Zimska služba: Intervencije na svim ugovorenim pravcima, angažirana i dodatna mehanizacija



Tokom jučerašnjeg dana i protekle noći zimske službe “Vodokoma” i “Trgošpeda” su intervenirale na svim ugovorenim pravcima na području Kaknja. Angažirana je i dodatna mehanizacija na pravcima čije održavanje nije definirano osnovnim ugovorom.

Pod posebnom prismotrom su putevi kojima saobraćaju autobusi, te putevi koji vode do naselja u kojima žive mještani koji imaju potrebu odlaska na hemodijalizu.

Prije početka snježnih padavina u sve mjesne zajednice odvezene su značajne količine abrazivnog materijala kako bi se u zimsko održavanja puteva, posebno kritičnih dionica, uključili na volonterskoj osnovi i sami mještani.

Građane Kaknja obavještavamo da sve informacije u vezi zimskog održavanja, eventualne prijave neočišćenih puteva, te kritike ili pohvale mogu uputiti dežurnim službama pomenutih preduzeća u bilo koje doba dana i noći putem telefona:

062/906 794 i 062/906 978 – JP “Vodokom” Kakanj,

032/555 357 – “Trgošped” Kakanj.

061/ 326 888 – Kontakt telefon za puteve koji nisu obuhvaćeni osnovnim ugovorom i za nadzor nad realizacijom ugovorenih obaveza.

Općina Kakanj nadležna je za gradske i prigradske putne pravce, te lokalne i nekategorisane puteve, dok su za regionalne puteve i autoceste nadležni viši nivoi vlasti.



Na današnji dan 1984. godine Kakanj je bio ozaren plamenom olimpijske baklje

I Kakanj je bio ozaren plamenom olimpijske baklje i ta vatra još i sad se razgara u srcima ljudi ovog kraja rudarskog. Olimpijska vatra nije zaobišla ovaj gradić – pohodila nas je 6. februara 1984. godine, prošla ulicama našim, zastala i zasijala visoko u rukama Sande Prusac, učenice Srednjoškolskog centra, koja je Olimpijski plamen donijela na svečanu pozornicu, na platou kod Doma kulture.

A duž ulica kojima je prolazio Olimpijski plamen – veliki špaliri građana, namjernika i znatiželjnika da to znamenje ljubavi i razumijevanja dočekaju iskrena i otvorena srca. Pioniri, učenici, omladinci, penzioneri, žene sa nejakom djecom u naručju – sve se to okupilo da oda poštovanje znamenju što povezuje sve ljude dobre volje na ovoj planeti.

(—) U ovom velikom slavlju, koje je trajalo od 13 do 13.25 sati, podsjetimo se, još jedanput, nosioci olimpijskog plamena  bili su: Mustafa Kulović je plamen primio od sportista Zenice, zatim su plamen nosili: Željko Krsmanović, Mira Subotić, a na pozornicu, kako već rekosmo, donijela Sanda Prusac. Nakon govora Ljubomira Bojića, predsjednika Opštinskog olimpijskog komiteta, plamen je ponio Samir Goralija, onda Hamza Ganić i na kraju Hamdo Zuli, koji je plamen predao sportistima Visokog. (M.D.)

Foto: Olimpijska baklja u Kaknju

(preneseno iz Kakanjskih novina, broj 128, 17. februar 1984. godine)

JU za predškolski odgoj i obrazovanje „Mladost“ Kakanj: Javni oglas za prijem u radni odnos

Na osnovu člana 32. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Službene novine Zeničko- dobojskog kantona“, broj 7/10), Pravilnika o postupku prijemu radnika u radni odnos u JU za predškolski odgoj i obrazovanje „Mladost“ Kakanj, broj: 736/19, Odluke Upravnog odbora JU za predškolski odgoj i obrazovanje „Mladost“ Kakanj ( broj: 079/20) i saglasnosti Osnivača broj: 02/1-627/20 od 30.01.2020. godine, Upravni odbor JU za predškolski odgoj i obrazovanje „Mladost“ Kakanj raspisuje:

JAVNI OGLAS

Za prijem  u radni odnos odgajatelja/ica na određeno vrijeme

I

Raspisuje se konkurs za radno mjesto:

 1.  Odgajatelja/ice  na realizaciji Programa obaveznog predškolskog odgoja i obrazovanja, na određeno vrijeme u trajanju od 180 sati (tri mjeseca) – 2  izvršioca na puno radno vrijeme
 2. Odgajatelja/ice  na realizaciji Programa obaveznog predškolskog odgoja i obrazovanja, na određeno vrijeme u trajanju od 180 sati (tri mjeseca) – 1 izvršilac na pola radnog vremena
 3. Odgajatelja/ice u vrtićkoj grupi, na određeno vrijeme, do povratka radnice sa bolovanja, a najkasnije do 15.08.2020. godine- 1 izvšilac na puno radno vrijeme
 4. Spremačice, na određeno vrijeme, a najkasnije do 15.08.2020. godine- 1 izvšilac na puno radno vrijeme

II

Opis poslova za radno mjesto 1.,2. i 3. :

 1.  Odgajatelj u realizaciji Programa predškolskog odgoja i obrazovanja:
 2. Neposredno odgojno – obrazovni rad sa djecom
 3. Pripreme za odgojno – obrazovni rad
 4. Individualno stručno usavršavanje
 5. Saradnja sa roditeljima
 6. Saradnja sa pedagogom – psihologom i ostalim stručnim saradnicima
 7. Rad u okviru društvene i kulturne djelatnosti
 8. Rad na pedagoškoj dokumentaciji
 9. Uvođenje inovacija, savremenih oblika i metoda izrade didaktičkih sredstava
 10. Brine o estetskom izgledu radnih i zajedničkih prostorija za djecu
 11. Ostali poslovi po potrebi

Puna norma za radno mjesto odgajatelja na realizaciji Programa obaveznog predškolskog odgoja i obrazovanja podrazumijeva rad sa dvije odgojno- obrazovne grupe, a pola norme podrazumijeva rad sa jednom odgojno- obrazovnom  grupom.

Realizacija Programa obaveznog predškolskog odgoja i obrazovanja odvija se u JU za predškolski odgoj i obrazovanje “Mladost” Kakanj i u osnovnim školama na području općine Kakanj, u skladu sa rasporedom termina, na način da realizacija ovog Programa ne remeti redovnu nastavu u školama.

Iznos osnovne plate za radno mjesto 1.: 813,00 KM

Iznos osnovne plate za radno mjesto 2.: 400,00 KM

Iznos osnovne plate za radno mjesto 3.: 776,00 KM

III

Opšti uslovi za zasnivanje radnog odnosa za radno mjsto 1.,2. i 3.:

– Kandidat treba da ima navršenih 18 godina,

– Da je državljanin Bosne i Hercegovine

IV

Posebni uslovi za zasnivanje radnog odnosa za radno mjesto 1.,2. i 3.:

– Stručnu spremu: VSS, profesor predškolskog odgoja i obrazovanja, Bakaleaurat/Bachelor predškolskog odgoja i obrazovanja ili VŠ, nastavnik predškolskog odgoja i obrazovanja

– Radno iskustvo: 12 mjeseci (1 godina) poslije sticanja stručne spreme

V

Opis poslova za radno mjesto 4. :

       Spremačica:

 • Održava higijenu prostorija gdje borave djeca i mokrih čvorova
 • Pomaže djeci pri održavanju lične higijene, higijene igračaka i drugih predmeta sa kojima djeca dolaze u dodir
 • Pomaže djeci pri oblačenju i pripremi ležaljki za spavanje i raspremanje, brine za inventar, posprema ležaljke i presvlači posteljinu
 • Obavlja generalno spremanje prostorija, namještaja i opreme
 • Vodi računa o čistoći kancelarija
 • Radi na čišćenju i uređenju dvorišta u saradnji sa domarom
 • Pomaže pri istovaru i skladištenju robe
 • Vodi računa o pravilnoj upotrebi sredstava za rad i sredstava za održavanje higijene, te o racionalnoj upotrebi istih
 • Ostali poslovi po potrebi

Iznos osnovne plate za radno mjesto 4.: 601,71 KM

VI

Opšti uslovi za zasnivanje radnog odnosa za radno mjesto 4.:

– Kandidat treba da ima navršenih 18 godina,

– Da je državljanin Bosne i Hercegovine

VII

Posebni uslovi za zasnivanje radnog odnosa za radno mjesto 4.:

– Stručna sprema: SSS (III ili IV stepen)

– Radno iskustvo: 3 mjeseca na istim ili sličnim poslovima

VIII

Uz svojeručno potpisanu prijavu na konkurs (sa obaveznom naznakom adrese, e- maila i kontakt telefona) kandidati su dužni dostaviti  dokaze o ispunjavanju  uslova, original ili ovjerena kopija:

 1. Kraća biografija
 2. Diplomu o završenoj školskoj spremi (VSS,profesor predškolskog odgoja i obrazovanja, Bakaleaurat/Bachelor predškolskog odgoja i obrazovanja ili VŠ, nastavnik predškolskog odgoja i obrazovanja) ili za poziciju broj 4. diplomu o završenoj srednjoj školi
 3. Uvjerenje o državljanstvu
 4. Izvod iz Matične knjige rođenih
 5. Dokaz o radnom iskustvu
 6. Ljekarsko uvjerenje
 7. Sanitarnu knjižicu

Dokumente pod tačkom  6. i tačkom 7.  kandidat dostavlja po izvršenom izboru, a prije stupanja u radni odnos.

IX

Napomena:

– Dokaz o radnom iskustvu (potvrde ili uvjerenja) moraju biti precizna i detaljna, te sadržavati sve bitne elemente koji nedvosmisleno ukazuju na traženo radno iskustvo

– Kandidati koji se prijavljuju na dvije ili više pozicija dužni su za svako radno mjesto dostaviti pojedinačnu prijavu/kovertu sa svim traženim dokumentima /dokazima

– Sa kandidatima koji dostave urednu, blagovremenu i potpunu dokumentaciju  obavit će se intervju (za radno mjesto 4.), odnosno pismeni i usmeni stručni  ispit (za radno mjesto 1.,2. i 3.), a o vremenu održavanja intervjua, odnosno pismenog i usmenog stručnog  ispita  isti će biti blagovremeno obavješteni

– Literatura iz koje će biti pitanja za intervju,  pismeni i usmeni stručni ispit su važeća zakonska akta iz oblasti predškolskog odgoja i obrazovanja (Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju Zeničko- dobojskog kantona i Pedagoški standardi i normativi za oblast predškolskog odgoja i obrazovanja Zeničko- dobojskog kantona)

– Izabrani kandidati sa kojima se namjerava zaključiti Ugovor o radu dužni su dostaviti ljekarsko uvjerenje i sanitarnu knjižicu do početka stupanja u radni odnos

– Probni rad nije predviđen

– Telefon na koji se mogu dobiti dodatne informacije je 032/552-120 i 032/552-121

X

Rok za podnošenje prijava: 8 (osam) dana od dana objavljivanja.

XI

Direktor zadržava pravo rasporeda odgajatelja/ica po grupama za realizaciju Programa obaveznog predškolskog odgoja i obrazovanja.

XII

– Lični podaci o podnosiocima prijava su tajni i mogu se prikupljati i obrađivati samo u skladu sa Zakonom o zaštiti ličnih podataka BiH (Sl. glasnik BiH, broj 49/06, 76/11 i 89/11)-  Prijavu sa traženim podacima treba dostaviti putem pošte preporučeno, na adresu: 

JU za predškolski odgoj i obrazovanje „Mladost“ Kakanj

 Ul. ZPO broj 66, 72240 Kakanj

sa naznakom za „NE OTVARAJ- PRIJAVA NA JAVNI OGLAS“

Nepotpune, neblagovremene  i neuredne  prijave na javni oglas, kao i prijave kandidata koji ne ispunjavaju uslove iz javnog oglasa komisija će odbaciti zaključkom.

JU za predškolski odgoj i obrazovanje “Mladost” Kakanj nije u obavezi vraćanja dostavljene dokumentacije.

                                                                                                                                        Predsjednik UO : Mirsada Čaluk

Važna obavijest u vezi nekontrolisane paljevine suhe trave i niskog rastinja: Prijavite počinioce

Tokom godine, uništavanje suhe trave, korova, rastinja i biljnih otpadaka može se obaviti loženjem vatre i kontroliranim spaljivanjem, isključivo danju i po mirnom vremenu bez vjetra, uz prisustvo potrebnog broja osoba sa sredstvima i opremom za početno gašenje požara, uz preduzimanje mjera za zaštitu od požara na otvorenom prostoru.

Pomenuto spaljivanje ne smije prouzrokovati štetu poljoprivrednim ratarskim kulturama, nasadima, voćnjacima, šumama, nadzemnim elektroenergetskim, komunikacijskim i plinskim instalacijama i uređajima, ogradama i zgradama od zapaljivog materijala i ne smije ugroziti odvijanje cestovnog prometa stvaranjem dimnih zavjesa.

Zabranjeno je paljenje vatre u neposrednoj blizini ruba šume, 15 metara od zgrade, te u trasama elektroenergetskih vodova.

Osobe koje su obavile loženje vatre i spaljivanje dužne su ugasiti vatru na otvorenom prostoru i pregledati ostatak vatre prebacivanjem pepela, polijevanjem vode i primjenom drugih sredstava za gašenje, dok se vatra ne ugasi u potpunosti i tek nakon toga napustiti mjesto paljenja.

Za pomenute zabranjene radnje predviđene su i novčane kazne za pravna lica u rasponu od 500 do 7.000 KM, a za pojedince od 20 do 1.000 KM.

Izazivanje šumskog požara kažnjivo je i po odredbama Zakona o šumama ZDK. Posebno naglašavamo činjenicu da se uz kažnjavanje izazivanja požara, upućuju i imovinsko-pravni zahtjevi počiniocima u smislu nadoknade štete izazvane požarom, a visina štete se utvrđuje kao da je počinilac izvršio bespravnu sječu i uništavanje šume koja je nestala u požaru.

Podsjećamo i da je svaka osoba koja primijeti požar dužna da ga ugasi ako to može učiniti bez opasnosti za sebe i drugoga. Ako nije u mogućnosti ugasiti požar dužna  je da o požaru obavijesti Profesionalnu vatrogasnu jedinicu Kakanj na telefon: 123 ili Policijsku stanicu na telefon 122.

Molimo sve one koji imaju saznanja o onima koji vrše nekontrolisano spaljivanje suhe trave i korova da upute prijavu inspekciji na 032/771 800 ili policiji na 122.

Kontinuirano poboljšanje privrednog ambijenta: Umanjeni iznosi taksi na istaknutu firmu za pojedine djelatnosti

Na osnovu inicijative Udruženja poslodavaca „Centar za podršku biznisu“ Kakanj, načelnik Općine Kakanj Aldin Šljivo predložio je Općinskom vijeću izmjene visine taksi na istaknutu firmu za pojedine djelatnosti. Na sjednici koja je održana 30. januara Općinsko vijeće Kakanj je usvojilo smanjenje visine naknada za 20% u djelatnostima u kojima je Općina Kakanj do sada obračunavala veće takse u odnosu na općine iz Zeničko-dobojskog kantona i druge, po ekonomskim pokazateljima, relevantne općine s kojima je vršeno poređenje.

Kada su u pitanju ostale djelatnosti koje se odnose na proizvodnju i obrte (mala i srednja preduzeća), Općina Kakanj je povoljnija u odnosu na druge općine.

Izmjene tarifa možete vidjeti klikom ovdje

Javni poziv – Općinski podsticaj za proizvedene – otkupljene količine svježeg kravljeg mlijeka za IV kvartal 2019. godine, rok za prijave 14.2.2020.

Na osnovu Budžeta Općine Kakanj, usvojenog od strane Općinskog vijeća, Općinski načelnik objavljuje

JAVNI POZIV

za podnošenje zahtjeva za podsticaj za proizvedene-otkupljene količine
svježeg kravljeg mlijeka za IV kvartal 2019. godine (organizovani otkup)

Pozivamo poljoprivredne proizvođače sa područja općine Kakanj, koji predaju mlijeko jednom od registrovanih otkupljivača, da se prijave za općinski podsticaj za proizvodnju svježeg kravlje mlijeka za IV kvartal 2019.godine.

Zahtjev se podnosi na protokolu Općine Kakanj, a krajnji datum podnošenja zahtjeva za IV kvartal je 14.02.2020. godine.

Sve informacije vezano za podnošenje zahtjeva mogu se dobiti u Općini Kakanj, I sprat  ili na br. telefona 032/771-828.

Potrebna dokumentacija za ostvarivanje podsticaja:

 • Zahtjev za ostvarivanje prava na podsticaje za animalnu proizvodnju,
 • Kopija važećeg mliječnog kartona (ne stariji od 12 mjeseci)
 • Kopija Ugovora o otkupu mlijeka za 2019. godinu,
 • Kopija Potvrde o upisu u Registar poljoprivrednih gazdinstava od općinske službe prema mjestu prebivališta (fizička lica) izdata u 2019. godini
 • Kopija kartice bankovnog računa.

Pojašnjenje: Kako pronaći podatke o kvalitetu zraka u Kaknju?

Zbog čestih problema u smislu prekida konekcije zbog čega se na web-stranici Federalnog hidrometeorološkog zavoda pojavljuje natpis “mjerna stanica u Kaknju ne radi”, premda je stanica u funkciji, želimo pojasniti da se podaci već duži vremenski period objavljuju na službenoj web-stranici na linku http://kakanj.gov.ba/v5/kvaliteta-zraka/. Radi se o podacima koji se objavljuju nakon očitanja i analiza.

Radi lakšeg pronalaska linkova na kojima se mogu pronaći podaci o kvalitetu zraka objavljujemo foto pojašnjenje. Ukoliko web-stranicu Općine Kakanj posjećujete preko računara, link za podatke o kvalitetu zraka se nalazi u vrhu, u glavnom meniju. Ukoliko stranicu posjećujete preko mobitela link se nalazi u dnu stranice.

Januarske godišnjice: 26. januara 1994. godine formiran 3. (kakanjski) bataljon 333, poslije 733. brdske brigade

26. januara 1994. godine formiran je 3. bataljon 333. brdske brigade, a poslije 733. brdske brigade. Ovu jedinicu su sačinjavali borci i starješine iz Kaknja, oni koji su već imali iskustva u ratovanju, a dijelom i borci koji su tek bili mobilisani. Kao novoformirana jedinica ulazi u sastav 333. brdske brigade sa sjedištem u Kaćunima, općina Busovača, i postaje formacijski njen treći bataljon. Prvo postrojavanje obavljeno je dan poslije 27. januara 1994. godine u Bilješevu (općina Kakanj).

Pod istim imenom postojao je i bataljon formiran u  decembru 1992. godine. I taj bataljon je bio u sastavu 333. brdske brigade Busovača. Po zadatku bio je angažiran na  vozućkom ratištu, a ubrzo nakon formiranja postao je dijelom 309. brdske brigade Kakanj. Značajan broj boraca, posebno sa šireg područja Bilješeva, koji su bili u sastavu 3. bataljona formiranog decembra 1992. godine ući će i u sastav 3. bataljona 333.brdske brigade formiranog 1994. godine.

Zima, glad, nedostatak uniformi, čizama… ništa nije utjecalo na moralnu čvrstinu ovih boraca. Postavljeni zadatak prihvataju najozbiljnije i uz punu odgovornost prema narodu i domovini.

Pred polazak Bataljona iz Kaknja na ratište

Formiranjem Sedmog korpusa Armije RBiH, te na osnovu novonastale vojno-političke situacije u BiH, Bataljon i cjelokupna brigada prelaze u Sedmi korpus i dobivaju novu zonu odgovornosti na Vlašiću. Brigada je tada dobila brojnu oznaku 733. Na ovom prostoru jedinica će postići svoje najveće uspjehe i ostvariti najveće pomake.

Komanda Bataljona

U sastavu Brigade ili samostalno, Bataljon je u sadejstvu sa drugim jedinicama izveo niz uspješnih ofanzivno-odbrambenih zadataka na prostoru cjelokupne zone odgovornosti Sedmog korpusa. Borci i starješine ovog Bataljona, boreći se u sastavu 733. brdske brigade, učestvovali su sa dijelom svojih snaga u oslobađanju Kupresa.

Devetnaestog i dvadesetog marta 1995. godine, Bataljon je učestvovao u završnim operacijama konačnog oslobađanja  platoa Vlašića i TV repetitora.

Članak o borcu Enesu Grahiću, Kakanjski glas broj 5, izdanje iz aprila 1995. godine

Nakon učešća u ovoj operaciji Bataljon izvodi niz većih ili manjih diverzantskih akcija sve do juna kada šalje jedan dio svojih boraca na sarajevsko ratište. Dok je jedan dio snaga Bataljona učestvovao u borbama na sarajevskom ratištu, drugi dio odbija žestok napad kojim su 24. juna 1995. godine neprijatelji htjeli povratiti izgubljene vlašićke teritorije koristeći pri tome okolnost da je veći dio snaga Sedmog korpusa bio angažiran na sarajevskom ratištu. U tom napadu, koji je neopisivom žestinom trajao puna tri dana, Bataljonu je uspjelo da, uz minimalne gubitke, neprijatelju nanese strahovit poraz.

U periodu august – septembar 1995. godine, Bataljon učestvuje jednim dijelom svojih snaga u završnim operacijama oslobađanja Komara, Donjeg Vakufa, Galice, Babanovca, Ravne planine i drugih kota. Istovremeno, drugim dijelom snaga, Bataljon učestvuje u „vezivanju“ neprijatelja.

U svim spomenutim operacijama, Bataljon je imao 5 poginulih i 60-tak ranjenih boraca. Bataljon je, kao i veći broj njegovih boraca, više puta pohvalila i nagradila komanda Brigade, Štab Sedmog korpusa i Štab Vrhovne komande.