Izvještaj sa 1. sjednice Predsjedništva Vijeća

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

Danas (30.3.2020.godine) je Predsjedništvo Vijeća održalo svoju prvu sjednicu. Na sjednici je razmatrano, kako je i ranije najavljeno, 7 tačaka dnevnog reda.

Prisustvo na sjednici i dnevni red

Na sjednici su bili prisutni svi članovi Predsjedništva Vijeća, općinski načelnik, sekretar Općinskog vijeća i stručni savjetnik u Stručnoj službi Općinskog vijeća. Dnevni red usvojen je bez primjedbi, a izvjestilac po prvih 5 tačaka bio je općinski načelnik, obzirom sa pomoćnici nisu prisustvovali istoj.

 1. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Budžeta Općine Kakanj za 2020. godinu
  Obrađivač: Služba za finansije
  U diskusiji su učestvovali: Slaven Katičić, Džemal Bečirhodžić, Rešad Merdić, Elvedin Delić, Mujo Fafulić, Eldin Mijoč i Jasmin Mušanović.
  Odluka je nakon diskusije usvojena jednoglasno.

  U obrazloženju Odluke stoji: 
  Izmjene i dopune Budžeta Općine Kakanj vrše se zbog pojave koronavirusa (COVID 19) na području FBiH, te se očekuju teškoće u prilivu sredstava/prihoda, kao i zadovoljavanje drugih potreba prouzrokovanih pojavom pandemije.
  Pozicija 614500 – Subvencije za podsticaj razvoja, poduzetništva i obrata povećava se za novih 200.000,00 KM za pomoć fizičkim i pravnim licima čije je poslovanje otežano u uslovima pandemije izazvane coronavirusom.
  Pozicija 613900 – Sredstva za posebne namjene po Zakonu o zaštiti i spašavanju povećana je za novih 190.000,00 KM.
  Na pozicji Tekuća budžetska rezerva iznos od 100.000,00 KM povećan je za novih 65.000,00 KM.
  Formirane su nove tri pozicije zbog pomoći stanovništvu kroz zdravstvenu zaštitu.
  1. 613400 – Medicinski i laboratorijski materijal u iznosu 80.000,00 KM
  2. 613900 – Medicinske i laboratorijske usluge u iznosu 20.000,00 KM
  3. Transfer neprofitnim organizacijama i JU u cilju zdravstvene zaštite u iznosu 100.000,00 KM
  Navedena povećanja na pozicijama biće obezbijeđena kroz smanjenje na pozicijama niske razine prioritetnosti kako je navedeno u tabeli.


 2. Informacija o Odluci o privremenim mjerama za uravnoteženje Budžeta Općine Kakanj
  Informacija je primljena k znanju bez rasprave.

 3. Prijedlog izmjene Programa rasporeda budžetskih sredstava za zaštitu i spašavanje u 2020. godini
 4. Prijedlog izmjena i dopuna Programa rasporeda i utroška sredstava ostvarenih po osnovu posebne naknade za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća namijenjenih za provođenje preventivnih mjera u 2020. godini
  Obrađivač: Služba civilne zaštite
  U diskusiji nije niko učestvovao i Predsjedništvo je usvojilo izmjene Programa jednoglasno.

 5. Prijedlog odluke o odobravanju podsticajnih sredstava fizičkim i pravnim licima registrovanim na području općine Kakanj čije je poslovanje obustavljeno zbog trenutne epidemiološke situacije

  Obrađivač: Služba za  privredu, urbanizam i zaštitu okoline
  Predsjedništvo je na prijedlog načelnika opredijelilo 400.000KM za podsticajna sredstva privrednicima zbog epidemiološke situacije. Također, općinski načelnik će imenovati komisiju za utvrđivanje kriterija po kojima će se podsticajna sredstva dodjeljivati.  U komisiju je  ispred  Predsjedništva imenovan Džemal Bečirhodžić.

 6. Prijedlog odluke o dodjeli petnaestoaprilskih priznanja
  Predsjedništvo je usvojilo Odluku o dodjeli 15.aprilskih priznanja jednoglasno (po jednoglasnom  prijedlogu Komisije za dodjelu 15.aprilskih priznanja) te tako Grb Općine dodijelilo: FK Rudar Kakanj, Plakete sa dipolomom: Sanji Ivanković Kahl – Majkari, Fadilu Imamoviću i Hajrudinu Kubatu, a Zahvalnice: UG “Zagrljaj”, Ademu Gačiću, Uredništvu radioemisije “Glas Istine”, Hajrudinu Čobi i Almiru Trakiću. 

 7. Prijedlog rješenja o imenovanju Komisije za procjenu prometne vrijednosti nekretnina
  Predsjedništvo je produžilo mandat postojećoj Komisiji do održavanja sljedeće redovne sjednice Općinskog vijeća, tako da u Komisiji i dalje ostaju: Amir Obralija – predsjednik, Mirha Kulović i Ernest Zakušek – članovi. 

  Sjednica se završila u 13:10’.

  STRUČNA SLUŽBA ZA POSLOVE OPĆINSKOG VIJEĆA

Podijelite

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin