Izvještaj sa 38. redovne sjednice Općinskog vijeća

Danas  je Općinsko vijeće održalo svoju 38. redovnu sjednicu.

Kvorum
Na sjednici je u trenutku utvrđivanja kvoruma bilo prisutno: 26 vijećnika i vijećnica, odutni su bili: Semir Mušija i Muhamed Kubat, a naknadno su pristupili: Ivica Petrović i Elvedin Delić.

Današnjoj sjednici pored vijećnika, općinskog načelnika i pomoćnika općinskog načelnika prisustvuju izvjestioci i obrađivači a prema materijalima za današnju sjednicu.

Zapisnik
Zapisnik sa 37. redovne sjednice Općinskog vijeća usvojen je bez rasprave jednoglasno.

Vijećnička pitanja i inicijative
Na prošloj sjednici postavljeno je 10 vijećničkih pitanja i podneseno je 11 vijećničkih inicijativa. Odgovori koji su u međuvremenu pristigli vijećnicima su proslijeđeni onom dinamikom kako su pristizali u Stručnu službu za poslove Općinskog vijeća.

  • Komentare na dostavljene odgovore na vijećnička pitanja su dali: Enes Piljug, Nusret Muslić i Rešad Merdić.
  • Komentare na dostavljena mišljenja na vijećničke inicijative su dali: Enes Piljug, Rizah Haračić i Nusret Muslić.
  • Vijećnička pitanja su postavili: Riazh Haračić, Enes Piljug, Rešad Merdić i Nusret Muslić.
  • Vijećničke inicijative su podnijeli: Enes Piljug, Evelin Bitić, Eldin Mijoč, Mejrema Purišević, Rizah Haračić, Edin Aliefendić, Adnan Ibrahimspahić, Safet Šahman, Nusret Muslić i Namir Talić.

Dnevni red
Prijedlog dnevnog reda je usaglašen na sjednici Kolegija koja je održana 22.01.2020. godine, pa je predsjedavajući za današnju sjednicu predložio dnevni red po pozivu za 38. sjednicu.
U diskusiji o dnevnom redu učestvovao je Eldin Mijoč i tražio da se naziv tačke 4 usaglasi sa dnevnim redom što je Vijeće zajedno sa dnevnim redom usvojilo jednoglasno sa 25 glasova za.

1.Prijedlog odluke o usvajanju izmjena i dopuna Regulacionog plana „Kakanj“
2.Prijedlog odluke o provođenju izmjena i dopuna Regulacionog plana „Kakanj“

Predlagač: Općinski načelnik
Obrađivač: Služba za privredu, urbanizam i zaštitu okoline
Izvjestilac: Mirza Fazlić, pomoćnik općinskog načelnika i predstavnica IPSA instituta: Edita Čaušević.

Vijeće je vodilo objedinjenu raspravu po ovim dvjema tačkama.
U diskusiji su učestvovali Eldin Mijoč i Evelin Bitić.
Nakon diskusije Vijeće je usvojilo  Odluku o usvajanju Regulacionog  plana Kakanj sa 26 glasova za, bez glasova protiv i 1 uzdržan, a Odluku o provođenju Regulacionog plana Kakanj sa 27 glasova za, bez glasova protiv i 1 uzdržan. 

3.Prijedlog odluke o davanju saglasnosti za provođenje dodjele koncesije za eksploataciju prirodne vode na vodozahvatu „Hladivode“, općina Kakanj

Predlagač: Općinski načelnik
Obrađivač: Služba za privredu, urbanizam i zaštitu okoline
Izvjestilac: Mirza Fazlić, pomoćnik općinskog načelnika
U diskusiji nije niko učestvovao i Vijeće je Odluku usvojilo jednoglasno sa 28 glasova za. 

4.Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o općinskim taksama na istaknutu firmu

Predlagač: Općinski načelnik
Obrađivač: Služba za privredu, urbanizam i zaštitu okoline
Izvjestilac: Mirza Fazlić, pomoćnik općinskog načelnika
U diskusiji je učestvovao Nusret Muslić. Nakon diskusije Vijeće je jednoglasno usvojilo Odluku sa zaključkom da se pojačaju inspekcijske kontrole u kladionicama zbog klađenja maloljetnih lica.

5.Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o proglašenju Udruženja „Razvojni centar općine Kakanj“ udruženjem od posebnog značaja

Predlagač: Općinski načelnik
Obrađivač: Služba za privredu, urbanizam i zaštitu okoline
Izvjestilac: Mirza Fazlić, pomoćnik općinskog načelnika
U diskusiji je učestvovao Nusret Muslić. Vijeće je usvojilo Odluku jednoglasno. 

6.Izvještaj o realizaciji Programa utroška namjenskih sredstava za zaštitu okoline iz Budžeta Općine Kakanj za 2019.godinu

Predlagač: Općinski načelnik
Obrađivač: Služba za privredu, urbanizam i zaštitu okoline
Izvjestilac: Mirza Fazlić, pomoćnik općinskog načelnika
U diskusiji je učestvovao Enes Piljug, Eldin Mijoč, Rizah Haračić,  Slaven Katičić, Evelin Bitić i Rešad Merdić.

Nakon diskusije Vijeće je usvojilo Izvještaj sa 22 glasa za, 3 protiv i 1 uzdržan. 

7.Izvještaj o realizaciji Programa utroška sredstava iz Budžeta Općine Kakanj za podsticaj razvoja poduzetništva i obrta za 2019.godinu

Predlagač: Općinski načelnik
Obrađivač: Služba za privredu, urbanizam i zaštitu okoline
Izvjestilac: Mirza Fazlić, pomoćnik općinskog načelnika

U diskusiji je učestvovao Nusret Muslić i nakon diskusije Vijeće je usvojilo Izvještaj jednoglasno  sa 25 glasova za.

8.Izvještaj o realizaciji Programa utroška sredstava iz Budžeta Općine Kakanj za podsticaj u poljoprivredi za 2019.godinu

Predlagač: Općinski načelnik
Obrađivač: Služba za privredu, urbanizam i zaštitu okoline
Izvjestilac: Mirza Fazlić, pomoćnik općinskog načelnika

U diskusiji je učestvovao Rešad Merdić i nakon diskusije Vijeće je usvojilo Izvještaj jednoglasno sa 24 glasa za.

9.Prijedlog odluke o davanju saglasnosti za zaključivanje ugovora o javnoj nabavci radova za izgradnju dionice ceste Donji Kakanj – Kondžilo

Predlagač: Općinski načelnik
Obrađivač: Zavod za planiranje i izgradnju općine Kakanj
Izvjestilac: Zijad Neimarlija, direktor Zavoda

U diskusiji je učestvovao Enes Piljug, Eldin Mijoč i Safet Šahman.
Predsjedavajući je uz Odluku predložio zaključak da se ovlasti općinski načelnik kako bi u saradnji sa višim nivoima vlasti iznašao dodatna sredstva za realizaciju ovog projekta a Vijeće je to usvojilo jednoglasno sa 24 glasa za.

10.Izvještaj o realizaciji Programa utroška sredstava od koncesionih naknada za 2019.godinu

Predlagač: Općinski načelnik
Obrađivač: Zavod za planiranje i izgradnju općine Kakanj
Izvjestilac: Zijad Neimarlija, direktor Zavoda

U diskusiji nije niko učestvovao i Vijeće je usvojilo Izvještaj sa  21 glasom za, 2 protiv i 1 uzdržan. 

11.Izvještaj o realizaciji Programa utroška sredstava od komunalne naknade za 2019.godinu

Predlagač: Općinski načelnik
Obrađivač: Zavod za planiranje i izgradnju općine Kakanj
Izvjestilac: Zijad Neimarlija, direktor Zavoda

U diskusiji su učestvovali Enes Piljug, Izudin Hrusto i Jasmin Mušanović.
Nakon diskusije Vijeće je usvojilo Izvještaj jednoglasno sa 25 glasova za. 

12.Izvještaj o realizaciji Plana redovnog održavanja javnih i nerazvrstanih cesta na području općine Kakanj za 2019.godinu

Predlagač: Općinski načelnik
Obrađivač: Zavod za planiranje i izgradnju općine Kakanj
Izvjestilac: Zijad Neimarlija, direktor Zavoda

U diskusiji nije niko učestvovao i Vijeće je usvojilo Izvještaj jednoglasno sa 22 glasa za. 

13.Izvještaj o realizaciji Programa utroška neraspoređenog dijela namjenskih sredstava od prihoda preduzeća ostvarenih radom termoelektrana za 2019.godinu i sredstava od prodaje poslovnih prostora i stanova

Predlagač: Općinski načelnik
Obrađivač: Zavod za planiranje i izgradnju općine Kakanj
Izvjestilac: Zijad Neimarlija, direktor Zavoda

U diskusiji su učestvovali Enes Piljug i Safet Šahman.

Vijeće je usvojilo Izvještaj sa 21 glasom za, 3 protiv i niko uzdržan.

Uslijedila je pauza u radu Vijeća do 14:00 sati. 

14.Izvještaj o realizaciji Programa rasporeda sredstava boračkim udruženjima za 2019.godinu

Predlagač: Općinski načelnik
Obrađivač: Služba za društvene djelatnosti, boračka pitanja, raseljenje lica, izbjeglice i povratnike
Izvjestilac: Rešad Zaimović, pomoćnik općinskog načelnika

U diskusiji nije niko učestvovao i Vijeće je Izvještaj usvojilo sa 19 glasova za, niko protiv i 4 uzdržana.

15.Izvještaj o realizaciji Programa za obilježavanje značajnih datuma i manifestacija za 2019.godinu

Predlagač: Općinski načelnik
Obrađivač: Služba za društvene djelatnosti, boračka pitanja, raseljenje lica, izbjeglice i povratnike
Izvjestilac: Rešad Zaimović, pomoćnik općinskog načelnika

U diskusiji nije niko učestvovao i Vijeće je Izvještaj usvojilo sa 20 glasova za, bez glasova protiv i 3 uzdržana. 

16.Prijedlog programa za obilježavanje značajnih datuma i manifestacija za 2020.godinu

Predlagač: Općinski načelnik
Obrađivač: Služba za društvene djelatnosti, boračka pitanja, raseljenje lica, izbjeglice i povratnike
Izvjestilac: Rešad Zaimović, pomoćnik općinskog načelnika
Stav i mišljenje: Komisija za mlade, Komisija za ljudska prava i ravnopravnost spolova

U diskusiji je učestvovao Nusret Muslić a  Vijeće je nakon diskusije usvojilo Program sa 21 glasom za, bez glasova protiv i 3 uzdržana.

17.Godišnji izvještaj o realizaciji Programa budžetskih sredstava za zaštitu i spašavanje u 2019. godini

Predlagač: Općinski načelnik
Obrađivač: Služba civilne zaštite
Izvjestilac: Nurudin Hrusto, pomoćnik općinskog načelnika

U diskusiji nije niko učestvovao  i Vijeće je Izvještaj usvojilo jednoglasno. 

18.Prijedlog programa utroška budžetskih sredstava za zaštitu i spašavanje u 2020. godini

Predlagač: Općinski načelnik
Obrađivač: Služba civilne zaštite
Izvjestilac: Nurudin Hrusto, pomoćnik općinskog načelnika

U diskusiji nije niko učestvovao i Vijeće je usvojilo Program jednoglasno. 

19.Godišnji izvještaj o realizaciji Programa sredstava ostvarenih po osnovu posebne naknade za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća namijenjenih za provođenje preventivnih mjera u 2019. godini

Predlagač: Općinski načelnik
Obrađivač: Služba civilne zaštite
Izvjestilac: Nurudin Hrusto, pomoćnik općinskog načelnika

U diskusiji nije niko učestvovao i Vijeće je usvojilo Izvještaj jednoglasno. 

20.Prijedlog programa rasporeda i utroška planiranih sredstava ostvarenih po osnovu posebne naknade za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća namijenjenih za provođenje preventivnih mjera u 2020. godini

Predlagač: Općinski načelnik
Obrađivač: Služba civilne zaštite
Izvjestilac: Nurudin Hrusto, pomoćnik općinskog načelnika

U diskusiji nije niko učestvovao i Vijeće je usvojilo Program jednoglasno. 

21.Prijedlog rješenja o utvrđivanju prava vlasništva u korist Jasmina (Ismeta) Skeledžije iz Kaknja
22.Prijedlog rješenja o utvrđivanju prava vlasništva u korist Midhata (Mehmedalije) Hodžića iz Kaknja

Predlagač: Općinski načelnik
Obrađivač: Služba za imovinskopravne, geodetske poslove i katastar nekretnina
Izvjestilac: Nurčo Kurtović, pomoćnik općinskog načelnika

U diskusiji nije niko učestvovao i Vijeće je Rješenja usvojilo jednoglasno. 

23.Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti na Plan i program rada JU Centar za socijalni rad Kakanj sa finansijskim planom za 2020.godinu

Predlagač: UO JU Centar za socijalni rad Kakanj
Obrađivač: UO JU Centar za socijalni rad Kakanj
Izvjestilac: Fakir Ajdinović, direktor JU i Mehmedalija Velispahić, predsjednik UO JU

U diskusiji nije niko učestvovao i Vijeće je usvojilo Zaključak jednoglasno. 

24.Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti na Finansijski plan JU za predškolski odgoj i obrazovanje „Mladost“ Kakanj za 2020.godinu

Predlagač: UO JU za predškolski odgoj i obrazovanje „Mladost“ Kakanj
Obrađivač: UO JU za predškolski odgoj i obrazovanje „Mladost“ Kakanj
Izvjestilac: Helmina Murtić direktorica JU i Mirsada Čaluk, predsjednica UO JU

U diskusiji nije niko učestvovao i Vijeće je Zaključak usvojilo jednoglasno. 

25.Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti na Finansijski plan JU „Kulturno-sportski centar“ Kakanj za 2020.godinu

Predlagač: UO JU Kulturno-sportski centar Kakanj
Obrađivač: UO JU Kulturno-sportski centar Kakanj
Izvjestilac: Mirza Mušija, direktor JU i Nihad Tukić, član UO JU

U diskusiji nije niko učestvovao i Vijeće je Zaključak usvojilo jednoglasno. 

26.Informacija o šestomjesečnom radu Udruženja „Razvojni centar općine Kakanj“

Predlagač: Udruženje „Razvojni centar općine Kakanj“
Obrađivač: Udruženje „Razvojni centar općine Kakanj“
Izvjestilac: Edin Bjelopoljak, predsjednik Udruženja

Vijeće je odgodilo raspravu i izjašnjavanje o Informaciji jer izvjestilac nije bio prisutan na sjednici.

Predsjedavajući zaključuje rad 38. sjednice Općinskog vijeća u 14:45.

STRUČNA SLUŽBA ZA POSLOVE OPĆINSKOG VIJEĆA

Najava 38. redovne sjednice Općinskog vijeća

Općinsko vijeće će 30.01.2020.godine sa početkom u 9:00 sati održati 38. redovnu sjednicu  po prijedlogu dnevnog reda Kolegija Općinskog vijeća:

1.Prijedlog odluke o usvajanju izmjena i dopuna Regulacionog plana „Kakanj“
2.Prijedlog odluke o provođenju izmjena i dopuna Regulacionog plana „Kakanj“
3.Prijedlog odluke o davanju saglasnosti za provođenje dodjele koncesije za eksploataciju prirodne vode na vodozahvatu „Hladivode“, općina Kakanj
4.Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o administrativnim taksama na istaknutu firmu
5.Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o proglašenju Udruženja „Razvojni centar općine Kakanj“ udruženjem od posebnog značaja
6.Izvještaj o realizaciji Programa utroška namjenskih sredstava za zaštitu okoline iz Budžeta Općine Kakanj za 2019.godinu
7.Izvještaj o realizaciji Programa utroška sredstava iz Budžeta Općine Kakanj za podsticaj razvoja poduzetništva i obrta za 2019.godinu
8.Izvještaj o realizaciji Programa utroška sredstava iz Budžeta Općine Kakanj za podsticaj u poljoprivredi za 2019.godinu
9.Prijedlog odluke o davanju saglasnosti za zaključivanje ugovora o javnoj nabavci radova za izgradnju dionice ceste Donji Kakanj – Kondžilo
10.Izvještaj o realizaciji Programa utroška sredstava od koncesionih naknada za 2019.godinu
11.Izvještaj o realizaciji Programa utroška sredstava od komunalne naknade za 2019.godinu
12.Izvještaj o realizaciji Plana održavanja javnih cesta na području općine Kakanj za 2019.godinu
13.Izvještaj o realizaciji Programa utroška neraspoređenog dijela namjenskih sredstava od prihoda preduzeća ostvarenih radom termoelektrana za 2019.godinu
14.Izvještaj o realizaciji Programa rasporeda sredstava boračkim udruženjima za 2019.godinu
15.Izvještaj o realizaciji Programa za obilježavanje značajnih datuma i manifestacija za 2019.godinu
16.Prijedlog programa za obilježavanje značajnih datuma i manifestacija za 2020.godinu
17.Godišnji izvještaj o realizaciji Programa budžetskih sredstava za zaštitu i spašavanje u 2019. godini
18.Prijedlog programa utroška budžetskih sredstava za zaštitu i spašavanje u 2020. godini
19.Godišnji izvještaj o realizaciji Programa sredstava ostvarenih po osnovu posebne naknade za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća namijenjenih za provođenje preventivnih mjera u 2019. godini
20.Prijedlog programa rasporeda i utroška planiranih sredstava ostvarenih po osnovu posebne naknade za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća namijenjenih za provođenje preventivnih mjera u 2020. godini
21.Prijedlog rješenja o utvrđivanju prava vlasništva u korist Jasmina (Ismeta) Skeledžije iz Kaknja
22.Prijedlog rješenja o utvrđivanju prava vlasništva u korist Midhata (Mehmedalije) Hodžića iz Kaknja
23.Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti na Plan i program rada JU Centar za socijalni rad Kakanj sa finansijskim planom za 2020.godinu
24.Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti na Finansijski plan JU za predškolski odgoj i obrazovanje „Mladost“ Kakanj za 2020.godinu
25.Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti na Finansijski plan JU „Kulturno-sportski centar“ Kakanj za 2020.godinu
26.Informacija o šestomjesečnom radu Udruženja „Razvojni centar općine Kakanj“

NAPOMENE o radu Kolegija Općinskog vijeća:
Kolegij Općinskog vijeća održao je 22.01.2020.godine 38.sjednicu na kojoj je, osim utvrđivanja prijedloga dnevnog reda i termina održavanja sjednice, razmatrao i predstavke: 

a)Obavijest Zavoda za planiranje i izgradnju općine Kakanj u vezi Zaključka Kolegija broj: 01/1-37-K-375/19 od 19.12.2019. godine
b)Inicijativa Naše stranke za izradu brošure – Budžet za građane/ke
Obavijest je Kolegij primio k znanju, a u vezi Inicijative zauzeo stav da se ova i sve naredne inicijative trebaju posnositi u skladu s Poslovnikom o radu Općinskog vijeća. 

STRUČNA SLUŽBA ZA POSLOVE OPĆINSKOG VIJEĆA

 

 

Izvještaj sa 37. redovne sjednice Općinskog vijeća

Kvorum
Na današnjoj sjednici u trenutku utvrđivanja kvoruma bila su prisutna 24 vijećnika. Naknadno su pristupli: Evelin Bitić, Muhamed Kubat, Mugdin Gorak, Mirsad Tursum. Odsutni su bili: Adnan Ibrahimspahić, Senad Alajbegović.
Današnjoj sjednici pored vijećnika, općinskog načelnika i pomoćnika općinskog načelnika nazočni su izvjestioci i obrađivači a prema materijalima za današnju sjednicu.

Zapisnik
Zapisnik sa 36. redovne sjednice Općinskog vijeća usvojen je jednoglasno bez rasprave.

Vijećnička pitanja i inicijative
Na prošloj sjednici postavljeno je 14 vijećničkih pitanja i podneseno je 10 vijećničkih inicijativa. Odgovori koji su u međuvremenu pristigli vijećnicima su proslijeđeni onom dinamikom kako su pristizali u Stručnu službu za poslove Općinskog vijeća

Komentare na dostavljene odgovore na vijećnička pitanja su dali: Enes Piljug i Nusret Muslić.
Komentare na dostavljenja mišljenja na vijećničke inicijative su dali: Enes Piljug i  Rizah Haračić.
Vijećnička pitanja su postavili: Safet Šahman, Enes Piljug, Nusret Muslić, Rešad Merdić, Edin Aliefendić i Rizah Haračić.
Vijećničke inicijative su podnijeli: Safet Šahman, Enes Piljug, Mejrema Purišević, Rešad Merdić, Edin Aliefendić, Rizah Haračić, Slaven Katičić, Semir Mušija i Nusret Muslić. 

Dnevni red
Prijedlog dnevnog reda je usaglašen na sjednici Kolegija koja je održana 19.12.2019. godine, te je za današnju sjednicu predsjedavajući predložio  dnevni red po pozivu za 37. sjednicu.
Dnevni red je usvojen jednoglasno bez rasprave.

1.Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Budžeta Općine Kakanj za period 01.01-31.12.2019.godine
Predlagač: Općinski načelnik
Obrađivač: Služba za finansije
Izvjestilac: Džihad Berbić, pomoćnik općinskog načelnika
Stav i mišljenje: Komisija za budžet i finansije
Izmjene i dopune Budžeta Općine Kakanj usvojene su bez rasprave sa 25 glasova za, 3 protiv i niko uzdržan.

2.Prijedlog okvirnog programa rada Općinskog vijeća za 2020.godinu
Predlagač: Kolegij Općinskog vijeća
Obrađivač: Stručna služba za poslove Općinskog vijeća
Izvjestilac: Slaven Katičić, predsjedavajući Općinskog vijeća
Okvirni program rada za 2020.godinu usvojen je sa 23 glasa za 3 protiv, bez uzdržanih uz prijedlog pomoćnika općinskog načelnika za finansije da javne ustanove svoje izvještaje planiraju za april, tj finansijske planove za novembar. 

3.Prijedlog budžeta Općine Kakanj za 2020.godinu sa Izvještajem o provedenoj javnoj raspravi po nacrtu budžeta Općine Kakanj
Predlagač: Općinski načelnik
Obrađivač: Služba za finansije
Izvjestilac: Džihad Berbić, pomoćnik općinskog načelnika
Stav i mišljenje: Komisija za budžet i finansije
U diskusiji je učestvovao Eldin Mijoč, Mejrema Purišević, Mujo Fafulić, Rizah Haračić, Slaven Katičić, Nusret Muslić, Semir Mušija, Rešad Merdić, Fahrudin Buza.
Uslijedlila je pauza u radu Vijeća od 10’.
Nakon pauze Vijeće se negativno  izjasnilo o raspravi o amandmanu vijećnika Mijoča (da se umanji stavka planirana za JU za predškolski odgoj i obrazovanje “Mladost” Kakanj za 200.000KM a da se ta sredstva usmjere na subvencioniranje troškova liječenja građana u JU Dom zdravlja Kakanj) sa 9 glasova za, 16 protiv i 2 uzdržana, nakon toga Vijeće je sa 22 glasa za, 3 protiv i 1 uzdržan usvojilo Budžet Općine Kakanj u iznosu od 27.210.533,66KM. 

4.Prijedlog odluke o izvršavanju budžeta Općine Kakanj za period 01.01-31.12.2020.godine
Predlagač: Općinski načelnik
Obrađivač: Služba za finansije
Izvjestilac: Džihad Berbić, pomoćnik općinskog načelnika
Stav i mišljenje: Komisija za budžet i finansije
U diskusiji nije niko učestvovao i Vijeće je uz izmjenu koju je predlžio pomoćnik općinskog načelnika usvojilo Odluku sa 22 glasa za, 3 protiv i niko uzdržan. 

5.Prijedlog odluke o vrijednosti boda komunalne naknade
Predlagač: Općinski načelnik
Obrađivač: Zavod za planiranje i izgradnju općine Kakanj
Izvjestilac: Zijad Neimarlija, direktor Zavoda
U diskusiji nije niko učestvovao i Vijeće je Odluku usvojilo jednoglasno.

6.Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o načinu i naknadama za pružanje usluga Profesionalne vatrogasne jedinice Kakanj fizičkim i pravnim licima
Predlagač: Općinski načelnik
Obrađivač: Služba civilne zaštite
Izvjestilac: Nurudin Hrusto, pomoćnik općinskog načenika
U diskusiji  nije niko učestvovao i Vijeće je Odluku usvojilo jednoglasno. 

7.Prijedlog odluke o davanju na privremeno korištenje dijela zgrade (Štab TO)
8.Prijedlog odluke o davanju na privremeno korištenje dijela zgrade (intendantski magazin)
Predlagač: Općinski načelnik
Obrađivač: Radna grupa
Izvjestilac: Nurudin Hrusto, pomoćnik općinskog načelnika
Vijeće je vodilo objedinjenu raspravu o ovim dvjema tačkama.  U diskusiji su učestvovali Semir Mušija i Eldin Mijoč, iste je usvojilo jednoglasno. 
Nakon diskusije Vijeće je usvojilo Odluke jednoglasno. 

9.Prijedlog odluke o ostvarivanju prava na jednokratnu novčanu pomoć za liječenje za demobilizirane branioce
10.Prijedlog kriterija o dodjeli jednokratnih i vanrednih novčanih pomoći i pomoći za smještaj deložiranih pripadnika boračkih populacija
Predlagač: Općinski načelnik
Obrađivač: Služba za društvene djelatnosti, boračka pitanja, raseljena lica, izbjeglice i povratnike
Izvjestilac: Rešad Zaimović, pomoćnik općinskog načelnika

Vijeće je vodilo objedinjenu raspravu o ovim dvjema tačkama. 
U diskusiji su učestvovali: Semir Mušija, Eldin Mijoč, Safet Šahman, Nusret Muslić, Enes Piljug, Rizah Haračić, Slaven Katičić.
Vijeće je Odluku usvojilo sa 20 glasova za, 3 protiv i niko uzdržan, a Kriterije jednoglasno sa 22 glasa za.

11.Informacija o stanju u osnovnim i srednjim školama na području općine Kakanj na kraju prethodne i početku nove školske 2019/20.godine
Predlagač: Općinski načelnik
Obrađivač: Služba za društvene djelatnosti, boračka pitanja, raseljena lica, izbjeglice i povratnike
Izvjestilac: Rešad Zaimović, pomoćnik općinskog načelnika
U diskusiji nije niko učestvovao i Vijeće je Informaciju primilo k znanju sa 22 glasa za.

12.Prijedlog odluke o utvrđivanju javnog interesa u svrhu izgradnje pristupnog puta od već postojećeg puta do mjesnog mezarja Crnač u MZ Zgošća
Predlagač: Općinski načelnik
Obrađivač: Služba za imovinskopravne, geodetske poslove i katastar nekretnina
Izvjestilac: Nurčo Kurtović, pomoćnik općinskog načelnika

U diskusiji nije niko učestvovao i Vijeće je Odluku usvojilo jednoglasno. 
13.Prijedlog odluke o gubljenju statusa javnog dobra

Predlagač: Općinski načelnik
Obrađivač: Služba za imovinskopravne, geodetske poslove i katastar nekretnina
Izvjestilac: Nurčo Kurtović, pomoćnik općinskog načelnika

U diskusiji nije niko učestvovao i Vijeće je Odluku usvojilo jednoglasno. 

14.Prijedlog odluke o utvrđivanju javnog interesa u svrhu izgradnje infrastrukturnog priključka za zgradu kolektivnog stanovanja za smještaj izbjeglih i raseljenih lica

Predlagač: Općinski načelnik
Obrađivač: Služba za imovinskopravne, geodetske poslove i katastar nekretnina
Izvjestilac: Nurčo Kurtović, pomoćnik općinskog načelnika

U diskusiji nije niko učestvovao i Vijeće je Odluku usvojilo jednoglasno. 

15.Prijedlog rješenja o utvrđivanju prava vlasništva u korist Razije (Rušida) Kubat iz Kaknja
16.Prijedlog rješenja o utvrđivanju prava vlasništva u korist Admira (Suada) Hadžića iz Kaknja
Predlagač: Općinski načelnik
Obrađivač: Služba za imovinskopravne, geodetske poslove i katastar nekretnina
Izvjestilac: Nurčo Kurtović, pomoćnik općinskog načelnika
Pošto nije bilo prijavljenih za raspravu Vijeće je Rješenja usvojilo jednoglasno. 

Predsjedavajući je čestitao nadolazeće praznike i Novu godinu te  zaključio rad 37. sjednice Općinskog vijeća u 13:30’.

STRUČNA SLUŽBA ZA POSLOVE OPĆINSKOG VIJEĆA

Najava 37. sjednice Općinskog vijeća

Općinsko vijeće će 30/12/2019. godine (ponedjeljak) sa početkom u 9:00 sati održati svoju 37. redovnu sjednicu na kojoj će razmatrati 16 tačaka dnevnog reda.
(Materijale, uključujući zapisnik sa prethodne sjednice i odgovore na vijećnička pitanja i inicijative, možete preuzeti klikom.)

PRIJEDLOG DNEVNOG REDA

usvajanje zapisnika sa 36. sjednice Općinskog vijeća
-komentari na dostavljene odgovore na vijećnička pitanja
-komentari na dostavljena mišljenja i stavove na vijećničke inicijative
-vijećnička pitanja
-vijećničke inicijative 

1.Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Budžeta Općine Kakanj za period 01.01-31.12.2019.godine
2.Prijedlog okvirnog programa rada Općinskog vijeća za 2020.godinu
3.Prijedlog budžeta Općine Kakanj za 2020.godinu  sa Izvještajem o provedenoj javnoj raspravi po nacrtu budžeta Općine Kakanj
4.Prijedlog odluke o izvršavanju budžeta Općine Kakanj za period 01.01-31.12.2020.godine
5.Prijedlog odluke o vrijednosti boda komunalne naknade
6.Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o načinu i naknadama za pružanje usluga Profesionalne vatrogasne jedinice Kakanj fizičkim i pravnim licima
7.Prijedlog odluke o davanju na privremeno korištenje dijela zgrade (Štab TO)
8.Prijedlog odluke o davanju na privremeno korištenje dijela zgrade (intendantski magazin)
9.Prijedlog odluke o ostvarivanju prava na jednokratnu novčanu pomoć za liječenje za demobilizirane branioce
10.Prijedlog kriterija o dodjeli jednokratnih i vanrednih novčanih pomoći i pomoći za smještaj deložiranih pripadnika boračkih populacija
11.Informacija  o stanju u osnovnim i srednjim školama na području općine Kakanj na kraju prethodne i početku nove školske 2019/20.godine
12.Prijedlog odluke o utvrđivanju javnog interesa u svrhu izgradnje pristupnog puta od već postojećeg puta do mjesnog mezarja Crnač u MZ Zgošća
13.Prijedlog odluke o gubljenju statusa javnog dobra
14.Prijedlog odluke o utvrđivanju javnog interesa u svrhu izgradnje infrastrukturnog priključka za zgradu kolektivnog stanovanja za smještaj izbjeglih i raseljenih lica
15.Prijedlog rješenja o utvrđivanju prava vlasništva u korist Razije (Rušida) Kubat iz Kaknja
16.Prijedlog rješenja o utvrđivanju prava vlasništva u korist Admira (Suada) Hadžića iz Kaknja 

Napomena o radu Kolegija Općinskog vijeća:
Osim što je utvrdio prijedlog dnevnog reda i termin održavanja 37. sjednice Općinskog vijeća, te  nadležnim komisijama dostavio materijale na mišljenje, Kolegij je razmatrao i slijedeće predstvake te donio zaključke:

a)Prijedlog okvirnog programa rada Općinskog vijeća za 2020.godinu
Kolegij je prijedlog okvirnog programa rada Općinskog vijeća za 2020.godinu zaključkom uputio Vijeću na usvajanje i razmatranje i predložio da se razmatra kao druga tačka dnevnog reda.

b)Vijećnička inicijativa Evelina Bitića za održavanje tematske sjednice u vezi pronalaženja adekvatnog rješanja za poboljšanje kvaliteta zraka
Kolegij je Inicijativu vijećnika Bitića zaključkom proslijedio Službi za privredu, urbanizam i zaštitu okoline kako bi se očitovala o mogućnostima održavanja tematske sjednice.

c)Vijećnička inicijativa Evelina Bitića u vezi uvrštavanja u dnevni red tačke „Sloboda govora“
Kolegij nije postigao konsenzus da se ova inicijativa uvrsti u dnevni red te odlučio da se o tome sačini zaključak na osnovu kojeg bi vijećnik Bitić u okviru komentara na vijećnička pitanja i inicijative mogao tražiti izjašnjenje Vijeća o svojoj inicijativi.

d)Inicijativa Naše stranke za nabavku i ugradnju lifta u Domu zdravlja Kakanj
Kolegij je Inicijativu Naše stranke zaključkom proslijedio JU Dom zdravlja na daje postupanje i razmatranje.

e)Molba MZ Kakanj II u vezi putne komunikacije u Šimićima
Kolegij je Molbu MZ Kakanj II zaključkom proslijedio Zavodu za planiranje i izgradnju na dalje postupanje i razmatranje.

f)Obavijest Zavoda za planiranje i izgradnju u vezi Zaključka Kolegija Općinskog vijeća broj: 01/1-36-K-339/19 od 20.11.2019.godine
Obavijest je Kolegij primio k znanju.

STRUČNA SLUŽBA ZA POSLOVE OPĆINSKOG VIJEĆA

 

Izvještaj sa 36. sjednice Općinskog vijeća

Danas je Općinsko vijeće održalo svoju 36. redovnu sjednicu.

KVORUM
Na današnjoj sjednici bilo je prisutno: 26  vijećnika i vijećnica. Odsutni su bili: Senad Alajbegović, Semir Mušija i Ahmed Begić, a nakandno je pristupio: Elvedin Delić.

Današnjoj sjednici pored vijećnika, općinskog načelnika i pomoćnika općinskog načelnika nazočni su izvjestitelji i obrađivači a prema materijalima za današnju sjednicu.

ZAPISNIK
Zapisnik je usvojen jednoglasno bez rasprave.

VIJEĆNIČKA PITANJA I INICIJATIVE

Na prošloj sjednici postavljeno je 13 vijećničkih pitanja i podneseno je 9 vijećničkih inicijativa. Odgovori koji su u međuvremenu pristigli vijećnicima su proslijeđeni onom dinamikom kako su pristizali u Stručnu službu za poslove Općinskog vijeća

-Komentare na dostavljene odgovore na vijećnička pitanja su dali: Enes Piljug, Nusret Muslić, Izudin Hrusto i Slaven Katičić.
-Komentare na dostavljena mišljenja na vijećničke inicijative su dali: Enes Piljug, Rizah Haračić i Amar Selimović. 
-Vijećnička pitanja su postavili: Enes Piljug, Nusret Muslić, Rizah Haračić, Safet Šahman, Amar Selimović, Namir Talić, Evelin Bitić, Rešad Merdić, Mirnes Merdić i Slaven Katičić.  
– Vijećničke inicijative su podnijeli: Evelin Bitić, Safet Šahman, Rizah Haračić,  Enes Piljug i Namir Talić.

Uslijedila je pauza u radu Vijeća od 5’. 

DNEVNI RED
Prijedlog dnevnog reda je usaglašen na sjednici Kolegija koja je održana 20.11.2019. godine, te je za današnju sjednicu predsjedavajući predložio dnevni red po pozivu za 36. sjednicu. U međuvremenu su pristigli materijali iz Službe za imovinskopravne, geodetske poslove i katastar nekretnina: prijedlog odluke o davanju saglasnosti za potpisivanje ugovora o uspostavi prava služnosti, prijedlog odluke o utvrđivanju javnog interesa u svrhu izgradnje pristupnog puta, prijedlog rješenja o utvrđivanju prava vlasništva u korist Razije (Rušida) Kubat iz Kaknja. Također, po Zahtjevu Ministarstva za privredu ZDK dostavljen je i prijedlog zaključka o izmjeni i dopuni Zaključka o preduzimanju mjera i aktivnosti za zaključenje ugovora o koncesiji za istraživanje i eksploataciju energetske mineralne sirovine- mrkog uglja. 

U diskusiji o dnevnom redu su učestvovali  Nurčo Kurtović i Džihad Berbić, pomoćnici općinskog načelnika, i obrazložili kašnjenje dotavljanja materijala Vijeću.
Također, u diskusiji su učestvovali Eldin Mijoč, Slaven Katičić, općinski načelnik – Aldin Šljivo i Rizah Haračić.  Nakon diskusije, Vijeće je  usvojilo dnevni red na način da je uvršten samo prijedlog zaključka o izmjeni i dopuni Zaključka o preduzimanju mjera i aktivnosti za zaključenje ugovora o koncesiji za istraživanje i eksploataciju energetske mineralne sirovine- mrkog uglja jednoglasno. Vijeće je danas  raspravljalo o 6 tačaka.

1.Prijedlog zaključka o usvajanju Izvještaja o izvršenju Budžeta Općine Kakanj za period 01.01-30.09.2019.godine

Predlagač: Općinski načelnik
Obrađivač: Služba za finansije
Izvjestilac: Džihad Berbić, pomoćnik općinskog načelnika
Stav i mišljenje: Komisija za budžet i finansije
U diskusiji je učestvovao Nusret Muslić. Vijeće je usvojilo Izvještaj sa 25 glasova za i 2 protiv. 

2.Prijedlog zaključka o utvrđivanju nacrta budžeta Općine Kakanj za period 01.01-31.12. 2020. godine
3.Prijedlog zaključka o utvrđivanju nacrta odluke o izvršavanju budžeta Općine Kakanj za period 01.01-31.12.2020.godine

Predlagač: Općinski načelnik
Obrađivač: Služba za finansije
Izvjestilac: Džihad Berbić, pomoćnik općinskog načelnika
Stav i mišljenje: Komisija za budžet i finansije

U diskusiji je učestvovao Mujo Fafulić.
Vijeće je usvojilo nacrte jednoglasno sa rokom javne rasprave od 15 dana (od 28.11-12.12.2019.godine)

4.Prijedlog zaključka o izmjeni i dopuni Zaključka o preduzimanju mjera i aktivnosti za zaključenje ugovora o koncesiji za istraživanje i eksploataciju energetske mineralne sirovine- mrkog uglja

Predlagač: Općinski načelnik
Obrađivač: Služba za finansije
Izvjestilac: Džihad Berbić, pomoćnik općinskog načelnika

U diskusiji su učestvovali: Safet Šahman, Eldin Mijoč, Slaven Katičić, Rizah Haračić, Rešad Merdić, Ivica Petrović, Evelin Bitić i Izudin Hrusto. Vijeće je usvojilo zaključak sa 22 glasa za, 2 protiv i niko uzdržan.

5.Prijedlog programa utroška sredstava od naknade za građevinsko zemljište za 2019.godinu

Predlagač: Općinski načelnik
Obrađivač: Zavod za planiranje i izgradnju općine Kakanj
Izvjestilac: Zijad Neimarlija, direktor Zavoda
U diskusiji nije niko učestvovao i Vijeće je usvojilo Program jednoglasno.

6.Informacija o radu Udruženja „Razvojni centar općine Kakanj“ za period januar – juni 2019.godine

Predlagač: Udruženje „Razvojni centar općine Kakanj“
Obrađivač: Udruženje „Razvojni centar općine Kakanj“
Izvjestilac: Edin Bjelopoljak, predsjednik Udruženja
U diskusiji je učestvovao Evelin Bitić.
Vijeće je primilo Informaciju k znanju jednoglasno.

Predsjedavajući zaključuje rad 36. sjednice Općinskog vijeća u 12:18 .

STRUČNA SLUŽBA ZA POSLOVE OPĆINSKOG VIJEĆA

 

Najava 36. redovne sjednice Općinskog vijeća

 

Općinsko vijeće će 28/11/2019.godine (četvrtak) održati svoju 36. redovnu sjednicu i razmatrat će slijedeće:

-usvajanje zapisnika sa 35. sjednice Općinskog vijeća
komentari na dostavljene odgovore na vijećnička pitanja

komentari na dostavljena mišljenja i stavove na vijećničke inicijative 

-vijećnička pitanja 
-vijećničke inicijative 

 

1.Prijedlog zaključka o usvajanju Izvještaja o izvršenju Budžeta Općine Kakanj za period 01.01-30.09.2019.godine 

2.Prijedlog zaključka o utvrđivanju nacrta budžeta Općine Kakanj za period 01.01-31.12. 2020. godine 

3.Prijedlog zaključka o utvrđivanju nacrta odluke o izvršavanju budžeta Općine Kakanj za period 01.01-31.12.2020.godine 

4.Prijedlog programa utroška sredstava od nakande za građevinsko zemljište za 2019.godinu

5.Informacija o radu Udruženja „Razvojni centar općine Kakanj“ za period januar – juni 2019.godine

Informacija o radu Kolegija Općinskog vijeća

Kolegij Općinskog vijeća je 20/11/2019. godine održao 36. sjednicu na kojoj je osim utvrđivanja prijedloga dnevnog reda, dostave materijala za komisije i stalna radna tijela vijeća i određivanja termina 36. sjednice Općinskog vijeća, razmatrao i slijedeće zahtjeve i predstavke:

a)Zahtjev MZ Kakanj I za rješavanje problema cestovne infrastrukture
Zahtjev MZ Kakanj I za rješavanje problema cestovne infrastrukture Kolegij Općinskog vijeća dostavio je Zavodu za planiranje i izgradnju općine Kakanj na dalje razmatranje i postupanje.

b)Odgovor na Zaključak Kolegija Općinskog vijeća u vezi zahtjeva MZ Bukovlje i Kakanj II 
Odgovor Zavoda za planiranje i izgradnju općine Kakanj na Zaključak Kolegija Općinskog vijeća u vezi zahtjeva MZ Bukovlje i Kakanj II Kolegij je primio k znanju.

c)Inicijativa Naše stranke za kupovinu prilagođenog ginekološkog stola za pregled žena sa invaliditetom
Inicijativu Naše stranke za kupovinu prilagođenog ginekološkog stola za pregled žena sa invaliditetom Kolegij Općinskog vijeća dostavlja općinskom načelniku i JU „Dom zdravlja“ Kakanj na dalje razmatranje i postupanje.

d)Inicijativa Naše stranke za izradu procedure ili radnog uputstva za upravljanje stranicama Općine Kakanj na internetu i društvenim mrežama
Inicijativu Naše stranke za izradu procedure ili radnog uputstva za upravljanje stranicama Općine Kakanj na internetu i društvenim mrežama Kolegij Općinskog vijeća dostavlja općinskom načelniku i Stručnoj službi za poslove općinskog načelnika na dalje razmatranje i postupanje.

e)Odgovor Službe za privredu, urbanizam i zaštitu okoline na inicijativu Naše stranke za igradnju trotoara u ulici ZPO
Odgovor Službe za privredu, urbanizam i zaštitu okoline na inicijativu Naše stranke za izgradnju trotoara u ulici ZPO Kolegij Općinskog vijeća je primio k znanju.

f)Dostava prijedloga za Program rada Skupštine ZDK za 2020.godinu
Kolegij Općinskog vijeća je akt Skupštine ZDK za dostavu prijedloga za Program rada Skupštine ZDK za 2020.godinu proslijedio vijećnicima na znanje.

STRUČNA SLUŽBA ZA POSLOVE OPĆINSKOG VIJEĆA

 

Izvještaj sa 35. redovne sjednice Općinskog vijeća – nastavak

Općinsko vijeće je danas 31.10.2019.godine održalo nastavak  svoje 35. redovne sjednice.

Kvorum
Na nastavku sjednice je bilo prisutano  23 vijećnika i vijećnice te  su se stekli svi uvjeti za validan rad i odlučivanje Općinskoga vijeća. Nakanadno su pristupili: Ivica Petrović i Elvedin Delić.  Odsutni su bili: Muhamed Kubat, Semir Mušija, Jasmin Mušanović, Mirsad Tursum, Adisa Škulj, Ahmed Begić, Nusret Muslić i Elvedin Delić. 
Današnjem nastavku  sjednice pored vijećnika, općinskog načelnika i pomoćnika općinskog načelnika prisustvuju  izvjestioci i obrađivači a prema materijalima za  sjednicu.

7.Prijedlog odluke o dodjeli stipendija studentima i učenicima koji se školuju za deficitarna zanimanja
Predlagač Općinski načelnik
Obrađivač: Služba za društvene djelatnosti, boračka pitanja, raseljenje lica, izbjeglice i povratnike
Izvjestilac Rešad Zaimović, pomoćnik općinskog načelnika
Stav i mišljenje: Komisija za mlade, Komisija za ljudska prava i ravnopravnost spolova

Pošto je Općinsko vijeće iscrpilo raspravu po ovom prijedlogu, Vijeće je usvojilo Odluku sa 20 glasova za, 2 protiv i niko uzdržan. 

8.Prijedlog odluke o imenovanju općinskog pravobranioca
Predlagač Općinski načelnik
Obrađivač: Komisija za izbor općinskog pravobranioca Općine Kakanj
Izvjestilac Enver Kusić, predsjednik Komisije
Usvajanjem Odluke jednoglasno sa 22 glasa za Općinsko vijeće je imenovalo Vesnu Ajanović za općinskog pravobranioca, a gđa Ajanović je nakon toga dala i svečanu zakletvu. 

9.Prijedlog odluke o imenovanju Stručne komisije za legalizaciju bespravno izgrađenih građevina i bespravnih zahvata na području općine Kakanj
Predlagač Općinski načelnik
Obrađivač: Služba za privredu, urbanizam i zaštitu okoline
Izvjestilac Mirza Fazlić, pomoćnik općinskog načelnika, i Edin Aliefendić, predsjednik Komisije za izbor i imenovanje

U skladu s Odlukom ZDK koja jasno precizira sastav Komisije pomoćnik općinskog načelnika je u Komisiju predložio: Mirza Fazlić – predsjednik, članovi: Nermin Ašćerija, Sabina Čaluk i Asima Bjlopoljak. Petog člana (dipomirani inžinjer)  imenovat će općinski načelnik u zavisnosti od vrste, veličine i namjene bespravne građevine.  Vijeće je usvojilo Odluku sa 22 glasa za. 

10.Prijedlog odluke o usvajanju Izvještaja Komisije za provođenje izbora u MZ Koprivnica
11.Prijedlog odluke o potvrđivanju rezultata izbora i dodjela mandata za članove savjeta MZ Koprivnica

Predlagač Općinski načelnik
Obrađivač: Služba za opću upravu, radne i zajedničke poslove, lokalnu samoupravu i mjesne zajednice
Izvjestilac Bahrudin Arnaut, pomoćnik općinskog načelnika

Vijeće je vodilo objedinjenu raspravu o ovim dvjema tačkama i, pošto nije bilo prijavljenih za diskusiju, Vijeće je pojedinačno usvojilo obje jednoglasno. 

12.Prijedlog rješenja o utvrđivanju prava vlasništva u korist JP „Elektroprivreda BiH“ d.d. Sarajevo Zavisno društvo Rudnik mrkog uglja „Kakanj“ d.o.o. Kakanj
Predlagač Općinski načelnik
Obrađivač: Služba za imovinskopravne, geodetske poslove i katastar nekretnina
Izvjestilac Nurčo Kurtović, pomoćnik općinskog načelnika

U diskusiji nije niko učestvovao i Vijeće je Rješenje usvojilo jednoglasno. 

13.Prijedlog rješenja o utvrđivanju prava vlasništva u korist Zejte Ećo i Belkise Ećo iz Kaknja
Predlagač Općinski načelnik
Obrađivač: Služba za imovinskopravne, geodetske poslove i katastar nekretnina
Izvjestilac Nurčo Kurtović, pomoćnik općinskog načelnika

U diskusiji nije niko učestvovao i Vijeće je Rješenje usvojilo jednoglasno. 

14.Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti na Izvještaj o realizaciji Godišnjeg programa rada JU za predškolski odgoj i obrazovanje „Mladost“ Kakanj za školsku 2018/19 godinu
15.Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti na Godišnji program rada JU za predškolski odgoj i obrazovanje „Mladost“ Kakanj za 2019/20 godinu)
Predlagač UO JU za predškolski odgoj i obrazovanje „Mladost“ Kakanj
Obrađivač: UO JU za predškolski odgoj i obrazovanje „Mladost“ Kakanj
Izvjestilac Helmina Murtić direktorica JU i Mirsada Čaluk, predsjednica UO JU

U diskusiji o Izvještaju nije niko učestvovao i Vijeće je usvojilo Zaključak o davanju saglasnosti na isti sa 20 glasova za, 3 uzdržana i niko protiv. 

U diskusiji o Godišnjem programu rada nije niko učestvovao i Vijeće je usvojilo Zaključak o davanju saglasnosti na isti sa 20 glasova za, 3 uzdržana i niko protiv. 

16.Prijedlog zaključka o delegiranju dva predstavnika radnih tijela Vijeća u Komisiju za ocjenjivanje i odabir projekata nevladinih organizacija
Obrađivač: Služba za privredu, urbanizam i zaštitu okoline
Izvjestilac Edin Aliefendić, predsjednik Komisije za izbor i imenovanje

Edin Aliefendić, predsjednik Komisije je predložio Edina Aliefendića i Ivicu Petrovića.  

U diskusiji je učestvovao Eldin Mijoč. Vijeće je usvojilo Zaključak sa 20 glasova za, 3 prtiv i niko uzdržan. 

17.Izvještaj o radu Komisije za provođenje javnog nadmetanja-licitacije neizgrađenog građevinskog zemljišta u Kaknju sa prijedlogom zaključka o utvrđivanju visine naknade članovima Komisije
Predlagač: Komisija za provođenje javnog nadmetanja-licitacije neizgrađenog građevinskog zemljišta u Kaknju
Obrađivač: Služba za imovinskopravne geodetske poslove i katastar nekretnina
Izvjestilac: Sadan Sikira, predsjednik Komisije

U diskusiji nije niko učestvovao i Vijeće je usvojilo Izvještaj jednoglasno. 

18.Informacija o radu Udruženja „Razvojni centar općine Kakanj“ za period januar – juni 2019.godine
Predlagač Udruženje „Razvojni centar općine Kakanj“
Obrađivač: Udruženje „Razvojni centar općine Kakanj“
Izvjestilac Edin Bjelopoljak, predsjednik Udruženja

Obzirom da predsjednik Udruženja nije bio prisutan, Vijeće je ovu tačku odgodilo za narednu sjednicu.

Predsjedavajući zaključuje rad 35. sjednice Općinskog vijeća u 11:45.

STRUČNA SLUŽBA ZA POSLOVE OPĆINSKOG VIJEĆA

Izvještaj sa 35. sjednice Općinskog vijeća

Danas je Općinsko vijeće počelo svoju 35. redovnu sjednicu.

Kvorum
Na sjednici su u trenutku utvrđivanja kvoruma bila prisutna 23 vijećnika i vijećnice te  su se stekli svi uvjeti za validan rad i odlučivanje Općinskoga vijeća. Naknadno su pristupili: Mirsad Tursum, Fahrudin Buza, Elvedin Delić i Ivica Petrović. Odsutni su bili: Evelin Bitić,  Jasmin Mušanović i Muhamed Kubat.
Današnjoj sjednici pored vijećnika, općinskog načelnika i pomoćnika općinskog načelnika prisutni su izvjestioci i obrađivači a prema materijalima za današnju sjednicu.

Zapisnik
Zapisnik sa 34. redovne sjednice Općinskoga vijeća usvojen je bez rasprave jednoglasno.

Vijećnička pitanja i inicijative
Na prošloj sjednici postavljeno je 5 vijećničkih pitanja i podneseno je 10 vijećničkih inicijativa. Odgovori koji su u međuvremenu pristigli vijećnicima su proslijeđeni onom dinamikom kako su pristizali u Stručnu službu za poslove Općinskog vijeća
– Komentare na dostavljene odgovore na vijećnička pitanja su dali: Enes Piljug, Safet Šahman i Rizah Haračić.
– Komentar na dostavljeno mišljenje na vijećničku inicijativu je  dao: Slaven Katičić.
– Vijećnička pitanja su postavili: Enes Piljug, Slaven Katičić, Rizah Haračić, Rešad Merdić, Semir Mušija, Nusret Muslić i Amar Selimović.
– Vijećničke inicijative su podnijeli: Enes Piljug, Semir Mušija, Safet Šahman, Rešad Merdić, Rizah Haračić, Amar Selimović, Namir Talić i  Izudin Hrusto. 

Dnevni red
Prijedlog dnevnog reda je usaglašen na sjednici Kolegija koja je održana 23.10.2019. godine pa je za današnju sjednicu predsjedavajući predložio dnevni red po pozivu za 35. sjednicu. U međuvremenu su pristigli materijali iz Službe za imovinskopravne, geodetske poslove i katastar nekretnina: prijedlog odluke o o načinu i uslovima raspolaganja nekretninama – prodaji neposrednom pogodbom poslovnih prostora u vlasništvu Općine Kakanj (prijedlog da bude tačka 6) i prijedlog rješenja o utvrđivanju prava vlasništva u korist JP „Elektroprivreda BiH“ d.d. Sarajevo Zavisno društvo Rudnik mrkog uglja „Kakanj“ d.o.o. Kakanj (prijedlog tačka 12); Također, svoj Izvještaj o radu dostavila je i Komisija za provođenje javnog nadmetanja – licitacije (prijedlog da bude tačka 17). O razlozima kašnjenja dostave materijala obrazloženje je dao Nurčo Kurtović, pomoćnik općinskog načelnika. Vijeće je dnevni red usvojilo jednoglasno bez rasprave i tako utvrdilo dnevni red sa 18 točaka.

1.Prijedlog odluke o izmjeni i dopuni Budžeta Općine Kakanj za 2019.godinu
2.Informacija o Dokumentu okvirnog budžeta Općine Kakanj za period 2020-2022.godine

Predlagač Općinski načelnik
Obrađivač: Služba za finansije
Izvjestilac Džihad Berbić, pomoćnik općinskog načelnika
Stav i mišljenje: Komisija za budžet i finansije

U diskusiji su učestvovali Eldin Mijoč,  Mirsad Tursum, Mejrema Purišević, Slaven Katčić i Rizah Haračić. 

Uslijedila je pauza u radu Vijeća od 15 minuta. 

Nakon pauze Vijeće je usvojilo Izmjene i dopune Budžeta sa 21 glasom za, 3 protiv i niko uzdržan. 

U diskusiji o Informaciji učestvovao je Eldin Mijoč. Informacija je primljena k znanju sa 22 glasa za, 3 protiv i bez uzdržanih. 

3.Prijedlog odluke o stavljanju van snage Regulacionog plana „Ponijeri“ Kakanj

Predlagač Općinski načelnik
Obrađivač: Služba za privredu, urbanizam i zaštitu okoline
Izvjestilac Mirza Fazlić, pomoćnik općinskog načelnika

U diskusiji nije niko učestvovao i Vijeće je usvojilo Odluku jednoglasno. 

4.Prijedlog odluke o izmjeni i dopuni Programa utroška namjenskih sredstava za zaštitu okoline Općine Kakanj za 2019.godinu

Predlagač Općinski načelnik
Obrađivač: Služba za privredu, urbanizam i zaštitu okoline
Izvjestilac Mirza Fazlić, pomoćnik općinskog načelnika

U diskusiji je učestvovao Eldin Mijoč. Nakon diskusije Vijeće je usvojilo Odluku sa zaključkom o usklađivanju iznosa u prošlogodišnjem Izvještaju sa Odlukom sa 23 glasa za, bez glasova protiv i uzdržan. 

5.Prijedlog odluke o izmjeni i dopuni Programa utroška sredstava od koncesionih naknada za 2019.godinu

Predlagač Općinski načelnik
Obrađivač: Zavod za planiranje i izgradnju općine Kakanj
Izvjestilac Zijad Neimarlija, direktor Zavoda

U diskusiji su učestvovali: Safet Šahman, Enes Piljug, Eldin Mijoč i Rešad Merdić.  Nakon diskusije i pojašnjenja koje je dao, općinski načelnik, Aldin Šljivo Vijeće je usvojilo Odluku sa 22 glasa za, bez uzdržanih i 2 protiv.

6.Prijedlog odluke o načinu i uslovima raspolaganja nekretninama – prodaji neposrednom pogodbom poslovnih prostora u vlasništvu Općine Kakanj

Predlagač Općinski načelnik
Obrađivač: Služba za imovinskopravne, geodetske poslove i katastar nekretnina
Izvjestilac Nurčo Kurtović, pomoćnik općinskog načelnika

U diskusiji nije niko učestvovao i Vijeće je usvojilo Odluku jednoglasno sa 21 glasom za. 

7.Prijedlog odluke o dodjeli stipendija studentima i učenicima koji se školuju za deficitarna zanimanja

Predlagač Općinski načelnik
Obrađivač: Služba za društvene djelatnosti, boračka pitanja, raseljenje lica, izbjeglice i povratnike
Izvjestilac Rešad Zaimović, pomoćnik općinskog načelnika
Stav i mišljenje: Komisija za mlade, Komisija za ljudska prava i ravnopravnost spolova

U diskusiji je učestvovao Enes Piljug, Slaven Katičić, Rizah Haračić  i Eldin Mijoč. 

Nakon diskusije predsjedavajući je konstatirao da u sali Vijeća nema kvorum  vijećnika što po Poslovniku o radu Općinskog vijeća znači da se sjednica prekida a o nastavku će se naknadno izvijestiti javnost.

Ovo zasjedanje se završilo u 13:00 sati. 

 STRUČNA SLUŽBA ZA POSLOVE OPĆINSKOG VIJEĆA

Materijali za 35. redovnu sjednicu Općinskog vijeća

Općinsko vijeće će 30.10. 2019. godine ( srijeda) održati 35. redovnu sjednicu po prijedlogu dnevnog reda Kolegija Općinskog vijeća.
Materijale možete preuzeti klikom na tačku:

-usvajanje zapisnika sa 34. sjednice Općinskog vijeća
-komentari na dostavljene odgovore na vijećnička pitanja
-komentari na dostavljena mišljenja i stavove na vijećničke inicijative
-vijećnička pitanja
-vijećničke inicijative

1. Prijedlog odluke o izmjeni i dopuni Budžeta Općine Kakanj za 2019.godinu
2.Informacija o Dokumentu okvirnog budžeta Općine Kakanj za period 2020-2022.godine
3.Prijedlog odluke o stavljanju van snage Regulacionog plana „Ponijeri“ Kakanj
4.Prijedlog odluke o izmjeni i dopuni Programa utroška namjenskih sredstava za zaštitu okoline Općine Kakanj za 2019.godinu
5.Prijedlog odluke o izmjeni i dopuni Programa utroška sredstava od koncesionih naknada za 2019.godinu
6.Prijedlog odluke o imenovanju Stručne komisije za legalizaciju bespravno izgrađenih građevina i bespravnih zahvata na području općine Kakanj
7.Prijedlog odluke o dodjeli stipendija studentima i učenicima koji se školuju za deficitarna zanimanja
8.Prijedlog odluke o imenovanju općinskog pravobranioca
9.Prijedlog odluke o usvajanju Izvještaja Komisije za provođenje izbora u MZ Koprivnica
10.Prijedlog odluke o potvrđivanju rezultata izbora i dodjela mandata za članove savjeta MZ Koprivnica
11.Prijedlog rješenja o utvrđivanju prava vlasništva u korist Zejte Ećo i Belkise Ećo iz Kaknja
12.Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti na Izvještaj o realizaciji Godišnjeg programa rada JU za predškolski odgoj i obrazovanje „Mladost“ Kakanj za školsku 2018/19 godinu
13.Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti na Godišnji program rada JU za predškolski odgoj i obrazovanje „Mladost“ Kakanj za 2019/20 godinu)
14.Prijedlog zaključka o delegiranju dva predstavnika radnih tijela Vijeća u Komisiju za ocjenjivanje i odabir projekata nevladinih organizacija
15.Informacija o radu Udruženja „Razvojni centar općine Kakanj“ za period januar – juni 2019.godine

Informacija o radu Kolegija Općinskog vijeća

Osim utvrđivanja prijedloga dnevnog reda, dostavljanja materijala komisijama i stalnim radnim tijelima Općinskog vijeća te određivanja termina održavanja 35. sjednice, Kolegij je na svojoj 35. sjednici održanoj 23.10.2019.godine razmatrao i predstavke upućene Kolegiju i Vijeću te donio slijedeće zaključke:

a)Molba MZ Kakanj II i MZ Bukovlje za izgradnju mosta i uređenje korita Zgošće

Molbu MZ Kakanj II i MZ Bukovlje za izgradnju mosta i uređenje korita Zgošće, Kolegij Općinskog vijeća dostavlja Službi za privredu, urbanizam i zaštitu okoliša i Zavodu za planiranje i izgradnju općine Kakanj na dalje razmatranje i postupanje.

b)Inicijativa Naše stranke za postavljanje dodatne javne rasvjete u ulicama Alije Izetbegovića i Rudarske

Inicijativu Naše stranke za postavljanje dodatne javne rasvjete u ulicama Alije Izetbegovića i Rudarske Kolegij Općinskog vijeća dostavlja Službi za privredu, urbanizam i zaštitu okoliša  i Zavodu za planiranje i izgradnju općine Kakanj na dalje razmatranje i postupanje.

c)Inicijativa Naše stranke za izgradnju trotoara u ulici ZPO

Inicijativu Naše stranke za izgradnju trotoara u ulici ZPO Kolegij Općinskog vijeća dostavlja Službi za privredu, urbanizam i zaštitu okoliša  i Zavodu za planiranje i izgradnju općine Kakanj na dalje razmatranje i postupanje.

d)Prijedlog dva člana – predstavnika radnih tijela Vijeća – u Komisiju za ocjenjivanje i odabir projekata NVO

Kolegij Općinskog vijeća Zahtjev Službe za privredu, urbanizam i zaštitu okoliša  za delegiranjem dva predstavnika radnih tijela Vijeća u Komisiju za ocjenjivanje i odabir projekata nevladinih organizacija upućuje Općinskom vijeću na razmatranje.

Izvještaj sa 34. redovne sjednice Općinskog vijeća

Danas 30/09/2019 je Općinsko vijeće održalo svoju 34. redovnu sjednicu.

Kvorum

Na današnjoj sjednici prisutno je 28 vijećnica i vijećnika. Naknadno su pristupili: Mirsad Tursum, Elvedin Delić i Muhamed Kubat, a odsutni su bili:  Semir Mušija i Jasmin Mušanović.

Današnjoj sjednici pored vijećnika, općinskog načelnika i pomoćnika općinskog načelnika prisustvuju izvjestioci i obrađivači a prema materijalima za današnju sjednicu: predstavnici IPSA instituta: Haris Mujkić i Edita Čaušević.

Zapisnik
Zapisnik sa 33. redovne sjednice Općinskoga vijeća usvojen je bez rasprave jednoglasno.

Vijećnička pitanja i inicijative

  • Komentare na dostavljene odgovore na vijećnička pitanja dali su: Rizah Haračić,  Enes Piljug i Edin Aliefendić.
  • Komentare na dostavljena mišljenja na vijećničke inicijative dali su: Enes Piljug, Nusret Muslić, Safet Šahman i Rizah Haračić
  • Vijećnička pitanja su postavili: Safet Šahman, Enes Piljug, Rizah Haračić i Amar Selimović.  
  • Vijećničke inicijative su podnijeli: Safet Šahman, Rizah Haračić, Edin Aliefendić, Namir Talić, Amar Selimović i Slaven Katičić. 

Dnevni red
Prijedlog dnevnog reda je usaglašen na sjednici Kolegija koja je održana 19.09.2019. godine pa je za današnju sjednicu predsjedavajući predložio dnevni red po pozivu za 34. sjednicu.
U raspravi o dnevnom redu učestvovali su pomoćnici općinskog načelnika,  Rešad Zaimović (povukao prijedlog odluke o ostvarivanju prava na troškove prevoza radi liječenja u drugom kantonu) i Nurčo Kurtović (predložio da se u dnevni red uvrsti prijedlog odluke o davanju saglasnosti za potpisivanje ugovora o uspostavi prava služnosti).  Dnevni red je usvojen jednoglasno tako da je Vijeće danas raspravljalo o 15 tačaka.

1.Prijedlog odluke o pristupanju izradi izmjene i dopune Prostornog plana općine Kakanj 2010-2030.

Predlagač: Općinski načelnik
Obrađivač: Služba za privredu, urbanizam i zaštitu okoline
Izvjestilac: Mirza Fazlić, pomoćnik općinskog načelnika 2.Nacrt odluke o izmjenama i dopunama Regulacionog plana „Kakanj“

U diskusiji nije niko učestvovao i Vijeće je usvojilo Odluku sa 25 glasova za, niko protiv i 1 uzdržan.

2. Nacrt odluke o izmjenama i dopunama Regulacionog plana “Kakanj”

Predlagač: Općinski načelnik
Obrađivač: Služba za privredu, urbanizam i zaštitu okoline
Izvjestilac: Mirza Fazlić, pomoćnik općinskog načelnika i  Edita Čaušević, predstavnica IPSA instituta

U diskusiji nije niko učestvovao i Vijeće je usvojilo Zaključak o utvrđivanju nacrta sa 25 glasova za, niko protiv i 2 uzdržana.

3.Nacrt oduke o provođenju Regulacionog plana „Kakanj“

Predlagač: Općinski načelnik
Obrađivač: Služba za privredu, urbanizam i zaštitu okoline
Izvjestilac: Mirza Fazlić, pomoćnik općinskog načelnika 

U diskusiji nije niko učestvovao i Vijeće je usvojilo Zaključak o utvrđivanju nacrta sa 25 glasova za, niko protiv i 2 uzdržana.

4.Izvještaj o izvršenju Budžeta Općine Kakanj za period 01.01-30.06.2019.godine

Predlagač: Općinski načelnik
Obrađivač: Služba za finansije
Izvjestilac: Džihad Berbić, pomoćnik općinskog načelnika
Stav i mišljenje: Komisija za budžet i finansije

U diskusiji nije niko učestvovao i Vijeće je usvojilo Izvještaj sa 23 glasa za, 2 protiv i 1 uzdržan. 

5.Izvještaj o izvršenju tekuće budžetske rezerve Budžeta Općine Kakanj za period 01.01-30.06.2019. godine

Predlagač: Općinski načelnik
Obrađivač: Služba za finansije
Izvjestilac: Džihad Berbić, pomoćnik općinskog načelnika
Stav i mišljenje: Komisija za budžet i finansije

 

 

U diskusiji je  učestvovao Enes Piljug i Vijeće je usvojilo Izvještaj sa 24 glasa za, niko protiv i 2 uzdržana. 

6.Prijedlog odluke o gubljenju statusa javnog dobra

Predlagač: Općinski načelnik
Obrađivač: Služba za imovinskopravne, geodetske poslove i katastar nekretnina
Izvjestilac: Nurčo Kurtović, pomoćnik općinskog načelnika 

U diskusiji nije niko učestvovao i Vijeće je usvojilo Odluku sa 22 glasa za, niko protiv i 4 uzdržana. 

7.Prijedlog odluke o načinu i uslovima raspolaganja nekretninama – javne prodaje neizgrađenog građevinskog zemljišta u Kaknju

Predlagač: Općinski načelnik
Obrađivač: Služba za imovinskopravne, geodetske poslove i katastar nekretnina
Izvjestilac: Nurčo Kurtović, pomoćnik općinskog načelnika 

U diskusiji nije niko učestvovao i Vijeće je usvojilo Odluku sa 25 glasova za, niko protiv i 1 uzdržan. 

8.Prijedlog rješenja o imenovanju Komisije za provođenje javnog nadmetanja – licitacije neizgrađenog građevinskog zemljišta u Kaknju

Predlagač: Komisija za izbor i imenovanje
Obrađivač: Služba za imovinskopravne, geodetske poslove i katastar nekretnina
Izvjestilac: Edin Aliefendić, predsjednik Komisije

U diskusiji je učestvovala Melisa Amiđić ispred Službe za imovinsko pravne, geodetske poslove i katastar nekretnina a Vijeće je u Komisiju imenovalo: Sadan Sikira – predsjednik, Hajrudin Zekić i Ivica Petrović – članovi, a zamjene: Sedin Kokić, Ilhana Alajbegović i Almir Gluhić. 

9.Prijedlog odluke o načinu i uslovima raspolaganja nekretninom – prodaji neposrednom pogodbom neizgrađenog građevinskog zemljišta u Bjelavićima

Predlagač: Općinski načelnik
Obrađivač: Služba za imovinskopravne, geodetske poslove i katastar nekretnina
Izvjestilac: Nurčo Kurtović, pomoćnik općinskog načelnika

U diskusiji nije niko učestvovao i Vijeće je usvojilo Odluku jednoglasno. 

10.Prijedlog odluke o nabavci nekretnine – skloništa/azila za pse u neselju Bare, općina Kakanj

Predlagač: Općinski načelnik
Obrađivač: Služba za imovinskopravne, geodetske poslove i katastar nekretnina
Izvjestilac: Nurčo Kurtović, pomoćnik općinskog načelnika
Stav i mišljenje: Komisija za mlade, Komisija za ljudska prava i ravnopravnost spolova

U diskusiji su  učestvovali:  Evelin Bitić,  Slaven Katičić i Rizah Haračić. Nakon diskusije Vijeće je usvojilo Odluku sa 19 glasova za, niko protiv i 4 uzdržana. 

 

11.Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o davanju na korištenje stambenih jedinica izgrađenih na osnovu Projekta „Stambeno zbrinjavanje Roma 2017-2018 u općini Kakanj“

Predlagač: Općinski načelnik
Obrađivač: Komisija za stambeno zbrinjavanje Roma
Izvjestilac: Međid Bajrić, predsjednik Komisije

U diskusiji nije niko učestvovao i Vijeće je usvojilo Odluku jednoglasno. 

12.Prijedlog odluke o davanju saglasnosti za potpisivanje ugovora o uspostavi prava služnosti

 

Predlagač: Općinski načelnik 
Obrađivač: Služba za imovinskopravne, geodetske poslove i katastar nekretnina
Izvjestilac: Nurčo Kurtović, pomoćnik općinskog načelnika 

U diskusiji su učestvovali Izudin Hrusto i Rešad Merdić i nakon diskusije Vijeće je usvojilo Odluku jednoglasno.

13.Prijedlog odluke o usvajanju Izvještaja Komisije za provođenje izbora u MZ Bištrani, Gornja Ričica, Kučići i Plandište

14.Prijedlog odluke o potvrđivanju rezultata izbora i dodjela mandata za članove savjeta MZ Bištrani, Gornja Ričica, Kučići i Plandište

Predlagač: Općinski načelnik
Obrađivač: Služba za opću upravu, radne i zajedničke poslove, lokalnu samoupravu i mjesne zajednice
Izvjestilac: Sedin Karahodžić, predsjednik Komisije

Vijeće je bez rasprave usvojilo obje Odluke jednoglasno. 

15.Prijedlog odluke o osnivanju MZ Koprivnica sa prijedlogom zaključka o davanju ovlaštenja Komisiji za provođenje izbora u MZ Bištrani, Gornja Ričica, Kučići i Plandište za provođenje izbora i u MZ Koprivnica

Predlagač: Općinski načelnik
Obrađivač: Služba za opću upravu, radne i zajedničke poslove, lokalnu samoupravu i mjesne zajednice
Izvjestilac: Bahrudin Arnaut, pomoćnik općinskog načelnika

U diskusiji nije niko učestvovao i Vijeće je usvojilo Odluku sa zaključkom jednoglasno. 

Predsjedavajući je zaključio rad 34. sjednice Općinskog vijeća u 12:21.

STRUČNA SLUŽBA ZA POSLOVE OPĆINSKOG VIJEĆA