Izvještaj sa 12.redovne sjednice Općinskog vijeća

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

Općinsko vijeće je 18/11/21 održalo 12. redovnu sjednicu.

KVORUM
Na sjednici je u trenutku utvrđivanja kvoruma bilo prisutno: 23 vijećnice i vijećnika te su se stekli svi uvjeti za validan rad i odlučivanje Općinskoga vijeća. Odsutni su bili: Mirsad Tursum, Vinka Aletović, Nedim Mušija i Eldin Mijoč, a naknadno su pristupili: Džemal Bečirhodžić, Mugdin Gorak i  Mujo Fafulić. 

ZAPISNIK
Zapisnik sa 11. sjednice Vijeća usvojen je bez rasprave jednoglasno sa 23 glasa za. 

VIJEĆNIČKA PITANJA I INICIJATIVE

-Komentare na dostavljna mišljenja na vijećničke  inicijative su dali: Dževdet Huskić, Behija Kulović i Branko Češljić. 
-Vijećnička pitanja su postavili: Behija Kulović, Dževdet Huskić, Branko Češljić, Mediha Mamela,  Zerina Kovač i Sabit Čehajić.  
-Vijećničke inicijative su podnijeli: Izudin Pušćul, Dževdet Huskić, Omer Musić, Nerma Aliefendić, Behija Kulović, Branko Češljić, Armin Bašić, Mejrema Purišević,  Zerina Kovač  i Slaven Katičić. 

DNEVNI RED
Predsjedavajući je predložio dnevni red po pozivu za sjednicu s tim da je predlagač povukao tačku 6. Razmatranje dopisa Općinskog pravobranilaštva u vezi nalaza i mišljenja vještaka o diobi nekretnine (Autobuska stanica Kakanj) i Vijeće je ovakav dnevni red usvojilo jednoglasno bez rasprave sa 24 glasova za, bez glasova protiv i uzdržanih. 

1.Izvještaj o izvršenju Budžeta Općine Kakanj za period 01.01-30.09.2021.godine

Predlagač: općinski načelnik
Obrađivač: Služba za finansije
Izvjestilac: Džihad Berbić, pomoćnik općinskog načelnika

U diskusiji je učestvovao Dževdet Huskić. Vijeće je usvojilo Izvještaj sa 18 glasova za, 2 protiv i 4 uzdržana. 

2.Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Budžeta Općine Kakanj za 2021.godinu s prijedlogom zaključka o saniranju akumuliranog deficita iz ranijeg perioda

Predlagač: općinski načelnik
Obrađivač: Služba za finansije
Izvjestilac: Džihad Berbić, pomoćnik općinskog načelnika
U diskusiji je učestvovao Fakir Ajdinović, a nakon diskusije Vijeće je usvojilo Odluku sa zaključkom sa 19 glasova za, 5 protiv i 1 uzdržan. 

3.Prijedlog odluke o dopuni Odluke o izvršenju Budžeta Općine Kakanj za 2021.godinu

Predlagač: općinski načelnik
Obrađivač: Služba za finansije
Izvjestilac: Džihad Berbić, pomoćnik općinskog načelnika

U diskusiji nije niko učestvovao  i Vijeće je usvojilo Odluku sa 24 glasa za, bez  glasova protiv i uzdržan.  

4.Nacrt budžeta Općine Kakanj za period 01.01-31.12.2022.godine
5.Nacrt odluke o izvršavanju budžeta Općine Kakanj za period 01.01-31.12.2022.godine

Predlagač: općinski načelnik
Obrađivač: Služba za finansije
Izvjestilac: Džihad Berbić, pomoćnik općinskog načelnika

Vijeće je vodilo objedinjenu raspravu po ovim dvjema tačkama a u diskusiji je učestvovao Dževdet Huskić i Vijeće je, nakon rasprave,  uvojilo zaključak kojim se utvrđuje nacrt budžeta za 2022.godinu sa 20 glasova za, 1 protiv i 4 uzdržana. Nakon toga i zaključak kojim se utvrđuje nacrt  odluke o izvršavanju budžeta za 2022.godinu sa 18 glasova za, 3 protiv i 3 uzdržana. Rok za javnu raspravu počinje od 19/11/21 i traje do 3/12/2021.godine. 

6.Prijedlog odluke o davanju saglasnosti za utvrđivanje namjene mikrolokalitetu (Romsko naselje Varda)

Predlagač: općinski načelnik
Obrađivač: Služba za privredu, urbanizam i zaštitu okoline
Izvjestilac: Mirza Fazlić, pomoćnik općinskog načelnika

U diskusiji nije niko učestvovao i Vijeće je usvojilo Odluku sa 24 glasa za. bez glasova protiv i uzdržan.  

