Povodom 3. marta – Dana Patriotske lige Kakanj: Četa “Bosna” bila je prva organizovana jedinica Patriotske lige Kakanj

Četa “Bosna” bila je prva organizovana jedinica Patriotske lige KakanjTrećeg marta 1992.godine u Kaknju je formirana četa “Bosna”, prva organizirana jedinica Patriotske lige Kakanj, pa se ovaj datum obilježava kao Dan Patriotske lige Kakanj.

U noći 3.marta 1992.godine, u kući Ibrahima Salihbegovića, Senad Zaimović je okupio petnaestak najpouzdanijih momaka, provjernih patriota i saopštio im da je potrebno formirati jedinicu koja će u slučaju napada agresora stati u odbranu naroda. Odmah je rečeno da kalkulisanja nema, ko će kalkulisati neka odustane. Niko se nije pokolebao, svi su bili odlučni da brane svoj narod i po cijenu života.

Odmah nakon formiranja izvršeno je opremanje jedinice naoružanjem, uniformama i materijalno-tehničkim sredstvima, a započela je i obuka. Osnovna namjena jedinice bila je suprotstavljanje agresiji i zaštita vitalnih objekata na području Kaknja.

Prvi pripadnici čete „Bosna“ koja će svoje ime dobiti nakon prvih uspješnih akcija bili su: Zaimović Senad (komandir), Zaimović Mirsad, Salihbegović Azerin, Delić Halid, Ljubović Samir, Zaimović Senad, Salihbegović Nermin, Salihbegović Edin, Balešić Derviš, Šemić Mustafa, Mušija Ibrahim, Sarač Ibrahim, Tursum Zijad, Haračić Midhat, Čaluk Ertan, Čaluk Juksel, Ljubović Haris i Sarajlić Jasmin.Komandiri čete kroz njen slavni ratni put bili su: Zaimović Senad, Neimarlija Enez, Čaluk Ertan, Haris Ljubović i Ajdinović Dževad.

Prvi zadatak koji je povjeren četi “Bosna” bio je zarušavanje puta prema Kamenici jer je postojalo saznanje da neprijateljske snage iz Kamenice dolaze u izviđanje na Ponijere. Zadatak je uspješno izveden 4. aprila 1992. godine.

U aprilu 1992. godine jedan dio jedinice zaposjeda vikend-naselje Ponijeri, te vrši izviđanja prema Kamenici, a uspostavljeni su i kontakti sa seoskim stražama u Brnjicu i Patriotskom ligom Zenica.

Nakon prvih uspješnih akcija, rahmetli Midhat Haračić četi daje ime “Bosna”, te izrađuje njenu zastavu. “Bosna” je tada brojala oko 50 boraca.

Četa “Bosna” je 18. maja 1992.godine učestvovala u zaustavljanju kolone JNA koja je krenula iz kasarne u Zenici.

Priča o kakanjskoj ulozi u odbrani BiH ne smije biti ispričana, a da se ne pomene četa „Bosna“. Sve je počelo sa tom hrabrom i poletnom jedinicom koja će nakon prvih dana rata postati dijelom 311. lahke brihade, a potom će se sa cjelokupnim sastavom uključiti u Treći manevarski bataljon, jedinicu koja se proslavila junačkim uspjesima na najtežim ratištima. Četu „Bosna“ činili su, po mnogo čemu sudeći, momci-heroji. Njihovo junačko djelo ne smije biti zaboravljeno.

Čestitka načelnika Općine Kakanj Mirnesa Bajtarevića i predsjedavajućeg OV Slavena Katičića povodom 1. marta-Dana nezavisnosti BiH

U svojoj hiljadugodišnjoj historiji Bosna i Hercegovina je, bez obzira na teška iskušenja i izazove, opstajala kao zajednica u kojoj se susreću i međusobno obogaćuju različite kulture i tradicije. Bosna i Hercegovina je istinska humana ideja i stvarnost suživota.

Ona kao takva vijekovima nadživljava i političke sisteme, i ekonomske prilike, i društvena uređenja, i velika carstva, i krize…

To je najvažniji razlog zbog kojeg živjeti na ovim prostorima predstavlja čast i privilegiju.

Sretan 1. mart – Dan nezavisnosti BiH!

Načelnik Općine Kakanj Mirnes Bajtarević

Predsjedavajući OV Slaven Katičić

Program obilježavanja 1. marta-Dana nezavisnosti BiH i 3. marta-Dana Patriotske lige Kakanj

Prvi mart-Dan nezavisnosti BiH i 3. mart-Dan Patriotske lige Kakanj bit će obilježeni sljedećim sadržajima:

Petak, 26. februar

12.30 sati, Program „Bosna i Hercegovina – Moja kuća, moja sloboda“ (Gradska biblioteka);

13.00 sati, Proglašenje pobjednika nagradnog takmičenja za najbolju patriotsku fotografiju pod nazivom „Bosna i Hercegovina u mom srcu (takmičenje realizirano na službenoj Facebook stranici Općine Kakanj);

20.25 sati, Program NTV IC Kakanj, „Izbor sportiste općine Kakanj za 2020.godinu“ (snimak).

Nedjelja, 28. februar

9.30 sati, Turnir u stonom tenisu (Sportska dvorana Kakanj);

Ponedjeljak, 1. mart

9.30 sati, Rekreativna vožnja biciklima do Bobovca (BBK „Extreme“, polazak ispred sahat-kule);

10.00 sati, Polaganje cvijeća na Spomen-obilježje šehidima i poginulim borcima Odbrambeno-oslobodilačkog rata 1992-1995. i Spomen-obilježje palim borcima Narodnooslobodilačkog antifašističkog rata 1941-1945.godina (Gradski spomen-park);

10.45 sati, Otvaranje izložbe „Numizmatika“ i izložbe „Bosna je našla svoj put“ (Muzej Kaknja);

11.30 sati, Otkrivanje ploče sa imenom „Anes Begić“ na novoizgrađenoj sportskoj dvorani Javne ustanove Kulturno-sportski centar Kakanj i otvaranje Memorijalnog turnira „Anes Begić“;

18.00 sati, Program NTV IC Kakanj, Svečana akademija (snimak).

Srijeda, 3. mart

8.00 sati, Akcija dobrovoljnog darivanja krvi “I krv svoju za domovinu moju”, učestvuju predstavnici mjesnih zajednica (prostorije Crvenog križa);

10.30 sati, Posjeta mezarju „Šargan“;

11.30 sati, Polaganje cvijeća i obraćanja povodom 3. marta-Dana Patriotske lige Kakanj (ploča na kući Salihbegovića);

11.45 sati, Polaganje cvijeća povodom 3. marta-Dana Patriotske lige Kakanj (Most šehida);

12.30 sati, Polaganje cvijeća povodom 3. marta-Dana Patriotske lige Kakanj (Gradski spomen-park).

Februarske godišnjice: 25. februar 1945. godine – Napad na voz u Čatićima

Sredinom decembra 1944. godine štabovi Petog bosanskog Narodnooslobodilačkog udarnog korpusa i  Četvrte krajiške Narodnooslobodilačke divizije su procijenili veliku ulogu i značaj upućivanja Grupe udarnih bataljona s lijeve na desnu obalu rijeke Bosne.

Grupa udarnih bataljona Četvrte divizije je formirana iz boračkog sastava Prvog bataljona Šeste (komandant Lazar Šušnica), Trećeg bataljona Osme (komandant Osman Džafić) i Trećeg bataljona Jedanaeste krajiške narodnooslobodilačke brigade (komandant Đuro Milinović).

partizaniprva-krajiška-brigada

Partizani, ilustracija

U ponoć između 22. i 23. februara 1945. godine komandant Lazar Šušnica je sa Prvom četom krenuo u izviđanje u cilju postavljanja zasjeda i miniranja željezničke pruge u dolini Bosne. Ocijenjeno je da se zasjede mogu uspješno postavljati južno od Čatića. Sutradan, 23. februara, bataljon je prikupljen u selu Živalji, a već u 10 sati 25. februara u Štab bataljona  su stigli podaci da će u 22 sata tog dana proći kroz Čatiće željeznički transport njemačkih vojnika i opreme u pravcu Zenice.

Odmah je odlučeno da se postavi zasjeda ovom transportu i minira pruga u Čatićima.

Poslije večere odabrana grupa boraca krenula je u akciju. U zasjedi su se brzo maskirali na položajima i iskopali zaklone. Mineri su postavili mine ispod šina i prepremili dinamo-mašinu, a nišandžije protivtenkovsku pušku i bacač “Džon Bul”. Njihov zadatak je bio da neposredno tuku i onesposobe lokomotivu.

Ubrzo je sve bilo gotovo.

U noćnoj tišini čuo se samo šum rijeke Bosne iznad koje se povijala plava izmaglica. Ubrzo je transport krenuo iz Visokog i jurio prema Kaknju, a borci su u zasjedi čekali napeto sa prstima na obaračima.

Zaštekali su puškomitraljezi, a lokomotivu je zaustavila eksplozija mine. Detonacija se razlijegala dolinom Bosne. Pojačavala se grmljavina oružja, a onda je sve utišalo. Neprijatelj je imao 37 poginulih, dok se broj ranjenih nije mogao ustanoviti.

Nakon uspješno izvršene diverzije na njemački željeznički transport 25. februara 1945. godine borci Prvog bataljona Šeste krajiške Narodnooslobodilačke udarne brigade su se povukli u selo Živalji. Umorni borci brzo su zaspali u seoskim kućama. Odvažni borci su bili na obezbjeđenju. Odjednom je zapucalo sa svih strana, sa brda oko Živalja. Sa krovova je padao kuršumima slupani crijep.

priilu-660x330

Ilustracija

U prolazu kroz dvorište kuće u kojoj je bio Štab, komandant i politički komesar su pogledali jedan u drugoga i izgovorili istu misao “probijati se”!

S jednom četom desno je krenuo komandant, a s drugom lijevo politički komesar prema neprijatelju koji je dejstvovao s grebena. Ubrzo su sve čete razbile neprijatelja na svojim pravcima napada i izbile na obalu koja se spušta prema Kaknju i dolini Bosne. Treća četa je zaposjela izlaz iz ove jaruge u Kakanj, a Prva je krenula niz jarugu. Druga je tukla neprijateljske vojnike koji su željeli da se izvuku iz jaruge na njenu desnu obalu.

Za Prvi bataljon nastupio je potpuni obrat situacije u veoma kratkom vremenu. Najneobičniji u Narodnooslobodilačkom ratu. Naime, iz situacije potpunog okruženja od neprijateljskih snaga, uspio je da okruži neprijatelja i pripremi mu potpuno uništenje. Takve su prilike bile veoma rijetke u toku rata i u ratovima uopšte. Dogodilo se to kada su čete Prvog bataljona probile neprijateljske položaje, a bataljon se spustio u dolinu rijeke Zgošće u pravcu Balića, gdje je bio odsječen. U dolini ove rijeke nastao je veliki metež kakav se rijetko mogao vidjeti.

Iz ove borbe gotovo svaki borac je donio po dvije puške. Strojnice su bile o vratovima, puškomitraljezi na ramenima, zaplijenjene su ručne bombe, redenici i kutije municije, ručni bacači, mine, oficirske torbice, ranci itd.

Plijen je iznosio 87 pušaka, 9 puškomitraljeza, 6 strojnica, 14 pištolja, dva ručna bacača, 15.000 metaka, 70 mina za ručne bacače, 5 dvogleda, 5 oficirskih torbica, 42 ranca i dosta druge opreme.

Foto: Neprijateljski voz kojeg su partizani uništili 25. februara 1945. godine u Čatićima

Ured načelnika: Upriličen prijem za predstavnice Udruženja žena općine Kakanj – UŽOK

Načelnik Općine Kakanj Mirnes Bajtarević upriličio je u svom uredu prijem za predstavnice Udruženja žena općine Kakanj – UŽOK.

Razgovaralo se o aktivnostima UŽOK-a koje su realizirane u proteklom periodu, aktuelnim projektima, te planovima za budući period.

Načelnik Bajtarević je čestitao UŽOK-u na svemu što je učinjeno za narod Kaknja u najtežem ratnom vremenu, u poslijeratnim godinama, u vremenu aktuelne borbe protiv širenja koronavirusa, te u svim drugim situacijama.

Lijep primjer uvažavanja značaja 1. marta – Dana nezavisnosti Bosne i Hercegovine: Javna ustanova za predškolski odgoj i obrazovanje “Mladost” Kakanj

Lijep primjer uvažavanja značaja 1. marta – Dana nezavisnosti Bosne i Hercegovine: Javna ustanova za predškolski odgoj i obrazovanje “Mladost” Kakanj

Javno preduzeće “Grijanje”, primjer lijepog i dostojanstvenog odnosa prema državi BiH, njenoj zastavi, našem Kaknju, 1.martu-Danu nezavisnosti BiH i 3. martu-Danu Patriotske lige Kakanj

Javno preduzeće “Grijanje”, primjer lijepog i dostojanstvenog odnosa prema državi BiH, njenoj zastavi, našem Kaknju, 1.martu-Danu nezavisnosti BiH i 3. martu-Danu Patriotske lige Kakanj

Nesvakidašnji gest: Pokupio s tla i sastavio razbijene dijelove saobraćajnog ogledala

U vremenu kada svakodnevno svjedočimo slučajevima vandalizma i nesavjesnog odnosa prema našem zajedničkom dobru, zabilježili smo jedan lijep, nesvakidašnji slučaj.

Naš sugrađanin, Elvedin Agičić, radnik firme “Trgošped”, je od dijelova razbijenog saobraćajnog ogledala koje je pronašao na tlu sastavio jednu cjelinu koja može služiti vozačima na ovom dijelu ceste.Pomenuto ogledalo je razbijano u 4 navrata i o tome je obaviještena policija.

Obavijest: Poljoprivredni proizvođači oslobođeni plaćanja naknade za poslove koji se odnose na kontrolu plodnosti zemljišta, odnosno analizu zemljišta

Shodno Odluci Federalnog zavoda za agropedologiju, broj: 01-02-360-2120 od 07.04.2020.godine, a u cilju osiguravanja nesmetanog odvijanja poljoprivredne proizvodnje, obavještavaju se poljoprivredni proizvođači koji su upisani u Registar poljoprivrednih gazdinstava i registar klijenata u Općini Kakanj,  da će biti oslobođeni obaveze plaćanja naknade za poslove koji se odnose na kontrolu plodnosti zemljišta, odnosno analizu zemljišta.

Poljoprivredni proizvođači koji žele da urade analizu zemljišta na svome imanju, dužni su u svom zahtjevu navesti ime katastarske općine (K.O.), k.č. broj parcele, broj upisa u  RPG i RK, odnosno da dostave potvrdu da su registrovani poljoprivredni proizvođači, zatim e-mail adresu, odnosno adresu na koju će se dostaviti urađena analiza sa preporukom.

Poljoprivredni proizvođači uzorke zemljišta u toku godine mogu poslati putem pošte ili  direktno u prostorije Federalnog zavoda za agropedologiju.

Sve informacije u vezi provođenja postupka kontrole plodnosti zemljišta, možete dobiti na broj telefona: 033/254-840, svakim radnim danom u vremenskom periodu od 08,30-15,30 sati.

Zahtjev za analizu kontrole plodnosti tla kao i  Uputstvo uzimanja uzoraka tla za kontrolu plodnosti možete preuzeti klikom na naslove:

Zahtjev

Ceduljica

Uputstvo

Pred 1. mart- Dan nezavisnosti BiH: Za suverenu i nezavisnu BiH glasalo je 99,42 % građana općine Kakanj, onih koji su pristupili referendumu

29. februara i 1. marta 1992. godine građani BiH na referendumu su se opredijelili za nezavisnost BiH. Kakanj je jedna od lokalnih zajednica u kojoj je na referendumu iz 1992. godine zabilježen veoma snažan patriotski naboj.

U Kaknju na glasanje su mogli izaći svi punoljetni građani koji su imali prebivalište na području općine Kakanj bez obzira kada su prijavljeni. Na području naše općine za referendum je organizirano 68 glasačkih mjesta. Od ukupno 68 glasačkih mjesta, 20 su bili školski objekti, glasalo se i u 26 objekata uprivatnom vlasništvu, za glasače sa prebivalištem na području Brnjica, Jarevica, Pedića i Bašića glasačko mjesto bilo je u prostorijama mjesne zajednice, u zgradi Površinskog kopa „Vrtlište“ glasali su građani nastanjeni na području Karaule, Čifića, Vrtlišta i Karaulskog Polja… Glasalo se i u Lovačkom domu i u Upravi Kamenoloma „Greben“.

Opštinska izborna komisija za provedbu referenduma kojom je predsjedavao Drago Goronja brojala je 9 članova. Svako glasačko mjesto imalo je predsjednika Glasačkog odbora, dva člana i njihove zamjenike.

Tokom glasanja, za glasačkom kutijom morala su biti najmanje dva člana.U vrijeme referenduma u Kaknju je boravio Nenčo Nenčev, posmatrač iz Bugarske, tada poslanik ubugarskom parlamentu, inače jedan od evropskih posmatrača na referendumu. Nakon upoznavanja sa principima organiziranja referenduma u Opštinskoj izbornoj komisiji, posjetio je glasačka mjesta Kakanj II, Doboj I, Naselje Termoelektrana i Kraljeva Sutjeska.

„Iz Kaknja odlazim sa utiskom da je referendum organiziran i da se provodi u skladu sa zahtjevima demokratije i po svim utvrđenim propisima“, izjavio je tada.

U biračke spiskove u Kaknju bilo je upisano 38.988 glasača. Glasalo je 32.883 građanina Kaknja ili 84,34%.

Referendumsko pitanje glasilo je: „JESTE LI ZA SUVERENU I NEZAVISNU BOSNU I HERCEGOVINU, DRŽAVU RAVNOPRAVNIH GRAĐANA, NARODA BOSNE I HERCEGOVINE – MUSLIMANA, SRBA, HRVATA I PRIPADNIKA DRUGIH NARODA KOJI U NJOJ ŽIVE“?

„ZA“ suverenu i nezavisnu BiH, državu ravnopravnih građana, naroda Bosne i Hercegovine – Muslimana, Srba, Hrvata i pripadnika drugih naroda koji u njoj žive glasalo je čak 99,42 procenta građana općine Kakanj – onih koji su pristupili referendumu. Svega 105 listića bilo je sa oznakom „protiv“, a 86 nevažećih.

Ovakvo snažno domoljublje Kakanj je dokazao i u periodu Odbrambeno-oslobodilačkog rata 1992-1995.Kakanjski borci među prvima su izgovorili jednu od najljepših, ikad iskazanih rečenica:

ZAKLINJEM SE DA ĆU BRANITI NEZAVISNOST, SUVERENITET I CJELOVITOST REPUBLIKE BOSNE I HERCEGOVINE, DA ĆU SAVJESNO I DISCIPLINIRANO IZVRŠAVATI SVE OBAVEZE I DUŽNOSTI PRIPADNIKA ARMIJE REPUBLIKE BOSNE I HERCEGOVINE, DA ĆU BRANITI NJENU SLOBODU I ČAST I U TOJ BORBI ISTRAJATI.