Fond za zaštitu okoliša F BiH finansirao nabavku novih uređaja za kontinuirano praćenje kvaliteta zraka na području općine Kakanj

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

Općina Kakanj i Fond za zaštitu okoliša F BiH zaključili su 27. januara 2020.godine ugovor o realizaciji projekta pod nazivom „Nabavka novih uređaja za kontinuirano praćenje kvaliteta zraka na području općine Kakanj“.

Za realizaciju ovog projekta odobrena su sredstava Fonda za zaštitu okoliša F BiH u iznosu do 50.000,00 KM, a Općina Kakanj je projekat
sufinansirala iznosom od 28.386,72 KM.


Nakon okončane procedure javne nabavke, Općina Kakanj i Grupa ponuđača Eunoia d.o.o. Sarajevo (kao nosilac grupe ponuđača)  i NRG d.o.o.
Sarajevo zaključili su 30. juna 2021.godiine ugovor za realizaciju pomenutog projekta.


Predmetni projekat je realiziran u drugoj polovini oktobra 2021. godine,
kada je u ugovorenom roku izvršena nabavka i isporuka
novih uređaja za mjerenje sumpordioksida i prašine, nakon čega je izvršeno i njihovo puštanje u rad.

Podijelite

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin