Izvještaj sa 2. redovne sjednice Općinskog vijeća

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

Općinsko vijeće je 30.12. 2020.godine održalo svoju 2. redovnu sjednicu. 

KVORUM:

Prije utvrđivanja kvoruma vijećnica Behija Kulović dala je svečanu izjavu jer iz opravdanih razloga to nije mogla učiniti na prošloj sjednici. 
Na današnjoj sjednici bilo je prisutno 29 vijećnika i vijećnica što su ispunjeni uvjeti za validan rad i odlučivanje Općinskoga vijeća. Odsutan je bio Džemal Bečirhodžić. 
Današnjoj sjednici pored vijećnika, općinskog načelnika i pomoćnika općinskog načelnika prisutni su izvjestioci i obrađivači a prema materijalima za današnju sjednicu.

ZAPISNIK
Zapisnik sa konstituirajuće sjednice Općinskoga vijeća usvojen je bez rasprave jednoglasno.

VIJEĆNIČKA PITANJA I INICIJATIVE

– Vijećnička pitanja su postavili: Dževdet Huskić, Eldin Mijoč i Armin Bašić.

– Vijećničke inicijative su podnijeli: Eldin Mijoč, Armin Bašić i Namir Talić.

DNEVNI RED
Prijedlog dnevnog reda je usaglašen na sjednici Kolegija koja je održana 24/12/20. godine, pa je predsjedavajući za  današnju sjednicu predložio dnevni red po pozivu za 2. sjednicu te dodao da je posljednja tačka na zahtjev predlagača povučena (Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Pravilnika o koeficijentima i platnim razredima  UO JU  za predškolski odgoj i obazovanje „Mladost“ Kakanj).

U diskusiji o dnevnom redu nije niko učestvovao i Vijeće je usvojilo dnevni red jedniglasno sa 28 glasova za. 

1.    Prijedlog odluke o privremenom finansiranju Općine Kakanj za period 01.01-31.03.2021. godine

Predlagač: općinski načelnik
Obrađivač: Služba za finansije
Izvjestilac: Džihad Berbić, pomoćnik općinskog načelnika
U diskusiji su učestvovali Eldin Mijoč, Dževdet Huskić i Edin Aliefendić. 

Nakon diskusije Vijeće je usvojilo Odluku sa 25 glasova za, 4 glasa protiv i niko uzdržan.   

2.    Izvještaj o izvršenju Budžeta Općine Kakanj za period 01.01.- 30.09.2020. godine

Predlagač: općinski načelnik
Obrađivač: Služba za finansije
Izvjestilac: Džihad Berbić, pomoćnik općinskog načelnika

U diskusiji je učestvovao Eldin Mijoč. Nakon diskusije, Vijeće je usvojilo Izvještaj sa 20 glasova za, 4 protiv i 5 uzdržanih. 

  1. Prijedlog odluke o vrijednosti boda komunalne naknade u 2021. godini

Predlagač: općinski načelnik
Obrađivač: Zavod za planiranje i izgradnju općine Kakanj
Izvjestilac: Zijad Neimarlija, direktor Zavoda

U diskusiji nije niko učestvovao i Vijeće je usvojilo Odluku sa 26 glasova za, 3 protiv i niko uzdržan. 

  1. Prijedlog odluke o pristupanju izradi izmjena i dopuna Prostornog plana općine Kakanj 2010-2030.

 Predlagač: općinski načelnik
Obrađivač: Služba za privredu, urbanizam i zaštitu okoline
Izvjestilac: Mirza Fazlić, pomoćnik općinskog načelnika

U diskusiji su učestvovali: Eldin Mijoč,  Dževdet Huskić i Armin Bašić. Vijeće se prije izjašnjavanja o Odluci  izjasnilo o  prijedlogu vijećnika Mijoča da se iz prijedloga briše dio  koji predviđa izgradnju minihidroelektrane Ribnica i dio koji se tiče finansiranja projekata predviđenih prijedlogom od strane privatnih preduzeća. Vijeće nije usvojilo ovaj prijedlog sa 7 glasova za, niko protiv  i 20 uzdržanih. 
Vijeće je usvojilo Oduku u izvornom prijedlogu sa 23 glasa za, 4 protiv i 2 uzdržana. 

  1. Prijedlog odluke o pristupanju izradi izmjena i dopuna Urbanističkog plana Kaknja 2011-2026.

Predlagač: općinski načelnik
Obrađivač: Služba za privredu, urbanizam i zaštitu okoline
Izvjestilac: Mirza Fazlić, pomoćnik općinskog načelnika 

U diskusiji je učestvovao Dževdet Huskić. 

Vijeće je usvojilo Odluku sa 24 glasa za, niko protiv i  4 uzdržana. 

  1. Prijedlog odluke o načinu i uslovima raspolaganja nekretninom – prodaji neposrednom pogodbom građevinskog zemljišta u Kaknju, označenog kao k.č.br. 1966/27 zv. „Površinski kop“

Predlagač: općinski načelnik
Obrađivač: Služba za imovinskopravne, geodetske poslove i katastar nekretnina
Izvjestilac: Nurčo Kurtović, pomoćnik općinskog načelnika a dodatna pojašnjenja je dao i Mirza Fazlić, pomoćnik općinskog načelnika za provredu, urbanizam  i zaštitu okoline. 

U diskusiji su učestvovali Eldin Mijoč i Armin Bašić.  

Vijeće je usvojilo Odluku sa 26 glasova za, 1 protiv i 1 uzdržan. 

 7. Prijedlog odluke o načinu i uslovima raspolaganja nekretninom – prodaji neposrednom pogodbom građevinskog zemljišta u Kaknju, označenog kao k.č.br. 1053/43 zv. „Dvorište za džamiju“

Predlagač: općinski načelnik
Obrađivač: Služba za imovinskopravne, geodetske poslove i katastar nekretnina
Izvjestilac: Nurčo Kurtović, pomoćnik općinskog načelnika

U diskusiji nije niko učestvovao i Vijeće je usvojilo Odluku sa 27 glasova za, niko protiv i uzdržan. 

Predsjedavajući je čestitao predstojeću Novu godinu  i pravoslavni Božić i zaključio rad sjednice u 10:20.

STRUČNA SLUŽBA ZA POSLOVE OPĆINSKOG VIJEĆA

 

Podijelite

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin