrađivač: Komisija za procjenu prometne vrijednosti nekretnina
Izvjestilac: Amir Obralija, predsjednik Komisije  

U diskusiji nije niko učestvovao i Vijeće je usvojilo Izvještaj jednoglasno sa 23 glasa za. 

 

12. Prijedlog rješenja o imenovanju Komisije za procjenu prometne vrijednosti nekretnina

 

Predlagač: Komisija za izbor  i imenovanje
Obrađivač: Stručna služba za poslove Općinskog vijeća
Izvjestilac: Edin Aliefendić, predsjednik Komisije  

Predsjednik Komisije za izbor i imenovanje je predložio da članovi Komisije budu: Alem Škulj, Elmir Škulj i Ernest Zakušek i Vijeće je, nako n diskusije vijećnika Mijoča,  usvojilo Rješenje sa 19 glasova za, 2 protiv i 2 uzdržana. 

 

13. Informacija o realizaciji sredstava boračkim populacijama sa viših nivoa vlasti i sredstava Budžeta Općine Kakanj u skladu sa Kriterijima i pozitivnim zakonskim propisima za 2019.godinu

 

Predlagač: Općinski načelnik
Obrađivač: Služba za društvene djelatnosti, boračka pitanja, raseljenje lica, izbjeglice i povratnike
Izvjestilac: Rešad Zaimović, pomoćnik općinskog načelnika  

U diskusiji nije niko učestvovao i Vijeće je Informaciju primilo k znanju sa 20 glasova za, niko protiv i 1 uzdržan.

 

14. Informacija o stanju u sportu na području općine Kakanj za 2019.godinu

 

Predlagač: Općinski načelnik
Obrađivač: Služba za društvene djelatnosti, boračka pitanja, raseljenje lica, izbjeglice i povratnike
Izvjestilac: Rešad Zaimović, pomoćnik općinskog načelnika  

U diskusiji nije niko učestvovao i Vijeće je Informaciju primilo k znanju sa 22 glasa za, niko protiv i 1 uzdržan.

 

15. Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti na Odluku UO JU za predškolski odgoj i obrazovanje „Mladost“ Kakanj o oslobađanju plaćanja usluga vrtića za april 2020. godine

 

Predlagač: UO JU za predškolski odgoj i obrazovanje „Mladost“ Kakanj
Obrađivač: UO JU za predškolski odgoj i obrazovanje „Mladost“ Kakanj
Izvjestilac: Helmina Murtić, direktorica JU i Mirsada Čaluk, predsjednica UO JU

U diskusiji nije niko učestvovao i Vijeće je usvojilo Zaključak sa 21 glasom za, bez glasova protiv i 1 uzdržan.  

 

16. Financijski izvještaj JU za predškolski odgoj i obrazovanje „Mladost“ Kakanj za period 01.01-31.12.2019.godine

 

Predlagač: UO JU za predškolski odgoj i obrazovanje „Mladost“ Kakanj
Obrađivač: UO JU za predškolski odgoj i obrazovanje „Mladost“ Kakanj
Izvjestilac: Helmina Murtić, direktorica JU i Munevera Šehagić, članica UO JU  

U diskusiji nije niko učestvovao i Vijeće je Izvještaj usvojilo sa 22 glasa za, bez glasova protiv i niko uzdržan.

 

17. Izvještaj o radu JU „Gradska biblioteka“ Kakanj za 2019.godinu i Izvještaj o finansijskom poslovanju za 2019.godinu

 

Predlagač: UO JU „Gradska biblioteka“Kakanj
Obrađivač: UO JU „Gradska biblioteka“Kakanj
Izvjestilac: Senad Čišija, direktor JU i Delila Rajkić, predsjednica UO JU 

U diskusiji nije niko učestvovao i Vijeće je Izvještaj usvojilo sa 21 glasa za, bez glasova protiv i niko uzdržan. 

 

18. Izvještaj o poslovanju JP „Grijanje“ d.o.o. Kakanj sa Finansijskim izvještajem i Izvještajem o reviziji finansijskih izvještaja za 2019.godinu

 

Predlagač: Skupština JP „Grijanje“ d.o.o. Kakanj
Obrađivač: Skupština JP „Grijanje“ d.o.o. Kakanj
Izvjestilac: Mirnes Bajtarević, direktor JP i Jasenko Beus, predsjednik Skupštine JP

U diskusiji su učestvovali: Rizah Haračić i Eldin Mijoč i Vijeće je nako nrasprave  Izvještaj usvojilo sa 21 glasom za, bez glasova protiv i niko uzdržan.  

19. Izvještaj o radu JU Centar za socijalni rad Kakanj sa Izvještajem o izvršenju Finansijskog plana JU Centar za socijalni rad Kakanj za 2019.godinu

 

Predlagač: UO JU Centar za socijalni rad Kakanj
Obrađivač: UO JU Centar za socijalni rad Kakanj
Izvjestilac: Fakir Ajdinović, direktor JU i Mehmedalija Velispahić, predsjednik UO JU  

U diskusiji je učestvovao Semir Mušija. Nakon diskusije Vijeće je usvojilo Izvještaj. 

20. Izvještaj o poslovanju i radu JU „Kulturno-sportski centar“ Kakanj za 2019.godinu sa Finansijskim izvještajem za 2019.godinu

 

Predlagač: UO JU Kulturno-sportski centar“ Kakanj
Obrađivač: UO JU Kulturno-sportski centar“ Kakanj
Izvjestilac: Mirza Mušija, direktor JU i Nihad Tukić, član UO JU  

U diskusiji je učestvovao Izudin Hrusto i Vijeće je Izvještaj usvojilo sa 22 glasa za, bez glasova protiv i niko uzdržan.

Sjednica se završila u 12:30.

 

STRUČNA SLUŽBA ZA POSLOVE OPĆINSKOG VIJEĆA

 

Najava 41. redovne sjednice Općinskog vijeća

Općinsko vijeće će 30/06/2020 godine sa početkom u 9:00 sati u maloj sali Doma kulture održati svoju 41. redovnu sjednicu. 

Kolegij Općinskog vijeća je usaglasio dnevni red kako slijedi ispod, a materijale  možete preuzeti klikom na tačku: 

 1. Razmatranje izdavanja prethodne saglasnosti za dodjelu koncesije za izgradnju MHE „Trstionica“
 2. Prijedlog odluke o nabavci nekretnina –stambeno- poslovnog objekta na izletištu Ponijeri, Općina Kakanj
 3. Prijedlog odluke o utvrđivanju javnog interesa u svrhu izgradnje sankališta na Ponijerima
 4. Prijedlog odluke o oslobađanju plaćanja zakupnine/naknade za lica odnosno porodice koje koriste stan namijenjen za socijalno-neprofitno stanovanje
 5. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti za finansijsko učešće Općine Kakanj u realizaciji projekta „Unapređenje infrastrukture na stadionima Premijer lige BiH – Reflektorska sportska rasvjeta za fudbalski stadion FK „Mladost“ Kakanj“
 6. Prijedlog odluke o organizovanju i funkcionisanju zaštite od požara i vatrogastva
 7. Prijedlog odluke o ukidanju Odluke o odobravanju privremenog korištenja prostora sale Vatrogasnog doma Doboj trećim licima
 8. Prijedlog odluke o subvencioniranju kamata za rješavanje stambenog pitanja mladih i refundiranju troškova ishodovanja rješenja o odobrenju izgradnje/urbanističke saglasnosti koja važi kao odobrenje za izgradnju
 9. Izvještaj o realizaciji Okvirnog programa rada Općinskog vijeća za 2019.godinu
 10. Izvještaj o radu Općinskog pravobranilaštva za 2019.godinu
 11. Izvještaj o radu Komisije za procjenu prometne vrijednosti nekretnina za period od 01.04.2019-28.03.2020.godine
 12. Prijedlog rješenja o imenovanju Komisije za procjenu prometne vrijednosti nekretnina
 13. Informacija o realizaciji sredstava boračkim populacijama sa viših nivoa vlasti i sredstava Budžeta Općine Kakanj u skladu sa Kriterijima i pozitivnim zakonskim propisima za 2019.godinu
 14. Informacija o stanju u sportu na području općine Kakanj za 2019.godinu
 15. Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti na Odluku UO JU za predškolski odgoj i obrazovanje „Mladost“ Kakanj o oslobađanju plaćanja usluga vrtića za april 2020. godine
 16. Finansijski izvještaj JU za predškolski odgoj i obrazovanje „Mladost“ Kakanj za period 01.01-31.12.2019.godine
 17. Izvještaj o radu JU Centar za socijalni rad Kakanj sa Izvještajem o izvršenju Finansijskog plana JU Centar za socijalni rad Kakanj za 2019.godinu
 18. Izvještaj o radu JU „Gradska biblioteka“ Kakanj za 2019.godinu i Izvještaj o finansijskom poslovanju za 2019.godinu
 19. Izvještaj o poslovanju i radu JU „Kulturno-sportski centar“ Kakanj za 2019.godinu sa Finansijskim izvještajem za 2019.godinu
 20. Izvještaj o poslovanju JP „Grijanje“ d.o.o. Kakanj sa Finansijskim izvještajem i Izvještajem o reviziji finansijskih izvještaja za 2019.godinu
 

Također, Kolegij je razmatrao predstavke i donio sljedeće zaključke:

a)    Obavijest Zavoda za planiranje i izgradnju općine Kakanj  u vezi inicijative grupe nezadovoljnih građana iz MZ Dumanac za utrošak odobrenih sredstva

Kolegij Općinskog vijeća traži od općinskog načelnika da sa Zavodom za planiranje  i izgradnju razmotri mogućnost i opravdanost zahtjeva mještana Dumanca za izmjenom Programa utroška neraspoređenog dijela namjenskih sredstava od prihoda preduzeća ostvarenih radom termoelektrana za 2020.godinu. 

b)    Razmatranje mogućnosti održavanja tematske sjednice Općinskog vijeća na temu Idejnog projekta snabdijevanja toplinskom energijom iz TE Kakanj do/i Sarajeva

Kolegij Općinskog vijeća traži od općinskog načelnika da sa nadležnom općinskom službom razmotri mogućnost pripreme materijala za tematsku sjednicu na temu Idejnog projekta snabdijevanja toplinskom energijom iz TE Kakanj područja do/i Sarajeva kao i da sa Službom civilne zaštite procijeni sigurnosne zahtjeve za organiziranje sjednice, imajući u vidu epidemiološke prilike.

 c)    Razmatranje ponovne urgencije za dostavljanje saglasnosti Općinskog vijeća za provođenje postupka dodjele koncesije za izgradnju MHE „Trstionica“ 

Općinsko vijeće će na 41. sjednici, zakazanoj za 30.06.2020.godine, kao prvu tačku dnevnog reda razmatrati Ponovnu urgenciju za dostavljanje saglasnosti Općinskog vijeća za provođenje postupka dodjele koncesije za izgradnju MHE „Trstionica“, broj 05-25-09572-3/18 od 04/06/20, s tim da se od Službe za privredu, urbanizam i zaštitu okoline traži da u Stručnu službu za poslove Općinskog vijeća što prije dostavi sve raspoložive materijale vezane za ovu tematiku kako bi se na vrijeme dostavili vijećnicima.

STRUČNA SLUŽBA ZA POSLOVE OPĆINSKOG VIJEĆA

 

 

Izvještaj sa 40. redovne sjednice Općinskog vijeća

Danas  (10/06/2020 godine) Općinsko vijeće je održalo svoju 40. redovnu sjednicu.

Kvorum
Na sjednici je u trenutku utvrđivanja kvoruma bilo prisutno 24  vijećnika  i vijećnice. Odsutni su bili: Muhamed Kubat i Ahmed Begić. Naknadno su pristupili: Mirsad Tursum, Amar Selimović, Elvedin Delić i Senad Alajbegović.

 

Zapisnik 
Zapisnik sa 39. redovne sjednice Općinskoga vijeća usvojen je bez primjedbi jednoglasno.

Vijećnička pitanja i inicijative
– Komentare na dostavljene odgovore na vijećnička pitanja su dali Eldin Mijoč i Enes Piljug.
– Komentare na dostavljena mišljenja na vijećničke inicijative su dali:  Rizah Haračić i Enes Piljug.
– Vijećnička pitanja su postavili: Safet Šahman, Evelin Bitić, Eldin Mijoč, Rizah Haračić, Nusret Muslić.
– Vijećničke inicijative su pokrenuli: Nusret Muslić, Semir Mušija, Rizah Haračić, Safet Šahman, Namir Talić, Enes Piljug i Evelin Bitić.

Dnevni red
Prijedlog dnevnog reda je usaglašen na sjednici Kolegija koja je održana 01.06.2020. godine, pa je za današnju sjednicu predsjedavajući  predložio dnevni red po pozivu za 40. sjednicu, s tim da je načelnik dostavio i Izvještaj o poduzetim mjerama na sprečavanju širenja pandemije Covid 19. Također, dostavljen je i prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o odobravanju podsticajnih sredstava fizičkim i pravnim licima registrovanim na području općine Kakanj čije je poslovanje obustavljeno zbog trenutne epidemiološke situacije. Prijedlog da budu 1. i 2. tačka dnevnog reda prihvaćen je i Vijeće je jednoglasno usvojilo dnevni red i danas raspravljalo o 14 tačaka.

 

1.Izvještaj o poduzetim mjerama na sprečavanju širenja pandemije Covid 19

Predlagač: Općinski načelnik
Obrađivač: Služba civilne zaštite
Izvjestilac: Nurudin Hrusto, pomoćnik općinskog načelnika  
U diskusiji su učestvovali Eldin Mijoč,  Slaven Katičić , Semir Mušija i Evelin Bitić.

Nakon diskusije Vijeće je jednoglasno usvojilo Izvještaj sa 24 glasa za, 2 protiv i niko uzdržan.

 

2. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o odobravanju podsticajnih sredstava fizičkim i pravnim licima registrovanim na području općine Kakanj čije je poslovanje obustavljeno zbog trenutne epidemiološke situacije

 

Predlagač: Općinski načelnik
Obrađivač: Služba za privredu, urbanizam i zaštitu okoline
Izvjestilac: Mirza Fazlić, pomoćnik općinskog načelnika  

U diskusiji je učestvovao Nusret Muslić.
Nakon diskusije Vijeće je usvojilo Odluku sa 25 glasova za, bez glasova protiv i uzdržan.

 

3. Prijedlog programa utroška sredstava iz Budžeta Općine Kakanj za podsticaj razvoja poduzetništva i obrta za 2020.godinu

 

Predlagač: Općinski načelnik
Obrađivač: Služba za privredu, urbanizam i zaštitu okoline
Izvjestilac: Mirza Fazlić, pomoćnik općinskog načelnika  
U diskusiji nije niko učestvovao i Vijeće je Program usvojilo sa 24 glasa za, bez glasova protiv i uzdržanih.

 

4. Prijedlog zaključka o imenovanju dvaju članova za Stručnu komisiju za davanje saglasnosti na idejni projekat stambeno-poslovnog objekta sa zatvorenom gradskom pijacom u ulici 7.muslimanske brigade 

 

Predlagač: Komisija za izbor  i imenovanje
Obrađivač: Služba za privredu, urbanizam i zaštitu okoline
Izvjestilac: Edin Aliefendić, predsjednik Komisije  
Uslijed konsultacija Komisije za izbor i imenovanje, uslijedila je pauza od 5 minuta u radu Vijeća. 

Nakon pauze, Edin Aliefendić, predsjednik Komisije za izbor i imenovanje, rekao je da Komisija predlaže Amara Selimovića i Slavena Katičića. Vijeće je usvojilo ovaj Zaključak sa 23 glasa za, bez glasova protiv i uzdržanih.

 

5. Prijedlog odluke o davanju na privremeno korištenje poslovnog prostora 

 

Predlagač: Općinski načelnik
Obrađivač: Služba za imovinskopravne, geodetske poslove i katastar nekretnina
Izvjestilac: Nurčo Kurtović, pomoćnik općinskog načelnika  
U diskusiji nije niko učestvovao i Vijeće je usvojilo Odluku jednoglasno.

 

6. Prijedlog odluke o gubljenju statusa javnog dobra

 

Predlagač: Općinski načelnik
Obrađivač: Služba za imovinskopravne, geodetske poslove i katastar nekretnina
Izvjestilac: Nurčo Kurtović, pomoćnik općinskog načelnika  

 

U diskusiji nije niko učestvovao i Vijeće je usvojilo Odluku jednoglasno sa 28 glasova za.

 

7. Prijedlog odluke o načinu i uslovima raspolaganja nekretnine – javne prodaje neizgrađenog građevinskog zemljišta u Kaknju

 

Predlagač: Općinski načelnik
Obrađivač: Služba za imovinskopravne, geodetske poslove i katastar nekretnina
Izvjestilac: Nurčo Kurtović, pomoćnik općinskog načelnika  

 

U diskusiji nije niko učestvovao i Vijeće je usvojilo Odluku jednoglasno sa 28 glasova za.

 

8. Prijedlog rješenja o imenovanju Komisije za provođenje javnog nadmetanja – licitacije neizgrađenog građevinskog  zemljišta u Kaknju

 

Predlagač: Komisija za izbor  i imenovanje
Obrađivač: Služba za imovinskopravne, geodetske poslove i katastar nekretnina
Izvjestilac: Edin Aliefendić, predsjednik Komisije  

Predsjednik Komisije, Edin Aliefendić je pročitao prijedlog Komisije: Semka Neimarlija – predsjednica, Safet Šahman, Emina Fejzović, Vinka Aletović, Dženita Kurešepi-Rahman , Ivica Petrović i Emina Aljukić – članovi. Vijeće je usvojilo rješenje jednoglasno sa 28 glasova za.

 

9.Prijedlog rješenja o utvrđivanju prava vlasništva u korist Alena Josipovića sina Miroslava iz Kaknja
10. Prijedlog rješenja o utvrđivanju prava vlasništva u korist Elvira Fafulić-Matića iz Kaknja

 

Predlagač: Općinski načelnik
Obrađivač: Služba za imovinskopravne, geodetske poslove i katastar nekretnina
Izvjestilac: Nurčo Kurtović, pomoćnik općinskog načelnika  
Vijeće je objedinilo raspravu o ovim dvjema tačkama te, pošto niko nije učetvovao u istoj, usvojilo Rješenja jednoglasno sa 28 glasova za. 

 

11. Izvještaj o izvršenju Budžeta Općine Kakanj za period 01.01-31.12.2019.godine
12. Izvještaj o izvršenju tekuće budžetske rezerve Budžeta Općine Kakanj za period 01.01-31.12.2019.godine

Predlagač: Općinski načelnik 
Obrađivač: Služba za finansije
Izvjestilac: Džihad Berbić, pomoćnik općinskog načelnika  

Vijeće je vodilo objedinjenu raspravu  o ovim dvjema tačkama u kojoj je učestvovao Semir Mušija koji je predložio zaključak u vezi otpisa obaveza u 2020.godini po kreditu JP “Vodokoma” prema Vladi Federacije BiH. Oba Izvještaja uz ovaj zaključak su usvojena sa 26 glasova za, 2 protiv i niko uzdržan. 

13. Izvještaj o izvršenju Budžeta Općine Kakanj za period 01.01-31.03.2020.godine

 

Predlagač: Općinski načelnik
Obrađivač: Služba za finansije
Izvjestilac: Džihad Berbić, pomoćnik općinskog načelnika  

U diskusiji nije niko učestvovao i Vijeće je usvojilo Izvještaj sa 26 glasova za, 2 protiv i niko uzdržan.

 

14. Izvještaj o realizaciji Programa rasporeda sredstava za sport za 2019.godinu

 

Predlagač: Općinski načelnik
Obrađivač: Služba za društvene djelatnosti, boračka pitanja, raseljenje lica, izbjeglice i povratnike
Izvjestilac: Rešad Zaimović, pomoćnik općinskog načelnika 

U diskusiji je učestvovao Semir Mušija te predložio zaključak da se malim sportskim klubovima ubuduće osigura veća finansijska podrška, obzirom da su umanjenja urađena linearno. Nakon diskusije Vijeće je  usvojilo Izvještaj sa 25 glasova za, niko protiv i  3 uzdržana. 

Sjednica se završila u 12:25. 

 

STRUČNA SLUŽBA ZA POSLOVE OPĆINSKOG VIJEĆA

 

 

Najava 40. redovne sjednice Općinskog vijeća

Općinsko vijeće će 10.06.2020.godine (srijeda) održati 40. redovnu sjednicu sa početkom u 9:00 sati u maloj sali JU KSC Kakanj, Ulica šehida 6. 

Na Kolegiju koji je održan 01.06.2020. usaglašen je slijedeći prijedlog dnevnog reda:
(Materijale možete preuzeti klikom na tačku.)

       usvajanje zapisnika sa 39. sjednice Općinskog vijeća

       komentari na dostavljene odgovore na vijećnička pitanja

       komentari na dostavljena mišljenja i stavove na vijećničke inicijative

       vijećnička pitanja
vijećničke inicijative 

 

1.Prijedlog programa utroška sredstava iz Budžeta Općine Kakanj za podsticaj razvoja poduzetništva i obrta za 2020.godinu

2.Prijedlog zaključka o imenovanju dvaju članova za Stručnu komisiju za davanje saglasnosti na idejni projekat stambeno-poslovnog objekta sa zatvorenom gradskom pijacom u ulici 7.muslimanske brigade 

3.Prijedlog odluke o davanju na privremeno korištenje poslovnog prostora 

4.Prijedlog odluke o gubljenju statusa javnog dobra

5.Prijedlog odluke o načinu i uslovima raspolaganja nekretnine – javne prodaje neizgrađenog građevinskog zemljišta u Kaknju

6.Prijedlog rješenja o imenovanju Komisije za provođenje javnog nadmetanja – licitacije neizgrađenog građevinskog  zemljišta u Kaknju

7.Prijedlog rješenja o utvrđivanju prava vlasništva u korist Alena Josipovića sina Miroslava iz Kaknja

8.Prijedlog rješenja o utvrđivanju prava vlasništva u korist Elvira Fafulić-Matića iz Kaknja

9.Izvještaj o izvršenju Budžeta Općine Kakanj za period 01.01-31.12.2019.godine

10.Izvještaj o izvršenju tekuće budžetske rezerve Budžeta Općine Kakanj za period 01.01-31.12.2019.godine

11.Izvještaj o izvršenju Budžeta Općine Kakanj za period 01.01-31.03.2020.godine

12.Izvještaj o realizaciji Programa rasporeda sredstava za sport za 2019.godinu

Napomene o radu Kolegija Općinskog vijeća: 
Kolegij je razmatao  i predstavke Naše stranke ( Inicijativa  za imenovanje pješačke zone u ulici Alije Izetbegovića – „Šetalištem 8.mart“) i mještana Dumanca (Inicijativa grupe nezadovoljnih građana iz MZ Dumanac za utrošak odobrenih sredstava ). Obje predstvake su upućene nadležnim službama na dalje postupanje i razmatranje. 

STRUČNA SLUŽBA ZA POSLOVE OPĆINSKOG VIJEĆA

 

 

 

 

Izvještaj sa 2. sjednice Predsjedništva Vijeća

Danas je Predsjedništvo Vijeća održalo svoju drugu sjednicu.

Na sjednici su bili prisutni svi članovi Predsjedništva.

Prije nego što se pristupilo raspravi o tačkma dnevnog reda Predsjedništvo je razmotrilo i predstavke koje su u međuvremenu pristigle u Stručnu službu za poslove Općinskog vijeća te razmotrilo i nastavak rada Predsjedništva: 

a)    Zahtjev JP „Vodokom“ za subvencioniranje ili davanje saglasnosti Upravi preduzeća za umanjenje iznosa fakture za mjesec april za 2020.godinu za pravna lica koja su obustavila rad shodno naredbama Federalnog štaba civilne zaštite.

Predsjedništvo je ovaj zahtjev uvrstilo u dnevni red kao prvu tačku.

b)    Molba Re-Al Companiy doo za smanjenje fiksnog dijela zagrijavanja prostora je proslijeđen Skupštini JP Grijanje na dalje postupanje.

c)    Obavijest JP Grijanje o prestanku sezone grijanja 2019/2020 je primljen k znanju.

d)    Inicijativa Administrativne komisije Predstvaničkog doma Parlamenta F BiH za smanjenje naknada vijećnika koje nemaju karakter plaća na simbolične iznose od 1 KM je primljena k znanju.

e)    Zahtjev za pomoć Medžlisa Islamske zajednice Kakanj je upućen općinskom načelniku i nadležnim službama na dalje razmatranje i postupanje. 

 

f)     Dogovor oko nastavka rada Predsjedništva ili Vijeća

Predsjedništvo je zaključkom odlučilo da je ovo ujedno o njegova  posljednja sjednica, ukoliko se nastavi sa popuštanjem mjera zabrane, opreza i predostrožnosti Federalnog štaba  civilne zaštite, te da će se početkom 6. mjeseca, ponovo ističući ukoliko okolnosti izazavane pandemijom budu dopuštale, planirati i redovna 40. sjednica Općinskog vijeća. 

Zapisnik sa prethodne sjednice usvojen je bez rasprave, izvjestilac po svim tačkama dnevnog reda bio je općinski načelnik.

