Izvještaj sa 30.sjednice Općinskog vijeća

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

Danas, 30/04/2019. godine,  je Općinsko vijeće održalo svoju 30. redovnu sjednicu.

Kvorum:
Na današnjoj sjednici bila su prisutna 25 vijećnika. Odsutni su bili: Tursum Mirsad, Buza Fahrudin, Gorak Mugdin, Kubat Muhamed, Škulj Adisa.

Današnjoj sjednici pored vijećnika, općinskog načelnika i pomoćnika općinskog načelnika nazočni su izvjestioci i obrađivači a prema materijalima za današnju sjednicu.

Prisutni gosti: direktor JP “Grijanje”,direktor i predsjednik UO JU “Centar za socijanli rad”.

Vijećnička pitanja i inicijative

– Vijećnička pitanja i inicijative su podnijeli: Rizah Haračić, Enes Piljug, Amar Selimović, Semir Mušija, Adnan Ibrahimspahić, Merjema Purišević, Namir Talić.

Dnevni red
Prijedlog dnevnog reda je usaglašen na sjednici Kolegija 23.04.2019.godine. U međuvremenu je od Služba za imovinskopravne, geodetske poslove i katastar nekretnina pristigao još jedan materijal i to Prijedlog odluke o utvrđivanju javnog interesa u svrhu rekonstrukcije glavnog voda transportnog cjevovoda Bukovica u MZ Kraljeva Sutjeska. Izmjena dnevnog reda je usvojena jednoglasno.

1.Prijedlog programa razvoja zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća na području općine Kakanj 2019-2023

Predlagatelj: Općinski načelnik
Obrađivač: Služba civilne zaštite
Izvjestitelj: Nurudin Hrusto, pomoćnik općinskog načelnika

U diskusiji nije niko učestvovao i Vijeće je prijedlog programa usvojilo jednoglasno.

2.Prijedlog odluke o pristupanju izradi izmjena i dopuna Regulacionog plana „Kakanj“

Predlagatelj: Općinski načelnik
Obrađivač: Služba za privredu, urbanizam i zaštitu okoline
Izvjestitelj: Mirza Fazlić, pomoćnik općinskog načelnika 

U diskusiji nije niko učestvovao i Vijeće je Odluku usvojilo jednoglasno.

3.Prijedlog odluke o dopuni Odluke o zonama sanitarne zaštite i zaštitnim mjerama za izvorište „Pitka voda“ Kakanj

Predlagatelj: Općinski načelnik
Obrađivač: Služba za privredu, urbanizam i zaštitu okoline
Izvjestitelj: Mirza Fazlić, pomoćnik općinskog načelnika 

U diskusiji nije niko učestvovao i Vijeće je Odluku usvojilo jednoglasno.

4.Prijedlog odluke o davanju saglasnosti za utvrđivanje namjene mikrolokaliteta

Predlagatelj: Općinski načelnik
Obrađivač: Služba za privredu, urbanizam i zaštitu okoline
Izvjestitelj: Mirza Fazlić, pomoćnik općinskog načelnika

U diskusiji nije niko učestvovao i Vijeće je Odluku usvojilo jednoglasno.

5.Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o visini subvencioniranja troškova transporta komunalnog otpada iz udaljenih mjesnih zajednica

Predlagatelj: Općinski načelnik
Obrađivač: Služba za privredu, urbanizam i zaštitu okoline
Izvjestitelj: Mirza Fazlić, pomoćnik općinskog načelnika 

U diskusiji nije niko učestvovao i Vijeće je Odluku usvojilo jednoglasno.

6.Prijedlog odluke o gubljenju statusa javnog dobra

Predlagatelj: Općinski načelnik
Obrađivač: Služba za imovinskopravne, geodetske poslove i katastar nekretnina
Izvjestitelj: Nurčo Kurtović, pomoćnik općinskog načelnika

U diskusiji nije niko učestvovao i Vijeće je Odluku usvojilo jednoglasno.

7.Prijedlog rješenja o imenovanju Komisije za provođenje javnog nadmetanja/licitacije pri prodaji poslovnih prostora u vlasništvu Općine Kakanj

Predlagatelj: Općinski načelnik
Obrađivač: Služba za imovinskopravne, geodetske poslove i katastar nekretnina
Izvjestitelj: Nurčo Kurtović, pomoćnik općinskog načelnika

U diskusiji nije niko učestvovao.

Komisiju za provođenje javnog nadmetanja – licitacije pri prodaji poslovnih prostora u vlasništvu Općine Kakanj predložila sljedeće članove: Šahman Safet, Bitić Evelin, Aletović Vinka, Merdić Mirnes, Bliznović Nihad, Gačić Elvedin, Kokić Sedin, Petrović Ivica.

Vijeće je Prijedlog usvojilo jednoglasno.

8.Izvještaj o radu Komisije za procjenu prometne vrijednosti nekretnina za period 01.04.2018-31.03.2019.godine

Predlagatelj: Komisija za procjenu prometne vrijednosti nekretnina
Obrađivač: Komisija za procjenu prometne vrijednosti nekretnina
Izvjestitelj: Amir Obralija, predsjednik Komisije

U diskusiji nije niko učestvovao i Vijeće je Izvještaj usvojilo jednoglasno.

9.Izvještaj o radu JU Centar za socijalni rad Kakanj sa finansijskim izvještajem za 2018.godinu

Predlagatelj: UO JU Centar za socijalni rad Kakanj
Obrađivač: UO JU Centar za socijalni rad Kakanj
Izvjestitelj: Fakir Ajdinović, direktor JU i Mehmedalija Velispahić, predsjednik UO JU

U diskusiji je učestvovao: Semir Mušija.

Vijeće je Izvještaj usvojilo jednoglasno.

10.Informacija o stanju u sportu na području općine Kakanj

Predlagatelj: Općinski načelnik
Obrađivač: Služba za društvene djelatnosti, boračka pitanja, raseljene lica, izbjeglice i povratnike
Izvjestitelj: Rešad Zaimović, pomoćnik općinskog načelnika 
Stav i mišljenje: Komisija za mlade

U diskusiji nije niko učestvovao i Vijeće je Informacije prihvatilo jednoglasno.

11.Prijedlog odluke o utvrđivanju javnog interesa

Predlagatelj: Općinski načelnik
Obrađivač: Služba za imovinskopravne, geodetske poslove i katastar nekretnina
Izvjestitelj: Nurčo Kurtović, pomoćnik općinskog načelnika

U diskusiji nije niko učestvovao i Vijeće je Prijedlog odluke usvojilo jednoglasno

Predsjedavajući je zaključio rad 30. sjednice Općinskog vijeća u 10:20.

STRUČNA SLUŽBA ZA POSLOVE OPĆINSKOG VIJEĆA

Podijelite

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin