Izvještaj sa 31. redovne sjednice Općinskog vijeća

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

Danas (29.05.2019. godine) je Općinsko vijeće održalo svoju 31. redovnu sjednicu.

KVORUM
Na sjednici je u trenutnu utvrđivanja kvoruma bilo prisutno 27 vijećnika i vijećnica te su se stekli svi uvjeti za validan rad i odlučivanje Općinskoga vijeća. Odsutni su bili: Semir Mušija i Eldin Mijoč. Naknadno su pristupili: Muhamed Kubat i Elvedin Delić.
Današnjoj sjednici pored vijećnika, općinskog načelnika i pomoćnika općinskog načelnika prisustvuju izvjestioci i obrađivači a prema materijalima za današnju sjednicu.

ZAPISNIK
Zapisnik sa 30. redovne sjednice Općinskoga vijeća usvojen je bez rasprave sa 23 glasa za i 1 uzdržanim, bez glasova protiv.

VIJEĆNIČKA PITANJA I INICIJATIVE
-Komentare na dostavljene odgovore na vijećnička pitanja su dali: Enes Piljug i Rizah Haračić.
-Komentar na dostavljena mišljenja na vijećničke inicijative je dao: Enes Piljug.
-Vijećnička pitanja su postavili: Safet Šahman, Rizah Haračić, Rešad Merdić, Adisa Škulj i Mugdin Gorak.
-Vijećničke inicijative su podnijeli: Safet Šahman, Rizah Haračić, Enes Piljug i Evelin Bitić.

DNEVNI RED

Prijedlog dnevnog reda je usaglašen na sjednici Kolegija 21.05.2019.godine, pa je za današnju sjednicu predsjedavajući predložio dnevni red po pozivu za 31. sjednicu. U međuvremenu su pristigli materijali iz Službe za imovinskopravne, geodetske poslove i katastar nekretnina: prijedlog odluke o načinu i uslovima raspolaganja nekretnine – javne prodaje neizgrađenog građevinskog zemljišta u Kaknju i prijedlog rješenja o imenovanju Komisije za provođenje javnog nadmetanja – licitacije neizgrađenog građevinskog zemljišta u Kaknju pa je predloženo da se isti uvrste u dnevni red kao 5 i 6. tačka.
Dnevni red usvojen je jednoglasno sa 28 glasova za.

1.Prijedlog odluke o dopuni Odluke o poticajima i pogodnostima za investiranje na području općine Kakanj
Predlagač: Općinski načelnik
Obrađivač: Služba za privredu, urbanizam i zaštitu okoline
Izvjestilac: Mirza Fazlić, pomoćnik općinskog načelnika
U diskusiji je učestvovao Slaven Katičić.
Vijeće je usvojilo Odluku sa 28 glasova za, bez glasova protiv i uzdržan.

2.Prijedlog odluke o davanju saglasnosti za utvrđivanje mikrolokaliteta za izgradnju poljoprivrednog centra (poslovna zgrada) na području općine Kakanj
Predlagač: Općinski načelnik
Obrađivač: Služba za privredu, urbanizam i zaštitu okoline
Izvjestilac: Mirza Fazlić, pomoćnik općinskog načelnika
U diskusiji je učestvovao: Enes Piljug.
Vijeće je usvojilo Odluku jednoglasno sa 28 glasova za.

3.Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Programa utroška sredstava iz Budžeta Općine Kakanj za podsticaj razvoja poduzetništva i obrta za 2019.godinu
Predlagač: Općinski načelnik
Obrađivač: Služba za privredu, urbanizam i zaštitu okoline
Izvjestilac: Mirza Fazlić, pomoćnik općinskog načelnika
U diskusiji je učestvovao Jasmin Mušanović.
Vijeće je usvojilo Odluku sa 28 glasova za.

4.Prijedlog odluke o isplati razlike sredstava studentima koji ostvare pravo na kantonalnu stipendiju za akademsku 2018/19.godinu
Predlagač: Općinski načelnik
Obrađivač: Služba za društvene djelatnosti, boračka pitanja, raseljena lica, izbjeglice i povratnike
Izvjestilac: Rešad Zaimović, pomoćnik općinskog načelnika
U diskusiji su učestvovali: Jasmin Mušanović i Izudin Hrusto.
Vijeće je usvojilo Odluku jednoglasno sa 27 glasova za.

5.Prijedlog odluke o načinu i uslovima raspolaganja nekretnine – javne prodaje neizgrađenog građevinskog zemljišta u Kaknju
Predlagač: Općinski načelnik
Obrađivač: Služba za imovinskopravne, geodetske poslove i katastar nekretnina
Izvjestilac: Nurčo Kurtović, pomoćnik općinskog načelnika
U diskusiji nije niko učestvovao i Vijeće je Odluku usvojilo jednoglasno sa 26 glasova za.

6.Prijedlog rješenja o imenovanju Komisije za provođenje javnog nadmetanja – licitacije neizgrađenog građevinskog zemljišta u Kaknju
Predlagač: Komisija za izbor i imenovanja
Obrađivač: Služba za imovinskopravne, geodetske poslove i katastar nekretnina
Izvjestilac: Edin Aliefendić, predsjednik Komisije
Komisija za izbor i imenovanja je predložila u Komisiju: Zerina Kovač – predsjednica, Melisa Trako, Emina Piljug, Sanel Alić, Elvedin Delić, Vinka Aletović, Nusret Muslić i Ivica Petrović – članovi. Vijeće je usvojilo ovaj prijedlog jednoglasno sa 26 glasova za.

7.Izvještaj o izvršenju Budžeta Općine Kakanj za period 01.01-31.12.2018.godine
Predlagač: Općinski načelnik
Obrađivač: Služba za finansije
Izvjestilac: Džihad Berbić, pomoćnik općinskog načelnika
U diskusiji su učestvovali: Rešad Merdić i Rizah Haračić.
Vijeće je Izvještaj usvojilo sa 24 glasa za, 2 protiv, bez suzdržanih.

8.Izvještaj o izvršenju tekuće budžetske rezerve Proračuna Općine Kakanj za period 01.01-31.12.2018.godine
Predlagač: Općinski načelnik
Obrađivač: Služba za finansije
Izvjestilac: Džihad Berbić, pomoćnik općinskog načelnika
U diskusiji nije niko učestvovao i Vijeće je Izvještaj usvojilo sa 25 glasova za, bez glasova protiv i 1 uzdržan.

9.Izvještaj o radu JU „Dom zdravlja“ Kakanj za 2018.godinu sa Izvještajem o materijalno-finansijskom poslovanju JU „Dom zdravlja“ Kakanj za 2018.godinu
Predlagač: UO JU Dom zdravlja Kakanj
Obrađivač: UO JU Dom zdravlja Kakanj
Izvjestilac: Mirsad Tursum, direktor JU i Nisvet Trako, član UO JU
U diskusiji su učestvovali: Rešad Merdić, Izudin Hrusto, Muhamed Kubat i Rizah Haračić.
Nakon diskusije Vijeće je prihvatilo Izvještaj jednoglasno sa 27 glasova za, bez glasova protiv i uzdržan, a vijećnik Tursum se izuzeo od glasanja.

10.Plan rada i razvoja JU „Dom zdravlja“ Kakanj za 2019.godinu
Predlagač: UO JU Dom zdravlja Kakanj
Obrađivač: UO JU Dom zdravlja Kakanj
Izvjestilac: Mirsad Tursum, direktor JU i Nisvet Trako, predsjednik UO JU
U diskusiji nije niko učestvovao i Vijeće je dalo saglasnost na Plan jednoglasno sa 22 glasa za, 1 uzdržan, bez glasova protiv, a vijećnik Tursum se izuzeo od glasanja.

11.Informacija o zdravstvenom stanju stanovništva općine Kakanj za 2018.godinu
Predlagač: UO JU Dom zdravlja Kakanj
Obrađivač: UO JU Dom zdravlja Kakanj
Izvjestilac: Mirsad Tursum, direktor JU i Ibrahim Aličković, šef HES-a
U diskusiji nije niko učestvovao i Vijeće je Informaciju primilo k znanju jednoglasno sa 25 glasova za.


12.Informacija o realizaciji sredstava boračkim populacijama sa viših nivoa vlasti i sredstava budžeta Općine Kakanj u skladu sa Kriterijima i pozitivnim zakonskim propisima za 2018.godinu
Predlagač: Općinski načelnik
Obrađivač: Služba za društvene djelatnosti, boračka pitanja, raseljena lica, izbjeglice i povratnike
Izvjestilac: Rešad Zaimović, pomoćnik općinskog načelnika
U diskusiji nije niko učestvovao i Vijeće je Informaciju primilo k znanju sa 25 glasova za, 1 uzdržan, bez glasova protiv.

13.Prijedlog rješenja o utvrđivanju prava vlasništva u korist Veseljka (Božidara) Markovića
Predlagač: Općinski načelnik
Obrađivač: Služba za imovinskopravne, geodetske poslove i katastar nekretnina
Izvjestilac: Nurčo Kurtović, pomoćnik općinskog načelnika
Vijeće je bez rasprave usvojilo Rješenje jednoglasno sa 24 glasa za.

14.Inicijativa građana za osnivanje MZ Bištrani
15.Inicijativa građana za osnivanje MZ Termoelektrana
16.Inicijativa građana za osnivanje MZ Plandište
17.Inicijativa građana za osnivanje MZ Gornja Ričica
18.Inicijativa građana za osnivanje MZ Kučići
19.Inicijativa građana za osnivanje MZ Tičići

Obrađivač: Služba za opću upravu, radne i zajedničke poslove, lokalnu samoupravu i mjesne zajednice
Izvjestilac: Bahrudin Arnaut, pomoćnik općinskog načelnika

Vijeće je vodilo objedinjenu raspravu o ovim tačkama. U diskusiji su učestvovali: Rešad Merdić, Rizah Haračić, Enes Piljug, Safet Šahman, Slaven Katičić. Vijeće je prihvatilo inicijative i zaključak kojim se zadužuje Služba za opću upravu, radne i zajedničke poslove, lokalnu samoupravu i mjesne zajednice da do naredne sjednice pripremi prijedloge odluka o formiranju novih mjesnih zajednica. Navedene inicijative i zaključak su usvojene sa 24 glasa za i 2 glasa uzdržana, bez glasova protiv.


20.Prijedlog odluke o utvrđivanju naziva novih ulica na području općine Kakanj
Predlagač: Komisija za utvrđivanje naziva novih ulica općine Kakanj
Obrađivač: Komisija za utvrđivanje naziva novih ulica općine Kakanj
Izvjestilac: Adnan Ibrahimspahić, predsjednik Komisije
U diskusiji nije niko učestvovao i Vijeće je usvojilo Odluku sa 24 glasa za, 1 protiv i 1 uzdržan.
Predsjedavajući je čestitao nastupajući Bajram i zaključio rad 31. sjednice Općinskog vijeća u 12:40.

STRUČNA SLUŽBA ZA POSLOVE OPĆINSKOG VIJEĆA

Podijelite

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin