Materijali za 35. redovnu sjednicu Općinskog vijeća

Općinsko vijeće će 30.10. 2019. godine ( srijeda) održati 35. redovnu sjednicu po prijedlogu dnevnog reda Kolegija Općinskog vijeća.
Materijale možete preuzeti klikom na tačku:

-usvajanje zapisnika sa 34. sjednice Općinskog vijeća
-komentari na dostavljene odgovore na vijećnička pitanja
-komentari na dostavljena mišljenja i stavove na vijećničke inicijative
-vijećnička pitanja
-vijećničke inicijative

1. Prijedlog odluke o izmjeni i dopuni Budžeta Općine Kakanj za 2019.godinu
2.Informacija o Dokumentu okvirnog budžeta Općine Kakanj za period 2020-2022.godine
3.Prijedlog odluke o stavljanju van snage Regulacionog plana „Ponijeri“ Kakanj
4.Prijedlog odluke o izmjeni i dopuni Programa utroška namjenskih sredstava za zaštitu okoline Općine Kakanj za 2019.godinu
5.Prijedlog odluke o izmjeni i dopuni Programa utroška sredstava od koncesionih naknada za 2019.godinu
6.Prijedlog odluke o imenovanju Stručne komisije za legalizaciju bespravno izgrađenih građevina i bespravnih zahvata na području općine Kakanj
7.Prijedlog odluke o dodjeli stipendija studentima i učenicima koji se školuju za deficitarna zanimanja
8.Prijedlog odluke o imenovanju općinskog pravobranioca
9.Prijedlog odluke o usvajanju Izvještaja Komisije za provođenje izbora u MZ Koprivnica
10.Prijedlog odluke o potvrđivanju rezultata izbora i dodjela mandata za članove savjeta MZ Koprivnica
11.Prijedlog rješenja o utvrđivanju prava vlasništva u korist Zejte Ećo i Belkise Ećo iz Kaknja
12.Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti na Izvještaj o realizaciji Godišnjeg programa rada JU za predškolski odgoj i obrazovanje „Mladost“ Kakanj za školsku 2018/19 godinu
13.Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti na Godišnji program rada JU za predškolski odgoj i obrazovanje „Mladost“ Kakanj za 2019/20 godinu)
14.Prijedlog zaključka o delegiranju dva predstavnika radnih tijela Vijeća u Komisiju za ocjenjivanje i odabir projekata nevladinih organizacija
15.Informacija o radu Udruženja „Razvojni centar općine Kakanj“ za period januar – juni 2019.godine

Informacija o radu Kolegija Općinskog vijeća

Osim utvrđivanja prijedloga dnevnog reda, dostavljanja materijala komisijama i stalnim radnim tijelima Općinskog vijeća te određivanja termina održavanja 35. sjednice, Kolegij je na svojoj 35. sjednici održanoj 23.10.2019.godine razmatrao i predstavke upućene Kolegiju i Vijeću te donio slijedeće zaključke:

a)Molba MZ Kakanj II i MZ Bukovlje za izgradnju mosta i uređenje korita Zgošće

Molbu MZ Kakanj II i MZ Bukovlje za izgradnju mosta i uređenje korita Zgošće, Kolegij Općinskog vijeća dostavlja Službi za privredu, urbanizam i zaštitu okoliša i Zavodu za planiranje i izgradnju općine Kakanj na dalje razmatranje i postupanje.

b)Inicijativa Naše stranke za postavljanje dodatne javne rasvjete u ulicama Alije Izetbegovića i Rudarske

Inicijativu Naše stranke za postavljanje dodatne javne rasvjete u ulicama Alije Izetbegovića i Rudarske Kolegij Općinskog vijeća dostavlja Službi za privredu, urbanizam i zaštitu okoliša  i Zavodu za planiranje i izgradnju općine Kakanj na dalje razmatranje i postupanje.

c)Inicijativa Naše stranke za izgradnju trotoara u ulici ZPO

Inicijativu Naše stranke za izgradnju trotoara u ulici ZPO Kolegij Općinskog vijeća dostavlja Službi za privredu, urbanizam i zaštitu okoliša  i Zavodu za planiranje i izgradnju općine Kakanj na dalje razmatranje i postupanje.

d)Prijedlog dva člana – predstavnika radnih tijela Vijeća – u Komisiju za ocjenjivanje i odabir projekata NVO

Kolegij Općinskog vijeća Zahtjev Službe za privredu, urbanizam i zaštitu okoliša  za delegiranjem dva predstavnika radnih tijela Vijeća u Komisiju za ocjenjivanje i odabir projekata nevladinih organizacija upućuje Općinskom vijeću na razmatranje.

Izvještaj sa 34. redovne sjednice Općinskog vijeća

Danas 30/09/2019 je Općinsko vijeće održalo svoju 34. redovnu sjednicu.

Kvorum

Na današnjoj sjednici prisutno je 28 vijećnica i vijećnika. Naknadno su pristupili: Mirsad Tursum, Elvedin Delić i Muhamed Kubat, a odsutni su bili:  Semir Mušija i Jasmin Mušanović.

Današnjoj sjednici pored vijećnika, općinskog načelnika i pomoćnika općinskog načelnika prisustvuju izvjestioci i obrađivači a prema materijalima za današnju sjednicu: predstavnici IPSA instituta: Haris Mujkić i Edita Čaušević.

Zapisnik
Zapisnik sa 33. redovne sjednice Općinskoga vijeća usvojen je bez rasprave jednoglasno.

Vijećnička pitanja i inicijative

 • Komentare na dostavljene odgovore na vijećnička pitanja dali su: Rizah Haračić,  Enes Piljug i Edin Aliefendić.
 • Komentare na dostavljena mišljenja na vijećničke inicijative dali su: Enes Piljug, Nusret Muslić, Safet Šahman i Rizah Haračić
 • Vijećnička pitanja su postavili: Safet Šahman, Enes Piljug, Rizah Haračić i Amar Selimović.  
 • Vijećničke inicijative su podnijeli: Safet Šahman, Rizah Haračić, Edin Aliefendić, Namir Talić, Amar Selimović i Slaven Katičić. 

Dnevni red
Prijedlog dnevnog reda je usaglašen na sjednici Kolegija koja je održana 19.09.2019. godine pa je za današnju sjednicu predsjedavajući predložio dnevni red po pozivu za 34. sjednicu.
U raspravi o dnevnom redu učestvovali su pomoćnici općinskog načelnika,  Rešad Zaimović (povukao prijedlog odluke o ostvarivanju prava na troškove prevoza radi liječenja u drugom kantonu) i Nurčo Kurtović (predložio da se u dnevni red uvrsti prijedlog odluke o davanju saglasnosti za potpisivanje ugovora o uspostavi prava služnosti).  Dnevni red je usvojen jednoglasno tako da je Vijeće danas raspravljalo o 15 tačaka.

1.Prijedlog odluke o pristupanju izradi izmjene i dopune Prostornog plana općine Kakanj 2010-2030.

Predlagač: Općinski načelnik
Obrađivač: Služba za privredu, urbanizam i zaštitu okoline
Izvjestilac: Mirza Fazlić, pomoćnik općinskog načelnika 2.Nacrt odluke o izmjenama i dopunama Regulacionog plana „Kakanj“

U diskusiji nije niko učestvovao i Vijeće je usvojilo Odluku sa 25 glasova za, niko protiv i 1 uzdržan.

2. Nacrt odluke o izmjenama i dopunama Regulacionog plana “Kakanj”

Predlagač: Općinski načelnik
Obrađivač: Služba za privredu, urbanizam i zaštitu okoline
Izvjestilac: Mirza Fazlić, pomoćnik općinskog načelnika i  Edita Čaušević, predstavnica IPSA instituta

U diskusiji nije niko učestvovao i Vijeće je usvojilo Zaključak o utvrđivanju nacrta sa 25 glasova za, niko protiv i 2 uzdržana.

3.Nacrt oduke o provođenju Regulacionog plana „Kakanj“

Predlagač: Općinski načelnik
Obrađivač: Služba za privredu, urbanizam i zaštitu okoline
Izvjestilac: Mirza Fazlić, pomoćnik općinskog načelnika 

U diskusiji nije niko učestvovao i Vijeće je usvojilo Zaključak o utvrđivanju nacrta sa 25 glasova za, niko protiv i 2 uzdržana.

4.Izvještaj o izvršenju Budžeta Općine Kakanj za period 01.01-30.06.2019.godine

Predlagač: Općinski načelnik
Obrađivač: Služba za finansije
Izvjestilac: Džihad Berbić, pomoćnik općinskog načelnika
Stav i mišljenje: Komisija za budžet i finansije

U diskusiji nije niko učestvovao i Vijeće je usvojilo Izvještaj sa 23 glasa za, 2 protiv i 1 uzdržan. 

5.Izvještaj o izvršenju tekuće budžetske rezerve Budžeta Općine Kakanj za period 01.01-30.06.2019. godine

Predlagač: Općinski načelnik
Obrađivač: Služba za finansije
Izvjestilac: Džihad Berbić, pomoćnik općinskog načelnika
Stav i mišljenje: Komisija za budžet i finansije

 

 

U diskusiji je  učestvovao Enes Piljug i Vijeće je usvojilo Izvještaj sa 24 glasa za, niko protiv i 2 uzdržana. 

6.Prijedlog odluke o gubljenju statusa javnog dobra

Predlagač: Općinski načelnik
Obrađivač: Služba za imovinskopravne, geodetske poslove i katastar nekretnina
Izvjestilac: Nurčo Kurtović, pomoćnik općinskog načelnika 

U diskusiji nije niko učestvovao i Vijeće je usvojilo Odluku sa 22 glasa za, niko protiv i 4 uzdržana. 

7.Prijedlog odluke o načinu i uslovima raspolaganja nekretninama – javne prodaje neizgrađenog građevinskog zemljišta u Kaknju

Predlagač: Općinski načelnik
Obrađivač: Služba za imovinskopravne, geodetske poslove i katastar nekretnina
Izvjestilac: Nurčo Kurtović, pomoćnik općinskog načelnika 

U diskusiji nije niko učestvovao i Vijeće je usvojilo Odluku sa 25 glasova za, niko protiv i 1 uzdržan. 

8.Prijedlog rješenja o imenovanju Komisije za provođenje javnog nadmetanja – licitacije neizgrađenog građevinskog zemljišta u Kaknju

Predlagač: Komisija za izbor i imenovanje
Obrađivač: Služba za imovinskopravne, geodetske poslove i katastar nekretnina
Izvjestilac: Edin Aliefendić, predsjednik Komisije

U diskusiji je učestvovala Melisa Amiđić ispred Službe za imovinsko pravne, geodetske poslove i katastar nekretnina a Vijeće je u Komisiju imenovalo: Sadan Sikira – predsjednik, Hajrudin Zekić i Ivica Petrović – članovi, a zamjene: Sedin Kokić, Ilhana Alajbegović i Almir Gluhić. 

9.Prijedlog odluke o načinu i uslovima raspolaganja nekretninom – prodaji neposrednom pogodbom neizgrađenog građevinskog zemljišta u Bjelavićima

Predlagač: Općinski načelnik
Obrađivač: Služba za imovinskopravne, geodetske poslove i katastar nekretnina
Izvjestilac: Nurčo Kurtović, pomoćnik općinskog načelnika

U diskusiji nije niko učestvovao i Vijeće je usvojilo Odluku jednoglasno. 

10.Prijedlog odluke o nabavci nekretnine – skloništa/azila za pse u neselju Bare, općina Kakanj

Predlagač: Općinski načelnik
Obrađivač: Služba za imovinskopravne, geodetske poslove i katastar nekretnina
Izvjestilac: Nurčo Kurtović, pomoćnik općinskog načelnika
Stav i mišljenje: Komisija za mlade, Komisija za ljudska prava i ravnopravnost spolova

U diskusiji su  učestvovali:  Evelin Bitić,  Slaven Katičić i Rizah Haračić. Nakon diskusije Vijeće je usvojilo Odluku sa 19 glasova za, niko protiv i 4 uzdržana. 

 

11.Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o davanju na korištenje stambenih jedinica izgrađenih na osnovu Projekta „Stambeno zbrinjavanje Roma 2017-2018 u općini Kakanj“

Predlagač: Općinski načelnik
Obrađivač: Komisija za stambeno zbrinjavanje Roma
Izvjestilac: Međid Bajrić, predsjednik Komisije

U diskusiji nije niko učestvovao i Vijeće je usvojilo Odluku jednoglasno. 

12.Prijedlog odluke o davanju saglasnosti za potpisivanje ugovora o uspostavi prava služnosti

 

Predlagač: Općinski načelnik 
Obrađivač: Služba za imovinskopravne, geodetske poslove i katastar nekretnina
Izvjestilac: Nurčo Kurtović, pomoćnik općinskog načelnika 

U diskusiji su učestvovali Izudin Hrusto i Rešad Merdić i nakon diskusije Vijeće je usvojilo Odluku jednoglasno.

13.Prijedlog odluke o usvajanju Izvještaja Komisije za provođenje izbora u MZ Bištrani, Gornja Ričica, Kučići i Plandište

14.Prijedlog odluke o potvrđivanju rezultata izbora i dodjela mandata za članove savjeta MZ Bištrani, Gornja Ričica, Kučići i Plandište

Predlagač: Općinski načelnik
Obrađivač: Služba za opću upravu, radne i zajedničke poslove, lokalnu samoupravu i mjesne zajednice
Izvjestilac: Sedin Karahodžić, predsjednik Komisije

Vijeće je bez rasprave usvojilo obje Odluke jednoglasno. 

15.Prijedlog odluke o osnivanju MZ Koprivnica sa prijedlogom zaključka o davanju ovlaštenja Komisiji za provođenje izbora u MZ Bištrani, Gornja Ričica, Kučići i Plandište za provođenje izbora i u MZ Koprivnica

Predlagač: Općinski načelnik
Obrađivač: Služba za opću upravu, radne i zajedničke poslove, lokalnu samoupravu i mjesne zajednice
Izvjestilac: Bahrudin Arnaut, pomoćnik općinskog načelnika

U diskusiji nije niko učestvovao i Vijeće je usvojilo Odluku sa zaključkom jednoglasno. 

Predsjedavajući je zaključio rad 34. sjednice Općinskog vijeća u 12:21.

STRUČNA SLUŽBA ZA POSLOVE OPĆINSKOG VIJEĆA

Najava 34. redovne sjednice Općinskog vijeća

Općinsko vijeće će 30.09.2019.godine (ponedjeljak) sa početkom u 9:00 sati održati 34. redovnu sjednicu na kojoj će razmatrati:

 

1.Prijedlog odluke o pristupanju izradi izmjene i dopune Prostornog plana općine Kakanj 2010-2030.
2.Nacrt odluke o izmjenama i dopunama Regulacionog plana „Kakanj“
3.Nacrt oduke o provođenju Regulacionog plana „Kakanj“
4.Izvještaj o izvršenju Budžeta Općine Kakanj za period 01.01-30.06.2019.godine
5.Izvještaj o izvršenju tekuće budžetske rezerve Budžeta Općine Kakanj za period 01.01-30.06.2019. godine
6.Prijedlog odluke o gubljenju statusa javnog dobra
7.Prijedlog odluke o načinu i uslovima raspolaganja nekretninama – javne prodaje neizgrađenog građevinskog zemljišta u Kaknju
8.Prijedlog rješenja o imenovanju Komisije za provođenje javnog nadmetanja – licitacije neizgrađenog građevinskog zemljišta u Kaknju
9.Prijedlog odluke o načinu i uslovima raspolaganja nekretninom – prodaji neposrednom pogodbom neizgrađenog građevinskog zemljišta u Bjelavićima
10.Prijedlog odluke o nabavci nekretnine – skloništa/azila za pse u neselju Bare, općina Kakanj
11.Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o davanju na korištenje stambenih jedinica izgrađenih na osnovu Projekta „Stambeno zbrinjavanje Roma 2017-2018 u općini Kakanj“
12.Prijedlog odluke o ostvarivanju prava na troškove prevoza radi liječenja u drugom kantonu
13.Prijedlog odluke o usvajanju Izvještaja Komisije za provođenje izbora u MZ Bištrani, Gornja Ričica, Kučići i Plandište
14.Prijedlog odluke o potvrđivanju rezultata izbora i dodjela mandata za članove savjeta MZ Bištrani, Gornja Ričica, Kučići i Plandište
15.Prijedlog odluke o osnivanju MZ Koprivnica sa prijedlogom zaključka o davanju ovlaštenja Komisiji za provođenje izbora u MZ Bištrani, Gornja Ričica, Kučići i Plandište za provođenje izbora i u MZ Koprivnica

Ovaj prijedlog dnevnog reda usaglasio je Kolegij Općinskog vijeća 19/09/2019 (četvrtak)  kad je i održao svoju 34. sjednicu. Pored utvrđivanja prijedloga dnevnog reda Kolegij je razmatrao i predstavke i prijedloge:

a)Odgovor Zavoda po Zaključku Kolegija br: 01/1-33-K-232/19 od 05/08/2019

b)Paket inicijativa „Centra za podršku biznisu“ Kakanj

-Inicijativa za izmjenu Odluke o vrijednosti boda komunalne naknade u 2019.godini

-Inicijativa za smanjenje cijena komunalne takse na istaknutu firmu i izmjenu tarifa u Odluci o općinskim taksama na istaknutu firmu

-Inicijativa za izmjenu cijena odvoza smeća na području općine Kakanj i zabranu odlaganja otpada iz drugih općina na teritorij općine Kakanj

-Inicijativa za pokretanje procedure za smanjenje cijena grijanja na području općine Kakanj

-Inicijativa za izmjenu Odluke o naknadama za vatrogastvo

-Inicijativa za postavljanje dodatne privredne i turističke signalizacije na području općine Kakanj

Kolegij je Odgovor Zavoda primio k znanju, a u vezi inicijativa iz „Centra za podršku biznisu“ Kakanj Kolegij je donio zaključak kojim se inicira sastanak općinskog načelnika, predsjedavajućeg Općinskog vijeća, predstavnika Centra i općinskih službi u čijoj su nadležnosti predmetne inicijative kako bi se razmotrile mogućnosti realizacije istih.

STRUČNA SLUŽBA ZA POSLOVE OPĆINSKOG VIJEĆA

 

 

 

Najava 33. redovne sjednice Općinskog vijeća

Općinsko vijeće će 14/08/219. godine sa početkom u 9:00 sati održati 33. redovnu sjednicu na kojoj će razmatrati:

1.Prijedlog izmjena i dopuna Budžeta Općine Kakanj za 2019.godinu

2.Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o davanju prethodne saglasnosti za dodjelu koncesije privrednom subjektu ZD RMU „Kakanj“ d.o.o. Kakanj za istraživanje i eksploataciju mineralne sirovine uglja na području općine Kakanj

3.Prijedlog zaključka o prezimanju mjera i aktivnosti za zaključenje ugovora o koncesiji za istraživanje i eksploataciju energetske mineralne sirovine – mrkog uglja

4.Prijedlog odluke o izmjeni i dopuni Programa utroška namjenskih sredstava za zaštitu okoline Općine Kakanj za 2019.godinu i Programa utroška neraspoređenog dijela namjenskih sredstava od prihoda preduzeća ostvarenih radom termoelektrana za 2019.godinu

5.Prijedlog odluke o raspisivanju i održavanju izbora za članove savjeta u MZ Bištrani, Gornja Ričica, Kučići, Tičići i Plandište

6.Prijedlog rješenja o imenovanju Komisije za provođenje izbora u MZ Bištrani, Gornja Ričica, Kučići, Tičići i Plandište

7.Prijedlog odluke o izmjeni i dopuni Odluke o izdvajanju naselja Tičići iz sastava MZ Donji Kakanj i osnivanje MZ Tičići

8.Inicijativa građana Koprivnice i Donjeg Banjevca za osnivanje MZ Koprivnica

9.Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti na Odluku o usvajanju Izvještaja o finansijskom poslovanju JU za predškolski odgoj i obrazovanje „Mladost“ Kakanj za period 01.01-31.12.2018. godine

10.Prijedlog rješenja o utvrđivanju prava vlasništva u korist Nermina Čobe iz Kaknja

Ovaj  prijedlog dnevnog reda usaglasio je Kolegij Općinskog vijeća  05.08.2019.godine na svojoj 33. sjednici. Osim utvrđivanja prijedloga dnevnog reda i određivanja termina 33. redovne sjednice Općinskog vijeća, Kolegij je razmatrao i tri predstavke i donio slijedeće zaključke:
a)Prigovor mještana naseljenog mjesta Obre na naziv ulice

Prigovor mještana naseljenog mjesta Obre na naziv ulice, Kolegij Općinskog vijeća dostavlja Službi za opću upravu, radne i zajedničke poslove, lokalnu samoupravu i mjesne zajednice na razmatranje i davanje prijedloga rješenja Općinskom vijeću.

b)Zahtjev za dodjelu pomoći za rad Pokopnog društva

Zahtjev za dodjelu pomoći za rad Pokopnog društva, Kolegij Općinskog vijeća je proslijedio Općinskom načelniku i Službi za društvene djelatnosti, boračka pitanja, raseljena lica, izbjeglice i povratnike da razmotre mogućnost udovoljavanja zahtjevu.

c)Zahtjev MZ Zgošća za sanaciju puta

Zahtjev MZ Zgošća za sanaciju puta od naselja Alagići do naselja Kalfići, Kolegij Općinskog vijeća dostavlja na razmatranje Zavodu za planiranje i izgradnju Općine Kakanj i Službi civilne zaštite.


STRUČNA SLUŽBA ZA POSLOVE OPĆINSKOG VIJEĆA

 

Izvještaj sa 32. sjednice Općinskog vijeća

Općinsko vijeće je 27/06/2019 održalo 32. redovnu sjednicu.

Kvorum
Na sjednici je u trenutku utvrđivanja kvoruma bilo prisutno: 23 vijećnika i vijećnica.
Odsutni su bili: Mirnes Merdić, Adnan Ibrahimspahić i Eldin Mijoč a naknadno su pristupili: Muhamed Kubat, Elvedin Delić, Amar Selimović i Rizah Haračić.
Današnjoj sjednici pored vijećnika, općinskog načelnika i pomoćnika općinskog načelnika prisutni su izvjestioci i obrađivači a prema materijalima za današnju sjednicu.

Zapisnik
Zapisnik sa 31. redovne sjednice Općinskog vijeća usvojen je jednoglasno bez rasprave.

Vijećnička pitanja i inicijative

-Komentare na dostavljena mišljenja na vijećničke inicijative su dali: Enes Piljug i Safet Šahman.

-Vijećnička pitanja su postavili: Safet Šahman, Enes Piljug, Edin Aliefendić i Semir Mušija.

-Vijećničke inicijative su podnijeli: Safet Šahman, Enes Piljug, Izudin Hrusto, Semir Mušija, Muhamed Kubat. 

Dnevni red
Prijedlog dnevnog reda je usaglašen na sjednici Kolegija 20.06.2019.godine, pa je predsjedavajući za današnju sjednicu predložio dnevni red po pozivu za 32. sjednicu. U međuvremenu su pristigla 2 materijala iz Službe za imovinskopravne, geodetske poslove i katastar nekretnina – Prijedlog rješenja o utvrđivanju prava vlasništva u korsit „Trgošped“ doo Kakanj i Informacija u vezi statusa nekretnine u suvlasništvu kompanije „Centrotrans Eurolines“d.d. Sarajevo i Općine Kakanj te iz Službe za privredu, urbanizam i zaštitu okoline – Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na privremeno korištenje dijela parking prostora kod Sportske dvorane KSC Kakanj za poligon i polazno mjesto za praktični dio ispita za vozače motornih vozila. Navedeni materijali su jednoglasno uvršteni u dnevni red i Vijeće je raspravljalo o 15. tačaka. 

1.Prijedlog odluke o izdvajanju naselja Bištrani iz sastava MZ Brežani i osnivanju MZ Bištrani
Predlagač: Općinski načelnik
Obrađivač: Služba za opću upravu, radne i zajedničke poslove, lokalnu samoupravu i mjesne zajednice
Izvjestilac: Bahrudin Arnaut, pomoćnik općinskog načelnika

U diskusiji nije niko učestvovao i Vijeće je  sa 23 glasa za i 1 uzdržanim, bez glasova protiv usvojilo Odluku.

2.Prijedlog odluke o izdvajanju naselja Kolići, Škomlići, Mahala, Roje, Babići, Bradarići, Čelikovina i Kevilji iz sastava MZ Ričica i osnivanju MZ Gornja Ričica
Predlagač: Općinski načelnik
Obrađivač: Služba za opću upravu, radne i zajedničke poslove, lokalnu samoupravu i mjesne zajednice
Izvjestilac: Bahrudin Arnaut, pomoćnik općinskog načelnika

U diskusiji nije niko učestvovao i Vijeće je  sa 24 glasa za, bez glasova uzdržanih i protiv usvojilo Odluku.

3.Prijedlog odluke o izdvajanju naselja Kučići iz sastava MZ Bijele Vode i osnivanju MZ Kučići

Predlagač: Općinski načelnik
Obrađivač: Služba za opću upravu, radne i zajedničke poslove, lokalnu samoupravu i mjesne zajednice
Izvjestilac: Bahrudin Arnaut, pomoćnik općinskog načelnika

U diskusiji nije niko učestvovao i Vijeće je  sa 25 glasa za, bez glasova uzdržanih i protiv usvojilo Odluku.

4.Prijedlog odluke o izdvajanju naselja Plandište iz sastava MZ Kakanj I i osnivanju MZ Plandište
Predlagač: Općinski načelnik
Obrađivač: Služba za opću upravu, radne i zajedničke poslove, lokalnu samoupravu i mjesne zajednice
Izvjestilac: Bahrudin Arnaut, pomoćnik općinskog načelnika

U diskusiji nije niko učestvovao i Vijeće je  sa 26 glasa za, bez glasova uzdržanih i protiv usvojilo Odluku.

5.Prijedlog odluke o izdvajanju naselja Tičići iz sastava MZ Donji Kakanj i osnivanju MZ Tičići
Predlagač: Općinski načelnik
Obrađivač: Služba za opću upravu, radne i zajedničke poslove, lokalnu samoupravu i mjesne zajednice
Izvjestilac: Bahrudin Arnaut, pomoćnik općinskog načelnika

U diskusiji nije niko učestvovao i Vijeće je  sa 24 glasa za, 2 uzdržana, bez glasova protiv usvojilo Odluku.

6.Prijedlog odluke o izdvajanju naselja Termoelektrana i Kujavče iz sastava MZ Termoelektrana i osnivanju MZ Termoelektrana
Predlagač: Općinski načelnik
Obrađivač: Služba za opću upravu, radne i zajedničke poslove, lokalnu samoupravu i mjesne zajednice
Izvjestilac: Bahrudin Arnaut, pomoćnik općinskog načelnika

U diskusiji nije niko učestvovao i Vijeće je  sa 24 glasa za, 1 uzdržan i bez glasova protiv usvojilo Odluku.

7.Prijedlog odluke o davanju na korištenje stambenih jedinica izgrađenih na osnovu projekta „Stambeno zbrinjavanje Roma 2017-2018 u općini Kakanj“
Predlagač: Općinski načelnik
Obrađivač: Komisija za realizaciju projekta izgradnje stanova za stambeno zbrinjavanje Roma
Izvjestilac: Međid Bajrić, predsjednik Komisije

U diskusiji nije niko učestvovao i Vijeće je  jednoglasno sa 24 glasa za usvojilo Odluku.

8.Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na privremeno korištenje dijela parking prostora kod Sportske dvorane KSC Kakanj za poligon i polazno mjesto za praktični dio ispita za vozače motornih vozila 
Predlagač: Općinski načelnik
Obrađivač: Služba za privredu, urbanizam i zaštitu okoline
Izvjestilac: Mirza Fazlić, pomoćnik općinskog načelnika

U diskusiji nije niko učestvovao i Vijeće je  jednoglasno sa 24 glasa za usvojilo Odluku.

9.Izvještaj o izvršenju Budžeta Općine Kakanj za period 01.01-31.03.2019.godine

Predlagač: Općinski načelnik
Obrađivač: Služba za finansije
Izvjestilac: Džihad Berbić, pomoćnik općinskog načelnika

U diskusiji nije niko učestvovao i Vijeće je  sa 24 glasa za, 2 protiv i bez uzdržanih usvojilo Izvještaj.

10.Izvještaj o poslovanju JP „Grijanje“ d.o.o. Kakanj sa finansijskim izvještajem i izvještajem vanjskog revizora za 2018.godinu

Predlagač: Skupština JP „Grijanje“ d.o.o. Kakanj
Obrađivač: Skupština JP „Grijanje“ d.o.o. Kakanj
Izvjestioci: Mirnes Bajtrević, direktor JP, i Jasenko Beus, predsjednik Skupštine,

U diskusiji su učestvovali Semir Mušija,  Rešad Merdić i Rizah Haračić.

Nakon rasprave Vijeće je usvojilo Izvještaj sa 25 glasova za, bez glasova protiv i 1 uzdržanim. 

11.Izvještaj o poslovanju JP „Vodokom“ d.o.o. Kakanj sa finansijskim izvještajem i izvještajem vanjskog revizora za 2018.godinu
Predlagač: Skupština JP „Vodokom“ d.o.o. Kakanj
Obrađivač: Skupština JP „Vodokom“ d.o.o. Kakanj
Izvjestilac: Haris Veispahić, direktor JP, i Fahrudin Topalović, predsjednik Skupštine,

U diskusiji nije niko učestvovao i Vijeće je usvojilo Izvještaj sa 24 glasa za, 2 protiv i niko uzdržan. 

12.Izvještaj o radu Komisije za provođenje javnog nadmetanja – licitacije pri prodaji poslovnih prostora u vlasništvu Općine Kakanj sa prijedlogom zaključka o utvrđivanju visine naknade članovima Komisije
Predlagač: Komisija za provođenje javnog nadmetanja – licitacije pri prodaji poslovnih prostora u vlasništvu Općine Kakanj
Obrađivač: Komisija za provođenje javnog nadmetanja – licitacije pri prodaji poslovnih prostora u vlasništvu Općine Kakanj
Izvjestilac: Evelin Bitić, predsjednik Komisije

U diskusiji su učestvovali Rešad Merdić i Ivica Petrović. 

Uslijedila je pauza od 5’ minuta. 

Nakon pauze Vijeće je sa 23 glasa za, bez glasova protiv i 1 uzdržanim usvojilo Izvještaj i zaključak kojim se naknada članovima Komisije utvrđuje u iznosu od 150KM za predsjednika i 100KM za članove s tim da članovi koji nisu učestvovali u radu Komisije nemaju pravo na naknadu.  

13.Kriteriji za dodjelu novčanih pomoći, pomoći u građevinskom materijalu i drugih vidova pomoći za potporu povratku
Predlagač: Općinski načelnik
Obrađivač: Služba za društvene djelatnosti, boračka pitanja, raseljena lica, izbjeglice i povratnike
Izvjestilac: Rešad Zaimović, pomoćnik općinskog načelnika

U diskusiji nije niko učestvovao i Vijeće je Kriterije usvojilo jednoglasno. 

14.Prijedlog rješenja o utvrđivanju prava vlasništva u korist „Trgošped“ doo Kakanj
Predlagač: Općinski načelnik
Obrađivač: Služba za imovinskopravne, geodetske poslove i katastar nekretnina
Izvjestilac: Nurčo Kurtović, pomoćnik općinskog načelnika

U diskusiji nije niko učestvovao i Vijeće je Rješenje usvojilo jednoglasno. 

15.Informacija u vezi statusa nekretnine u suvlasništvu kompanije „Centrotrans Eurolines“d.d. Sarajevo i Općine Kakanj

Predlagač: Općinski načelnik
Obrađivač: Služba za imovinskopravne, geodetske poslove i katastar nekretnina
Izvjestilac: Nurčo Kurtović, pomoćnik općinskog načelnika

U diskusiji je učestvovao Semir Mušija. 

Nakon diskusije Vijeće je jednoglasno Informaciju primilo k znanju sa zaključcima da se ovlasti općinski načelnik da sa resornim službama pokrene inicijativu za zamjenu nekretnina (udio u suvlasništvu autobuske stanice za nekretninu zvanu “autopark” kod stare jame) te da Općina Kakanj od Centrotrans Eurolinesa traži povlačenje prijedloga za ravrgnuće koje je Centrotrans tražio pred Općinskim sudom u Kaknju. 

Predsjedavajući je zaključio rad 32. sjednice Općinskog vijeća u 11:25.
STRUČNA SLUŽBA ZA POSLOVE OPĆINSKOG VIJEĆAOd

Najava 32. sjednice Općinskog vijeća

Kolegij Općinskog vijeća je 20.06.2019. godine održao 32. sjednicu na kojoj je usaglasio da će se 32. sjednica Općinskog vijeća održati 27.06.2019.godine sa početkom u 9:00 sati sa sljedećim prijedlogom dnevnog reda:
(Materijale možete preuzeti klikom na tačku.)

 1. Prijedlog odluke o izdvajanju naselja Bištrani iz sastava MZ Brežani i osnivanju MZ Bištrani
 2. Prijedlog odluke o izdvajanju naselja Kolići, Škomlići, Mahala, Roje, Babići, Bradarići, Čelikovina i Kevilji  iz sastava MZ Ričica i osnivanju MZ Gornja Ričica
 3. Prijedlog odluke o izdvajanju naselja Kučići  iz sastava MZ Bijele Vode i osnivanju MZ Kučići
 4. Prijedlog odluke o izdvajanju naselja Plandište iz sastava MZ Kakanj I i osnivanju MZ Plandište
 5. Prijedlog odluke o izdvajanju naselja Tičići iz sastava MZ Donji Kakanj i osnivanju MZ Tičići
 6. Prijedlog odluke o izdvajanju naselja Termoelektrana i Kujavče iz sastava MZ Termoelektrana i osnivanju MZ Termoelektrana
 7. Prijedlog odluke o davanju na korištenje stambenih jedinica izgrađenih na osnovu projekta „Stambeno zbrinjavanje Roma 2017-2018 u općini Kakanj“
 8. Izvještaj o izvršenju Budžeta Općine Kakanj za period 01.01-31.03.2019.godine
 9. Izvještaj o poslovanju JP „Grijanje“ d.o.o. Kakanj sa finansijskim izvještajem i izvještajem  vanjskog revizora za 2018.godinu
 10. Izvještaj o poslovanju JP „Vodokom“ d.o.o. Kakanj sa finansijskim izvještajem i izvještajem  vanjskog revizora za 2018.godinu
 11. Izvještaj o radu Komisije za provođenje javnog nadmetanja – licitacije pri prodaji poslovnih prostora u vlasništvu Općine Kakanj
 12. Kriteriji za dodjelu novčanih pomoći, pomoći u građevinskom materijalu i drugih vidova pomoći za potporu povratku

Također, Kolegij je razmatrao i 4 predstavke i donio sljedeće zaključke:

a)Izjašnjenje podružnice Jahorina na inicijativu za formiranje MZ Tičići
Izjašnjenje podružnice Jahorina na inicijativu za formiranje MZ Tičići Kolegij Općinskog vijeća dostavlja Službi za opću upravu, radne i zajedničke poslove, lokalnu samoupravu i mjesne zajednice da do 32. sjednice Općinskog vijeća, zakazane za 27.06.2019.godine, provjeri navode iz dopisa te da, u skladu s podacima koje dobije, sačini informaciju za Vijeće te istu prezentira prilikom razmatranja prijedloga odluke o izdvajanju naselja Tičići iz sastava MZ Donji Kakanj i osnivanju MZ Tičići.

b)Prigovor Fate Kovač, udove Rahmana Kovača, na naziv ulice
Prigovor Fate Kovač, udove Rahmana Kovača, na naziv ulice Kolegij Općinskog vijeća dostavlja Službi za opću upravu, radne i zajedničke poslove, lokalnu samoupravu i mjesne zajednice da isti razmotri te Općinskom vijeću ponudi prijedlog odluke kojim bi se udovoljilo imenovanoj.

c)Odgovor JP „Vodokom“ na Zaključak Kolegija Općinskog vijeća u vezi zahtjeva „Suvenirnice“
d)Odgovor Službe za privredu, urbnizam i zaštitu okoline na zahtjev „Suvenirnice“
Odgovore je Kolegij primio k znanju a iste proslijedio „Suvenirnici“.


STRUČNA SLUŽBA ZA POSLOVE OPĆINSKOG VIJEĆA

 

 

Izvještaj sa 31. redovne sjednice Općinskog vijeća

Danas (29.05.2019. godine) je Općinsko vijeće održalo svoju 31. redovnu sjednicu.

KVORUM
Na sjednici je u trenutnu utvrđivanja kvoruma bilo prisutno 27 vijećnika i vijećnica te su se stekli svi uvjeti za validan rad i odlučivanje Općinskoga vijeća. Odsutni su bili: Semir Mušija i Eldin Mijoč. Naknadno su pristupili: Muhamed Kubat i Elvedin Delić.
Današnjoj sjednici pored vijećnika, općinskog načelnika i pomoćnika općinskog načelnika prisustvuju izvjestioci i obrađivači a prema materijalima za današnju sjednicu.

ZAPISNIK
Zapisnik sa 30. redovne sjednice Općinskoga vijeća usvojen je bez rasprave sa 23 glasa za i 1 uzdržanim, bez glasova protiv.

VIJEĆNIČKA PITANJA I INICIJATIVE
-Komentare na dostavljene odgovore na vijećnička pitanja su dali: Enes Piljug i Rizah Haračić.
-Komentar na dostavljena mišljenja na vijećničke inicijative je dao: Enes Piljug.
-Vijećnička pitanja su postavili: Safet Šahman, Rizah Haračić, Rešad Merdić, Adisa Škulj i Mugdin Gorak.
-Vijećničke inicijative su podnijeli: Safet Šahman, Rizah Haračić, Enes Piljug i Evelin Bitić.

DNEVNI RED

Prijedlog dnevnog reda je usaglašen na sjednici Kolegija 21.05.2019.godine, pa je za današnju sjednicu predsjedavajući predložio dnevni red po pozivu za 31. sjednicu. U međuvremenu su pristigli materijali iz Službe za imovinskopravne, geodetske poslove i katastar nekretnina: prijedlog odluke o načinu i uslovima raspolaganja nekretnine – javne prodaje neizgrađenog građevinskog zemljišta u Kaknju i prijedlog rješenja o imenovanju Komisije za provođenje javnog nadmetanja – licitacije neizgrađenog građevinskog zemljišta u Kaknju pa je predloženo da se isti uvrste u dnevni red kao 5 i 6. tačka.
Dnevni red usvojen je jednoglasno sa 28 glasova za.

1.Prijedlog odluke o dopuni Odluke o poticajima i pogodnostima za investiranje na području općine Kakanj
Predlagač: Općinski načelnik
Obrađivač: Služba za privredu, urbanizam i zaštitu okoline
Izvjestilac: Mirza Fazlić, pomoćnik općinskog načelnika
U diskusiji je učestvovao Slaven Katičić.
Vijeće je usvojilo Odluku sa 28 glasova za, bez glasova protiv i uzdržan.

2.Prijedlog odluke o davanju saglasnosti za utvrđivanje mikrolokaliteta za izgradnju poljoprivrednog centra (poslovna zgrada) na području općine Kakanj
Predlagač: Općinski načelnik
Obrađivač: Služba za privredu, urbanizam i zaštitu okoline
Izvjestilac: Mirza Fazlić, pomoćnik općinskog načelnika
U diskusiji je učestvovao: Enes Piljug.
Vijeće je usvojilo Odluku jednoglasno sa 28 glasova za.

3.Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Programa utroška sredstava iz Budžeta Općine Kakanj za podsticaj razvoja poduzetništva i obrta za 2019.godinu
Predlagač: Općinski načelnik
Obrađivač: Služba za privredu, urbanizam i zaštitu okoline
Izvjestilac: Mirza Fazlić, pomoćnik općinskog načelnika
U diskusiji je učestvovao Jasmin Mušanović.
Vijeće je usvojilo Odluku sa 28 glasova za.

4.Prijedlog odluke o isplati razlike sredstava studentima koji ostvare pravo na kantonalnu stipendiju za akademsku 2018/19.godinu
Predlagač: Općinski načelnik
Obrađivač: Služba za društvene djelatnosti, boračka pitanja, raseljena lica, izbjeglice i povratnike
Izvjestilac: Rešad Zaimović, pomoćnik općinskog načelnika
U diskusiji su učestvovali: Jasmin Mušanović i Izudin Hrusto.
Vijeće je usvojilo Odluku jednoglasno sa 27 glasova za.

5.Prijedlog odluke o načinu i uslovima raspolaganja nekretnine – javne prodaje neizgrađenog građevinskog zemljišta u Kaknju
Predlagač: Općinski načelnik
Obrađivač: Služba za imovinskopravne, geodetske poslove i katastar nekretnina
Izvjestilac: Nurčo Kurtović, pomoćnik općinskog načelnika
U diskusiji nije niko učestvovao i Vijeće je Odluku usvojilo jednoglasno sa 26 glasova za.

6.Prijedlog rješenja o imenovanju Komisije za provođenje javnog nadmetanja – licitacije neizgrađenog građevinskog zemljišta u Kaknju
Predlagač: Komisija za izbor i imenovanja
Obrađivač: Služba za imovinskopravne, geodetske poslove i katastar nekretnina
Izvjestilac: Edin Aliefendić, predsjednik Komisije
Komisija za izbor i imenovanja je predložila u Komisiju: Zerina Kovač – predsjednica, Melisa Trako, Emina Piljug, Sanel Alić, Elvedin Delić, Vinka Aletović, Nusret Muslić i Ivica Petrović – članovi. Vijeće je usvojilo ovaj prijedlog jednoglasno sa 26 glasova za.

7.Izvještaj o izvršenju Budžeta Općine Kakanj za period 01.01-31.12.2018.godine
Predlagač: Općinski načelnik
Obrađivač: Služba za finansije
Izvjestilac: Džihad Berbić, pomoćnik općinskog načelnika
U diskusiji su učestvovali: Rešad Merdić i Rizah Haračić.
Vijeće je Izvještaj usvojilo sa 24 glasa za, 2 protiv, bez suzdržanih.

8.Izvještaj o izvršenju tekuće budžetske rezerve Proračuna Općine Kakanj za period 01.01-31.12.2018.godine
Predlagač: Općinski načelnik
Obrađivač: Služba za finansije
Izvjestilac: Džihad Berbić, pomoćnik općinskog načelnika
U diskusiji nije niko učestvovao i Vijeće je Izvještaj usvojilo sa 25 glasova za, bez glasova protiv i 1 uzdržan.

9.Izvještaj o radu JU „Dom zdravlja“ Kakanj za 2018.godinu sa Izvještajem o materijalno-finansijskom poslovanju JU „Dom zdravlja“ Kakanj za 2018.godinu
Predlagač: UO JU Dom zdravlja Kakanj
Obrađivač: UO JU Dom zdravlja Kakanj
Izvjestilac: Mirsad Tursum, direktor JU i Nisvet Trako, član UO JU
U diskusiji su učestvovali: Rešad Merdić, Izudin Hrusto, Muhamed Kubat i Rizah Haračić.
Nakon diskusije Vijeće je prihvatilo Izvještaj jednoglasno sa 27 glasova za, bez glasova protiv i uzdržan, a vijećnik Tursum se izuzeo od glasanja.

10.Plan rada i razvoja JU „Dom zdravlja“ Kakanj za 2019.godinu
Predlagač: UO JU Dom zdravlja Kakanj
Obrađivač: UO JU Dom zdravlja Kakanj
Izvjestilac: Mirsad Tursum, direktor JU i Nisvet Trako, predsjednik UO JU
U diskusiji nije niko učestvovao i Vijeće je dalo saglasnost na Plan jednoglasno sa 22 glasa za, 1 uzdržan, bez glasova protiv, a vijećnik Tursum se izuzeo od glasanja.

11.Informacija o zdravstvenom stanju stanovništva općine Kakanj za 2018.godinu
Predlagač: UO JU Dom zdravlja Kakanj
Obrađivač: UO JU Dom zdravlja Kakanj
Izvjestilac: Mirsad Tursum, direktor JU i Ibrahim Aličković, šef HES-a
U diskusiji nije niko učestvovao i Vijeće je Informaciju primilo k znanju jednoglasno sa 25 glasova za.


12.Informacija o realizaciji sredstava boračkim populacijama sa viših nivoa vlasti i sredstava budžeta Općine Kakanj u skladu sa Kriterijima i pozitivnim zakonskim propisima za 2018.godinu
Predlagač: Općinski načelnik
Obrađivač: Služba za društvene djelatnosti, boračka pitanja, raseljena lica, izbjeglice i povratnike
Izvjestilac: Rešad Zaimović, pomoćnik općinskog načelnika
U diskusiji nije niko učestvovao i Vijeće je Informaciju primilo k znanju sa 25 glasova za, 1 uzdržan, bez glasova protiv.

13.Prijedlog rješenja o utvrđivanju prava vlasništva u korist Veseljka (Božidara) Markovića
Predlagač: Općinski načelnik
Obrađivač: Služba za imovinskopravne, geodetske poslove i katastar nekretnina
Izvjestilac: Nurčo Kurtović, pomoćnik općinskog načelnika
Vijeće je bez rasprave usvojilo Rješenje jednoglasno sa 24 glasa za.

14.Inicijativa građana za osnivanje MZ Bištrani
15.Inicijativa građana za osnivanje MZ Termoelektrana
16.Inicijativa građana za osnivanje MZ Plandište
17.Inicijativa građana za osnivanje MZ Gornja Ričica
18.Inicijativa građana za osnivanje MZ Kučići
19.Inicijativa građana za osnivanje MZ Tičići

Obrađivač: Služba za opću upravu, radne i zajedničke poslove, lokalnu samoupravu i mjesne zajednice
Izvjestilac: Bahrudin Arnaut, pomoćnik općinskog načelnika

Vijeće je vodilo objedinjenu raspravu o ovim tačkama. U diskusiji su učestvovali: Rešad Merdić, Rizah Haračić, Enes Piljug, Safet Šahman, Slaven Katičić. Vijeće je prihvatilo inicijative i zaključak kojim se zadužuje Služba za opću upravu, radne i zajedničke poslove, lokalnu samoupravu i mjesne zajednice da do naredne sjednice pripremi prijedloge odluka o formiranju novih mjesnih zajednica. Navedene inicijative i zaključak su usvojene sa 24 glasa za i 2 glasa uzdržana, bez glasova protiv.


20.Prijedlog odluke o utvrđivanju naziva novih ulica na području općine Kakanj
Predlagač: Komisija za utvrđivanje naziva novih ulica općine Kakanj
Obrađivač: Komisija za utvrđivanje naziva novih ulica općine Kakanj
Izvjestilac: Adnan Ibrahimspahić, predsjednik Komisije
U diskusiji nije niko učestvovao i Vijeće je usvojilo Odluku sa 24 glasa za, 1 protiv i 1 uzdržan.
Predsjedavajući je čestitao nastupajući Bajram i zaključio rad 31. sjednice Općinskog vijeća u 12:40.

STRUČNA SLUŽBA ZA POSLOVE OPĆINSKOG VIJEĆA

Najava 31. redovne sjednice Općinskog vijeća

Općinsko vijeće će 29/05/2019.godine održati 31. redovnu sjednicu na kojoj će razmatrati:

 1. Prijedlog odluke o dopuni Odluke o poticajima i pogodnostima za investiranje na području općine Kakanj
 2. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti za utvrđivanje mikrolokaliteta za izgradnju poljoprivrednog centra (poslovna zgrada) na području općine Kakanj
 3. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Programa utroška sredstava iz Budžeta Općine Kakanj za podsticaj razvoja poduzetništva i obrta za 2019.godinu
 4. Prijedlog odluke o isplati razlike sredstava studentima koji ostvare pravo na kantonalnu stipendiju za akademsku 2018/19.godinu
 5. Izvještaj o izvršenju Budžeta Općine Kakanj za period 01.01-31.12.2018.godine
 6. Izvještaj o izvršenju tekuće budžetske rezerve Budžeta Općine Kakanj za period 01.01-31.12.2018.godine
 7. Izvještaj o radu JU „Dom zdravlja“ Kakanj za 2018.godinu sa Izvještajem o materijalno-finansijskom poslovanju JU „Dom zdravlja“ Kakanj za 2018.godinu
 8. Plan rada i razvoja JU „Dom zdravlja“ Kakanj za 2019.godinu
 9. Informacija o zdravstvenom stanju stanovništva općine Kakanj za 2018.godinu
 10. Informacija o realizaciji sredstava boračkim populacijama sa viših nivoa vlasti i sredstava budžeta Općine Kakanj u skladu sa Kriterijima i pozitivnim zakonskim propisima za 2018.godinu
 11. Prijedlog rješenja o utvrđivanju prava vlasništva  u korist Veseljka (Božidara) Markovića
 12. Inicijativa građana za osnivanje MZ Bištrani
 13. Inicijativa građana za osnivanje MZ Termoelektrana
 14. Inicijativa građana za osnivanje MZ Plandište
 15. Inicijativa građana za osnivanje MZ Gornja Ričica
 16. Inicijativa građana za osnivanje MZ Kučići
 17. Inicijativa građana za osnivanje MZ Tičići
 18. Prijedlog odluke o utvrđivanju naziva novih ulica na području općine Kakanj

Kolegij Općinskog vijeća je 21/05/2019. godine, osim utvrđivanja prijedloga dnevnog reda i termina održavanja sjednice razmatrao i slijedeće prijedloge i predstavke:
a) Zahtjev za postupanje u vezi Udruženja porodica šehida općine Kakanj
Kolegij je Zahtjev proslijedio Službi za društvene djelatnosti, boračka pitanja, raseljena lica, izbjeglice i povratnike i Službi za finansije na znanje.
b)Zahtjev „Suvenirnice“ Kakanj
Kolegij je Zahtjev proslijedio Službi za privredu, urbanizam i zaštitu okoline i JP „Vodokom“ d.o.o. Kakanj kako bi iznašli mogućnost i udovoljili Zahtjevu.
c) Informacija o podnesenoj tužbi članova OIK-a
Informaciju je Kolegij primio k znanju.
d) Odgovor Komisije za utvrđivanje naziva novih ulica općine Kakanj
Kolegij je odlučio da ponuđeni odgovor zajedno sa prethodno razmatranim prijedlogom odluke, o kojem je Vijeće odgodilo izjašnjavanje, uputi vijećnicima na razmatranje i odlučivanje.
e) Inicijativa građana za osnivanje MZ Bištrani
f) Inicijativa građana za osnivanje MZ Termoelektrana
g) Inicijativa građana za osnivanje MZ Plandište
h) Inicijativa građana za osnivanje MZ Gornja Ričica
i) Inicijativa građana za osnivanje MZ Kučići
j) Inicijativa građana za osnivanje MZ Tičići
Inicijative građana za osnivanje novih mjesnih zajednica Kolegij je uputio Vijeću na razmatranje i usvajanje.

STRUČNA SLUŽBA ZA POSLOVE OPĆINSKOG VIJEĆA
 

Najava 30. redovne sjednice Općinskog vijeća

Kolegij Općinskog vijeća je 23/04/2019. godine održao svoju 30. sjednicu na kojoj je razmatrao sljedeće predstavke:

a)Informacija Službe za privredu, urbanizam i zaštitu okoline o provođenju postupka dodjele koncesije

Informaciju je Kolegij primio k znanju obzirom da je ista Služba pripremila prijedlog odluke o odbijanju izdavanja prethodne saglasnosti za dodjelu koncesije za izgradnju MHE “Trstionica” koji će Vijeće razmatrati na svojoj sjednici.

b)Inicijativa Naše stranke za sufinansiranje troškova prijevoza srednjoškolaca

Kolegij je Inicijativu proslijedio na mišljenje Službi za finansije i Službi za društvene djelatnosti, boračka pitanja, raseljena lica, izbjeglice i povratnike.

c)Informacija Policijske stanice po Zaključku Općinskog vijeća 01/1-28-K-84/19 od 20.03.2019.

Informaciju je Kolegij primio k znanju.

d)Odgovor Komisije za utvrđivanje naziva novih ulica općine Kakanj na Zaključak Kolegija 01/1-27-K-55/19 od 28.02.2019.godine

Odgovor je Kolegij primio k znanju.

e)Inicijativa građana za osnivanje MZ Bištrani

f)Inicijativa građana za osnivanje MZ Termoelektrana

g)Inicijativa građana za osnivanje MZ Plandište

h)Inicijativa građana za osnivanje MZ Gornja Ričica

i)Inicijativa građana za osnivanje MZ Kučići

j)Inicijativa građana za osnivanje MZ Tičići

Inicijative građana za osnivanje novih mjesnih zajednica Kolegij je razmotrio i zauzeo stav da se o ovim inicijativama Vijeće treba objedinjeno izjasniti te će se ostaviti rok Službi za opću upravu, radne i zajedničke poslove, lokalnu samoupravu i mjesne zajednice da pripremi prijedlog odluke o svim mjesnim zajednicama na području općine Kakanj.

Također, Kolegij je odredio i termin održavanja 30. redovne sjednice Općinskog vijeća za 30/04/2019.godine (utorak) sa početkom u 9:00 sati i prijedlog dnevnog reda kako slijedi:

1.Prijedlog programa razvoja zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća na području općine Kakanj 2019-2023


2.Prijedlog odluke o pristupanju izradi izmjena i dopuna Regulacionog plana „Kakanj“


3.Prijedlog odluke o dopuni Odluke o zonama sanitarne zaštite i zaštitnim mjerama za izvorište „Pitka voda“ Kakanj


4.Prijedlog odluke o davanju saglasnosti za utvrđivanje namjene mikrolokaliteta


5.Prijedlog odluke o odbijanju izdavanja prethodne saglasnosti za dodjelu koncesije za izgradnju MHE „Trstionica“


6.Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o visini subvencioniranja troškova transporta komunalnog otpada iz udaljenih mjesnih zajednica


7.Prijedlog odluke o gubljenju statusa javnog dobra


8.Prijedlog rješenja o imenovanju Komisije za provođenje javnog nadmetanja/licitacije pri prodaji poslovnih prostora u vlasništvu Općine Kakanj


9.Izvještaj o radu Komisije za procjenu prometne vrijednosti nekretnina za period 01.04.2018-31.03.2019.godine


10.Izvještaj o radu JU Centar za socijalni rad Kakanj sa finansijskim izvještajem za 2018.godinu


11.Informacija o stanju u sportu na području općine Kakanj

STRUČNA SLUŽBA ZA POSLOVE OPĆINSKOG VIJEĆA

Izvještaj sa 29.sjednice Općinskog vijeća

Danas, 03/04/2019. godine,  je Općinsko vijeće održalo svoju 29. redovnu sjednicu.

Kvorum:
Na današnjoj sjednici bila su prisutna 23 vijećnika. Odsutni su bili: Edin Aliefendić, Muhamed Kubat,  Semir Mušija, Jasmin Mušanović i Rešad Merdić. Naknadno su pristupili:  Adisa Škulj i Elvedin Delić.

Današnjoj sjednici pored vijećnika, općinskog načelnika i pomoćnika općinskog načelnika nazočni su izvjestioci i obrađivači a prema materijalima za današnju sjednicu.

Vijećnička pitanja i inicijative

– Vijećničke inicijative su podnijeli: Eldin Mijoč, Enes Piljug i Namir Talić.

Dnevni red
Prijedlog dnevnog reda je usaglašen na sjednici Kolegija 28.03.2019.godine, pa je predsjedavajući predložio dnevni red po pozivu za 29.sjednicu.
Vijeće je usvojilo dnevni red sa 23 glasa za, bez glasova protiv i uzdržan.

1.Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o administrativnim taksama Općine Kakanj

Predlagač: Općinski načelnik
Obrađivač: Služba za opću upravu, radne i zajedničke poslove lokalnu samoupravu i mjesne zajednice
Izvjestilac: Bahrudin Arnaut, pomoćnik općinskog načelnika

U diskusiji nije niko učestvovao i Vijeće je Odluku usvojilo jednoglasno.

2.Prijedlog odluke o dopuni Odluke o radu i radnom vremenu i rasporedu radnog vremena

Predlagač: Općinski načelnik
Obrađivač: Služba za opću upravu, radne i zajedničke poslove lokalnu samoupravu i mjesne zajednice
Izvjestilac: Bahrudin Arnaut, pomoćnik općinskog načelnika

U diskusiji nije niko učestvovao i Vijeće je Odluku usvojilo jednoglasno.

3.Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o jednokratnoj novčanoj pomoći za porođaj i opremu novorođenog djeteta

Predlagač: Općinski načelnik
Obrađivač: Služba za društvene djelatnosti, boračka pitanja, raseljena lica, izbjeglice i povratnike
Izvjestilac: Rešad Zaimović, pomoćnik općinskog načelnika

U diskusiji je učestvovao:  Eldin Mijoč, Slaven Katičić, Nusret Muslić, Rizah Haračić.

Vijeće je nakon rasprave usvojilo Odluku sa 22 glasa za.

4.Prijedlog odluke o visini subvencioniranja troškova transporta komunalnog otpada iz udaljenih mjesnih zajednica

Predlagač: Općinski načelnik
Obrađivač: Služba za privredu, urbanizam i zaštitu okoline
Izvjestilac: Mirza Fazlić, pomoćnik općinskog načelnika

U diskusiji je učestvovao Enes Piljug.

Vijeće je usvojilo Odluku sa 20 glasova za, bez glasova protiv i 2 uzdržana.

5.Prijedlog odluke o visini prosječne konačne građevinske cijene iz prethodne godine po m2 korisne stambene površine na području općine Kakanj

Predlagač: Općinski načelnik
Obrađivač: Služba za privredu, urbanizam i zaštitu okoline
Izvjestilac: Mirza Fazlić, pomoćnik općinskog načelnika

U diskusiji je učestvovao Enes Piljug.

Odluka je usvojena jednoglasno.

6.Izvještaj o ostvarivanju politike jedinice lokalne samouprave i aktivnostima općinskog načelnika za 2018.godinu

Predlagač: Općinski načelnik
Obrađivač: Stručna služba za poslove općinskog načelnika
Izvjestilac: Enver Kusić, sekretar organa uprave Općine Kakanj

U diskusiji nije niko učestvovao i Vijeće je usvojilo Izvještaj sa 19 glasova za, 3 protiv, bez glasova uzdržan.

7.Izvještaj o realizaciji Okvirnog programa rada Općinskog vijeća za 2018.godinu

Predlagač: Kolegij Općinskog vijeća
Obrađivač: Stručna služba za poslove Općinskog vijeća
Izvjestilac: Slaven Katičić, predsjedavajući Općinskog vijeća

U diskusiji nije niko učestvovao i Vijeće je usvojilo Izvještaj jednoglasno.

8.Izvještaj o radu Općinskog pravobranilaštva za 2018.godinu

Predlagač: Općinsko pravobranilaštvo
Obrađivač: Općinsko pravobranilaštvo
Izvjestilac: Vesna Ajanović – općinska pravobraniteljica – najavila izostanak.

U diskusiji nije niko učestvovao i Vijeće je usvojilo Izvještaj jednoglasno.

9.Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti na Plan i program JU Centar za socijalni rad Kakanj sa finansijskim planom za 2019.godinu

Predlagač: UO JU Centar za socijalni rad Kakanj
Obrađivač: UO JU Centar za socijalni rad Kakanj
Izvjestilac: Fakir Ajdinović, direktor JU i Mehmedalija Velispahić, predsjednik UO JU

U diskusiji je učestvovao Mujo Fafulić i Rizah Haračić.

Vijeće je dalo saglasnost na Plan jednoglasno.

10.Izvještaj o radu JU „Gradska biblioteka“ Kakanj za 2018.godinu sa izvještajem o finansijskom poslovanju JU „Gradska biblioteka“ Kakanj za period 01.01-31.12.2018.godine

Predlagač: UO JU „Gradska biblioteka“ Kakanj
Obrađivač: UO JU „Gradska biblioteka“ Kakanj
Izvjestilac: Senad Čišija, direktor JU i Dalila Rajkić, predsjednica UO JU

U diskusiji nije niko učestvovao i Vijeće je usvojilo Izvještaj jednoglasno.

11.Izvještaj o poslovanju i radu JU Kulturno-sportski centar Kakanj sa finansijskim izvještajem za 2018.godinu

Predlagač: UO JU Kulturno-sportski centar Kakanj
Obrađivač: UO JU Kulturno-sportski centar Kakanj
Izvjestilac: Mirza Mušija, v.d. direktora JU i Nihad Tukić, član UO JU

U diskusiji nije niko učestvovao i Vijeće je usvojilo Izvještaj jednoglasno.

12.Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti na Program rada JU Kulturno-sportski centar Kakanj sa finansijskim planom za 2019.godinu

Predlagač: UO JU Kulturno-sportski centar Kakanj
Obrađivač: UO JU Kulturno-sportski centar Kakanj
Izvjestilac: Mirza Mušija, v.d. direktora JU i Nihad Tukić, član UO JU

U diskusiji nije niko učestvovao i Vijeće je dalo saglasnost na Program jednoglasno.

13.Informacija o stanju zaštite od požara i vatrogastva na području općine Kakanj u 2018.godini

Predlagač: Općinski načelnik
Obrađivač: Služba civilne zaštite
Izvjestilac: Nurudin Hrusto, pomoćnik općinskog načelnika

U diskusiji nije niko učestvovao i Vijeće je primilo Informaciju k znanju jednoglasno.

14.Prijedlog rješenja o utvrđivanju prava vlasništva u korist Nusreta (Ibre) Obralije iz Kaknja

Predlagač: Općinski načelnik
Obrađivač: Služba za imovinskopravne, geodetske poslove i katastar nekretnina
Izvjestilac: Nurčo Kurtović, pomoćnik općinskog načelnika

U diskusiji  nije niko učestvovao i Vijeće je usvojilo Rješenje jednoglasno.

Predsjedavajući je zaključio rad 29. sjednice Općinskog vijeća u 10:38.

STRUČNA SLUŽBA ZA POSLOVE OPĆINSKOG VIJEĆA