Zbog povećanja zagađujućih materija u zraku stanovništvu s područja Kaknja se savjetuje da smanji kretanje na otvorenom prostoru

Preporuke se posebno odnose na starije osobe, trudnice, djecu predškolskog uzrasta i hronične bolesnike.

Zagađenosti zraka, uz industriju i automobile, značajno doprinose i individualna ložišta.

Obaveza vlasnika individualnih ložišta je da, posebno tokom maglovitih dana, biraju energent koji će što manje zagaditi vazduh. Posebno je potrebno naglasiti činjenicu da je zabranjeno u kotlovnicama spaljivati smeće, gumu, plastiku i sl.

Preporučuje se i korištenje javnog prevoza umjesto ličnih automobila.

Informacija za javnost o aktivnostima na legalizaciji objekata na području općine Kakanj: Za 2 mjeseca nadležnoj službi Općine Kakanj podneseno 136 novih zahtjeva za legalizaciju

Nakon nedavno usvojene Odluke o legalizaciji bespravno izgrađenih građevina i bespravnih zahvata ZDK („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“ broj: 18/19 od 07.10.2019. godine), Služba za privredu, urbanizam i zaštitu okoline Općine Kakanj zaprimila je 136 zahtjeva za legalizaciju bespravno izgrađenih objekata i bespravnih zahvata, zaključno sa 08.01.2020. godine, od čega se 20% odnosi na vikend naselje Ponijeri.

Shodno donesenoj Odluci o legalizaciji bespravno izgrađenih građevina i bespravnih zahvata Skupštine ZDK, Općinsko vijeće Kakanj je na svojoj 35. redovnoj sjednici, održanoj 31.10.2019. godine, usvojilo Odluku o imenovanju Stručne komisije za legalizaciju bespravno izgrađenih građevina i bespravnih zahvata na području općine Kakanj. Njen primarni zadatak jeste rasterećenje nadležne službe, tako da u tom pogledu općinski službenici i članovi Komisije ulažu maksimalne napore s ciljem blagovremenog postupanja i rješavanja po podnesenim zahtjevima za legalizaciju.

Informacija o cijeni legalizacije

U cilju veće informisanosti javnosti, izdvajamo pregled troškova neophodnih za legalizaciju, čija visina zavisi od više faktora, pri čemu svakako treba istaći namjenu objekta i njegovu površinu. Tako za vikend objekte, odnosno kuće za odmor troškovi legalizacije iznose cca 800 KM, na što treba dodati varijabilne troškove (projekat izvedenog stanja, promjenu namjene zemljišta i rješavanje imovinsko-pravnih odnosa). Napominjemo da se za vikend objekte izgrađene na Ponijerima ne plaća naknada za rentu

S druge strane, za objekat prosječne površine 100m2 u urbanom dijelu troškovi legalizacije iznose oko 3.000 KM, što uključuje:

1. Taksu na zahtjev za legalizaciju (100,00 KM),
2. Taksu na uvjerenje za privremeni priključak električne energije (30,00 KM),
3. Naknadu za legalizaciju (200,00 KM),
4. Naknadu za rentu 15 KM/m2 (1.500 KM),
5. Uređenje gradskog građevinskog zemljišta 5,25 KM/m2 (525,00 KM),
6. Promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta, npr. njiva 4. klase 2,57 KM/m2, parcela 300,00 m2 (771,00 KM),
7. Projekat izvedenog stanja – cca jedinična cijena 5-10 KM/m2 (750 KM),
8. Izvještaj o geomehaničkim i inženjersko-geološkim karaktersitikama tla (cca 250 KM),
9. Prethodnu elektroenergetska saglasnost (58,50 KM),
10. Saglasnost „BH Telecoma“ (21,27 KM),
11. Saglasnost JP „Vodokom“ (35,10 KM),
12. Kopiju katastarskog plana (11,00 KM),
13. Prepis posjedovnog lista (8,00 KM),
14. ZK izvadak (10,00 KM),
15. Kantonalna administrativna taksa na zahtjev za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta (10,00 KM).

Uzimajući u obzir sve navedeno, možemo zaključiti da se svijest građana o benefitima i nužnosti zakonskog i institucionalnog rješavanja u vezi sa njihovim objektima postepeno podiže na stepen više, što svakako doprinosi sveopštoj pravnoj sigurnosti i vladavini prava, te harmonizaciji urbanističke slike našeg grada.

Budžet Općine Kakanj za 2020. godinu: Transfer za pomoć članovima Udruženja penzionera/umirovljenika općine Kakanj povećan s prošlogodišnjih 15.000 na 30.000 KM

U Budžetu Općine Kakanj za 2020. godinu iznos novčanih sredstava za pomoć članovima Udruženja penzionera/umirovljenika općine Kakanj povećana je s prošlogodišnjih 15.000 KM na 30.000 KM. Prošle godine pomoć se odnosila na plaćanje računa za utrošenu električnu energiju prema kriterijima i spiskovima Udruženja penzionera/umirovljenika, dok se ove godine planira pomoći penzionerima kod kupovine ogrijeva.

Budžet Općine Kakanj za 2020. godinu: 50.000 KM u svrhu refundacije troškova roditeljima čija djece borave u privatnim predškolskim ustanovama

U Budžetu Općine Kakanj za 2020. godinu planiran je i iznos od 50.000 KM u svrhu refundacije troškova roditeljima čija djece borave u privatnim predškolskim ustanovama.

Predlaganjem i usvajanjem ove budžetske stavke izraženo je razumijevanje stavova roditelja djece koja pohađaju privatni vrtić “Pčelica”, a koji su u nekoliko navrata ukazivali na diskriminirajući odnos prema njihovoj djeci u odnosu na djecu koja pohađaju vrtić “Mladost”.

Naime, Općina Kakanj je osnivač i finansijer vrtića “Mladost”, a cijena koju plaćaju roditelji za boravak djece u ovom vrtiću iznosi simboličnih 50 KM, dok je cijena boravka djece u privatnom vrtiću “Pčelica” 170 i 180 KM.

Sljedeći korak u realizaciji budžetske stavke koja se odnosi na refundaciju troškova roditeljima čija djece borave u privatnim predškolskim ustanovama je definirane kriterija za dodjelu sredstava.

Predstavljamo Vodič za investitore Općine Kakanj: Ulagati ovdje znači biti korak ispred drugih

Predstavljamo Vodič za investitore Općine Kakanj: Ulagati ovdje znači biti korak ispred drugih

Sa svojim izuzetno povoljnim geografskim položajem, općina Kakanj smještena je na najznačajnijoj putnoj mreži u Bosni i Hercegovini između Zenice i Sarajeva.

Odlikuje je brza i efikasna lokalna administracija fokusirana na potrebe investitora. Radi se o strateškom industrijskom centru sa snažnom tradicijom u proizvodnji električne energije, uglja i cementa, što potvrđuje postojanje bogatih prirodnih resursa, uključujući šume, rijeke i obnovljive izvore energije.

Povoljan poslovni ambijent prepoznat je kroz dodjeljivanje prestižnog BFC SEE certifikata (Business Friendly Certification South East Europe).

Općina Kakanj investitorima nudi sljedeće pogodnosti:

✅ refundacija troškova osnivanja firme
✅ projekat “Pokreni svoj posao”
✅ sufinansiranje troškova nabavke novih mašina i druge opreme
✅ sufinansiranje troškova zapošljavanja
✅ regresiranje kamata po kreditima u bankama
✅ sufinansiranje zapošljavanja i samozapošljavanja osoba sa invaliditetom
✅ podsticaj u visini novčanih sredstava od naknade koja se obračunava za rentu i naknade za uređenje gradskog građevinskog zemljišta
✅ oslobađanje od plaćanja komunalne naknade
✅ umanjenje visine taksi u većini djelatnosti
✅ oslobađanje pojedinih taksenih obveznika u potpunosti ili za određeni period.

Od raspoloživih lokacija za investiranje ističu se termomineralni izvor Tičići, zatim atraktivne i pristupačne lokacije Modrinje, Dumanac, Stara jama, Rudstroj, Seoce, Bjelavići, Čatići i Bukovlje.

Kvalitetni podsticajni programi, uz fleksibilnu administraciju, čine nas idealnom lokacijom za investiranje. Provjerite zašto smo najbolji.

Kompletan dokument dostupan je na sljedećem linku:

VODIČ-ZA-INVESTITORE-BOS

Aktuelni javni pozivi Federalnog ministarstva raseljenih osoba i izbjeglica

Federalno ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica objavilo je Javni poziv izbjeglicama iz Bosne i Hercegovine, raseljenim osobama u Bosni i Hercegovini i povratnicima u Federaciju Bosne i Hercegovine za podnošenje prijava za obnovu i rekonstrukciju stambenih jedinica u cilju povratka na područje općina Federacije Bosne i Hercegovine.

Poziv je dostupan na sljedećem linku:
http://fmroi.gov.ba/userfiles/file/JP%20FBiH%202019(1).pdf

Krajnji rok za prijave je 17.01.2020. godine.

Također, Ministarstvo je objavilo Javni poziv za podnošenje prijava za progame pomoći održivog povratka “Izgradnja i sanacija infrastrukturnih i drugih objekata od značaja za širu društvenu zajednicu u mjestima povratka na prostoru Bosne i hercegovine u perioud 2020. i 2021 godine.

Javni poziv je dostupan na sljedećem linku:
http://fmroi.gov.ba/userfiles/file/Javni%20poziv%20%20INFRA%20BiH%202020-2021(1).pdf

Oglas ostaje otvoren 45 dana od dana objavljivanja u dnevnom listu, počev od 09.12.2019. godine.

Aktuelan je i Javni poziv za podnošenje prijava za program pomoći održivog povratka “Podrška zapošljavanju/samozapošljavanju povratnika u poljoprivredi u periodu 2020. i 2021. godine”, dostupan putem sljedećeg linka:

http://fmroi.gov.ba/userfiles/file/JAVNI%20%20POZIV-%20TEKST(1).doc

Oglas ostaje otvoren 45 dana od dana objavljivanja u dnevnom listu, počev od 09.12.2019. godine.

Nastavak pozitivnih trendova: Općina Kakanj u Budžetu za 2020. godinu opredijelila 1.010.000,00 KM za podsticaje u privredi

Od ukupnog iznosa, u Budžetu Općine Kakanj za 2020. godinu u svrhu razvoja poduzetništva planirana su sredstva u ukupnom iznosu od 591.000,00 KM, dok je za podsticaje u poljoprivredi namijenjeno 419.000,00 KM.

Također, očekuju se značajna sredstva sa viših nivoa vlasti i međunarodnih organizacija za realizaciju projekata u ovim oblastima.

Općina Kakanj realizuje brojne aktivnosti u vidu subvencija i olakšica koje su usmjerene na razvoj poduzetništva i poljoprivrede, nova zapošljavanja, podizanje poduzetničke svijesti i stvaranje povoljnijeg poslovnog ambijenta, te brojne podsticajne mjere za pokretanje i razvoj malog i srednjeg poduzetništva i poljoprivrede.

Sredstva dodijeljena za razvoj poduzetništva u 2019. godini koristilo je preko 100 subjekata, a namjena istih odnosi se na podsticaj za pokretanje biznisa, refundaciju troškova osnivanja, nabavku mašina, refundiranje kamate za podignute kredite, nabavku opreme za izvođenje praktične nastave u Srednjoj mješovitoj školi Kakanj, te ostale vidove podsticaja za ciljane kategorije stanovništva (invalidna lica, žene, učenici srednjih škola i dr.).

U oblasti poljoprivrede Općina Kakanj izdvaja sredstva za podsticaje za animalnu i biljnu proizvodnju, registraciju poljoprivrede kao osnovne djelatnosti, sufinansira nabavku nove poljoprivredne mehanizacije, podstiče proizvođače, prerađivače i otkupljivače tržnih viškova poljoprivrednih proizvoda, zatim podstiče teoretske i praktične edukacije, manifestacije, sajmove, studijske posjete i dr. U 2019. godini podsticaje je ostvarilo 959 proizvođača. U registar poljoprivrednih gazdinstava i klijenata do sada je upisano 1815 poljoprivrednika.

Investitorima za izgradnju proizvodnih objekata omogućava se podsticaj u visini novčanih sredstava uplaćenih za rentu i naknadu za uređenje gradskog građevinskog zemljišta u zavisnosti od površine objekta, te oslobađanje od plaćanja komunalne naknade za parcelu na kojoj se gradi objekat u trajanju od 5 godina od dana pribavljanja odobrenja.
Osim navedenog, olakšice se odnose na oslobađanje plaćanja takse na istaknutu firmu u prvoj godini osnivanja za sve registrovane subjekte, te 50% oslobađanja u drugoj godini za proizvodne djelatnosti u skladu da Odlukom o općinskim taksama na istaknutu firmu.

Pored toga, u skladu sa navedenom Odlukom od plaćanja taksi oslobođene su niskoakumulativne djelatnosti, samostalni poljoprivrednici u osnovnom zanimanju, deficitarna zanimanja, te tradicionalni i stari obrti za koje se porez na dohodak plaća paušalno.

Sa 31.12.2019. godine, u registar Općine Kakanj evidentirano je ukupno 1.119 poslovnih subjekata (pravnih i fizičkih lica, poslovnica, prodajnih mjesta i podružnica), među kojima su najbrojnije trgovačka i obrtnička djelatnost.

Također, Općina Kakanj finansira rad Udruženja “Razvojni centar općine Kakanj” i Saveza poljoprivrednih udruženja “KAP” Kakanj, koji su podrška razvoju poduzetništva i poljoprivrede na području općine Kakanj.

Obilježena godišnjica formiranja 309. brdske brigade

Polaganjem cvijeća i okupljanjem bivših boraca danas je u Gradskom-spomen parku obilježena godišnjica formiranja 309. brdske brigade. Prisutnima se prigodnim riječima obratio prvi komandant brigade Džemal Hadžić, podsjećajući na ratni put jedne od prvih i najpožrtvovanijih brigada Trećeg korpusa Armije R BiH.

Borce i starješine pozdravio je i općinski načelnik Aldin Šljivo, a za sve njih bio je obezbijeđen ručak.

Brigada je po formaciji imala oko 2.400 boraca i starješina razmještenih u tri brdska bataljona, mMB četu, larb PVO, idč, čVP, inž. četu i logističku četu.

Brigada je učestvovala u borbenim dejstvima na najtežim ratištima.

Na svom herojskom ratnom putu 309 brdska brigada je imala 66 šehida i poginulih boraca, 124 ratna vojna invalida i 3 nosioca najvećeg ratnog priznanja “Zlatni ljiljan“.

Početkom oktobra 1994. godine formirana je 329. brdska brigada u čiji sastav su sa svojim ljudstvom, naoružanjem i vojnom opremom ušle dotadašnje kakanjske brigade, 309.brdska brigada i 311.lahka brigada 3. korpusa A RBiH.

Prethodno je iz sastava ovih brigada izdvojen dio ljudstva, naoružanja i vojne opreme od kojih je formiran 3. manevarski bataljon Kakanj.

Ujedinjenjem brigada omogućeno je kvalitetnije logističko snabdijevanje jedne brigade, a povećana je i borbena efikasnost.

U Kaknju se može doživjeti ugodna treća dob: Načelnik Aldin Šljivo čestitao 100. rođendan našoj sugrađanki Pauli Batič

Da je Kakanj grad u kojem se može ugodno živjeti do duboke starosti, dokaz je priča o našoj sugrađanki Pauli Batič, koja se još davne 1947. godine doselila u naš grad iz Slovenije. Rođena je u Pečniku kod Idrije 04. januara 1920. godine, a u subotu je proslavila jubilarni 100.-ti rođendan.

Tim povodom načelnik Općine Kakanj Aldin Šljivo posjetio je gospođu Batič u njenom stanu, kako bi joj prigodnim poklonima i rođendanskom tortom čestitao desetu deceniju i ujedno odao priznanje na ime bogatog radnog i životnog iskustva.

Naša sugrađanka nije krila oduševljenje ovim gestom, te je u opuštenom i srdačnom razgovoru sa načelnikom podijelila brojne pojedinosti iz svog privatnog i poslovnog života. Jedna od njih vezana je svakako za veliki istraživački hobi. Budući da se često zapućivala na okolne uzvisine u potrazi za rijetkim biljem, uvijek je uz sebe imala šaku soli spremne za slučaj samoodobrane, što bi podrazumijevalo njeno bacanje u oči napadača. Taj svoj odbrambeni patent vješto je krila sve dok sasvim slučajno kćerka Olga, inače penzionisana prosvjetna radnica, jedne prilike nije našla kesu soli među ubranim biljkama. Prosto objašnjenje njene majke obje je navelo na smijeh.

Kakanj je, kako kaže, zavoljela na prvu, tako da se rado i s ponosom osjeća Kakanjkom. Svog pokojnog muža upoznala je upravo u našem gradu, gdje je rodila i njihovo troje djece, ostavši tako trajno vezana uz Kakanj.

Prema njenim riječima, tajna dugovječnosti krije se u pozitivnom i vedrom duhu, kao i zdravom načinu života, pri čemu posebno ističe ljubav prema ljekovitom bilju. Iako je zakoračila u 11. deceniju, poprilično je dobrog fizičkog i mentalnog zdravlja, što joj omogućava da svojim sjećanjem dosegne do najranijih dana mladosti.

Općinski načelnik je iskoristio ovu priliku da iz Kaknja još jednom pošalje optimističnu poruku, obzirom da je prema podacima za proteklu godinu broj novorođenih veći od stope mortaliteta, uz nadu da ćemo češće svjedočiti ovakvim nesvakidašnjim godišnjicama i povodima.

Božićna čestitka načelnika Općine Kakanj Aldina Šljive i predsjedavajućeg OV Slavena Katičića

Poštovani sugrađani pravoslavne vjere,

upućujemo vam srdačnu Božićnu čestitku,

sa željom da vas u životu prati sreća, zdravlje, uspjeh i napredak,

da Božić dočekate u sreći i zadovoljstvu sa svojim porodicama i bližnjima,

i da porodična, rodbinska i komšijska okupljanja i druženja tokom prazničnih dana donesu bezgraničnu radost.

Sretan Božić.