Izvještaj sa 2. sjednice Predsjedništva Vijeća

Danas je Predsjedništvo Vijeća održalo svoju drugu sjednicu.

Na sjednici su bili prisutni svi članovi Predsjedništva.

Prije nego što se pristupilo raspravi o tačkma dnevnog reda Predsjedništvo je razmotrilo i predstavke koje su u međuvremenu pristigle u Stručnu službu za poslove Općinskog vijeća te razmotrilo i nastavak rada Predsjedništva: 

a)    Zahtjev JP „Vodokom“ za subvencioniranje ili davanje saglasnosti Upravi preduzeća za umanjenje iznosa fakture za mjesec april za 2020.godinu za pravna lica koja su obustavila rad shodno naredbama Federalnog štaba civilne zaštite.

Predsjedništvo je ovaj zahtjev uvrstilo u dnevni red kao prvu tačku.

b)    Molba Re-Al Companiy doo za smanjenje fiksnog dijela zagrijavanja prostora je proslijeđen Skupštini JP Grijanje na dalje postupanje.

c)    Obavijest JP Grijanje o prestanku sezone grijanja 2019/2020 je primljen k znanju.

d)    Inicijativa Administrativne komisije Predstvaničkog doma Parlamenta F BiH za smanjenje naknada vijećnika koje nemaju karakter plaća na simbolične iznose od 1 KM je primljena k znanju.

e)    Zahtjev za pomoć Medžlisa Islamske zajednice Kakanj je upućen općinskom načelniku i nadležnim službama na dalje razmatranje i postupanje. 

 

f)     Dogovor oko nastavka rada Predsjedništva ili Vijeća

Predsjedništvo je zaključkom odlučilo da je ovo ujedno o njegova  posljednja sjednica, ukoliko se nastavi sa popuštanjem mjera zabrane, opreza i predostrožnosti Federalnog štaba  civilne zaštite, te da će se početkom 6. mjeseca, ponovo ističući ukoliko okolnosti izazavane pandemijom budu dopuštale, planirati i redovna 40. sjednica Općinskog vijeća. 

Zapisnik sa prethodne sjednice usvojen je bez rasprave, izvjestilac po svim tačkama dnevnog reda bio je općinski načelnik.

Dnevni red:

1. Zahtjev JP „Vodokom“ za subvencioniranje ili davanje saglasnosti Upravi preduzeća za umanjenje iznosa fakture za mjesec april za 2020.godinu za pravna lica koja su obustavila rad shodno naredbama Federalnog štaba civilne zaštite.

Nakon rasprave Predsjedništvo se izjasnilo zaključkom da se daje saglasnost Upravi preduzeća za umanjenje iznosa fakture za mjesec mart i april za 2020.godinu za pravna lica koja su obustavila rad shodno naredbama Federalnog štaba civilne zaštite.

2.    Nacrt odluke o usvajanju izmjene i dopune Prostornog plana općine Kakanj za period 2010-2030.

3.    Nacrt odluke o provođenju izmjene i dopune Prostornog plana općine Kakanj 2010-2030.

 Predlagač: Općinski načelnik
Obrađivač: Služba za privredu, urbanizam i zaštitu okoline
U diskusiji po ovim tačkama dnevnog reda nije niko učestvovao i Predsjedništvo je nacrte usvojilo zaključcima jednoglasno. Rok javne rasprave po ovim nacrtima bit će 30 dana, počevši od 08.05.2020. do 08.06.2020.godine, a nosilac aktivnosti bit će Služba za privredu, urbanizam i zaštitu okoline. 

 4.    Prijedlog programa utroška sredstava iz Budžeta Općine Kakanj za podsticaje u poljoprivredi za 2020.godinu

 Predlagač: Općinski načelnik
Obrađivač: Služba za privredu, urbanizam i zaštitu okoline
U diskusiji su učestvovali: Ivica Petrović, Slaven Katičić, Elevedin Delić, Eldin Mijoč, Džemal Bečirhodžić i Rešad Merdić.
Nakon diskusije Program je usvojen uz izmjenu da prvobitni rok za podnošenje zahtjeva za animalnu proizvodnju (tačka 2.) 
28.08.2020. skraćen je na 31.07.2020.godine. 

 5. Prijedlog odluke o mjerama i kriterijima za dodjelu podsticajnih sredstava fizičkim i pravnim licima čije je poslovanje obustavljeno zbog epidemiološke situacije izazvane pojavom virusa

6.   Prijedlog odluke o oslobađanju plaćanja općinske takse na istaknutu firmu na području općine Kakanj u vrijeme trajanja pandemije (COVID 19)

  7.    Prijedlog odluke o oslobađanju plaćanja naknade na ime korištenja javne površine na području općine Kakanj u vrijeme trajanja pandemije (COVID 19)

 Predlagač: Općinski načelnik
Obrađivač: Služba za privredu, urbanizam i zaštitu okoline

 U okviru seta ovih tačaka koje su se odnosile na konkretne mjere pomoći privredi Kaknja, općinski načelnik je  dao kratki ekspoze  o poduzetim mjerama zaštite na području općine Kakanj od početka proglašenja epidemije do danas. U diskusiji je učestovao Džemal Bečirhodžić, a nakon diskusije sve su odluke usvojene jednoglasno.

 8. Prijedlog odluke o visini subvencioniranja troškova transporta komunalnog otpada iz udaljenih mjesnih zajednica

 Predlagač: Općinski načelnik
Obrađivač: Služba za privredu, urbanizam i zaštitu okoline

 U diskusiji je učestvovao Rešad Merdić. Nakon diskusije Odluka je usvojena jednoglasno.  

 9. Prijedlog odluke o oslobađanju od obaveza plaćanja komunalne naknade za korištenje komunalnih  usluga zajedničke komunalne potrošnje u vrijeme trajanja pandemije (COVID 19)

 Predlagač: Općinski načelnik
Obrađivač: Zavod za planiranje i izgradnju općine Kakanj
U diskusiji nije niko učestvovao i Predsjedništvo je Odluku je usvojilo jednoglasno.

10.    Prijedlog odluke o izmjenama Programa rasporeda sredstava za sport za 2020.godinu

 Predlagač: Općinski načelnik
Obrađivač: Služba za društvene djelatnosti, boračka pitanja, raseljenje lica, izbjeglice i povratnike
 U diskusiji nije niko učestvovao i Predsjedništvo je Odluku je usvojilo jednoglasno.

Sjednica se završila u 10:30.

STRUČNA SLUŽBA ZA POSLOVE OPĆINSKOG VIJEĆA

 

Najava 2. sjednice Predsjedništva Općinskog vijeća

Izvještaj sa 1. sjednice Predsjedništva Vijeća

Danas (30.3.2020.godine) je Predsjedništvo Vijeća održalo svoju prvu sjednicu. Na sjednici je razmatrano, kako je i ranije najavljeno, 7 tačaka dnevnog reda.

Prisustvo na sjednici i dnevni red

Na sjednici su bili prisutni svi članovi Predsjedništva Vijeća, općinski načelnik, sekretar Općinskog vijeća i stručni savjetnik u Stručnoj službi Općinskog vijeća. Dnevni red usvojen je bez primjedbi, a izvjestilac po prvih 5 tačaka bio je općinski načelnik, obzirom sa pomoćnici nisu prisustvovali istoj.

 1. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Budžeta Općine Kakanj za 2020. godinu
  Obrađivač: Služba za finansije
  U diskusiji su učestvovali: Slaven Katičić, Džemal Bečirhodžić, Rešad Merdić, Elvedin Delić, Mujo Fafulić, Eldin Mijoč i Jasmin Mušanović.
  Odluka je nakon diskusije usvojena jednoglasno.

  U obrazloženju Odluke stoji: 
  Izmjene i dopune Budžeta Općine Kakanj vrše se zbog pojave koronavirusa (COVID 19) na području FBiH, te se očekuju teškoće u prilivu sredstava/prihoda, kao i zadovoljavanje drugih potreba prouzrokovanih pojavom pandemije.
  Pozicija 614500 – Subvencije za podsticaj razvoja, poduzetništva i obrata povećava se za novih 200.000,00 KM za pomoć fizičkim i pravnim licima čije je poslovanje otežano u uslovima pandemije izazvane coronavirusom.
  Pozicija 613900 – Sredstva za posebne namjene po Zakonu o zaštiti i spašavanju povećana je za novih 190.000,00 KM.
  Na pozicji Tekuća budžetska rezerva iznos od 100.000,00 KM povećan je za novih 65.000,00 KM.
  Formirane su nove tri pozicije zbog pomoći stanovništvu kroz zdravstvenu zaštitu.
  1. 613400 – Medicinski i laboratorijski materijal u iznosu 80.000,00 KM
  2. 613900 – Medicinske i laboratorijske usluge u iznosu 20.000,00 KM
  3. Transfer neprofitnim organizacijama i JU u cilju zdravstvene zaštite u iznosu 100.000,00 KM
  Navedena povećanja na pozicijama biće obezbijeđena kroz smanjenje na pozicijama niske razine prioritetnosti kako je navedeno u tabeli.


 2. Informacija o Odluci o privremenim mjerama za uravnoteženje Budžeta Općine Kakanj
  Informacija je primljena k znanju bez rasprave.

 3. Prijedlog izmjene Programa rasporeda budžetskih sredstava za zaštitu i spašavanje u 2020. godini
 4. Prijedlog izmjena i dopuna Programa rasporeda i utroška sredstava ostvarenih po osnovu posebne naknade za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća namijenjenih za provođenje preventivnih mjera u 2020. godini
  Obrađivač: Služba civilne zaštite
  U diskusiji nije niko učestvovao i Predsjedništvo je usvojilo izmjene Programa jednoglasno.

 5. Prijedlog odluke o odobravanju podsticajnih sredstava fizičkim i pravnim licima registrovanim na području općine Kakanj čije je poslovanje obustavljeno zbog trenutne epidemiološke situacije

  Obrađivač: Služba za  privredu, urbanizam i zaštitu okoline
  Predsjedništvo je na prijedlog načelnika opredijelilo 400.000KM za podsticajna sredstva privrednicima zbog epidemiološke situacije. Također, općinski načelnik će imenovati komisiju za utvrđivanje kriterija po kojima će se podsticajna sredstva dodjeljivati.  U komisiju je  ispred  Predsjedništva imenovan Džemal Bečirhodžić.

 6. Prijedlog odluke o dodjeli petnaestoaprilskih priznanja
  Predsjedništvo je usvojilo Odluku o dodjeli 15.aprilskih priznanja jednoglasno (po jednoglasnom  prijedlogu Komisije za dodjelu 15.aprilskih priznanja) te tako Grb Općine dodijelilo: FK Rudar Kakanj, Plakete sa dipolomom: Sanji Ivanković Kahl – Majkari, Fadilu Imamoviću i Hajrudinu Kubatu, a Zahvalnice: UG “Zagrljaj”, Ademu Gačiću, Uredništvu radioemisije “Glas Istine”, Hajrudinu Čobi i Almiru Trakiću. 

 7. Prijedlog rješenja o imenovanju Komisije za procjenu prometne vrijednosti nekretnina
  Predsjedništvo je produžilo mandat postojećoj Komisiji do održavanja sljedeće redovne sjednice Općinskog vijeća, tako da u Komisiji i dalje ostaju: Amir Obralija – predsjednik, Mirha Kulović i Ernest Zakušek – članovi. 

  Sjednica se završila u 13:10’.

  STRUČNA SLUŽBA ZA POSLOVE OPĆINSKOG VIJEĆA

Najava 1. sjednice Predsjedništva Vijeća

Izvještaj sa 39. redovne sjednice Općinskog vijeća -27.02.2020. godine-

Danas 27/02/2020.godine je Općinsko vijeće održalo svoju 39.redovnu sjednicu.

Kvorum
Na današnjoj sjednici u trenutnu utvrđivanja kvoruma bilo je prisutno 22 vijećnica i vijećnika. Odustni su bili: Ahmed Begić, Adisa Škulj, Mujo Fafulić, Semir Mušija i Jasmin Mušanović. Naknadno su pristupili: Muhamed Kubat, Amar Selimović i  Elvedin Delić.
Današnjoj sjednici pored vijećnika, općinskog načelnika i pomoćnika općinskog načelnika prisustvovali su izvjestioci i obrađivači a prema materijalima za današnju sjednicu.

Zapisnik
Zapisnik sa 38. redovne sjednice Općinskoga vijeća usvojen je bez rasprave jednoglasno.

Vijećnička pitanja i inicijative
Na prošloj sjednici postavljeno je 8 vijećničkih pitanja i podneseno je 18 vijećničkih inicijativa. Odgovori koji su u međuvremenu pristigli vijećnicima su proslijeđeni onom dinamikom kako su pristizali u Stručnu službu za poslove Općinskog vijeća.
– Komentare na dostavljeni odgovor na vijećničko pitanje je dao Enes Piljug.
– Komentare na dostavljena  mišljenja na vijećničke inicijative su dali: Rizah Haračić,  Enes Piljug,  Evelin Bitić, Eldin Mijoč i Nusret Muslić.
– Vijećnička pitanja su postavili: Eldin Mijoč, Enes Piljug, Rizah Haračić,  Nusret Muslić.
– Vijećničke inicijative su podnijeli: Izudin Hrusto, Džemal Bečirhodžić, Enes Piljug, Rizah Haračić, Amar Selimović, Rešad Merdić, Evelin Bitić, Slaven Katičić, Adnan Ibrahimspahić, Nusret Muslić, Eldin Mijoč.

Vijeće se odlučilo izjasniti o inicijativi predsjedavajućeg Općinskog vijeća a glasi: “Općinsko vijeće i općinski načelnik traže da nositelji izrade Idejnog projekta Fonda za okoliš i JP EP BiH do 15.04.2020.godine izvrše prezentaciju Idejnog projekta i temelje za izradu Glavnog projekta toplovoda “Kakanj – Sarajevo” sa konkretnim projektima koji se tiču općine Kakanj i uključenosti Općine Kakanj u navedeni projekat uključujući sve posljedice koje će proizvesti realizacija tog projekta ali i sve benefite u koje je uključena općina Kakanj po realizaciji projekta.”

Dnevni red
Prijedlog dnevnog reda nije usaglašen na sjednici Kolegija koja je održana 19.02.2020. godine pa je predsjedavajući za današnju sjednicu predložio dnevni red po pozivu za 39. sjednicu, s tim da je predlagač povukao tačke pod rednim brojevima 3 i 4. (Prijedlog programa utroška sredstava iz Budžeta Općine Kakanj za podsticaj razvoja poduzetništva i obrta za 2020.godinu i Prijedlog programa utroška sredstava iz Budžeta Općine Kakanj za podsticaje u poljoprivredi za 2020.godinu).
U diskusiji o dnevnom redu su učestvovali: Eldin Mijoč, Evelin Bitić i Slaven Katičić. Vijeće je usvojilo dnevni red sa 20 glasova za, 2 protiv i 1 uzdržan. 

Vijeće je raspravljao o 24 tačke dnevnog reda:

1.Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Budžeta Općine Kakanj za 2020.godinu

Predlagač: Općinski načelnik
Obrađivač: Služba za finansije
Izvjestilac: Džihad Berbić, pomoćnik općinskog načelnika
U diskusiji nije niko učestvovao i Vijeće je usvojilo Odluku sa 20 glasova za, 2 protiv i 1 uzdržan.

2.Prijedlog programa utroška namjenskih sredstava za zaštitu okoline općine Kakanj za 2020.godinu

Predlagač: Općinski načelnik
Obrađivač: Služba za privredu, urbanizam i zaštitu okoline
Izvjestilac: Mirza Fazlić, pomoćnik općinskog načelnika

U diskusiji su učestvovali: Enes Piljug, Evelin Bitić, Rizah Haračić,  Nusret Muslić, Rešad Merdić, Safet Šahman, Eldin Mijoč, Edin Aliefendić i Slaven Katičić.  
Nakon diskusije Vijeće je uz zaključak usvojilo Program sa 22 glasa za, niko protiv i 2 uzdržana.

3.Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o komunalnom redu

Predlagač: Općinski načelnik
Obrađivač: Služba za privredu, urbanizam i zaštitu okoline
Izvjestilac: Mirza Fazlić, pomoćnik općinskog načelnika
U diskusiji nije niko učestvovao i Vijeće je usvojilo Odluku sa 22 glasa za, niko protiv i 2 uzdržana.

4.Prijedlog odluke o utvrđivanju javnog interesa u svrhu izgradnje kanalizacione mreže sa primarnim kolektorom u MZ Bičer, MZ Bičer

Predlagač: Općinski načelnik
Obrađivač: Služba za imovinskopravne, geodetske poslove i katastar nekretnina
Izvjestilac: Melisa Amiđić, ispred Službe
U diskusiji je učestvovao Rizah Haračić, a nakon diskusije Vijeće je usvojilo Odluku sa 23 glasa za, niko protiv i uzdržan.

5.Prijedlog odluke o davanju na privremeno korištenje poslovnog prostora Udruženju „Razvojni centar općine Kakanj“, Savezu poljoprivrednih udruženja kakanjskih poljoprivrednika „KAP“ i Sportskom savezu općine Kakanj

Predlagač: Općinski načelnik
Obrađivač: Služba za imovinskopravne, geodetske poslove i katastar nekretnina
Izvjestilac: Melisa Amiđić, ispred Službe
U diskusiji nije niko učestvovao i Vijeće je usvojilo Odluku jednoglasno.

6.Prijedlog odluke o davanju na privremeno korištenje poslovnog prostora Zagrljaj d.o.o. Sarajevo

Predlagač: Općinski načelnik
Obrađivač: Služba za imovinskopravne, geodetske poslove i katastar nekretnina
Izvjestilac: Melisa Amiđić, ispred Službe
U disukusiji nije niko učestvovao i Vijeće je Odluku usvojilo jednoglasno. 

7.Prijedlog programa utroška sredstava od komunalne naknade za 2020.godinu

Predlagač: Općinski načelnik
Obrađivač: Zavod za planiranje i izgradnju općine Kakanj
Izvjestilac: Zijad Neimarlija, direktor Zavoda

U diskusiji je učestvovao Evelin Bitić, Eldin Mijoč, Nusret Muslić. Nakon diskusije Vijeće je usvojilo Program sa 21 glasom za, 2 protiv i niko uzdržan.

8.Prijedlog programa utroška sredstava od koncesionih nakanda za 2020.godinu

Predlagač: Općinski načelnik
Obrađivač: Zavod za planiranje i izgradnju općine Kakanj
Izvjestilac: Zijad Neimarlija, direktor Zavoda
U diskusiji su učestvovali: Nusret Muslić, Enes  Piljug.
Vijeće je usvojilo Program sa 18 glasova za, niko protiv i 3 uzdržana.  

9.Prijedlog plana redovnog održavanja javnih i nerazvrstanih cesta na području općine Kakanj za 2020.godinu

Predlagač: Općinski načelnik
Obrađivač: Zavod za planiranje i izgradnju općine Kakanj
Izvjestilac: Zijad Neimarlija, direktor Zavoda
U diskusiji nije niko učestvovao i Vijeće je usvvojilo Program sa 19 glasova za, 2 protiv i niko uzdržan. 

10.Prijedlog programa utroška neraspoređenog dijela namjenskih sredstava od prihoda preduzeća ostvarenih radom termoelektrana za 2020.godinu i sredstava od prodaje poslovnih prostora i stanova i sredstava od prodaje zemljišta

Predlagač: Općinski načelnik
Obrađivač: Zavod za planiranje i izgradnju općine Kakanj
Izvjestilac: Zijad Neimarlija, direktor Zavoda
U diskusiji je učestvovao Enes Piljug, Nusret Muslić i Rizah Haračić.
Nakon diskusije Vijeće je usvojilo Program sa 19 glasova za, niko protiv i 1 uzdržan. 

11.Prijedlog programa rasporeda sredstava boračkim udruženjima za 2020.godinu

12.Prijedlog programa rasporeda sredstava boračkim udruženjima za pomoći za 2020.godinu

Predlagač: Općinski načelnik
Obrađivač: Služba za društvene djelatnosti, boračka pitanja, raseljena lica, izbjeglice i povratnike
Izvjestilac: Rešad Zaimović, pomoćnik općinskog načelnika

Vijeće je vodilo objedinjenu raspravu po ovim dvama Programima a izjašnjavalo se pojedinačno.

U diskusiji je učestvovao Nusret Muslić i Slaven Katičić.
Vijeće je nakon diskusije usvojilo oba Programa sa 18 glasova za, 2 protiv i 1 uzdržan. 

13.Prijedlog odluke o izmjeni i dopuni Kriterija raspodjele sredstava za sport iz Budžeta Općine Kakanj

14.Prijedlog programa rasporeda sredstava za sport za 2020.godinu

Vijeće je vodilo objedinjenu raspravu po ovim dvjema tačkama.

Predlagač: Općinski načelnik
Obrađivač: Komisija za izradu Programa za sport, Služba za društvene djelatnosti, boračka pitanja, raseljena lica, izbjeglice i povratnike
Izvjestilac: Rešad Zaimović, pomoćnik općinskog načelnika

U diskusiji su učestvovali Evelin Bitić, Slaven Katičić i Rešad Merdić.
Vijeće nije prihvatilo da raspravlja o amandmanu vijećnika Bitića o povećanju iznosa za manje sportske klubove u ukupnom iznosu  od 2.000KM sa 9 glasova za i 12 uzdržanih.  Odluku je Vijeće usvojilo sa 19 glasova za, niko protiv i 2 uzdržana, Program sa 19 glasova za, niko protiv i 2 uzdržana.

15.Prijedlog zaključka o predlaganju dva člana u Komisiju za ocjenjivanje i odabir projekata nevladinih organizacija

Predlagač: Općinski načelnik
Obrađivač: Služba za društvene djelatnosti, boračka pitanja, raseljenje lica, izbjeglice i povratnike
Izvjestilac: Edin Aliefendić, predsjednik Komisije za izbor  i imenovanje

Predsjednik Komisije za imenovanje je predložio u Komisiju Ivicu Petrovića i Zerinu Kovač što je Vijeće i usvojilo sa 18 glasova za, 2 protiv i 1 uzdržan.

16.Prijedlog programa utroška sredstava za informisanje za 2020.godinu

Predlagač: Općinski načelnik
Obrađivač: Stručna služba za poslove Općinskog vijeća i Stručna služba za poslove Općinskog načelnika
Izvjestilac: Enver Kusić, sekretar organa uprave
U diskusiji nije niko učestvovao i Vijeće je usvojilo Program sa 16 glasova za, 2 protiv i niko uzdržan. 

17.Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o naknadama za vatrogastvo

Predlagač: Općinski načelnik
Obrađivač: Služba civilne zaštite
Izvjestilac: Nurudin Hrusto, pomoćnik općinskog načelnika
U diskusiji nije niko učestvovao i Vijeće je usvojilo Odluku sa 16 glasova za, bez glasova protiv i 3 uzdržana.

18.Izvještaj o realizaciji i utrošku sredstava ostvarenih po osnovu naknade za vatrogastvo u 2019.godini

19.Prijedlog programa rasporeda i utroška planiranih sredstava ostvarenih po osnovu naknade za vatrogastvo u 2020.godini

Predlagač: Općinski načelnik
Obrađivač: Služba civilne zaštite
Izvjestilac: Nurudin Hrusto, pomoćnik općinskog načelnika

Vijeće je vodilo objedinjenu raspravu po ovim dvjema tačkama, a izjašnjavalo se pojedinačno. U diskusiji nije niko učestvovao i Vijeće je usvojilo Izvještaj sa 16 glasova za, 2 uzdržana i niko protiv, a Program sa 16 za, 2 uzdržana, niko protiv. 

20.Informacija o stanju zaštite od požara i vatrogastva na području općine Kakanj u 2019.godini

Predlagač: Općinski načelnik
Obrađivač: Služba civilne zaštite
Izvjestilac: Nurudin Hrusto, pomoćnik općinskog načelnika
U diskusiji nije niko učestvovao i Informaciju je Vijeće primilo k znanju sa 16 glasova za, bez glasova protiv i 2 uzdržana.

21.Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti na Program rada JU „Gradska biblioteka“ Kakanj za 2020.godine sa Finansijskim planom za 2020.godinu

Predlagač: UO JU „Gradska biblioteka“ Kakanj
Obrađivač: UO JU „Gradska biblioteka“ Kakanj
Izvjestilac: Senad Čišija, direktor JU
U diskusiji nije niko učestvovao i Vijeće je usvojilo Zaključak sa 16 glasova za, niko protiv i 2 uzdržana.