Dnevni red:

1. Zahtjev JP „Vodokom“ za subvencioniranje ili davanje saglasnosti Upravi preduzeća za umanjenje iznosa fakture za mjesec april za 2020.godinu za pravna lica koja su obustavila rad shodno naredbama Federalnog štaba civilne zaštite.

Nakon rasprave Predsjedništvo se izjasnilo zaključkom da se daje saglasnost Upravi preduzeća za umanjenje iznosa fakture za mjesec mart i april za 2020.godinu za pravna lica koja su obustavila rad shodno naredbama Federalnog štaba civilne zaštite.

2.    Nacrt odluke o usvajanju izmjene i dopune Prostornog plana općine Kakanj za period 2010-2030.

3.    Nacrt odluke o provođenju izmjene i dopune Prostornog plana općine Kakanj 2010-2030.

 Predlagač: Općinski načelnik
Obrađivač: Služba za privredu, urbanizam i zaštitu okoline
U diskusiji po ovim tačkama dnevnog reda nije niko učestvovao i Predsjedništvo je nacrte usvojilo zaključcima jednoglasno. Rok javne rasprave po ovim nacrtima bit će 30 dana, počevši od 08.05.2020. do 08.06.2020.godine, a nosilac aktivnosti bit će Služba za privredu, urbanizam i zaštitu okoline. 

 4.    Prijedlog programa utroška sredstava iz Budžeta Općine Kakanj za podsticaje u poljoprivredi za 2020.godinu

 Predlagač: Općinski načelnik
Obrađivač: Služba za privredu, urbanizam i zaštitu okoline
U diskusiji su učestvovali: Ivica Petrović, Slaven Katičić, Elevedin Delić, Eldin Mijoč, Džemal Bečirhodžić i Rešad Merdić.
Nakon diskusije Program je usvojen uz izmjenu da prvobitni rok za podnošenje zahtjeva za animalnu proizvodnju (tačka 2.) 
28.08.2020. skraćen je na 31.07.2020.godine. 

 5. Prijedlog odluke o mjerama i kriterijima za dodjelu podsticajnih sredstava fizičkim i pravnim licima čije je poslovanje obustavljeno zbog epidemiološke situacije izazvane pojavom virusa

6.   Prijedlog odluke o oslobađanju plaćanja općinske takse na istaknutu firmu na području općine Kakanj u vrijeme trajanja pandemije (COVID 19)

  7.    Prijedlog odluke o oslobađanju plaćanja naknade na ime korištenja javne površine na području općine Kakanj u vrijeme trajanja pandemije (COVID 19)

 Predlagač: Općinski načelnik
Obrađivač: Služba za privredu, urbanizam i zaštitu okoline

 U okviru seta ovih tačaka koje su se odnosile na konkretne mjere pomoći privredi Kaknja, općinski načelnik je  dao kratki ekspoze  o poduzetim mjerama zaštite na području općine Kakanj od početka proglašenja epidemije do danas. U diskusiji je učestovao Džemal Bečirhodžić, a nakon diskusije sve su odluke usvojene jednoglasno.

 8. Prijedlog odluke o visini subvencioniranja troškova transporta komunalnog otpada iz udaljenih mjesnih zajednica

 Predlagač: Općinski načelnik
Obrađivač: Služba za privredu, urbanizam i zaštitu okoline

 U diskusiji je učestvovao Rešad Merdić. Nakon diskusije Odluka je usvojena jednoglasno.  

 9. Prijedlog odluke o oslobađanju od obaveza plaćanja komunalne naknade za korištenje komunalnih  usluga zajedničke komunalne potrošnje u vrijeme trajanja pandemije (COVID 19)

 Predlagač: Općinski načelnik
Obrađivač: Zavod za planiranje i izgradnju općine Kakanj
U diskusiji nije niko učestvovao i Predsjedništvo je Odluku je usvojilo jednoglasno.

10.    Prijedlog odluke o izmjenama Programa rasporeda sredstava za sport za 2020.godinu

 Predlagač: Općinski načelnik
Obrađivač: Služba za društvene djelatnosti, boračka pitanja, raseljenje lica, izbjeglice i povratnike
 U diskusiji nije niko učestvovao i Predsjedništvo je Odluku je usvojilo jednoglasno.

Sjednica se završila u 10:30.

STRUČNA SLUŽBA ZA POSLOVE OPĆINSKOG VIJEĆA