Najava 41. redovne sjednice Općinskog vijeća

Općinsko vijeće će 30/06/2020 godine sa početkom u 9:00 sati u maloj sali Doma kulture održati svoju 41. redovnu sjednicu. 

Kolegij Općinskog vijeća je usaglasio dnevni red kako slijedi ispod, a materijale  možete preuzeti klikom na tačku: 

 1. Razmatranje izdavanja prethodne saglasnosti za dodjelu koncesije za izgradnju MHE „Trstionica“
 2. Prijedlog odluke o nabavci nekretnina –stambeno- poslovnog objekta na izletištu Ponijeri, Općina Kakanj
 3. Prijedlog odluke o utvrđivanju javnog interesa u svrhu izgradnje sankališta na Ponijerima
 4. Prijedlog odluke o oslobađanju plaćanja zakupnine/naknade za lica odnosno porodice koje koriste stan namijenjen za socijalno-neprofitno stanovanje
 5. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti za finansijsko učešće Općine Kakanj u realizaciji projekta „Unapređenje infrastrukture na stadionima Premijer lige BiH – Reflektorska sportska rasvjeta za fudbalski stadion FK „Mladost“ Kakanj“
 6. Prijedlog odluke o organizovanju i funkcionisanju zaštite od požara i vatrogastva
 7. Prijedlog odluke o ukidanju Odluke o odobravanju privremenog korištenja prostora sale Vatrogasnog doma Doboj trećim licima
 8. Prijedlog odluke o subvencioniranju kamata za rješavanje stambenog pitanja mladih i refundiranju troškova ishodovanja rješenja o odobrenju izgradnje/urbanističke saglasnosti koja važi kao odobrenje za izgradnju
 9. Izvještaj o realizaciji Okvirnog programa rada Općinskog vijeća za 2019.godinu
 10. Izvještaj o radu Općinskog pravobranilaštva za 2019.godinu
 11. Izvještaj o radu Komisije za procjenu prometne vrijednosti nekretnina za period od 01.04.2019-28.03.2020.godine
 12. Prijedlog rješenja o imenovanju Komisije za procjenu prometne vrijednosti nekretnina
 13. Informacija o realizaciji sredstava boračkim populacijama sa viših nivoa vlasti i sredstava Budžeta Općine Kakanj u skladu sa Kriterijima i pozitivnim zakonskim propisima za 2019.godinu
 14. Informacija o stanju u sportu na području općine Kakanj za 2019.godinu
 15. Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti na Odluku UO JU za predškolski odgoj i obrazovanje „Mladost“ Kakanj o oslobađanju plaćanja usluga vrtića za april 2020. godine
 16. Finansijski izvještaj JU za predškolski odgoj i obrazovanje „Mladost“ Kakanj za period 01.01-31.12.2019.godine
 17. Izvještaj o radu JU Centar za socijalni rad Kakanj sa Izvještajem o izvršenju Finansijskog plana JU Centar za socijalni rad Kakanj za 2019.godinu
 18. Izvještaj o radu JU „Gradska biblioteka“ Kakanj za 2019.godinu i Izvještaj o finansijskom poslovanju za 2019.godinu
 19. Izvještaj o poslovanju i radu JU „Kulturno-sportski centar“ Kakanj za 2019.godinu sa Finansijskim izvještajem za 2019.godinu
 20. Izvještaj o poslovanju JP „Grijanje“ d.o.o. Kakanj sa Finansijskim izvještajem i Izvještajem o reviziji finansijskih izvještaja za 2019.godinu
 

Također, Kolegij je razmatrao predstavke i donio sljedeće zaključke:

a)    Obavijest Zavoda za planiranje i izgradnju općine Kakanj  u vezi inicijative grupe nezadovoljnih građana iz MZ Dumanac za utrošak odobrenih sredstva

Kolegij Općinskog vijeća traži od općinskog načelnika da sa Zavodom za planiranje  i izgradnju razmotri mogućnost i opravdanost zahtjeva mještana Dumanca za izmjenom Programa utroška neraspoređenog dijela namjenskih sredstava od prihoda preduzeća ostvarenih radom termoelektrana za 2020.godinu. 

b)    Razmatranje mogućnosti održavanja tematske sjednice Općinskog vijeća na temu Idejnog projekta snabdijevanja toplinskom energijom iz TE Kakanj do/i Sarajeva

Kolegij Općinskog vijeća traži od općinskog načelnika da sa nadležnom općinskom službom razmotri mogućnost pripreme materijala za tematsku sjednicu na temu Idejnog projekta snabdijevanja toplinskom energijom iz TE Kakanj područja do/i Sarajeva kao i da sa Službom civilne zaštite procijeni sigurnosne zahtjeve za organiziranje sjednice, imajući u vidu epidemiološke prilike.

 c)    Razmatranje ponovne urgencije za dostavljanje saglasnosti Općinskog vijeća za provođenje postupka dodjele koncesije za izgradnju MHE „Trstionica“ 

Općinsko vijeće će na 41. sjednici, zakazanoj za 30.06.2020.godine, kao prvu tačku dnevnog reda razmatrati Ponovnu urgenciju za dostavljanje saglasnosti Općinskog vijeća za provođenje postupka dodjele koncesije za izgradnju MHE „Trstionica“, broj 05-25-09572-3/18 od 04/06/20, s tim da se od Službe za privredu, urbanizam i zaštitu okoline traži da u Stručnu službu za poslove Općinskog vijeća što prije dostavi sve raspoložive materijale vezane za ovu tematiku kako bi se na vrijeme dostavili vijećnicima.

STRUČNA SLUŽBA ZA POSLOVE OPĆINSKOG VIJEĆA

 

 

Izvještaj sa 40. redovne sjednice Općinskog vijeća

Danas  (10/06/2020 godine) Općinsko vijeće je održalo svoju 40. redovnu sjednicu.

Kvorum
Na sjednici je u trenutku utvrđivanja kvoruma bilo prisutno 24  vijećnika  i vijećnice. Odsutni su bili: Muhamed Kubat i Ahmed Begić. Naknadno su pristupili: Mirsad Tursum, Amar Selimović, Elvedin Delić i Senad Alajbegović.

 

Zapisnik 
Zapisnik sa 39. redovne sjednice Općinskoga vijeća usvojen je bez primjedbi jednoglasno.

Vijećnička pitanja i inicijative
– Komentare na dostavljene odgovore na vijećnička pitanja su dali Eldin Mijoč i Enes Piljug.
– Komentare na dostavljena mišljenja na vijećničke inicijative su dali:  Rizah Haračić i Enes Piljug.
– Vijećnička pitanja su postavili: Safet Šahman, Evelin Bitić, Eldin Mijoč, Rizah Haračić, Nusret Muslić.
– Vijećničke inicijative su pokrenuli: Nusret Muslić, Semir Mušija, Rizah Haračić, Safet Šahman, Namir Talić, Enes Piljug i Evelin Bitić.

Dnevni red
Prijedlog dnevnog reda je usaglašen na sjednici Kolegija koja je održana 01.06.2020. godine, pa je za današnju sjednicu predsjedavajući  predložio dnevni red po pozivu za 40. sjednicu, s tim da je načelnik dostavio i Izvještaj o poduzetim mjerama na sprečavanju širenja pandemije Covid 19. Također, dostavljen je i prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o odobravanju podsticajnih sredstava fizičkim i pravnim licima registrovanim na području općine Kakanj čije je poslovanje obustavljeno zbog trenutne epidemiološke situacije. Prijedlog da budu 1. i 2. tačka dnevnog reda prihvaćen je i Vijeće je jednoglasno usvojilo dnevni red i danas raspravljalo o 14 tačaka.

 

1.Izvještaj o poduzetim mjerama na sprečavanju širenja pandemije Covid 19

Predlagač: Općinski načelnik
Obrađivač: Služba civilne zaštite
Izvjestilac: Nurudin Hrusto, pomoćnik općinskog načelnika  
U diskusiji su učestvovali Eldin Mijoč,  Slaven Katičić , Semir Mušija i Evelin Bitić.

Nakon diskusije Vijeće je jednoglasno usvojilo Izvještaj sa 24 glasa za, 2 protiv i niko uzdržan.

 

2. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o odobravanju podsticajnih sredstava fizičkim i pravnim licima registrovanim na području općine Kakanj čije je poslovanje obustavljeno zbog trenutne epidemiološke situacije

 

Predlagač: Općinski načelnik
Obrađivač: Služba za privredu, urbanizam i zaštitu okoline
Izvjestilac: Mirza Fazlić, pomoćnik općinskog načelnika  

U diskusiji je učestvovao Nusret Muslić.
Nakon diskusije Vijeće je usvojilo Odluku sa 25 glasova za, bez glasova protiv i uzdržan.

 

3. Prijedlog programa utroška sredstava iz Budžeta Općine Kakanj za podsticaj razvoja poduzetništva i obrta za 2020.godinu

 

Predlagač: Općinski načelnik
Obrađivač: Služba za privredu, urbanizam i zaštitu okoline
Izvjestilac: Mirza Fazlić, pomoćnik općinskog načelnika  
U diskusiji nije niko učestvovao i Vijeće je Program usvojilo sa 24 glasa za, bez glasova protiv i uzdržanih.

 

4. Prijedlog zaključka o imenovanju dvaju članova za Stručnu komisiju za davanje saglasnosti na idejni projekat stambeno-poslovnog objekta sa zatvorenom gradskom pijacom u ulici 7.muslimanske brigade 

 

Predlagač: Komisija za izbor  i imenovanje
Obrađivač: Služba za privredu, urbanizam i zaštitu okoline
Izvjestilac: Edin Aliefendić, predsjednik Komisije  
Uslijed konsultacija Komisije za izbor i imenovanje, uslijedila je pauza od 5 minuta u radu Vijeća. 

Nakon pauze, Edin Aliefendić, predsjednik Komisije za izbor i imenovanje, rekao je da Komisija predlaže Amara Selimovića i Slavena Katičića. Vijeće je usvojilo ovaj Zaključak sa 23 glasa za, bez glasova protiv i uzdržanih.

 

5. Prijedlog odluke o davanju na privremeno korištenje poslovnog prostora 

 

Predlagač: Općinski načelnik
Obrađivač: Služba za imovinskopravne, geodetske poslove i katastar nekretnina
Izvjestilac: Nurčo Kurtović, pomoćnik općinskog načelnika  
U diskusiji nije niko učestvovao i Vijeće je usvojilo Odluku jednoglasno.

 

6. Prijedlog odluke o gubljenju statusa javnog dobra

 

Predlagač: Općinski načelnik
Obrađivač: Služba za imovinskopravne, geodetske poslove i katastar nekretnina
Izvjestilac: Nurčo Kurtović, pomoćnik općinskog načelnika  

 

U diskusiji nije niko učestvovao i Vijeće je usvojilo Odluku jednoglasno sa 28 glasova za.

 

7. Prijedlog odluke o načinu i uslovima raspolaganja nekretnine – javne prodaje neizgrađenog građevinskog zemljišta u Kaknju

 

Predlagač: Općinski načelnik
Obrađivač: Služba za imovinskopravne, geodetske poslove i katastar nekretnina
Izvjestilac: Nurčo Kurtović, pomoćnik općinskog načelnika  

 

U diskusiji nije niko učestvovao i Vijeće je usvojilo Odluku jednoglasno sa 28 glasova za.

 

8. Prijedlog rješenja o imenovanju Komisije za provođenje javnog nadmetanja – licitacije neizgrađenog građevinskog  zemljišta u Kaknju

 

Predlagač: Komisija za izbor  i imenovanje
Obrađivač: Služba za imovinskopravne, geodetske poslove i katastar nekretnina
Izvjestilac: Edin Aliefendić, predsjednik Komisije  

Predsjednik Komisije, Edin Aliefendić je pročitao prijedlog Komisije: Semka Neimarlija – predsjednica, Safet Šahman, Emina Fejzović, Vinka Aletović, Dženita Kurešepi-Rahman , Ivica Petrović i Emina Aljukić – članovi. Vijeće je usvojilo rješenje jednoglasno sa 28 glasova za.

 

9.Prijedlog rješenja o utvrđivanju prava vlasništva u korist Alena Josipovića sina Miroslava iz Kaknja
10. Prijedlog rješenja o utvrđivanju prava vlasništva u korist Elvira Fafulić-Matića iz Kaknja

 

Predlagač: Općinski načelnik
Obrađivač: Služba za imovinskopravne, geodetske poslove i katastar nekretnina
Izvjestilac: Nurčo Kurtović, pomoćnik općinskog načelnika  
Vijeće je objedinilo raspravu o ovim dvjema tačkama te, pošto niko nije učetvovao u istoj, usvojilo Rješenja jednoglasno sa 28 glasova za. 

 

11. Izvještaj o izvršenju Budžeta Općine Kakanj za period 01.01-31.12.2019.godine
12. Izvještaj o izvršenju tekuće budžetske rezerve Budžeta Općine Kakanj za period 01.01-31.12.2019.godine

Predlagač: Općinski načelnik 
Obrađivač: Služba za finansije
Izvjestilac: Džihad Berbić, pomoćnik općinskog načelnika  

Vijeće je vodilo objedinjenu raspravu  o ovim dvjema tačkama u kojoj je učestvovao Semir Mušija koji je predložio zaključak u vezi otpisa obaveza u 2020.godini po kreditu JP “Vodokoma” prema Vladi Federacije BiH. Oba Izvještaja uz ovaj zaključak su usvojena sa 26 glasova za, 2 protiv i niko uzdržan. 

13. Izvještaj o izvršenju Budžeta Općine Kakanj za period 01.01-31.03.2020.godine

 

Predlagač: Općinski načelnik
Obrađivač: Služba za finansije
Izvjestilac: Džihad Berbić, pomoćnik općinskog načelnika  

U diskusiji nije niko učestvovao i Vijeće je usvojilo Izvještaj sa 26 glasova za, 2 protiv i niko uzdržan.

 

14. Izvještaj o realizaciji Programa rasporeda sredstava za sport za 2019.godinu

 

Predlagač: Općinski načelnik
Obrađivač: Služba za društvene djelatnosti, boračka pitanja, raseljenje lica, izbjeglice i povratnike
Izvjestilac: Rešad Zaimović, pomoćnik općinskog načelnika 

U diskusiji je učestvovao Semir Mušija te predložio zaključak da se malim sportskim klubovima ubuduće osigura veća finansijska podrška, obzirom da su umanjenja urađena linearno. Nakon diskusije Vijeće je  usvojilo Izvještaj sa 25 glasova za, niko protiv i  3 uzdržana. 

Sjednica se završila u 12:25. 

 

STRUČNA SLUŽBA ZA POSLOVE OPĆINSKOG VIJEĆA

 

 

Najava 40. redovne sjednice Općinskog vijeća

Općinsko vijeće će 10.06.2020.godine (srijeda) održati 40. redovnu sjednicu sa početkom u 9:00 sati u maloj sali JU KSC Kakanj, Ulica šehida 6. 

Na Kolegiju koji je održan 01.06.2020. usaglašen je slijedeći prijedlog dnevnog reda:
(Materijale možete preuzeti klikom na tačku.)

       usvajanje zapisnika sa 39. sjednice Općinskog vijeća

       komentari na dostavljene odgovore na vijećnička pitanja

       komentari na dostavljena mišljenja i stavove na vijećničke inicijative

       vijećnička pitanja
vijećničke inicijative 

 

1.Prijedlog programa utroška sredstava iz Budžeta Općine Kakanj za podsticaj razvoja poduzetništva i obrta za 2020.godinu

2.Prijedlog zaključka o imenovanju dvaju članova za Stručnu komisiju za davanje saglasnosti na idejni projekat stambeno-poslovnog objekta sa zatvorenom gradskom pijacom u ulici 7.muslimanske brigade 

3.Prijedlog odluke o davanju na privremeno korištenje poslovnog prostora 

4.Prijedlog odluke o gubljenju statusa javnog dobra

5.Prijedlog odluke o načinu i uslovima raspolaganja nekretnine – javne prodaje neizgrađenog građevinskog zemljišta u Kaknju

6.Prijedlog rješenja o imenovanju Komisije za provođenje javnog nadmetanja – licitacije neizgrađenog građevinskog  zemljišta u Kaknju

7.Prijedlog rješenja o utvrđivanju prava vlasništva u korist Alena Josipovića sina Miroslava iz Kaknja

8.Prijedlog rješenja o utvrđivanju prava vlasništva u korist Elvira Fafulić-Matića iz Kaknja

9.Izvještaj o izvršenju Budžeta Općine Kakanj za period 01.01-31.12.2019.godine

10.Izvještaj o izvršenju tekuće budžetske rezerve Budžeta Općine Kakanj za period 01.01-31.12.2019.godine

11.Izvještaj o izvršenju Budžeta Općine Kakanj za period 01.01-31.03.2020.godine

12.Izvještaj o realizaciji Programa rasporeda sredstava za sport za 2019.godinu

Napomene o radu Kolegija Općinskog vijeća: 
Kolegij je razmatao  i predstavke Naše stranke ( Inicijativa  za imenovanje pješačke zone u ulici Alije Izetbegovića – „Šetalištem 8.mart“) i mještana Dumanca (Inicijativa grupe nezadovoljnih građana iz MZ Dumanac za utrošak odobrenih sredstava ). Obje predstvake su upućene nadležnim službama na dalje postupanje i razmatranje. 

STRUČNA SLUŽBA ZA POSLOVE OPĆINSKOG VIJEĆA

 

 

 

 

Izvještaj sa 2. sjednice Predsjedništva Vijeća

Danas je Predsjedništvo Vijeća održalo svoju drugu sjednicu.

Na sjednici su bili prisutni svi članovi Predsjedništva.

Prije nego što se pristupilo raspravi o tačkma dnevnog reda Predsjedništvo je razmotrilo i predstavke koje su u međuvremenu pristigle u Stručnu službu za poslove Općinskog vijeća te razmotrilo i nastavak rada Predsjedništva: 

a)    Zahtjev JP „Vodokom“ za subvencioniranje ili davanje saglasnosti Upravi preduzeća za umanjenje iznosa fakture za mjesec april za 2020.godinu za pravna lica koja su obustavila rad shodno naredbama Federalnog štaba civilne zaštite.

Predsjedništvo je ovaj zahtjev uvrstilo u dnevni red kao prvu tačku.

b)    Molba Re-Al Companiy doo za smanjenje fiksnog dijela zagrijavanja prostora je proslijeđen Skupštini JP Grijanje na dalje postupanje.

c)    Obavijest JP Grijanje o prestanku sezone grijanja 2019/2020 je primljen k znanju.

d)    Inicijativa Administrativne komisije Predstvaničkog doma Parlamenta F BiH za smanjenje naknada vijećnika koje nemaju karakter plaća na simbolične iznose od 1 KM je primljena k znanju.

e)    Zahtjev za pomoć Medžlisa Islamske zajednice Kakanj je upućen općinskom načelniku i nadležnim službama na dalje razmatranje i postupanje. 

 

f)     Dogovor oko nastavka rada Predsjedništva ili Vijeća

Predsjedništvo je zaključkom odlučilo da je ovo ujedno o njegova  posljednja sjednica, ukoliko se nastavi sa popuštanjem mjera zabrane, opreza i predostrožnosti Federalnog štaba  civilne zaštite, te da će se početkom 6. mjeseca, ponovo ističući ukoliko okolnosti izazavane pandemijom budu dopuštale, planirati i redovna 40. sjednica Općinskog vijeća. 

Zapisnik sa prethodne sjednice usvojen je bez rasprave, izvjestilac po svim tačkama dnevnog reda bio je općinski načelnik.

Dnevni red:

1. Zahtjev JP „Vodokom“ za subvencioniranje ili davanje saglasnosti Upravi preduzeća za umanjenje iznosa fakture za mjesec april za 2020.godinu za pravna lica koja su obustavila rad shodno naredbama Federalnog štaba civilne zaštite.

Nakon rasprave Predsjedništvo se izjasnilo zaključkom da se daje saglasnost Upravi preduzeća za umanjenje iznosa fakture za mjesec mart i april za 2020.godinu za pravna lica koja su obustavila rad shodno naredbama Federalnog štaba civilne zaštite.

2.    Nacrt odluke o usvajanju izmjene i dopune Prostornog plana općine Kakanj za period 2010-2030.

3.    Nacrt odluke o provođenju izmjene i dopune Prostornog plana općine Kakanj 2010-2030.

 Predlagač: Općinski načelnik
Obrađivač: Služba za privredu, urbanizam i zaštitu okoline
U diskusiji po ovim tačkama dnevnog reda nije niko učestvovao i Predsjedništvo je nacrte usvojilo zaključcima jednoglasno. Rok javne rasprave po ovim nacrtima bit će 30 dana, počevši od 08.05.2020. do 08.06.2020.godine, a nosilac aktivnosti bit će Služba za privredu, urbanizam i zaštitu okoline. 

 4.    Prijedlog programa utroška sredstava iz Budžeta Općine Kakanj za podsticaje u poljoprivredi za 2020.godinu

 Predlagač: Općinski načelnik
Obrađivač: Služba za privredu, urbanizam i zaštitu okoline
U diskusiji su učestvovali: Ivica Petrović, Slaven Katičić, Elevedin Delić, Eldin Mijoč, Džemal Bečirhodžić i Rešad Merdić.
Nakon diskusije Program je usvojen uz izmjenu da prvobitni rok za podnošenje zahtjeva za animalnu proizvodnju (tačka 2.) 
28.08.2020. skraćen je na 31.07.2020.godine. 

 5. Prijedlog odluke o mjerama i kriterijima za dodjelu podsticajnih sredstava fizičkim i pravnim licima čije je poslovanje obustavljeno zbog epidemiološke situacije izazvane pojavom virusa

6.   Prijedlog odluke o oslobađanju plaćanja općinske takse na istaknutu firmu na području općine Kakanj u vrijeme trajanja pandemije (COVID 19)

  7.    Prijedlog odluke o oslobađanju plaćanja naknade na ime korištenja javne površine na području općine Kakanj u vrijeme trajanja pandemije (COVID 19)

 Predlagač: Općinski načelnik
Obrađivač: Služba za privredu, urbanizam i zaštitu okoline

 U okviru seta ovih tačaka koje su se odnosile na konkretne mjere pomoći privredi Kaknja, općinski načelnik je  dao kratki ekspoze  o poduzetim mjerama zaštite na području općine Kakanj od početka proglašenja epidemije do danas. U diskusiji je učestovao Džemal Bečirhodžić, a nakon diskusije sve su odluke usvojene jednoglasno.

 8. Prijedlog odluke o visini subvencioniranja troškova transporta komunalnog otpada iz udaljenih mjesnih zajednica

 Predlagač: Općinski načelnik
Obrađivač: Služba za privredu, urbanizam i zaštitu okoline

 U diskusiji je učestvovao Rešad Merdić. Nakon diskusije Odluka je usvojena jednoglasno.  

 9. Prijedlog odluke o oslobađanju od obaveza plaćanja komunalne naknade za korištenje komunalnih  usluga zajedničke komunalne potrošnje u vrijeme trajanja pandemije (COVID 19)

 Predlagač: Općinski načelnik
Obrađivač: Zavod za planiranje i izgradnju općine Kakanj
U diskusiji nije niko učestvovao i Predsjedništvo je Odluku je usvojilo jednoglasno.

10.    Prijedlog odluke o izmjenama Programa rasporeda sredstava za sport za 2020.godinu

 Predlagač: Općinski načelnik
Obrađivač: Služba za društvene djelatnosti, boračka pitanja, raseljenje lica, izbjeglice i povratnike
 U diskusiji nije niko učestvovao i Predsjedništvo je Odluku je usvojilo jednoglasno.

Sjednica se završila u 10:30.