22.Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti na Program rada JU „Kulturno-sportski centar“ Kakanj za 2020.godinu

Predlagač: UO JU Kulturno-sportski centar Kakanj
Obrađivač: UO JU Kulturno-sportski centar Kakanj
Izvjestilac: Mirza Mušija, direktor JU 

U diskusiji nije niko učestvovao i Vijeće je usvojilo Zaključak sa 17 glasova za, niko protiv i 2 uzdržana.

23.Informacija o stanju sigurnosti na području općine Kakanj za 2019.godinu

Predlagač: PS Kakanj
Obrađivač: PS Kakanj
Izvjestilac: Vahidin Topalović, komandir PS Kakanj

U diskusiji nije niko učestvovao i Vijeće je Informaciju primilo k znanju sa 19 glasova za, niko protiv i uzdržan. 

24.Informacija o šestomjesečnom radu Udruženja „Razvojni centar općine Kakanj“

Predlagač: Udruženje „Razvojni centar općine Kakanj“
Obrađivač: Udruženje „Razvojni centar općine Kakanj“
Izvjestilac: Edin Bjelopoljak, predsjednik Udruženja

Općinski načelnik je nakon izlaganja predsjednika Bjelopoljaka izložio set radnih zadataka za budući rad te predložio da ih Vijeće usvoji u vidu zaključka. Vijeće je usvojilo zaključak i primilo Informaciju k znanju sa 16 glasova za, 2 protiv i 1 uzdržan.

Predsjedavajući je čestitao 1.mart/Dan nezavisnosti BiH i 8.mart – Dan žena i zaključio rad 39. sjednice Općinskog vijeća u 14:30.

STRUČNA SLUŽBA ZA POSLOVE OPĆINSKOG VIJEĆA

Najava 39. sjednice Općinskog vijeća Kakanj

Općinsko vijeće će 27/02/2020.godine (četvrtak) sa početkom u 9:00 sati održati svoju 39. redovnu sjednicu. Kolegij Općinskog vijeća na svojoj 39.sjednici nije postigao konsenzus za prijedlog dnevnog reda tako da će se prijedlog utvrđivati na sjednici Vijeća. Slijedi neusaglašeni dnevni red koji su vijećnici dobili uz poziv za sjednicu. Materijale možete preuzeti klikom na tačku, s tim da su neki još uvijek u pripremi od strane predlagača. 

 1. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Budžeta Općine Kakanj za 2020.godinu
 2. Prijedlog programa utroška namjenskih sredstava za zaštitu okoline općine Kakanj za 2020.godinu
 3. Prijedlog programa utroška sredstava iz Budžeta Općine Kakanj za podsticaj razvoja poduzetništva i obrta za 2020.godinu
 4. Prijedlog programa utroška sredstava iz Budžeta Općine Kakanj za podsticaje u poljoprivredi za 2020.godinu
 5. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o komunalnom redu
 6. Prijedlog odluke o utvrđivanju javnog interesa u svrhu izgradnje kanalizacione mreže sa primarnim kolektorom u MZ Bičer, MZ Bičer
 7. Prijedlog odluke o davanju na privremeno korištenje poslovnog prostora Udruženju „Razvojni centar općine Kakanj“, Savezu poljoprivrednih udruženja kakanjskih poljoprivrednika „KAP“ i Sportskom savezu općine Kakanj
 8. Prijedlog odluke o davanju na privremeno korištenje poslovnog prostora Zagrljaj d.o.o. Sarajevo
 9. Prijedlog programa utroška sredstava od komunalne naknade za 2020.godinu
 10. Prijedlog programa utroška sredstava od koncesija za 2020.godinu
 11. Prijedlog plana redovnog održavanja javnih i nerazvrstanih cesta na području općine Kakanj za 2020.godinu
 12. Prijedlog programa utroška neraspoređenog dijela namjenskih sredstava od prihoda preduzeća ostvarenih radom termoelektrana za 2020.godinu i sredstava od prodaje poslovnih prostora i stanova i sredstav od prodaje zemljišta
 13. Prijedlog programa rasporeda sredstava boračkim udruženjima za 2020.godinu
 14. Prijedlog programa rasporeda sredstava boračkim udruženjima za pomoći za 2020.godinu
 15. Prijedlog odluke o izmjeni i dopuni Kriterija raspodjele sredstava za sport iz Budžeta Općine Kakanj
 16. Prijedlog programa rasporeda sredstava za sport za 2020.godinu
 17. Prijedlog zaključka o predlaganju dva člana u Komisiju za ocjenjivanje i odabir projekata nevladinih organizacija
 18. Prijedlog programa utroška sredstava za informisanje za 2020.godinu
 19. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o naknadama za vatrogastvo
 20. Izvještaj o realizaciji i utrošku sredstava ostvarenih po osnovu naknade za vatrogastvo u 2019.godini
 21. Prijedlog programa rasporeda i utroška planiranih sredstava ostvarenih po osnovu naknade za vatrogastvo u 2020.godini
 22. Informacija o stanju zaštite od požara i vatrogastva na području općine Kakanj u 2019.godini
 23. Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti na Program rada JU „Gradska biblioteka“ Kakanj za 2020.godine sa Finansijskim planom za 2020.godinu
 24. Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti na Program rada JU „Kulturno-sportski centar“ Kakanj za 2020.godinu
 25. Informacija o stanju sigurnosti na području općine Kakanj za 2019.godinu
 26. Informacija o šestomjesečnom radu Udruženja „Razvojni centar općine Kakanj“

Također, Kolegij je razmatrao o predstavke te donio slijedeće zaključke:

a)Molba, apel za saradnju Ministarstva sigurnosti BiH
Kolegij je Molbu proslijedio općinskom načelniku i Službi za finansije na dalje postupanje i razmatranje.

b)Molba Savjeta MZ Kakanj II za rekonstrukciju ulice
Kolegij je Molbu proslijedio Zavodu za planiranje i izgradnju na dalje postupanje i razmatranje.

c)Molba mještana MZ Brnjic, Starposle i Dubovo Brdo za popis zemljišta
Molbu je Kolegij proslijedio Službi za imovinskopravne, geodetske posleve i katastar nekretnina.

d)Molba Mehe Buze za dodjelu zemljišta
Molbu je Kolegij proslijedio Službi za imovinskopravne, geodetske posleve i katastar nekretnina.

e)Odgovor Doma zdravlja na inicijativu Naše stranke
Odgovor je Kolegij primio k znanju.

f)Zahtjev MZ Kakanj I za uređenje površine u ulici 7.muslimanske
Zahtjev je Kolegij uputio Zavodu za planiranje i izgradnju općine Kakanj i Službi za privredu, urbanizam i zaštitu okoline.

g)Inicijativa Naše stranke za izradu Brošure za građane/ke
Inicijativu je Kolegij uputio općinskom načelniku i Službi za finansije.

h)Inicijativa Naše stranke za postavljanje ograda za usmjeravanje pješaka na pješački prelaz
Inicijativu je Kolegij uputio Službi za privredu, urbanizam i zaštitu okoline.

STRUČNA SLUŽBA ZA POSLOVE OPĆINSKOG VIJEĆA

Izvještaj sa 38. redovne sjednice Općinskog vijeća

Danas  je Općinsko vijeće održalo svoju 38. redovnu sjednicu.

Kvorum
Na sjednici je u trenutku utvrđivanja kvoruma bilo prisutno: 26 vijećnika i vijećnica, odutni su bili: Semir Mušija i Muhamed Kubat, a naknadno su pristupili: Ivica Petrović i Elvedin Delić.

Današnjoj sjednici pored vijećnika, općinskog načelnika i pomoćnika općinskog načelnika prisustvuju izvjestioci i obrađivači a prema materijalima za današnju sjednicu.

Zapisnik
Zapisnik sa 37. redovne sjednice Općinskog vijeća usvojen je bez rasprave jednoglasno.

Vijećnička pitanja i inicijative
Na prošloj sjednici postavljeno je 10 vijećničkih pitanja i podneseno je 11 vijećničkih inicijativa. Odgovori koji su u međuvremenu pristigli vijećnicima su proslijeđeni onom dinamikom kako su pristizali u Stručnu službu za poslove Općinskog vijeća.

 • Komentare na dostavljene odgovore na vijećnička pitanja su dali: Enes Piljug, Nusret Muslić i Rešad Merdić.
 • Komentare na dostavljena mišljenja na vijećničke inicijative su dali: Enes Piljug, Rizah Haračić i Nusret Muslić.
 • Vijećnička pitanja su postavili: Riazh Haračić, Enes Piljug, Rešad Merdić i Nusret Muslić.
 • Vijećničke inicijative su podnijeli: Enes Piljug, Evelin Bitić, Eldin Mijoč, Mejrema Purišević, Rizah Haračić, Edin Aliefendić, Adnan Ibrahimspahić, Safet Šahman, Nusret Muslić i Namir Talić.

Dnevni red
Prijedlog dnevnog reda je usaglašen na sjednici Kolegija koja je održana 22.01.2020. godine, pa je predsjedavajući za današnju sjednicu predložio dnevni red po pozivu za 38. sjednicu.
U diskusiji o dnevnom redu učestvovao je Eldin Mijoč i tražio da se naziv tačke 4 usaglasi sa dnevnim redom što je Vijeće zajedno sa dnevnim redom usvojilo jednoglasno sa 25 glasova za.

1.Prijedlog odluke o usvajanju izmjena i dopuna Regulacionog plana „Kakanj“
2.Prijedlog odluke o provođenju izmjena i dopuna Regulacionog plana „Kakanj“

Predlagač: Općinski načelnik
Obrađivač: Služba za privredu, urbanizam i zaštitu okoline
Izvjestilac: Mirza Fazlić, pomoćnik općinskog načelnika i predstavnica IPSA instituta: Edita Čaušević.

Vijeće je vodilo objedinjenu raspravu po ovim dvjema tačkama.
U diskusiji su učestvovali Eldin Mijoč i Evelin Bitić.
Nakon diskusije Vijeće je usvojilo  Odluku o usvajanju Regulacionog  plana Kakanj sa 26 glasova za, bez glasova protiv i 1 uzdržan, a Odluku o provođenju Regulacionog plana Kakanj sa 27 glasova za, bez glasova protiv i 1 uzdržan. 

3.Prijedlog odluke o davanju saglasnosti za provođenje dodjele koncesije za eksploataciju prirodne vode na vodozahvatu „Hladivode“, općina Kakanj

Predlagač: Općinski načelnik
Obrađivač: Služba za privredu, urbanizam i zaštitu okoline
Izvjestilac: Mirza Fazlić, pomoćnik općinskog načelnika
U diskusiji nije niko učestvovao i Vijeće je Odluku usvojilo jednoglasno sa 28 glasova za. 

4.Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o općinskim taksama na istaknutu firmu

Predlagač: Općinski načelnik
Obrađivač: Služba za privredu, urbanizam i zaštitu okoline
Izvjestilac: Mirza Fazlić, pomoćnik općinskog načelnika
U diskusiji je učestvovao Nusret Muslić. Nakon diskusije Vijeće je jednoglasno usvojilo Odluku sa zaključkom da se pojačaju inspekcijske kontrole u kladionicama zbog klađenja maloljetnih lica.

5.Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o proglašenju Udruženja „Razvojni centar općine Kakanj“ udruženjem od posebnog značaja

Predlagač: Općinski načelnik
Obrađivač: Služba za privredu, urbanizam i zaštitu okoline
Izvjestilac: Mirza Fazlić, pomoćnik općinskog načelnika
U diskusiji je učestvovao Nusret Muslić. Vijeće je usvojilo Odluku jednoglasno. 

6.Izvještaj o realizaciji Programa utroška namjenskih sredstava za zaštitu okoline iz Budžeta Općine Kakanj za 2019.godinu

Predlagač: Općinski načelnik
Obrađivač: Služba za privredu, urbanizam i zaštitu okoline
Izvjestilac: Mirza Fazlić, pomoćnik općinskog načelnika
U diskusiji je učestvovao Enes Piljug, Eldin Mijoč, Rizah Haračić,  Slaven Katičić, Evelin Bitić i Rešad Merdić.

Nakon diskusije Vijeće je usvojilo Izvještaj sa 22 glasa za, 3 protiv i 1 uzdržan. 

7.Izvještaj o realizaciji Programa utroška sredstava iz Budžeta Općine Kakanj za podsticaj razvoja poduzetništva i obrta za 2019.godinu

Predlagač: Općinski načelnik
Obrađivač: Služba za privredu, urbanizam i zaštitu okoline
Izvjestilac: Mirza Fazlić, pomoćnik općinskog načelnika

U diskusiji je učestvovao Nusret Muslić i nakon diskusije Vijeće je usvojilo Izvještaj jednoglasno  sa 25 glasova za.

8.Izvještaj o realizaciji Programa utroška sredstava iz Budžeta Općine Kakanj za podsticaj u poljoprivredi za 2019.godinu

Predlagač: Općinski načelnik
Obrađivač: Služba za privredu, urbanizam i zaštitu okoline
Izvjestilac: Mirza Fazlić, pomoćnik općinskog načelnika

U diskusiji je učestvovao Rešad Merdić i nakon diskusije Vijeće je usvojilo Izvještaj jednoglasno sa 24 glasa za.

9.Prijedlog odluke o davanju saglasnosti za zaključivanje ugovora o javnoj nabavci radova za izgradnju dionice ceste Donji Kakanj – Kondžilo

Predlagač: Općinski načelnik
Obrađivač: Zavod za planiranje i izgradnju općine Kakanj
Izvjestilac: Zijad Neimarlija, direktor Zavoda

U diskusiji je učestvovao Enes Piljug, Eldin Mijoč i Safet Šahman.
Predsjedavajući je uz Odluku predložio zaključak da se ovlasti općinski načelnik kako bi u saradnji sa višim nivoima vlasti iznašao dodatna sredstva za realizaciju ovog projekta a Vijeće je to usvojilo jednoglasno sa 24 glasa za.

10.Izvještaj o realizaciji Programa utroška sredstava od koncesionih naknada za 2019.godinu

Predlagač: Općinski načelnik
Obrađivač: Zavod za planiranje i izgradnju općine Kakanj
Izvjestilac: Zijad Neimarlija, direktor Zavoda

U diskusiji nije niko učestvovao i Vijeće je usvojilo Izvještaj sa  21 glasom za, 2 protiv i 1 uzdržan. 

11.Izvještaj o realizaciji Programa utroška sredstava od komunalne naknade za 2019.godinu

Predlagač: Općinski načelnik
Obrađivač: Zavod za planiranje i izgradnju općine Kakanj
Izvjestilac: Zijad Neimarlija, direktor Zavoda

U diskusiji su učestvovali Enes Piljug, Izudin Hrusto i Jasmin Mušanović.
Nakon diskusije Vijeće je usvojilo Izvještaj jednoglasno sa 25 glasova za. 

12.Izvještaj o realizaciji Plana redovnog održavanja javnih i nerazvrstanih cesta na području općine Kakanj za 2019.godinu

Predlagač: Općinski načelnik
Obrađivač: Zavod za planiranje i izgradnju općine Kakanj
Izvjestilac: Zijad Neimarlija, direktor Zavoda

U diskusiji nije niko učestvovao i Vijeće je usvojilo Izvještaj jednoglasno sa 22 glasa za. 

13.Izvještaj o realizaciji Programa utroška neraspoređenog dijela namjenskih sredstava od prihoda preduzeća ostvarenih radom termoelektrana za 2019.godinu i sredstava od prodaje poslovnih prostora i stanova

Predlagač: Općinski načelnik
Obrađivač: Zavod za planiranje i izgradnju općine Kakanj
Izvjestilac: Zijad Neimarlija, direktor Zavoda

U diskusiji su učestvovali Enes Piljug i Safet Šahman.

Vijeće je usvojilo Izvještaj sa 21 glasom za, 3 protiv i niko uzdržan.

Uslijedila je pauza u radu Vijeća do 14:00 sati. 

14.Izvještaj o realizaciji Programa rasporeda sredstava boračkim udruženjima za 2019.godinu

Predlagač: Općinski načelnik
Obrađivač: Služba za društvene djelatnosti, boračka pitanja, raseljenje lica, izbjeglice i povratnike
Izvjestilac: Rešad Zaimović, pomoćnik općinskog načelnika

U diskusiji nije niko učestvovao i Vijeće je Izvještaj usvojilo sa 19 glasova za, niko protiv i 4 uzdržana.

15.Izvještaj o realizaciji Programa za obilježavanje značajnih datuma i manifestacija za 2019.godinu

Predlagač: Općinski načelnik
Obrađivač: Služba za društvene djelatnosti, boračka pitanja, raseljenje lica, izbjeglice i povratnike
Izvjestilac: Rešad Zaimović, pomoćnik općinskog načelnika

U diskusiji nije niko učestvovao i Vijeće je Izvještaj usvojilo sa 20 glasova za, bez glasova protiv i 3 uzdržana. 

16.Prijedlog programa za obilježavanje značajnih datuma i manifestacija za 2020.godinu

Predlagač: Općinski načelnik
Obrađivač: Služba za društvene djelatnosti, boračka pitanja, raseljenje lica, izbjeglice i povratnike
Izvjestilac: Rešad Zaimović, pomoćnik općinskog načelnika
Stav i mišljenje: Komisija za mlade, Komisija za ljudska prava i ravnopravnost spolova

U diskusiji je učestvovao Nusret Muslić a  Vijeće je nakon diskusije usvojilo Program sa 21 glasom za, bez glasova protiv i 3 uzdržana.

17.Godišnji izvještaj o realizaciji Programa budžetskih sredstava za zaštitu i spašavanje u 2019. godini

Predlagač: Općinski načelnik
Obrađivač: Služba civilne zaštite
Izvjestilac: Nurudin Hrusto, pomoćnik općinskog načelnika

U diskusiji nije niko učestvovao  i Vijeće je Izvještaj usvojilo jednoglasno. 

18.Prijedlog programa utroška budžetskih sredstava za zaštitu i spašavanje u 2020. godini

Predlagač: Općinski načelnik
Obrađivač: Služba civilne zaštite
Izvjestilac: Nurudin Hrusto, pomoćnik općinskog načelnika

U diskusiji nije niko učestvovao i Vijeće je usvojilo Program jednoglasno. 

19.Godišnji izvještaj o realizaciji Programa sredstava ostvarenih po osnovu posebne naknade za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća namijenjenih za provođenje preventivnih mjera u 2019. godini

Predlagač: Općinski načelnik
Obrađivač: Služba civilne zaštite
Izvjestilac: Nurudin Hrusto, pomoćnik općinskog načelnika

U diskusiji nije niko učestvovao i Vijeće je usvojilo Izvještaj jednoglasno. 

20.Prijedlog programa rasporeda i utroška planiranih sredstava ostvarenih po osnovu posebne naknade za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća namijenjenih za provođenje preventivnih mjera u 2020. godini

Predlagač: Općinski načelnik
Obrađivač: Služba civilne zaštite
Izvjestilac: Nurudin Hrusto, pomoćnik općinskog načelnika

U diskusiji nije niko učestvovao i Vijeće je usvojilo Program jednoglasno. 

21.Prijedlog rješenja o utvrđivanju prava vlasništva u korist Jasmina (Ismeta) Skeledžije iz Kaknja
22.Prijedlog rješenja o utvrđivanju prava vlasništva u korist Midhata (Mehmedalije) Hodžića iz Kaknja

Predlagač: Općinski načelnik
Obrađivač: Služba za imovinskopravne, geodetske poslove i katastar nekretnina
Izvjestilac: Nurčo Kurtović, pomoćnik općinskog načelnika

U diskusiji nije niko učestvovao i Vijeće je Rješenja usvojilo jednoglasno. 

23.Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti na Plan i program rada JU Centar za socijalni rad Kakanj sa finansijskim planom za 2020.godinu

Predlagač: UO JU Centar za socijalni rad Kakanj
Obrađivač: UO JU Centar za socijalni rad Kakanj
Izvjestilac: Fakir Ajdinović, direktor JU i Mehmedalija Velispahić, predsjednik UO JU

U diskusiji nije niko učestvovao i Vijeće je usvojilo Zaključak jednoglasno. 

24.Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti na Finansijski plan JU za predškolski odgoj i obrazovanje „Mladost“ Kakanj za 2020.godinu

Predlagač: UO JU za predškolski odgoj i obrazovanje „Mladost“ Kakanj
Obrađivač: UO JU za predškolski odgoj i obrazovanje „Mladost“ Kakanj
Izvjestilac: Helmina Murtić direktorica JU i Mirsada Čaluk, predsjednica UO JU

U diskusiji nije niko učestvovao i Vijeće je Zaključak usvojilo jednoglasno. 

25.Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti na Finansijski plan JU „Kulturno-sportski centar“ Kakanj za 2020.godinu

Predlagač: UO JU Kulturno-sportski centar Kakanj
Obrađivač: UO JU Kulturno-sportski centar Kakanj
Izvjestilac: Mirza Mušija, direktor JU i Nihad Tukić, član UO JU

U diskusiji nije niko učestvovao i Vijeće je Zaključak usvojilo jednoglasno. 

26.Informacija o šestomjesečnom radu Udruženja „Razvojni centar općine Kakanj“

Predlagač: Udruženje „Razvojni centar općine Kakanj“
Obrađivač: Udruženje „Razvojni centar općine Kakanj“
Izvjestilac: Edin Bjelopoljak, predsjednik Udruženja

Vijeće je odgodilo raspravu i izjašnjavanje o Informaciji jer izvjestilac nije bio prisutan na sjednici.

Predsjedavajući zaključuje rad 38. sjednice Općinskog vijeća u 14:45.

STRUČNA SLUŽBA ZA POSLOVE OPĆINSKOG VIJEĆA

Najava 38. redovne sjednice Općinskog vijeća

Općinsko vijeće će 30.01.2020.godine sa početkom u 9:00 sati održati 38. redovnu sjednicu  po prijedlogu dnevnog reda Kolegija Općinskog vijeća:

1.Prijedlog odluke o usvajanju izmjena i dopuna Regulacionog plana „Kakanj“
2.Prijedlog odluke o provođenju izmjena i dopuna Regulacionog plana „Kakanj“
3.Prijedlog odluke o davanju saglasnosti za provođenje dodjele koncesije za eksploataciju prirodne vode na vodozahvatu „Hladivode“, općina Kakanj
4.Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o administrativnim taksama na istaknutu firmu
5.Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o proglašenju Udruženja „Razvojni centar općine Kakanj“ udruženjem od posebnog značaja
6.Izvještaj o realizaciji Programa utroška namjenskih sredstava za zaštitu okoline iz Budžeta Općine Kakanj za 2019.godinu
7.Izvještaj o realizaciji Programa utroška sredstava iz Budžeta Općine Kakanj za podsticaj razvoja poduzetništva i obrta za 2019.godinu
8.Izvještaj o realizaciji Programa utroška sredstava iz Budžeta Općine Kakanj za podsticaj u poljoprivredi za 2019.godinu
9.Prijedlog odluke o davanju saglasnosti za zaključivanje ugovora o javnoj nabavci radova za izgradnju dionice ceste Donji Kakanj – Kondžilo
10.Izvještaj o realizaciji Programa utroška sredstava od koncesionih naknada za 2019.godinu
11.Izvještaj o realizaciji Programa utroška sredstava od komunalne naknade za 2019.godinu
12.Izvještaj o realizaciji Plana održavanja javnih cesta na području općine Kakanj za 2019.godinu
13.Izvještaj o realizaciji Programa utroška neraspoređenog dijela namjenskih sredstava od prihoda preduzeća ostvarenih radom termoelektrana za 2019.godinu
14.Izvještaj o realizaciji Programa rasporeda sredstava boračkim udruženjima za 2019.godinu
15.Izvještaj o realizaciji Programa za obilježavanje značajnih datuma i manifestacija za 2019.godinu
16.Prijedlog programa za obilježavanje značajnih datuma i manifestacija za 2020.godinu
17.Godišnji izvještaj o realizaciji Programa budžetskih sredstava za zaštitu i spašavanje u 2019. godini
18.Prijedlog programa utroška budžetskih sredstava za zaštitu i spašavanje u 2020. godini
19.Godišnji izvještaj o realizaciji Programa sredstava ostvarenih po osnovu posebne naknade za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća namijenjenih za provođenje preventivnih mjera u 2019. godini
20.Prijedlog programa rasporeda i utroška planiranih sredstava ostvarenih po osnovu posebne naknade za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća namijenjenih za provođenje preventivnih mjera u 2020. godini
21.Prijedlog rješenja o utvrđivanju prava vlasništva u korist Jasmina (Ismeta) Skeledžije iz Kaknja
22.Prijedlog rješenja o utvrđivanju prava vlasništva u korist Midhata (Mehmedalije) Hodžića iz Kaknja
23.Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti na Plan i program rada JU Centar za socijalni rad Kakanj sa finansijskim planom za 2020.godinu
24.Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti na Finansijski plan JU za predškolski odgoj i obrazovanje „Mladost“ Kakanj za 2020.godinu
25.Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti na Finansijski plan JU „Kulturno-sportski centar“ Kakanj za 2020.godinu
26.Informacija o šestomjesečnom radu Udruženja „Razvojni centar općine Kakanj“

NAPOMENE o radu Kolegija Općinskog vijeća:
Kolegij Općinskog vijeća održao je 22.01.2020.godine 38.sjednicu na kojoj je, osim utvrđivanja prijedloga dnevnog reda i termina održavanja sjednice, razmatrao i predstavke: 

a)Obavijest Zavoda za planiranje i izgradnju općine Kakanj u vezi Zaključka Kolegija broj: 01/1-37-K-375/19 od 19.12.2019. godine
b)Inicijativa Naše stranke za izradu brošure – Budžet za građane/ke
Obavijest je Kolegij primio k znanju, a u vezi Inicijative zauzeo stav da se ova i sve naredne inicijative trebaju posnositi u skladu s Poslovnikom o radu Općinskog vijeća. 

STRUČNA SLUŽBA ZA POSLOVE OPĆINSKOG VIJEĆA

 

 

Izvještaj sa 37. redovne sjednice Općinskog vijeća

Kvorum
Na današnjoj sjednici u trenutku utvrđivanja kvoruma bila su prisutna 24 vijećnika. Naknadno su pristupli: Evelin Bitić, Muhamed Kubat, Mugdin Gorak, Mirsad Tursum. Odsutni su bili: Adnan Ibrahimspahić, Senad Alajbegović.
Današnjoj sjednici pored vijećnika, općinskog načelnika i pomoćnika općinskog načelnika nazočni su izvjestioci i obrađivači a prema materijalima za današnju sjednicu.

Zapisnik
Zapisnik sa 36. redovne sjednice Općinskog vijeća usvojen je jednoglasno bez rasprave.

Vijećnička pitanja i inicijative
Na prošloj sjednici postavljeno je 14 vijećničkih pitanja i podneseno je 10 vijećničkih inicijativa. Odgovori koji su u međuvremenu pristigli vijećnicima su proslijeđeni onom dinamikom kako su pristizali u Stručnu službu za poslove Općinskog vijeća

Komentare na dostavljene odgovore na vijećnička pitanja su dali: Enes Piljug i Nusret Muslić.
Komentare na dostavljenja mišljenja na vijećničke inicijative su dali: Enes Piljug i  Rizah Haračić.
Vijećnička pitanja su postavili: Safet Šahman, Enes Piljug, Nusret Muslić, Rešad Merdić, Edin Aliefendić i Rizah Haračić.
Vijećničke inicijative su podnijeli: Safet Šahman, Enes Piljug, Mejrema Purišević, Rešad Merdić, Edin Aliefendić, Rizah Haračić, Slaven Katičić, Semir Mušija i Nusret Muslić. 

Dnevni red
Prijedlog dnevnog reda je usaglašen na sjednici Kolegija koja je održana 19.12.2019. godine, te je za današnju sjednicu predsjedavajući predložio  dnevni red po pozivu za 37. sjednicu.
Dnevni red je usvojen jednoglasno bez rasprave.

1.Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Budžeta Općine Kakanj za period 01.01-31.12.2019.godine
Predlagač: Općinski načelnik
Obrađivač: Služba za finansije
Izvjestilac: Džihad Berbić, pomoćnik općinskog načelnika
Stav i mišljenje: Komisija za budžet i finansije
Izmjene i dopune Budžeta Općine Kakanj usvojene su bez rasprave sa 25 glasova za, 3 protiv i niko uzdržan.

2.Prijedlog okvirnog programa rada Općinskog vijeća za 2020.godinu
Predlagač: Kolegij Općinskog vijeća
Obrađivač: Stručna služba za poslove Općinskog vijeća
Izvjestilac: Slaven Katičić, predsjedavajući Općinskog vijeća
Okvirni program rada za 2020.godinu usvojen je sa 23 glasa za 3 protiv, bez uzdržanih uz prijedlog pomoćnika općinskog načelnika za finansije da javne ustanove svoje izvještaje planiraju za april, tj finansijske planove za novembar. 

3.Prijedlog budžeta Općine Kakanj za 2020.godinu sa Izvještajem o provedenoj javnoj raspravi po nacrtu budžeta Općine Kakanj
Predlagač: Općinski načelnik
Obrađivač: Služba za finansije
Izvjestilac: Džihad Berbić, pomoćnik općinskog načelnika
Stav i mišljenje: Komisija za budžet i finansije
U diskusiji je učestvovao Eldin Mijoč, Mejrema Purišević, Mujo Fafulić, Rizah Haračić, Slaven Katičić, Nusret Muslić, Semir Mušija, Rešad Merdić, Fahrudin Buza.
Uslijedlila je pauza u radu Vijeća od 10’.
Nakon pauze Vijeće se negativno  izjasnilo o raspravi o amandmanu vijećnika Mijoča (da se umanji stavka planirana za JU za predškolski odgoj i obrazovanje “Mladost” Kakanj za 200.000KM a da se ta sredstva usmjere na subvencioniranje troškova liječenja građana u JU Dom zdravlja Kakanj) sa 9 glasova za, 16 protiv i 2 uzdržana, nakon toga Vijeće je sa 22 glasa za, 3 protiv i 1 uzdržan usvojilo Budžet Općine Kakanj u iznosu od 27.210.533,66KM. 

4.Prijedlog odluke o izvršavanju budžeta Općine Kakanj za period 01.01-31.12.2020.godine
Predlagač: Općinski načelnik
Obrađivač: Služba za finansije
Izvjestilac: Džihad Berbić, pomoćnik općinskog načelnika
Stav i mišljenje: Komisija za budžet i finansije
U diskusiji nije niko učestvovao i Vijeće je uz izmjenu koju je predlžio pomoćnik općinskog načelnika usvojilo Odluku sa 22 glasa za, 3 protiv i niko uzdržan. 

5.Prijedlog odluke o vrijednosti boda komunalne naknade
Predlagač: Općinski načelnik
Obrađivač: Zavod za planiranje i izgradnju općine Kakanj
Izvjestilac: Zijad Neimarlija, direktor Zavoda
U diskusiji nije niko učestvovao i Vijeće je Odluku usvojilo jednoglasno.

6.Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o načinu i naknadama za pružanje usluga Profesionalne vatrogasne jedinice Kakanj fizičkim i pravnim licima
Predlagač: Općinski načelnik
Obrađivač: Služba civilne zaštite
Izvjestilac: Nurudin Hrusto, pomoćnik općinskog načenika
U diskusiji  nije niko učestvovao i Vijeće je Odluku usvojilo jednoglasno. 

7.Prijedlog odluke o davanju na privremeno korištenje dijela zgrade (Štab TO)
8.Prijedlog odluke o davanju na privremeno korištenje dijela zgrade (intendantski magazin)
Predlagač: Općinski načelnik
Obrađivač: Radna grupa
Izvjestilac: Nurudin Hrusto, pomoćnik općinskog načelnika
Vijeće je vodilo objedinjenu raspravu o ovim dvjema tačkama.  U diskusiji su učestvovali Semir Mušija i Eldin Mijoč, iste je usvojilo jednoglasno. 
Nakon diskusije Vijeće je usvojilo Odluke jednoglasno. 

9.Prijedlog odluke o ostvarivanju prava na jednokratnu novčanu pomoć za liječenje za demobilizirane branioce
10.Prijedlog kriterija o dodjeli jednokratnih i vanrednih novčanih pomoći i pomoći za smještaj deložiranih pripadnika boračkih populacija
Predlagač: Općinski načelnik
Obrađivač: Služba za društvene djelatnosti, boračka pitanja, raseljena lica, izbjeglice i povratnike
Izvjestilac: Rešad Zaimović, pomoćnik općinskog načelnika

Vijeće je vodilo objedinjenu raspravu o ovim dvjema tačkama. 
U diskusiji su učestvovali: Semir Mušija, Eldin Mijoč, Safet Šahman, Nusret Muslić, Enes Piljug, Rizah Haračić, Slaven Katičić.
Vijeće je Odluku usvojilo sa 20 glasova za, 3 protiv i niko uzdržan, a Kriterije jednoglasno sa 22 glasa za.

11.Informacija o stanju u osnovnim i srednjim školama na području općine Kakanj na kraju prethodne i početku nove školske 2019/20.godine
Predlagač: Općinski načelnik
Obrađivač: Služba za društvene djelatnosti, boračka pitanja, raseljena lica, izbjeglice i povratnike
Izvjestilac: Rešad Zaimović, pomoćnik općinskog načelnika
U diskusiji nije niko učestvovao i Vijeće je Informaciju primilo k znanju sa 22 glasa za.

12.Prijedlog odluke o utvrđivanju javnog interesa u svrhu izgradnje pristupnog puta od već postojećeg puta do mjesnog mezarja Crnač u MZ Zgošća
Predlagač: Općinski načelnik
Obrađivač: Služba za imovinskopravne, geodetske poslove i katastar nekretnina
Izvjestilac: Nurčo Kurtović, pomoćnik općinskog načelnika

U diskusiji nije niko učestvovao i Vijeće je Odluku usvojilo jednoglasno. 
13.Prijedlog odluke o gubljenju statusa javnog dobra

Predlagač: Općinski načelnik
Obrađivač: Služba za imovinskopravne, geodetske poslove i katastar nekretnina
Izvjestilac: Nurčo Kurtović, pomoćnik općinskog načelnika

U diskusiji nije niko učestvovao i Vijeće je Odluku usvojilo jednoglasno. 

14.Prijedlog odluke o utvrđivanju javnog interesa u svrhu izgradnje infrastrukturnog priključka za zgradu kolektivnog stanovanja za smještaj izbjeglih i raseljenih lica

Predlagač: Općinski načelnik
Obrađivač: Služba za imovinskopravne, geodetske poslove i katastar nekretnina
Izvjestilac: Nurčo Kurtović, pomoćnik općinskog načelnika

U diskusiji nije niko učestvovao i Vijeće je Odluku usvojilo jednoglasno. 

15.Prijedlog rješenja o utvrđivanju prava vlasništva u korist Razije (Rušida) Kubat iz Kaknja
16.Prijedlog rješenja o utvrđivanju prava vlasništva u korist Admira (Suada) Hadžića iz Kaknja
Predlagač: Općinski načelnik
Obrađivač: Služba za imovinskopravne, geodetske poslove i katastar nekretnina
Izvjestilac: Nurčo Kurtović, pomoćnik općinskog načelnika
Pošto nije bilo prijavljenih za raspravu Vijeće je Rješenja usvojilo jednoglasno. 

Predsjedavajući je čestitao nadolazeće praznike i Novu godinu te  zaključio rad 37. sjednice Općinskog vijeća u 13:30’.

STRUČNA SLUŽBA ZA POSLOVE OPĆINSKOG VIJEĆA

Najava 37. sjednice Općinskog vijeća

Općinsko vijeće će 30/12/2019. godine (ponedjeljak) sa početkom u 9:00 sati održati svoju 37. redovnu sjednicu na kojoj će razmatrati 16 tačaka dnevnog reda.
(Materijale, uključujući zapisnik sa prethodne sjednice i odgovore na vijećnička pitanja i inicijative, možete preuzeti klikom.)

PRIJEDLOG DNEVNOG REDA

usvajanje zapisnika sa 36. sjednice Općinskog vijeća
-komentari na dostavljene odgovore na vijećnička pitanja
-komentari na dostavljena mišljenja i stavove na vijećničke inicijative
-vijećnička pitanja
-vijećničke inicijative 

1.Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Budžeta Općine Kakanj za period 01.01-31.12.2019.godine
2.Prijedlog okvirnog programa rada Općinskog vijeća za 2020.godinu
3.Prijedlog budžeta Općine Kakanj za 2020.godinu  sa Izvještajem o provedenoj javnoj raspravi po nacrtu budžeta Općine Kakanj
4.Prijedlog odluke o izvršavanju budžeta Općine Kakanj za period 01.01-31.12.2020.godine
5.Prijedlog odluke o vrijednosti boda komunalne naknade
6.Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o načinu i naknadama za pružanje usluga Profesionalne vatrogasne jedinice Kakanj fizičkim i pravnim licima
7.Prijedlog odluke o davanju na privremeno korištenje dijela zgrade (Štab TO)
8.Prijedlog odluke o davanju na privremeno korištenje dijela zgrade (intendantski magazin)
9.Prijedlog odluke o ostvarivanju prava na jednokratnu novčanu pomoć za liječenje za demobilizirane branioce
10.Prijedlog kriterija o dodjeli jednokratnih i vanrednih novčanih pomoći i pomoći za smještaj deložiranih pripadnika boračkih populacija
11.Informacija  o stanju u osnovnim i srednjim školama na području općine Kakanj na kraju prethodne i početku nove školske 2019/20.godine
12.Prijedlog odluke o utvrđivanju javnog interesa u svrhu izgradnje pristupnog puta od već postojećeg puta do mjesnog mezarja Crnač u MZ Zgošća
13.Prijedlog odluke o gubljenju statusa javnog dobra
14.Prijedlog odluke o utvrđivanju javnog interesa u svrhu izgradnje infrastrukturnog priključka za zgradu kolektivnog stanovanja za smještaj izbjeglih i raseljenih lica
15.Prijedlog rješenja o utvrđivanju prava vlasništva u korist Razije (Rušida) Kubat iz Kaknja
16.Prijedlog rješenja o utvrđivanju prava vlasništva u korist Admira (Suada) Hadžića iz Kaknja 

Napomena o radu Kolegija Općinskog vijeća:
Osim što je utvrdio prijedlog dnevnog reda i termin održavanja 37. sjednice Općinskog vijeća, te  nadležnim komisijama dostavio materijale na mišljenje, Kolegij je razmatrao i slijedeće predstvake te donio zaključke:

a)Prijedlog okvirnog programa rada Općinskog vijeća za 2020.godinu
Kolegij je prijedlog okvirnog programa rada Općinskog vijeća za 2020.godinu zaključkom uputio Vijeću na usvajanje i razmatranje i predložio da se razmatra kao druga tačka dnevnog reda.

b)Vijećnička inicijativa Evelina Bitića za održavanje tematske sjednice u vezi pronalaženja adekvatnog rješanja za poboljšanje kvaliteta zraka
Kolegij je Inicijativu vijećnika Bitića zaključkom proslijedio Službi za privredu, urbanizam i zaštitu okoline kako bi se očitovala o mogućnostima održavanja tematske sjednice.

c)Vijećnička inicijativa Evelina Bitića u vezi uvrštavanja u dnevni red tačke „Sloboda govora“
Kolegij nije postigao konsenzus da se ova inicijativa uvrsti u dnevni red te odlučio da se o tome sačini zaključak na osnovu kojeg bi vijećnik Bitić u okviru komentara na vijećnička pitanja i inicijative mogao tražiti izjašnjenje Vijeća o svojoj inicijativi.

d)Inicijativa Naše stranke za nabavku i ugradnju lifta u Domu zdravlja Kakanj
Kolegij je Inicijativu Naše stranke zaključkom proslijedio JU Dom zdravlja na daje postupanje i razmatranje.

e)Molba MZ Kakanj II u vezi putne komunikacije u Šimićima
Kolegij je Molbu MZ Kakanj II zaključkom proslijedio Zavodu za planiranje i izgradnju na dalje postupanje i razmatranje.

f)Obavijest Zavoda za planiranje i izgradnju u vezi Zaključka Kolegija Općinskog vijeća broj: 01/1-36-K-339/19 od 20.11.2019.godine
Obavijest je Kolegij primio k znanju.

STRUČNA SLUŽBA ZA POSLOVE OPĆINSKOG VIJEĆA