7.Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju naziva novih ulica općine Kakanj

Predlagač: općinski načelnik
Obrađivač: Služba za opću upravu, radne i zajedničke poslove, lokalnu samoupravu i mjesne zajednice
Izvjestilac: Bahrudin Arnaut, pomoćnik općinskog načelnika

U diskusiji su učestvovali Dževdet Huskić i Armin Bašić  a nakon rasprave  Vijeće je  usvojilo Odluku sa 17 glasova za, bez glasova protiv i 7 uzdržanih. 

8.Lokalni akcioni plan za reintegraciju bh državljana koji se vraćaju po osnovu Sporazuma o readmisiji na području općine Kakanj za period 2021-2024.godina

Predlagač: općinski načelnik
Obrađivač: Readmisioni tim općine Kakanj 
Izvjestilac: Sedin Karahodžić, šef Tima

U diskusiji nije niko učestvovao i Vijeće je usvojilo Lokalni akcioni plan jednoglasno sa 25 glasova za. 

9.Prijedlog odluke o proglašenju Udruženja građana „Rudarska glazba“  iz Kaknja udruženjem od posebnog interesa

Predlagač: općinski načelnik
Obrađivač: Služba za društvene djelatnosti, boračka pitanja, raseljena lica, izbjeglice i povratnike
Izvjestilac: Rešad Zaimović, pomoćnik općinskog načelnika

U diskusiji su učestvovali Dževdet Huskić i Fakir Ajdinović. Nakon diskusije Vijeće je usvojilo Odluku sa 24 glasa za, niko protiv i uzdržan. 

10.Informacija o o poduzetim operativnim mjerama i drugim aktivnostima u periodu stanja vanrednih okolnosti 05.11.2021 – 08.11.2021. godine na području općine Kakanj, uzrokovanih obilnim padavinama i nastankom poplave na lokalitetima naselja Doboj, Povezice, Karaulsko Polje, Malješ i Hasa

Predlagač: općinski načelnik
Obrađivač: Služba civilne zaštite
Izvjestilac: Nururdin Hrusto, pomoćnik općinskog načelnika

U diskusiji je učestvovala Behija Kulović. Nakon diskusije Vijeće se izjašnjvalo o zaključku vijećnice Kulović da se navedena Informacija vrati na doradu kako bi se precizirali rokovi za izvršenje zaključaka sadržanih u njoj  i nije usvojilo zaključak sa 8 glasova za, niko protiv i 16 protiv. Vijeće je Informaciju primilo k znanju sa 17 glasova za, niko protiv i 7 uzdržanih. 

11.Prijedlog rješenja o konačnom imenovanju Skupštine JP „Grijanje“ d.o.o. Kakanj
12.Prijedlog rješenja o konačnom imenovanju Skupštine JP „Vodokom“ d.o.o. Kakanj

Predlagač: Komisija za izbor u regulirane organe  
Obrađivač: Stručna služba za poslove Općinskog vijeća  
U diskusiji je učestvovao Edin Aliefendić koji je ispred kluba vijećnika SDA predložio da se u Skupštinu JP “Grijanje” imenuju: Jasenko Beus, Adisa Kevilj i Mirnes Merdić, a u Skupštinu JP  “Vodokom” Edita Omerović, Nusret Kovač, Mahir Sikira, Adem Delić i Nataša Šarić. 
Vijeće je usvojilo Rješenja /Grijanje/ 17 glasova za, niko protiv i 7 uzdržanih, a /Vodokom / 18 glasova za, niko protiv i 7 uzdržanih. 

13.Prijedlog rješenja o privremenom imenovanju UO JU za predškolski odgoj i obrazovanje „Mladost“ Kakanj 

Predlagač: Komisija za izbor i imenovanje  
Obrađivač: Stručna služba za poslove Općinskog vijeća  
Izvjestilac: Edin Aliefendić, predsjednik Komisije

Vijeće je usvojilo Rješenje kojim je postojećem  UO produžilo mandat do okončanja procedure za imenovanje novog sa 18 glasova za, niko protiv i 8 uzdržanih. 

Predsjedavajući je u svoje i ime Vijeća čestitao 25.novembar – Dan državnosti BiH  i zaključuje rad sjednice u 11:10’. 

STRUČNA SLUŽBA ZA POSLOVE OPĆINSKOG VIJEĆA

Podijelite

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin