Javni poziv za dodjelu poticaja poslodavcima za zapošljavanje pripravnika ili angažovanje lica na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa

Javni poziv za dodjelu poticaja poslodavcima za zapošljavanje pripravnika ili angažovanje lica na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa

Prijavni obrazac se može vidjeti klikom ovdje

Oglas o mogućnosti podnošenja zahtjeva za dodjelu novčanih sredstava za pomoć u stambenom zbrinjavanju branilaca i članovima njihovih porodica

Na osnovu člana 10. stav (2) Uredbe o pomoći u rješavanju stambenog pitanja branilaca i članova njihovih porodica („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona” br. 4/14, 1/18 i 15/21) (u daljem tekstu: Uredba) i tačke 9. Instrukcije o primjeni Uredbe broj: 13/03-2-2-37-5-11282/22 od 20.07.2022.godine,  Služba za društvene djelatnosti, boračka pitanja, raseljena lica, izbjeglice i povratnike objavljuje

OGLAS

o mogućnosti podnošenja zahtjeva za dodjelu novčanih sredstava za pomoć u stambenom zbrinjavanju branilaca i članovima njihovih porodica

I Predmet Oglasa

Obavještavaju se branioci i članovi njihovih porodica sa prebivalištem na području Zeničko-dobojskog kantona (u daljem tekstu: Kanton) – Općine Kakanj, kao i povratnici u Republiku Srpsku koji ostvaruju osnovna prava iz branilačko-invalidske zaštite u Općini Kakanj i koji su na evidenciji nadležnog organa za vojne evidencije u Općini Kakanj, o mogućnosti podnošenja zahtjeva za dodjelu jednokratnih, bespovratnih novčanih sredstava za pomoć u stambenom zbrinjavanju, odnosno rješavanju stambenog pitanja u svrhu:

  1. izgradnje stambenog objekta s ciljem trajnog stambenog rješavanja;
  2. kupovine individualnog stambenog objekta ili stana na osnovu ugovora zaključenog u 2021. i 2022.godini;
  3. prilagođavanja stambenog objekta posebnim potrebama ratnih vojnih invalida sa utvrđenim procentom invalidnosti 70% V grupe i više, a što će Komisija Ministarstva cijeniti po pojedinačnim zahtjevima;
  4. sufinansiranja izdavanja dozvola za gradnju i sufinansiranja legalizacije stambenog objekta;

II Pravo učešća na Oglasu imaju branioci i članovi njihovih porodica pod posebnim uvjetima i to da:

1) imaju prebivalište na području Kantona u trajanju od najmanje  3 (tri) godine neprekidno do dana ponošenja zahtjeva, osim povratnika u RS, te da ostvaruju prava iz oblasti branilačko-invalidske zaštite u gradovima/općinama Kantona;

2)nemaju riješeno stambeno pitanje na području Bosne i Hercegovine i isto rješavaju na području Kantona (osim povratnika u RS);

3)posjeduju valjanu dokumentaciju za izgradnju,  kupovinu stambenog objekta, prilagođavanja stambenog objekta posebnim potrebama ratnih vojnih invalida ili sufinansiranja izdavanja dozvola za gradnju i sufinansiranja legalizacije stambenog objekta;

4)nisu bili korisnici nepovratnih sredstava Federalnog, Kantonalnog ili gradskog/općinskog budžeta, donatorskih i ostalih sredstava dodjeljenih u svrhu stambenog zbrinjavanja u iznosu većem od 5.000,00 KM;

5)nisu izvršili zamjenu, prodaju ili poklon stambenog objekta u ličnom ili vlasništvu članova zajedničkog domaćinstva;

6)oni i članovi njihovog porodičnog domaćinstva nisu vlasnici ili suvlasnici subjekta koji obavljaju privrednu ili drugu djelatnost, registrovanog kao privredno društvo;

7)ukupna primanja domaćinstva demobiliziranog branioca i RVI sa stepenom invalidnosti od 20% do 60% ne prelaze iznos prosječne neto plaće isplaćene u FBiH u 2021. godini prema podacima Zavoda za statistiku Federacije BiH, odnosno iznos od  996,00 KM;

III Rješavanje stambenog pitanja branilaca i članova njihovih porodica vrši se po pravu prvenstva kako slijedi:

1)dobitnici ratnih priznanja ili odlikovanja iz člana 5.stav  (3) Federalnog zakona;

2)djeca šehida, poginulih, umrlih, nestalih branilaca bez oba roditelja i ratni vojni invalidi sa oštećenjem organizma od 100% I grupe;

3)porodice sa dva i više šehida, poginulih, umrlih, nestalih branilaca i ratni vojni invalidi sa oštećenjem organizma od 100% II grupe;

4)članovi uže porodice poginulih, umrlih ili nestalih dobitnika ratnih priznanja ili odlikovanja iz člana 5.stav (3) Federalnog zakona ;

5)porodice šehida, poginulih, umrlih, nestalih branilaca i ratni vojni invalidi sa oštećenjem organizma od 90%, 80% i 70%;

6)članovi uže porodice poginulih, umrlih ili nestalih dobitnika ratnih priznanja ili odlikovanja iz člana 5.stavovi (4) i (5) Federalnog zakona i umrlih ratnih vojnih invalida;

7)ostali dobitnici ratnih priznanja ili odlikovanja;

8)ratni vojni invalidi sa oštećenjem organizma od 20% do 60%;

9)demobilizirani branioci;

10) udovice umrlih demobiliziranih branilaca iz člana 3. tačka a) Uredbe, koji su u periodu od 06.04.1992. do 23.12.1995.god. u sastavu Oružanih snaga proveli najmanje 24 mjeseca, odnosno 12 mjeseci, ukoliko su u OS pristupili kao maloljetno lice ili šest mjeseci po punoljetstvu;

 11)roditelji umrlog ratnog vojnog invalida ili demobiliziranog branioca iz  člana 3. tačka b) Uredbe,  koji je u redovima Oružanih snaga proveo najmanje dvije godine u periodu od 06.04.1992. do 23.12.1995.godine, ukoliko ih je isti izdržavao posljednjih godinu dana prije smrti;

IV Potrebna dokumentacija  uz zahtjev za dodjelu sredstava: ( original ili ovjerene kopiji ne starije od 6 mjeseci od dana podnošenja zahtjeva)

1)dokaz o statusu branioca i člana porodice branioca;

2)rješenje o starateljstvu nad malodobnom djecom bez oba roditelja (za djecu šehida/ poginulih branilaca bez oba roditelja);

3)dokaz o provedenoj ostavinskoj raspravi na pokretnoj i nepokretnoj imovini za porodice šehida/poginulih branilaca; poginulih, umrlih ili nestalih dobitnika ratnih priznanja ili odlikovanja, umrlih ratnih vojnih invalida i umrlih demobiliziranih branilaca;

4)uvjerenje o kretanju izdato od strane nadležnog MUP-a (kao dokaz o prebivalištu-obrazac uvjerenja PBA-4A);

5)kompletna dokumentacija za rješavanje stambenog pitanja (ovisno o načinu rješanja): u slučaju gradnje stambenog objekta: izvod iz Zemljišno-knjižnog ureda ili posjedovni list za grad/općinu za koju nije uspostavljen Zemljišno-knjižni ured, građevinska dozvola ili lokacijska informacija za objekte čija građevinska bruto razvijena površina nije veća od 200 m2, kao dokaz o vlasništvu/posjedu podnosioca zahtjeva); u slučaju kupovine individualnog stambenog objekta ili stana: validankupoprodajni ugovor o kupovini, uz priložen zemljišno-knjižni izvadak prodavca ili dokaz da je podnesen zahtjev za uknjižbu od strane kupca, te rješenje Porezne uprave-nadležne Porezne ispostave o plaćanju/oslobađanju plaćanja poreza na promet nekretnina po predmetnom ugovoru; u slučaju sufinansiranja izdavanja dozvola za gradnju i sufinansiranja legalizacije stambenog objekta: validan dokaz (rješenje nadležnog organa grada/općine o dozvoli za gradnju ili legalizaciji stambenog objekta, sa priloženim dokazima računima o troškovima iz prethodne ili tekuće kalendarske godine); za prilagođavanja stambenog objekta posebnim potrebama ratnih vojnih invalida: dokaz o potrebi prilagođavanja (ovisno od stepena ostećenja organizma i uslova življenja u stambenom prostoru), te  vrijednosti potrebnih radova u stambenom objektu sa predračunom radova ovlaštenog privrednog subjekta registrovanog za građevinske radove;

6)uvjerenje o prihodima zaposlenih (firme, preduzeća, ustanove), odnosno uvjerenje o nezaposlenosti punoljetnih članova domaćinstva (uvjerenje nadležne Porezne ispostave o statusu osiguranika, odnosno da se isti vodi/ne vodi u jedinstvenom sistemu uplate doprinosa);

7)posjedovni list i uvjerenje o promjenama u katastru od 1992.godine iz svih gradova/općina prebivališta (za lica koja su mijenjala prebivališta), za sve punoljetne članove domaćinstva (ukoliko su podnosilac zahtjeva i članovi domaćinstva mijenjali prebivalište);

8)uvjerenje nadležnog gradskog/općinskog organa da nisu bili korisnici nepovratnih sredstava Federalnog, Kantonalnog ili gradskog/općinskog budžeta dodjeljenih u svrhu stambenog zbrinjavanja u iznosu većem od 5.000,00 KM;

 9)ovjerena izjava da nisu izvršili zamjenu, prodaju ili poklon stambenog objekta u ličnom ili vlasništvu  bračnog druga i članova porodičnog domaćinstva (prema propisanom obrazcu- izjava br. 1.);

10)ovjerena izjava o zajedničkom domaćinstvu (kućna lista);

11)ovjerena kopija Specifikacije za utvrđivanje dohotka od samostalne djelatnosti-obrazac SPR 1053  ( koja se podnosi uz godišnju poreznu prijavu-Godišnja prijava dohotka) za prethodnu kalendarsku godinu (u slučaju registracije samostalne djelatnosti u 2022. godini, prihodi se dokazuju potvrdom knjigovođe o visini primanja);

12)ovjerena izjava o ukupnim prihodima domaćinstva (prema propisanom obrazcu- izjava br. 2.);

13) drugi dokazi iz kojih se vidi opravdanost zahtjeva (koji ukazuju na posebnost slučaja i potrebu hitnog rješavanja stambenog pitanja);

V Visina sredstva

Sredstva za realizaciju prava na novčanu pomoć u rješavanju stambenog pitanja branilaca i članova njihovih porodica osigurana su u Budžetu Kantona za 2022.godinu, na budžetskoj stavci Ministarstva za boračka pitanja-ekonomski kod 614200 , subanalitika OAD 208„Pomoć u rješavanju stambenog pitanja“, a ista će se realizirati u skladu sa dinamikom priliva sredstava u Budžet Kantona.

VI Postupak podnošenja zahtjeva i odobravanja sredstava

Zahtjev za novčanu pomoć u svrhu rješavanja stambenog pitanja zainteresovani kandidati podnose  gradskoj/općinskoj službi nadležnoj za poslove branilačko-invalidske zaštite u gradu/općini u kojoj podnosilac zahtjeva ima prebivalište, odnosno u kojoj ostvaruje prava iz branilačko-invalidske zaštite ili u kojoj se nalazi na evidenciji nadležnog organa za vojne evidencije (u daljem tekstu: gradska/općinska služba)  na posebnom (propisanom obrascu) od strane Ministarstva, a putem Protokola gradova/općina.

Uz zahtjev obavezno je prilaganje kompletne dokumentacije (ovisno o načinu rješavanja), kao dokazom o ispunjavanju uvjeta Oglasa, a u cilju izrade Liste urednih zahtjeva, odnosno Konačne liste urednih zahtjeva i osiguranjem prioritetnog rješavanja stambenog pitanja po pravu prvenstva u skladu sa važećim propisima.

Sve druge informacije koje se odnose na uvjete, način i postupak ostvarivanja prava na pomoć- dodjelu sredstava za rješavanje stambenog pitanja po Oglasu, zainteresovani kandidati mogu dobiti uvidom u važeće propise- odredbe Zakona o dopunskim pravima branilaca i članova njihovih porodica („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona” br. 1/14), Uredbe o pomoći u rješavanju stambenog pitanja branilaca i članova njihovih porodica („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona” br. 4/14, 1/18 i 15/21), kao podzakonskog akta, koji će biti istaknuti uz ovaj oglas, kao i na web stranici www.zdk.ba. .

VII Prijave, odnosno podnošenje zahtjeva na propisanom obrazcu može se izvršiti  u roku od 20 (dvadeset) dana, od dana objavljivanja Oglasa u sredstavima informisanja i na oglasnoj ploči Grada/Općine, tj. od 28.07.2022.god.(četvrtak)  do 15.08.2022. godine (ponedjeljak), kada je i posljedni da za podnošenje zahtjeva.

Obrazce zahtjeva zainteresovani kandidati mogu preuzeti  na Protokolu ili pri nadležnoj službi Općine Kakanj. Podnosilac zahtjeva obvezan je naznačiti način rješavanja stambenog pitanja i svojeručno potpisati zahtjev, u suprotnom zahtjev će biti odbačen kao neuredan. Kompletna dokumentacija, podrazumijeva potrebnu dokumentaciju traženu Oglasom (original ili ovjerene kopije ne starije od 6 mjeseci od dana podnošenja zahtjeva). Gradska/Općinska služba nadležna za poslove branilačko-invalidske zaštite u obavezi je pružiti sve potrebne dodatne informacije podnosiocima zahtjeva.

 Nepotpuni, neblagovremeni i neuredni zahtjevi neće biti razmatrani.

Općinska izborna komisija: Poziv za popunjavanje rezervnog spiska za članove biračkih odbora

U skladu s Pravilnikom o utvrđivanju kvalifikacija i postupku imenovanja članova biračkih odbora, Općinska izborna komisija Kakanj poziva sva zainteresovana lica koja žela da budu članovi biračkih odbora da se prijave na rezervni spisak kvalifikovanih lica za članove biračkog odbora, sa kojeg će se vršiti popunjavanje mjesta u biračkim odborima na pozicije koje ne popune politički subjekti.

Poziv se posebno odnosi na lica koja se nalaze na evidenciji nezaposlenih lica zavoda za zapošljavanje, studente, lica koja su završila srednje obrazovanje u prethodnoj školskoj godini, ali i druge.

Uslovi koje moraju ispunjavati lica koja žele da se prijave su:

  • da ima prebivalište na području općine Kakanj
  • da ima završenu najmanje srednju školu, III, IV ili V stepen.

Lica koja žele da se prijave na rezervni spisak kvalifikovanih lica za članove biračkog odbora potrebno je da dostave u prostorije Općinske izborne komisije popunjen SG-3 Obrazac.

Obrazac se može preuzeti klikom ovdje

  S poštovanjem,

Predsjednik Općinske izborne komisije, Ernad Čizmić

Javni poziv, dodjela podsticajnih sredstava za sufinansiranje troškova rada udruženja poljoprivrednih proizvođača – članica Saveza “KAP” Kakanj

Javni poziv, dodjela podsticajnih sredstava za sufinansiranje troškova rada udruženja poljoprivrednih proizvođača – članica Saveza “KAP” Kakanj

“ZA SVAKI SLUČAJ – BUDIMO SPREMNI” – KAMPANJA OSVJEŠTAVANJA O PREVENCIJI I PRIPRAVNOSTI NA KATASTROFE

Zajednički program Vlade Švicarske i Ujedinjenih nacija „Smanjenje rizika od katastrofa  za održivi razvoj u Bosni i Hercegovini“ provodi kampanju o važnosti razumijevanja rizika, te koraka prevencije i priprema u slučaju katastrofe, sa ciljem osvještavanja građana o njihovoj ulozi u osnaživanju zajednica putem brže i bolje reakcije u slučaju katastrofe.

Kampanja pod nazivom “Za svaki slučaj – budimo spremni” ističe brigu o ranjivim i visokorizičnim skupinama stanovništva u BiH poput osoba sa invaliditetom, djece, žena i trudnica, migranata, te socijalno ugroženih skupina, naglašava važnost obrazovanja djece i mladih o katastrofama i osnaživanja lokalnih zajednica kroz pripremu za hitne situacije i odgovore na njih sa fokusom na izradu i dostupnost jasnih smjernica te unapređenoj koordinaciji i upravljanju.

Također, kampanjom se apostrofira veliki utjecaj klimatskih promjena na povećanje učestalosti, nepredvidljivosti i intenzitetu poplava, suša, toplinskih udara i požara, što nerijetko ima negativan učinak na egzistenciju.

Ekonomski gubici BiH koje prouzrokuju katastrofe su enormni. Razarajuče poplave pogađaju preko 100 000 ljudi i uzrokuju gubitke od oko miljardu BAM u bruto domaćem proizvodu (BDP) godišnje, navodi se u izvještaju Svjetske banke „Procjena spremnosti i odgovora na izvanredne situacije: Bosna i Hercegovina “. Kako bi se izbjegli i/ili smanjili budući gubici, potrebni su novi pristupi putem transformacije postojećih sistema upravljanja, te osvještavanja društva kroz razumijevanje rizika i kako se njima upravlja.

Bosna i Hercegovina, kao zemlja potpisnica, provodi Okvir za smanjenje rizika od katastrofa iz Sendaija za period 2015–2030, a koji ima za cilj jačanje upravljanja rizikom od katastrofa na nacionalnoj, regionalnoj i globalnoj razini.  Zajedničkim programom, koji podržavaju i financiraju Vlada Švicarske i Ujedinjene nacije (UN) u vrijednosti od 7,1 miliona BAM, se uvode sistemska rješenja koja će osigurati postizanje ključnih prioriteta Sendai okvira u oblasti smanjenja rizika od katastrofa na lokalnom nivou u saradnji sa predstavnicima sektora: zaštite i spašavanja, obrazovanja, socijalne i dječje zaštite, zdravlja i poljoprivrede, a u skladu sa izazovima i potrebama BiH stanovništva.

Za provedbu Zajedničkog programa u BiH zadužene su UN agencije: Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP), Fond Ujedinjenih nacija za djecu (UNICEF), Organizacija Ujedinjenih nacija za obrazovanje, nauku i kulturu (UNESCO), Populacijski fond Ujedinjenih nacija (UNFPA) i Organizacija Ujedinjenih nacija za hranu i poljoprivredu (FAO) u partnerstvu sa lokalnim vlastima i relevantnim implementacionim partnerima iz vladinog i nevladinog sektora. 

Za dodatne informacije: 

Džejna Hadžić

Komunikacijski saradnik

Zajednički program „Smanjenje rizika od katastrofa za održivi razvoj u BiH“

dzejna.hadzic@undp.org 

+387 33 293 400

Općinska izborna komisija Kakanj: Dodjela pozicija političkim subjektima u biračkim odborima

U srijedu 3.8.2022. godine, u 16:30 sati, u sali Općinskog vijeća Kakanj, Općinska izborna komisija će izvršiti dodjelu pozicija političkim subjektima u biračkim odborima na osnovu liste političkih subjekata koja je dostavljena od strane Centralne izborne komisije.

Općinska izborna komisija obavještava da:

1.     Lica koja su bili kandidati na zadnje održanim Lokalnim izborima 2020. godine, kao i lica koja su bili kandidati na održanim Lokalnim izborima za Grad Mostar 2020. godine ne mogu biti članovi biračkog odbora, dok lica koja su bili kandidati na Općim izborima 2018. godine mogu biti članovi biračkog odbora;

2.     Lica koja je politički subjekt ovlastio za podnošenje prigovora i žalbi i koja su deponovala potpis kod izborne komisije, mogu potpisati SG1 obrasce i zahtjev za akreditaciju posmatrača samo onda kada ih politički subjekt posebnim aktom ovlasti za izvršenje tih aktivnosti. Ukoliko politički subjekt ne ovlasti ta lica treba ovlastiti druga lica i deponovati njihove potpise.

Predsjednik Općinske izborne komisije Kakanj

 Ernad Čizmić

Čestitka povodom Nove hidžretske godine

Tokom agresije na Republiku Bosnu i Hercegovinu luku spasa u Kaknju potražili su izbjegli iz Višegrada, Foče, Goražda, Rogatice, Ilijaša, Banja Luke, Jajca, Šipova, Bosanske Gradiške, Jablanice i drugih gradova.

U Kaknju je marta 1993. godine boravilo 14.030 izbjeglih lica, od kojih je 13.572 bilo smješteno u domaćinstva, a 458 u javne objekte. U Kakanj je 1995. godine stiglo i šest stotina žitelja herojske Žepe.

Sa ponosom jer je narod Kaknja učinio sve da postupi u skladu sa porukama Hidžre u najtežim vremenima, a poruke Hidžre i danas primjenjuje čineći sve da se ljudi u Kaknju osjećaju sretnima i sigurnima bez obzira odakle dolaze, svojim sugrađanima i svim muslimanima u BiH i svijetu upućujem srdačnu čestitku povodom Nove hidžretske godine.

Načelnik Općine Kakanj Mirnes Bajtarević

Preliminarna lista kandidata za dodjelu novčane pomoći za nabavku udžbenika djeci branilaca u školskoj 2022/2023.godini

Objavljujemo Preliminarnu listu kandidata za dodjelu novčane pomoći za nabavku udžbenika djeci branilaca u školskoj 2022/2023.godini. Lista se može vidjeti klikom ovdje

VAŽNO! VAŽNO! Obavijest povodom predstojećeg Kurban-bajrama: Uputstvo o odlaganju nusproizvoda životinjskog porijekla

Zabranjeno je odlaganje otpada na mjesta koja nisu za to namijenjena. Naročito je zabranjeno odlaganje animalnih nusproizvoda, bez adekvatnog i propisnog zatrpavanja zemljom.

Navedeno predstavlja prekršaj propisa.Napominjemo da se nedozvoljenim i neadekvatnim tretiranjem i odlaganjem animalnih nusproizvoda može izazvati opasnost po zdravlje stanovništva što predstavlja i krivično djelo u smislu člana 303. i 305. Krivičnog Zakona Federacije Bosne i Hercegovine.

Animalni nusproizvodi (crijeva, koža, kosti, rogovi i slično, a posebno krv i krv zajedno sa površinskim slojem zemlje gdje se obavilo klanje) moraju se odložiti na mjesta koja su u tu namjenu predviđena ili zakopati na mjestu nastanka gdje u blizini nema podzemnih voda. Dubina jame za zatrpavanje ne smije biti manja od 0,80 m.

Jama se može obložiti pvc folijom sa svih strana i prekriti zemljom. Ukoliko se ne vrši oblaganje pvc folijom prije prekrivanja zemljom (površinskim slojem) izvršiti posipanje sadržaja krečom ili drvnim lugom, a zatim postaviti sloj slame, te zatrpati.

Završni sloj zemljenog pokrova ne smije biti tanji od 30,00 cm.Zbog trenutne epidemiološke situacije (obzirom da stanje pandemije virusa COVID-19 nije prestalo), ali i bez nje, bitno je napomenuti potrebu, u svim fazama manipulacije sa životinjom ili mesom, za temeljnim pranjem ruku i dezinfekcijom, pranjem i dezinfekcijom pribora, površina, te samog mjesta manipulacije, i koristiti čiste prethodno ispeglane tkanine – prekrivače i krpe.

Za dezinfekciju površina, predmeta i mjesta obavljanja manipulacije pored specijalnih mogu se koristiti i otopine živog ili gašenog kreča i / ili drvni lug.

Odsjek za inspekcije Općine Kakanj