STRUČNA SLUŽBA ZA POSLOVE OPĆINSKOG VIJEĆA

 

Najava 2. sjednice Predsjedništva Općinskog vijeća

Izvještaj sa 1. sjednice Predsjedništva Vijeća

Danas (30.3.2020.godine) je Predsjedništvo Vijeća održalo svoju prvu sjednicu. Na sjednici je razmatrano, kako je i ranije najavljeno, 7 tačaka dnevnog reda.

Prisustvo na sjednici i dnevni red

Na sjednici su bili prisutni svi članovi Predsjedništva Vijeća, općinski načelnik, sekretar Općinskog vijeća i stručni savjetnik u Stručnoj službi Općinskog vijeća. Dnevni red usvojen je bez primjedbi, a izvjestilac po prvih 5 tačaka bio je općinski načelnik, obzirom sa pomoćnici nisu prisustvovali istoj.

 1. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Budžeta Općine Kakanj za 2020. godinu
  Obrađivač: Služba za finansije
  U diskusiji su učestvovali: Slaven Katičić, Džemal Bečirhodžić, Rešad Merdić, Elvedin Delić, Mujo Fafulić, Eldin Mijoč i Jasmin Mušanović.
  Odluka je nakon diskusije usvojena jednoglasno.

  U obrazloženju Odluke stoji: 
  Izmjene i dopune Budžeta Općine Kakanj vrše se zbog pojave koronavirusa (COVID 19) na području FBiH, te se očekuju teškoće u prilivu sredstava/prihoda, kao i zadovoljavanje drugih potreba prouzrokovanih pojavom pandemije.
  Pozicija 614500 – Subvencije za podsticaj razvoja, poduzetništva i obrata povećava se za novih 200.000,00 KM za pomoć fizičkim i pravnim licima čije je poslovanje otežano u uslovima pandemije izazvane coronavirusom.
  Pozicija 613900 – Sredstva za posebne namjene po Zakonu o zaštiti i spašavanju povećana je za novih 190.000,00 KM.
  Na pozicji Tekuća budžetska rezerva iznos od 100.000,00 KM povećan je za novih 65.000,00 KM.
  Formirane su nove tri pozicije zbog pomoći stanovništvu kroz zdravstvenu zaštitu.
  1. 613400 – Medicinski i laboratorijski materijal u iznosu 80.000,00 KM
  2. 613900 – Medicinske i laboratorijske usluge u iznosu 20.000,00 KM
  3. Transfer neprofitnim organizacijama i JU u cilju zdravstvene zaštite u iznosu 100.000,00 KM
  Navedena povećanja na pozicijama biće obezbijeđena kroz smanjenje na pozicijama niske razine prioritetnosti kako je navedeno u tabeli.


 2. Informacija o Odluci o privremenim mjerama za uravnoteženje Budžeta Općine Kakanj
  Informacija je primljena k znanju bez rasprave.

 3. Prijedlog izmjene Programa rasporeda budžetskih sredstava za zaštitu i spašavanje u 2020. godini
 4. Prijedlog izmjena i dopuna Programa rasporeda i utroška sredstava ostvarenih po osnovu posebne naknade za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća namijenjenih za provođenje preventivnih mjera u 2020. godini
  Obrađivač: Služba civilne zaštite
  U diskusiji nije niko učestvovao i Predsjedništvo je usvojilo izmjene Programa jednoglasno.

 5. Prijedlog odluke o odobravanju podsticajnih sredstava fizičkim i pravnim licima registrovanim na području općine Kakanj čije je poslovanje obustavljeno zbog trenutne epidemiološke situacije

  Obrađivač: Služba za  privredu, urbanizam i zaštitu okoline
  Predsjedništvo je na prijedlog načelnika opredijelilo 400.000KM za podsticajna sredstva privrednicima zbog epidemiološke situacije. Također, općinski načelnik će imenovati komisiju za utvrđivanje kriterija po kojima će se podsticajna sredstva dodjeljivati.  U komisiju je  ispred  Predsjedništva imenovan Džemal Bečirhodžić.

 6. Prijedlog odluke o dodjeli petnaestoaprilskih priznanja
  Predsjedništvo je usvojilo Odluku o dodjeli 15.aprilskih priznanja jednoglasno (po jednoglasnom  prijedlogu Komisije za dodjelu 15.aprilskih priznanja) te tako Grb Općine dodijelilo: FK Rudar Kakanj, Plakete sa dipolomom: Sanji Ivanković Kahl – Majkari, Fadilu Imamoviću i Hajrudinu Kubatu, a Zahvalnice: UG “Zagrljaj”, Ademu Gačiću, Uredništvu radioemisije “Glas Istine”, Hajrudinu Čobi i Almiru Trakiću. 

 7. Prijedlog rješenja o imenovanju Komisije za procjenu prometne vrijednosti nekretnina
  Predsjedništvo je produžilo mandat postojećoj Komisiji do održavanja sljedeće redovne sjednice Općinskog vijeća, tako da u Komisiji i dalje ostaju: Amir Obralija – predsjednik, Mirha Kulović i Ernest Zakušek – članovi. 

  Sjednica se završila u 13:10’.

  STRUČNA SLUŽBA ZA POSLOVE OPĆINSKOG VIJEĆA

Najava 1. sjednice Predsjedništva Vijeća

Izvještaj sa 39. redovne sjednice Općinskog vijeća -27.02.2020. godine-

Danas 27/02/2020.godine je Općinsko vijeće održalo svoju 39.redovnu sjednicu.

Kvorum
Na današnjoj sjednici u trenutnu utvrđivanja kvoruma bilo je prisutno 22 vijećnica i vijećnika. Odustni su bili: Ahmed Begić, Adisa Škulj, Mujo Fafulić, Semir Mušija i Jasmin Mušanović. Naknadno su pristupili: Muhamed Kubat, Amar Selimović i  Elvedin Delić.
Današnjoj sjednici pored vijećnika, općinskog načelnika i pomoćnika općinskog načelnika prisustvovali su izvjestioci i obrađivači a prema materijalima za današnju sjednicu.

Zapisnik
Zapisnik sa 38. redovne sjednice Općinskoga vijeća usvojen je bez rasprave jednoglasno.

Vijećnička pitanja i inicijative
Na prošloj sjednici postavljeno je 8 vijećničkih pitanja i podneseno je 18 vijećničkih inicijativa. Odgovori koji su u međuvremenu pristigli vijećnicima su proslijeđeni onom dinamikom kako su pristizali u Stručnu službu za poslove Općinskog vijeća.
– Komentare na dostavljeni odgovor na vijećničko pitanje je dao Enes Piljug.
– Komentare na dostavljena  mišljenja na vijećničke inicijative su dali: Rizah Haračić,  Enes Piljug,  Evelin Bitić, Eldin Mijoč i Nusret Muslić.
– Vijećnička pitanja su postavili: Eldin Mijoč, Enes Piljug, Rizah Haračić,  Nusret Muslić.
– Vijećničke inicijative su podnijeli: Izudin Hrusto, Džemal Bečirhodžić, Enes Piljug, Rizah Haračić, Amar Selimović, Rešad Merdić, Evelin Bitić, Slaven Katičić, Adnan Ibrahimspahić, Nusret Muslić, Eldin Mijoč.

Vijeće se odlučilo izjasniti o inicijativi predsjedavajućeg Općinskog vijeća a glasi: “Općinsko vijeće i općinski načelnik traže da nositelji izrade Idejnog projekta Fonda za okoliš i JP EP BiH do 15.04.2020.godine izvrše prezentaciju Idejnog projekta i temelje za izradu Glavnog projekta toplovoda “Kakanj – Sarajevo” sa konkretnim projektima koji se tiču općine Kakanj i uključenosti Općine Kakanj u navedeni projekat uključujući sve posljedice koje će proizvesti realizacija tog projekta ali i sve benefite u koje je uključena općina Kakanj po realizaciji projekta.”

Dnevni red
Prijedlog dnevnog reda nije usaglašen na sjednici Kolegija koja je održana 19.02.2020. godine pa je predsjedavajući za današnju sjednicu predložio dnevni red po pozivu za 39. sjednicu, s tim da je predlagač povukao tačke pod rednim brojevima 3 i 4. (Prijedlog programa utroška sredstava iz Budžeta Općine Kakanj za podsticaj razvoja poduzetništva i obrta za 2020.godinu i Prijedlog programa utroška sredstava iz Budžeta Općine Kakanj za podsticaje u poljoprivredi za 2020.godinu).
U diskusiji o dnevnom redu su učestvovali: Eldin Mijoč, Evelin Bitić i Slaven Katičić. Vijeće je usvojilo dnevni red sa 20 glasova za, 2 protiv i 1 uzdržan. 

Vijeće je raspravljao o 24 tačke dnevnog reda:

1.Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Budžeta Općine Kakanj za 2020.godinu

Predlagač: Općinski načelnik
Obrađivač: Služba za finansije
Izvjestilac: Džihad Berbić, pomoćnik općinskog načelnika
U diskusiji nije niko učestvovao i Vijeće je usvojilo Odluku sa 20 glasova za, 2 protiv i 1 uzdržan.

2.Prijedlog programa utroška namjenskih sredstava za zaštitu okoline općine Kakanj za 2020.godinu

Predlagač: Općinski načelnik
Obrađivač: Služba za privredu, urbanizam i zaštitu okoline
Izvjestilac: Mirza Fazlić, pomoćnik općinskog načelnika

U diskusiji su učestvovali: Enes Piljug, Evelin Bitić, Rizah Haračić,  Nusret Muslić, Rešad Merdić, Safet Šahman, Eldin Mijoč, Edin Aliefendić i Slaven Katičić.  
Nakon diskusije Vijeće je uz zaključak usvojilo Program sa 22 glasa za, niko protiv i 2 uzdržana.

3.Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o komunalnom redu

Predlagač: Općinski načelnik
Obrađivač: Služba za privredu, urbanizam i zaštitu okoline
Izvjestilac: Mirza Fazlić, pomoćnik općinskog načelnika
U diskusiji nije niko učestvovao i Vijeće je usvojilo Odluku sa 22 glasa za, niko protiv i 2 uzdržana.

4.Prijedlog odluke o utvrđivanju javnog interesa u svrhu izgradnje kanalizacione mreže sa primarnim kolektorom u MZ Bičer, MZ Bičer

Predlagač: Općinski načelnik
Obrađivač: Služba za imovinskopravne, geodetske poslove i katastar nekretnina
Izvjestilac: Melisa Amiđić, ispred Službe
U diskusiji je učestvovao Rizah Haračić, a nakon diskusije Vijeće je usvojilo Odluku sa 23 glasa za, niko protiv i uzdržan.

5.Prijedlog odluke o davanju na privremeno korištenje poslovnog prostora Udruženju „Razvojni centar općine Kakanj“, Savezu poljoprivrednih udruženja kakanjskih poljoprivrednika „KAP“ i Sportskom savezu općine Kakanj

Predlagač: Općinski načelnik
Obrađivač: Služba za imovinskopravne, geodetske poslove i katastar nekretnina
Izvjestilac: Melisa Amiđić, ispred Službe
U diskusiji nije niko učestvovao i Vijeće je usvojilo Odluku jednoglasno.

6.Prijedlog odluke o davanju na privremeno korištenje poslovnog prostora Zagrljaj d.o.o. Sarajevo

Predlagač: Općinski načelnik
Obrađivač: Služba za imovinskopravne, geodetske poslove i katastar nekretnina
Izvjestilac: Melisa Amiđić, ispred Službe
U disukusiji nije niko učestvovao i Vijeće je Odluku usvojilo jednoglasno. 

7.Prijedlog programa utroška sredstava od komunalne naknade za 2020.godinu

Predlagač: Općinski načelnik
Obrađivač: Zavod za planiranje i izgradnju općine Kakanj
Izvjestilac: Zijad Neimarlija, direktor Zavoda

U diskusiji je učestvovao Evelin Bitić, Eldin Mijoč, Nusret Muslić. Nakon diskusije Vijeće je usvojilo Program sa 21 glasom za, 2 protiv i niko uzdržan.

8.Prijedlog programa utroška sredstava od koncesionih nakanda za 2020.godinu

Predlagač: Općinski načelnik
Obrađivač: Zavod za planiranje i izgradnju općine Kakanj
Izvjestilac: Zijad Neimarlija, direktor Zavoda
U diskusiji su učestvovali: Nusret Muslić, Enes  Piljug.
Vijeće je usvojilo Program sa 18 glasova za, niko protiv i 3 uzdržana.  

9.Prijedlog plana redovnog održavanja javnih i nerazvrstanih cesta na području općine Kakanj za 2020.godinu

Predlagač: Općinski načelnik
Obrađivač: Zavod za planiranje i izgradnju općine Kakanj
Izvjestilac: Zijad Neimarlija, direktor Zavoda
U diskusiji nije niko učestvovao i Vijeće je usvvojilo Program sa 19 glasova za, 2 protiv i niko uzdržan. 

10.Prijedlog programa utroška neraspoređenog dijela namjenskih sredstava od prihoda preduzeća ostvarenih radom termoelektrana za 2020.godinu i sredstava od prodaje poslovnih prostora i stanova i sredstava od prodaje zemljišta

Predlagač: Općinski načelnik
Obrađivač: Zavod za planiranje i izgradnju općine Kakanj
Izvjestilac: Zijad Neimarlija, direktor Zavoda
U diskusiji je učestvovao Enes Piljug, Nusret Muslić i Rizah Haračić.
Nakon diskusije Vijeće je usvojilo Program sa 19 glasova za, niko protiv i 1 uzdržan. 

11.Prijedlog programa rasporeda sredstava boračkim udruženjima za 2020.godinu

12.Prijedlog programa rasporeda sredstava boračkim udruženjima za pomoći za 2020.godinu

Predlagač: Općinski načelnik
Obrađivač: Služba za društvene djelatnosti, boračka pitanja, raseljena lica, izbjeglice i povratnike
Izvjestilac: Rešad Zaimović, pomoćnik općinskog načelnika

Vijeće je vodilo objedinjenu raspravu po ovim dvama Programima a izjašnjavalo se pojedinačno.

U diskusiji je učestvovao Nusret Muslić i Slaven Katičić.
Vijeće je nakon diskusije usvojilo oba Programa sa 18 glasova za, 2 protiv i 1 uzdržan. 

13.Prijedlog odluke o izmjeni i dopuni Kriterija raspodjele sredstava za sport iz Budžeta Općine Kakanj

14.Prijedlog programa rasporeda sredstava za sport za 2020.godinu

Vijeće je vodilo objedinjenu raspravu po ovim dvjema tačkama.

Predlagač: Općinski načelnik
Obrađivač: Komisija za izradu Programa za sport, Služba za društvene djelatnosti, boračka pitanja, raseljena lica, izbjeglice i povratnike
Izvjestilac: Rešad Zaimović, pomoćnik općinskog načelnika

U diskusiji su učestvovali Evelin Bitić, Slaven Katičić i Rešad Merdić.
Vijeće nije prihvatilo da raspravlja o amandmanu vijećnika Bitića o povećanju iznosa za manje sportske klubove u ukupnom iznosu  od 2.000KM sa 9 glasova za i 12 uzdržanih.  Odluku je Vijeće usvojilo sa 19 glasova za, niko protiv i 2 uzdržana, Program sa 19 glasova za, niko protiv i 2 uzdržana.

15.Prijedlog zaključka o predlaganju dva člana u Komisiju za ocjenjivanje i odabir projekata nevladinih organizacija

Predlagač: Općinski načelnik
Obrađivač: Služba za društvene djelatnosti, boračka pitanja, raseljenje lica, izbjeglice i povratnike
Izvjestilac: Edin Aliefendić, predsjednik Komisije za izbor  i imenovanje

Predsjednik Komisije za imenovanje je predložio u Komisiju Ivicu Petrovića i Zerinu Kovač što je Vijeće i usvojilo sa 18 glasova za, 2 protiv i 1 uzdržan.

16.Prijedlog programa utroška sredstava za informisanje za 2020.godinu

Predlagač: Općinski načelnik
Obrađivač: Stručna služba za poslove Općinskog vijeća i Stručna služba za poslove Općinskog načelnika
Izvjestilac: Enver Kusić, sekretar organa uprave
U diskusiji nije niko učestvovao i Vijeće je usvojilo Program sa 16 glasova za, 2 protiv i niko uzdržan. 

17.Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o naknadama za vatrogastvo

Predlagač: Općinski načelnik
Obrađivač: Služba civilne zaštite
Izvjestilac: Nurudin Hrusto, pomoćnik općinskog načelnika
U diskusiji nije niko učestvovao i Vijeće je usvojilo Odluku sa 16 glasova za, bez glasova protiv i 3 uzdržana.

18.Izvještaj o realizaciji i utrošku sredstava ostvarenih po osnovu naknade za vatrogastvo u 2019.godini

19.Prijedlog programa rasporeda i utroška planiranih sredstava ostvarenih po osnovu naknade za vatrogastvo u 2020.godini

Predlagač: Općinski načelnik
Obrađivač: Služba civilne zaštite
Izvjestilac: Nurudin Hrusto, pomoćnik općinskog načelnika

Vijeće je vodilo objedinjenu raspravu po ovim dvjema tačkama, a izjašnjavalo se pojedinačno. U diskusiji nije niko učestvovao i Vijeće je usvojilo Izvještaj sa 16 glasova za, 2 uzdržana i niko protiv, a Program sa 16 za, 2 uzdržana, niko protiv. 

20.Informacija o stanju zaštite od požara i vatrogastva na području općine Kakanj u 2019.godini

Predlagač: Općinski načelnik
Obrađivač: Služba civilne zaštite
Izvjestilac: Nurudin Hrusto, pomoćnik općinskog načelnika
U diskusiji nije niko učestvovao i Informaciju je Vijeće primilo k znanju sa 16 glasova za, bez glasova protiv i 2 uzdržana.

21.Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti na Program rada JU „Gradska biblioteka“ Kakanj za 2020.godine sa Finansijskim planom za 2020.godinu

Predlagač: UO JU „Gradska biblioteka“ Kakanj
Obrađivač: UO JU „Gradska biblioteka“ Kakanj
Izvjestilac: Senad Čišija, direktor JU
U diskusiji nije niko učestvovao i Vijeće je usvojilo Zaključak sa 16 glasova za, niko protiv i 2 uzdržana.

22.Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti na Program rada JU „Kulturno-sportski centar“ Kakanj za 2020.godinu

Predlagač: UO JU Kulturno-sportski centar Kakanj
Obrađivač: UO JU Kulturno-sportski centar Kakanj
Izvjestilac: Mirza Mušija, direktor JU 

U diskusiji nije niko učestvovao i Vijeće je usvojilo Zaključak sa 17 glasova za, niko protiv i 2 uzdržana.

23.Informacija o stanju sigurnosti na području općine Kakanj za 2019.godinu

Predlagač: PS Kakanj
Obrađivač: PS Kakanj
Izvjestilac: Vahidin Topalović, komandir PS Kakanj

U diskusiji nije niko učestvovao i Vijeće je Informaciju primilo k znanju sa 19 glasova za, niko protiv i uzdržan. 

24.Informacija o šestomjesečnom radu Udruženja „Razvojni centar općine Kakanj“

Predlagač: Udruženje „Razvojni centar općine Kakanj“
Obrađivač: Udruženje „Razvojni centar općine Kakanj“
Izvjestilac: Edin Bjelopoljak, predsjednik Udruženja

Općinski načelnik je nakon izlaganja predsjednika Bjelopoljaka izložio set radnih zadataka za budući rad te predložio da ih Vijeće usvoji u vidu zaključka. Vijeće je usvojilo zaključak i primilo Informaciju k znanju sa 16 glasova za, 2 protiv i 1 uzdržan.

Predsjedavajući je čestitao 1.mart/Dan nezavisnosti BiH i 8.mart – Dan žena i zaključio rad 39. sjednice Općinskog vijeća u 14:30.

STRUČNA SLUŽBA ZA POSLOVE OPĆINSKOG VIJEĆA

Najava 39. sjednice Općinskog vijeća Kakanj

Općinsko vijeće će 27/02/2020.godine (četvrtak) sa početkom u 9:00 sati održati svoju 39. redovnu sjednicu. Kolegij Općinskog vijeća na svojoj 39.sjednici nije postigao konsenzus za prijedlog dnevnog reda tako da će se prijedlog utvrđivati na sjednici Vijeća. Slijedi neusaglašeni dnevni red koji su vijećnici dobili uz poziv za sjednicu. Materijale možete preuzeti klikom na tačku, s tim da su neki još uvijek u pripremi od strane predlagača. 

 1. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Budžeta Općine Kakanj za 2020.godinu
 2. Prijedlog programa utroška namjenskih sredstava za zaštitu okoline općine Kakanj za 2020.godinu
 3. Prijedlog programa utroška sredstava iz Budžeta Općine Kakanj za podsticaj razvoja poduzetništva i obrta za 2020.godinu
 4. Prijedlog programa utroška sredstava iz Budžeta Općine Kakanj za podsticaje u poljoprivredi za 2020.godinu
 5. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o komunalnom redu
 6. Prijedlog odluke o utvrđivanju javnog interesa u svrhu izgradnje kanalizacione mreže sa primarnim kolektorom u MZ Bičer, MZ Bičer
 7. Prijedlog odluke o davanju na privremeno korištenje poslovnog prostora Udruženju „Razvojni centar općine Kakanj“, Savezu poljoprivrednih udruženja kakanjskih poljoprivrednika „KAP“ i Sportskom savezu općine Kakanj
 8. Prijedlog odluke o davanju na privremeno korištenje poslovnog prostora Zagrljaj d.o.o. Sarajevo
 9. Prijedlog programa utroška sredstava od komunalne naknade za 2020.godinu
 10. Prijedlog programa utroška sredstava od koncesija za 2020.godinu
 11. Prijedlog plana redovnog održavanja javnih i nerazvrstanih cesta na području općine Kakanj za 2020.godinu
 12. Prijedlog programa utroška neraspoređenog dijela namjenskih sredstava od prihoda preduzeća ostvarenih radom termoelektrana za 2020.godinu i sredstava od prodaje poslovnih prostora i stanova i sredstav od prodaje zemljišta
 13. Prijedlog programa rasporeda sredstava boračkim udruženjima za 2020.godinu
 14. Prijedlog programa rasporeda sredstava boračkim udruženjima za pomoći za 2020.godinu
 15. Prijedlog odluke o izmjeni i dopuni Kriterija raspodjele sredstava za sport iz Budžeta Općine Kakanj
 16. Prijedlog programa rasporeda sredstava za sport za 2020.godinu
 17. Prijedlog zaključka o predlaganju dva člana u Komisiju za ocjenjivanje i odabir projekata nevladinih organizacija
 18. Prijedlog programa utroška sredstava za informisanje za 2020.godinu
 19. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o naknadama za vatrogastvo
 20. Izvještaj o realizaciji i utrošku sredstava ostvarenih po osnovu naknade za vatrogastvo u 2019.godini
 21. Prijedlog programa rasporeda i utroška planiranih sredstava ostvarenih po osnovu naknade za vatrogastvo u 2020.godini
 22. Informacija o stanju zaštite od požara i vatrogastva na području općine Kakanj u 2019.godini
 23. Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti na Program rada JU „Gradska biblioteka“ Kakanj za 2020.godine sa Finansijskim planom za 2020.godinu
 24. Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti na Program rada JU „Kulturno-sportski centar“ Kakanj za 2020.godinu
 25. Informacija o stanju sigurnosti na području općine Kakanj za 2019.godinu
 26. Informacija o šestomjesečnom radu Udruženja „Razvojni centar općine Kakanj“

Također, Kolegij je razmatrao o predstavke te donio slijedeće zaključke:

a)Molba, apel za saradnju Ministarstva sigurnosti BiH
Kolegij je Molbu proslijedio općinskom načelniku i Službi za finansije na dalje postupanje i razmatranje.

b)Molba Savjeta MZ Kakanj II za rekonstrukciju ulice
Kolegij je Molbu proslijedio Zavodu za planiranje i izgradnju na dalje postupanje i razmatranje.

c)Molba mještana MZ Brnjic, Starposle i Dubovo Brdo za popis zemljišta
Molbu je Kolegij proslijedio Službi za imovinskopravne, geodetske posleve i katastar nekretnina.

d)Molba Mehe Buze za dodjelu zemljišta
Molbu je Kolegij proslijedio Službi za imovinskopravne, geodetske posleve i katastar nekretnina.

e)Odgovor Doma zdravlja na inicijativu Naše stranke
Odgovor je Kolegij primio k znanju.

f)Zahtjev MZ Kakanj I za uređenje površine u ulici 7.muslimanske
Zahtjev je Kolegij uputio Zavodu za planiranje i izgradnju općine Kakanj i Službi za privredu, urbanizam i zaštitu okoline.

g)Inicijativa Naše stranke za izradu Brošure za građane/ke
Inicijativu je Kolegij uputio općinskom načelniku i Službi za finansije.

h)Inicijativa Naše stranke za postavljanje ograda za usmjeravanje pješaka na pješački prelaz
Inicijativu je Kolegij uputio Službi za privredu, urbanizam i zaštitu okoline.

STRUČNA SLUŽBA ZA POSLOVE OPĆINSKOG VIJEĆA

Izvještaj sa 38. redovne sjednice Općinskog vijeća

Danas  je Općinsko vijeće održalo svoju 38. redovnu sjednicu.

Kvorum
Na sjednici je u trenutku utvrđivanja kvoruma bilo prisutno: 26 vijećnika i vijećnica, odutni su bili: Semir Mušija i Muhamed Kubat, a naknadno su pristupili: Ivica Petrović i Elvedin Delić.

Današnjoj sjednici pored vijećnika, općinskog načelnika i pomoćnika općinskog načelnika prisustvuju izvjestioci i obrađivači a prema materijalima za današnju sjednicu.

Zapisnik
Zapisnik sa 37. redovne sjednice Općinskog vijeća usvojen je bez rasprave jednoglasno.

Vijećnička pitanja i inicijative
Na prošloj sjednici postavljeno je 10 vijećničkih pitanja i podneseno je 11 vijećničkih inicijativa. Odgovori koji su u međuvremenu pristigli vijećnicima su proslijeđeni onom dinamikom kako su pristizali u Stručnu službu za poslove Općinskog vijeća.

 • Komentare na dostavljene odgovore na vijećnička pitanja su dali: Enes Piljug, Nusret Muslić i Rešad Merdić.
 • Komentare na dostavljena mišljenja na vijećničke inicijative su dali: Enes Piljug, Rizah Haračić i Nusret Muslić.
 • Vijećnička pitanja su postavili: Riazh Haračić, Enes Piljug, Rešad Merdić i Nusret Muslić.
 • Vijećničke inicijative su podnijeli: Enes Piljug, Evelin Bitić, Eldin Mijoč, Mejrema Purišević, Rizah Haračić, Edin Aliefendić, Adnan Ibrahimspahić, Safet Šahman, Nusret Muslić i Namir Talić.

Dnevni red
Prijedlog dnevnog reda je usaglašen na sjednici Kolegija koja je održana 22.01.2020. godine, pa je predsjedavajući za današnju sjednicu predložio dnevni red po pozivu za 38. sjednicu.
U diskusiji o dnevnom redu učestvovao je Eldin Mijoč i tražio da se naziv tačke 4 usaglasi sa dnevnim redom što je Vijeće zajedno sa dnevnim redom usvojilo jednoglasno sa 25 glasova za.

1.Prijedlog odluke o usvajanju izmjena i dopuna Regulacionog plana „Kakanj“
2.Prijedlog odluke o provođenju izmjena i dopuna Regulacionog plana „Kakanj“

Predlagač: Općinski načelnik
Obrađivač: Služba za privredu, urbanizam i zaštitu okoline
Izvjestilac: Mirza Fazlić, pomoćnik općinskog načelnika i predstavnica IPSA instituta: Edita Čaušević.

Vijeće je vodilo objedinjenu raspravu po ovim dvjema tačkama.
U diskusiji su učestvovali Eldin Mijoč i Evelin Bitić.
Nakon diskusije Vijeće je usvojilo  Odluku o usvajanju Regulacionog  plana Kakanj sa 26 glasova za, bez glasova protiv i 1 uzdržan, a Odluku o provođenju Regulacionog plana Kakanj sa 27 glasova za, bez glasova protiv i 1 uzdržan. 

3.Prijedlog odluke o davanju saglasnosti za provođenje dodjele koncesije za eksploataciju prirodne vode na vodozahvatu „Hladivode“, općina Kakanj

Predlagač: Općinski načelnik
Obrađivač: Služba za privredu, urbanizam i zaštitu okoline
Izvjestilac: Mirza Fazlić, pomoćnik općinskog načelnika
U diskusiji nije niko učestvovao i Vijeće je Odluku usvojilo jednoglasno sa 28 glasova za. 

4.Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o općinskim taksama na istaknutu firmu

Predlagač: Općinski načelnik
Obrađivač: Služba za privredu, urbanizam i zaštitu okoline
Izvjestilac: Mirza Fazlić, pomoćnik općinskog načelnika
U diskusiji je učestvovao Nusret Muslić. Nakon diskusije Vijeće je jednoglasno usvojilo Odluku sa zaključkom da se pojačaju inspekcijske kontrole u kladionicama zbog klađenja maloljetnih lica.

5.Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o proglašenju Udruženja „Razvojni centar općine Kakanj“ udruženjem od posebnog značaja

Predlagač: Općinski načelnik
Obrađivač: Služba za privredu, urbanizam i zaštitu okoline
Izvjestilac: Mirza Fazlić, pomoćnik općinskog načelnika
U diskusiji je učestvovao Nusret Muslić. Vijeće je usvojilo Odluku jednoglasno. 

6.Izvještaj o realizaciji Programa utroška namjenskih sredstava za zaštitu okoline iz Budžeta Općine Kakanj za 2019.godinu

Predlagač: Općinski načelnik
Obrađivač: Služba za privredu, urbanizam i zaštitu okoline
Izvjestilac: Mirza Fazlić, pomoćnik općinskog načelnika
U diskusiji je učestvovao Enes Piljug, Eldin Mijoč, Rizah Haračić,  Slaven Katičić, Evelin Bitić i Rešad Merdić.

Nakon diskusije Vijeće je usvojilo Izvještaj sa 22 glasa za, 3 protiv i 1 uzdržan. 

7.Izvještaj o realizaciji Programa utroška sredstava iz Budžeta Općine Kakanj za podsticaj razvoja poduzetništva i obrta za 2019.godinu

Predlagač: Općinski načelnik
Obrađivač: Služba za privredu, urbanizam i zaštitu okoline
Izvjestilac: Mirza Fazlić, pomoćnik općinskog načelnika

U diskusiji je učestvovao Nusret Muslić i nakon diskusije Vijeće je usvojilo Izvještaj jednoglasno  sa 25 glasova za.

8.Izvještaj o realizaciji Programa utroška sredstava iz Budžeta Općine Kakanj za podsticaj u poljoprivredi za 2019.godinu

Predlagač: Općinski načelnik
Obrađivač: Služba za privredu, urbanizam i zaštitu okoline
Izvjestilac: Mirza Fazlić, pomoćnik općinskog načelnika

U diskusiji je učestvovao Rešad Merdić i nakon diskusije Vijeće je usvojilo Izvještaj jednoglasno sa 24 glasa za.

9.Prijedlog odluke o davanju saglasnosti za zaključivanje ugovora o javnoj nabavci radova za izgradnju dionice ceste Donji Kakanj – Kondžilo

Predlagač: Općinski načelnik
Obrađivač: Zavod za planiranje i izgradnju općine Kakanj
Izvjestilac: Zijad Neimarlija, direktor Zavoda

U diskusiji je učestvovao Enes Piljug, Eldin Mijoč i Safet Šahman.
Predsjedavajući je uz Odluku predložio zaključak da se ovlasti općinski načelnik kako bi u saradnji sa višim nivoima vlasti iznašao dodatna sredstva za realizaciju ovog projekta a Vijeće je to usvojilo jednoglasno sa 24 glasa za.

10.Izvještaj o realizaciji Programa utroška sredstava od koncesionih naknada za 2019.godinu

Predlagač: Općinski načelnik
Obrađivač: Zavod za planiranje i izgradnju općine Kakanj
Izvjestilac: Zijad Neimarlija, direktor Zavoda

U diskusiji nije niko učestvovao i Vijeće je usvojilo Izvještaj sa  21 glasom za, 2 protiv i 1 uzdržan. 

11.Izvještaj o realizaciji Programa utroška sredstava od komunalne naknade za 2019.godinu

Predlagač: Općinski načelnik
Obrađivač: Zavod za planiranje i izgradnju općine Kakanj
Izvjestilac: Zijad Neimarlija, direktor Zavoda

U diskusiji su učestvovali Enes Piljug, Izudin Hrusto i Jasmin Mušanović.
Nakon diskusije Vijeće je usvojilo Izvještaj jednoglasno sa 25 glasova za. 

12.Izvještaj o realizaciji Plana redovnog održavanja javnih i nerazvrstanih cesta na području općine Kakanj za 2019.godinu

Predlagač: Općinski načelnik
Obrađivač: Zavod za planiranje i izgradnju općine Kakanj
Izvjestilac: Zijad Neimarlija, direktor Zavoda

U diskusiji nije niko učestvovao i Vijeće je usvojilo Izvještaj jednoglasno sa 22 glasa za. 

13.Izvještaj o realizaciji Programa utroška neraspoređenog dijela namjenskih sredstava od prihoda preduzeća ostvarenih radom termoelektrana za 2019.godinu i sredstava od prodaje poslovnih prostora i stanova

Predlagač: Općinski načelnik
Obrađivač: Zavod za planiranje i izgradnju općine Kakanj
Izvjestilac: Zijad Neimarlija, direktor Zavoda

U diskusiji su učestvovali Enes Piljug i Safet Šahman.

Vijeće je usvojilo Izvještaj sa 21 glasom za, 3 protiv i niko uzdržan.

Uslijedila je pauza u radu Vijeća do 14:00 sati. 

14.Izvještaj o realizaciji Programa rasporeda sredstava boračkim udruženjima za 2019.godinu

Predlagač: Općinski načelnik
Obrađivač: Služba za društvene djelatnosti, boračka pitanja, raseljenje lica, izbjeglice i povratnike
Izvjestilac: Rešad Zaimović, pomoćnik općinskog načelnika

U diskusiji nije niko učestvovao i Vijeće je Izvještaj usvojilo sa 19 glasova za, niko protiv i 4 uzdržana.

15.Izvještaj o realizaciji Programa za obilježavanje značajnih datuma i manifestacija za 2019.godinu

Predlagač: Općinski načelnik
Obrađivač: Služba za društvene djelatnosti, boračka pitanja, raseljenje lica, izbjeglice i povratnike
Izvjestilac: Rešad Zaimović, pomoćnik općinskog načelnika

U diskusiji nije niko učestvovao i Vijeće je Izvještaj usvojilo sa 20 glasova za, bez glasova protiv i 3 uzdržana. 

16.Prijedlog programa za obilježavanje značajnih datuma i manifestacija za 2020.godinu

Predlagač: Općinski načelnik
Obrađivač: Služba za društvene djelatnosti, boračka pitanja, raseljenje lica, izbjeglice i povratnike
Izvjestilac: Rešad Zaimović, pomoćnik općinskog načelnika
Stav i mišljenje: Komisija za mlade, Komisija za ljudska prava i ravnopravnost spolova

U diskusiji je učestvovao Nusret Muslić a  Vijeće je nakon diskusije usvojilo Program sa 21 glasom za, bez glasova protiv i 3 uzdržana.

17.Godišnji izvještaj o realizaciji Programa budžetskih sredstava za zaštitu i spašavanje u 2019. godini

Predlagač: Općinski načelnik
Obrađivač: Služba civilne zaštite
Izvjestilac: Nurudin Hrusto, pomoćnik općinskog načelnika

U diskusiji nije niko učestvovao  i Vijeće je Izvještaj usvojilo jednoglasno. 

18.Prijedlog programa utroška budžetskih sredstava za zaštitu i spašavanje u 2020. godini

Predlagač: Općinski načelnik
Obrađivač: Služba civilne zaštite
Izvjestilac: Nurudin Hrusto, pomoćnik općinskog načelnika

U diskusiji nije niko učestvovao i Vijeće je usvojilo Program jednoglasno. 

19.Godišnji izvještaj o realizaciji Programa sredstava ostvarenih po osnovu posebne naknade za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća namijenjenih za provođenje preventivnih mjera u 2019. godini

Predlagač: Općinski načelnik
Obrađivač: Služba civilne zaštite
Izvjestilac: Nurudin Hrusto, pomoćnik općinskog načelnika

U diskusiji nije niko učestvovao i Vijeće je usvojilo Izvještaj jednoglasno. 

20.Prijedlog programa rasporeda i utroška planiranih sredstava ostvarenih po osnovu posebne naknade za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća namijenjenih za provođenje preventivnih mjera u 2020. godini

Predlagač: Općinski načelnik
Obrađivač: Služba civilne zaštite
Izvjestilac: Nurudin Hrusto, pomoćnik općinskog načelnika

U diskusiji nije niko učestvovao i Vijeće je usvojilo Program jednoglasno. 

21.Prijedlog rješenja o utvrđivanju prava vlasništva u korist Jasmina (Ismeta) Skeledžije iz Kaknja
22.Prijedlog rješenja o utvrđivanju prava vlasništva u korist Midhata (Mehmedalije) Hodžića iz Kaknja

Predlagač: Općinski načelnik
Obrađivač: Služba za imovinskopravne, geodetske poslove i katastar nekretnina
Izvjestilac: Nurčo Kurtović, pomoćnik općinskog načelnika

U diskusiji nije niko učestvovao i Vijeće je Rješenja usvojilo jednoglasno. 

23.Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti na Plan i program rada JU Centar za socijalni rad Kakanj sa finansijskim planom za 2020.godinu

Predlagač: UO JU Centar za socijalni rad Kakanj
Obrađivač: UO JU Centar za socijalni rad Kakanj
Izvjestilac: Fakir Ajdinović, direktor JU i Mehmedalija Velispahić, predsjednik UO JU

U diskusiji nije niko učestvovao i Vijeće je usvojilo Zaključak jednoglasno. 

24.Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti na Finansijski plan JU za predškolski odgoj i obrazovanje „Mladost“ Kakanj za 2020.godinu

Predlagač: UO JU za predškolski odgoj i obrazovanje „Mladost“ Kakanj
Obrađivač: UO JU za predškolski odgoj i obrazovanje „Mladost“ Kakanj
Izvjestilac: Helmina Murtić direktorica JU i Mirsada Čaluk, predsjednica UO JU

U diskusiji nije niko učestvovao i Vijeće je Zaključak usvojilo jednoglasno. 

25.Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti na Finansijski plan JU „Kulturno-sportski centar“ Kakanj za 2020.godinu

Predlagač: UO JU Kulturno-sportski centar Kakanj
Obrađivač: UO JU Kulturno-sportski centar Kakanj
Izvjestilac: Mirza Mušija, direktor JU i Nihad Tukić, član UO JU

U diskusiji nije niko učestvovao i Vijeće je Zaključak usvojilo jednoglasno. 

26.Informacija o šestomjesečnom radu Udruženja „Razvojni centar općine Kakanj“

Predlagač: Udruženje „Razvojni centar općine Kakanj“
Obrađivač: Udruženje „Razvojni centar općine Kakanj“
Izvjestilac: Edin Bjelopoljak, predsjednik Udruženja

Vijeće je odgodilo raspravu i izjašnjavanje o Informaciji jer izvjestilac nije bio prisutan na sjednici.

Predsjedavajući zaključuje rad 38. sjednice Općinskog vijeća u 14:45.

STRUČNA SLUŽBA ZA POSLOVE OPĆINSKOG VIJEĆA