Izvještaj sa 32. sjednice Općinskog vijeća

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

Općinsko vijeće je 27/06/2019 održalo 32. redovnu sjednicu.

Kvorum
Na sjednici je u trenutku utvrđivanja kvoruma bilo prisutno: 23 vijećnika i vijećnica.
Odsutni su bili: Mirnes Merdić, Adnan Ibrahimspahić i Eldin Mijoč a naknadno su pristupili: Muhamed Kubat, Elvedin Delić, Amar Selimović i Rizah Haračić.
Današnjoj sjednici pored vijećnika, općinskog načelnika i pomoćnika općinskog načelnika prisutni su izvjestioci i obrađivači a prema materijalima za današnju sjednicu.

Zapisnik
Zapisnik sa 31. redovne sjednice Općinskog vijeća usvojen je jednoglasno bez rasprave.

Vijećnička pitanja i inicijative

-Komentare na dostavljena mišljenja na vijećničke inicijative su dali: Enes Piljug i Safet Šahman.

-Vijećnička pitanja su postavili: Safet Šahman, Enes Piljug, Edin Aliefendić i Semir Mušija.

-Vijećničke inicijative su podnijeli: Safet Šahman, Enes Piljug, Izudin Hrusto, Semir Mušija, Muhamed Kubat. 

Dnevni red
Prijedlog dnevnog reda je usaglašen na sjednici Kolegija 20.06.2019.godine, pa je predsjedavajući za današnju sjednicu predložio dnevni red po pozivu za 32. sjednicu. U međuvremenu su pristigla 2 materijala iz Službe za imovinskopravne, geodetske poslove i katastar nekretnina – Prijedlog rješenja o utvrđivanju prava vlasništva u korsit „Trgošped“ doo Kakanj i Informacija u vezi statusa nekretnine u suvlasništvu kompanije „Centrotrans Eurolines“d.d. Sarajevo i Općine Kakanj te iz Službe za privredu, urbanizam i zaštitu okoline – Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na privremeno korištenje dijela parking prostora kod Sportske dvorane KSC Kakanj za poligon i polazno mjesto za praktični dio ispita za vozače motornih vozila. Navedeni materijali su jednoglasno uvršteni u dnevni red i Vijeće je raspravljalo o 15. tačaka. 

1.Prijedlog odluke o izdvajanju naselja Bištrani iz sastava MZ Brežani i osnivanju MZ Bištrani
Predlagač: Općinski načelnik
Obrađivač: Služba za opću upravu, radne i zajedničke poslove, lokalnu samoupravu i mjesne zajednice
Izvjestilac: Bahrudin Arnaut, pomoćnik općinskog načelnika

U diskusiji nije niko učestvovao i Vijeće je  sa 23 glasa za i 1 uzdržanim, bez glasova protiv usvojilo Odluku.

2.Prijedlog odluke o izdvajanju naselja Kolići, Škomlići, Mahala, Roje, Babići, Bradarići, Čelikovina i Kevilji iz sastava MZ Ričica i osnivanju MZ Gornja Ričica
Predlagač: Općinski načelnik
Obrađivač: Služba za opću upravu, radne i zajedničke poslove, lokalnu samoupravu i mjesne zajednice
Izvjestilac: Bahrudin Arnaut, pomoćnik općinskog načelnika

U diskusiji nije niko učestvovao i Vijeće je  sa 24 glasa za, bez glasova uzdržanih i protiv usvojilo Odluku.

3.Prijedlog odluke o izdvajanju naselja Kučići iz sastava MZ Bijele Vode i osnivanju MZ Kučići

Predlagač: Općinski načelnik
Obrađivač: Služba za opću upravu, radne i zajedničke poslove, lokalnu samoupravu i mjesne zajednice
Izvjestilac: Bahrudin Arnaut, pomoćnik općinskog načelnika

U diskusiji nije niko učestvovao i Vijeće je  sa 25 glasa za, bez glasova uzdržanih i protiv usvojilo Odluku.

4.Prijedlog odluke o izdvajanju naselja Plandište iz sastava MZ Kakanj I i osnivanju MZ Plandište
Predlagač: Općinski načelnik
Obrađivač: Služba za opću upravu, radne i zajedničke poslove, lokalnu samoupravu i mjesne zajednice
Izvjestilac: Bahrudin Arnaut, pomoćnik općinskog načelnika

U diskusiji nije niko učestvovao i Vijeće je  sa 26 glasa za, bez glasova uzdržanih i protiv usvojilo Odluku.

5.Prijedlog odluke o izdvajanju naselja Tičići iz sastava MZ Donji Kakanj i osnivanju MZ Tičići
Predlagač: Općinski načelnik
Obrađivač: Služba za opću upravu, radne i zajedničke poslove, lokalnu samoupravu i mjesne zajednice
Izvjestilac: Bahrudin Arnaut, pomoćnik općinskog načelnika

U diskusiji nije niko učestvovao i Vijeće je  sa 24 glasa za, 2 uzdržana, bez glasova protiv usvojilo Odluku.

6.Prijedlog odluke o izdvajanju naselja Termoelektrana i Kujavče iz sastava MZ Termoelektrana i osnivanju MZ Termoelektrana
Predlagač: Općinski načelnik
Obrađivač: Služba za opću upravu, radne i zajedničke poslove, lokalnu samoupravu i mjesne zajednice
Izvjestilac: Bahrudin Arnaut, pomoćnik općinskog načelnika

U diskusiji nije niko učestvovao i Vijeće je  sa 24 glasa za, 1 uzdržan i bez glasova protiv usvojilo Odluku.

7.Prijedlog odluke o davanju na korištenje stambenih jedinica izgrađenih na osnovu projekta „Stambeno zbrinjavanje Roma 2017-2018 u općini Kakanj“
Predlagač: Općinski načelnik
Obrađivač: Komisija za realizaciju projekta izgradnje stanova za stambeno zbrinjavanje Roma
Izvjestilac: Međid Bajrić, predsjednik Komisije

U diskusiji nije niko učestvovao i Vijeće je  jednoglasno sa 24 glasa za usvojilo Odluku.

8.Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na privremeno korištenje dijela parking prostora kod Sportske dvorane KSC Kakanj za poligon i polazno mjesto za praktični dio ispita za vozače motornih vozila 
Predlagač: Općinski načelnik
Obrađivač: Služba za privredu, urbanizam i zaštitu okoline
Izvjestilac: Mirza Fazlić, pomoćnik općinskog načelnika

U diskusiji nije niko učestvovao i Vijeće je  jednoglasno sa 24 glasa za usvojilo Odluku.

9.Izvještaj o izvršenju Budžeta Općine Kakanj za period 01.01-31.03.2019.godine

Predlagač: Općinski načelnik
Obrađivač: Služba za finansije
Izvjestilac: Džihad Berbić, pomoćnik općinskog načelnika

U diskusiji nije niko učestvovao i Vijeće je  sa 24 glasa za, 2 protiv i bez uzdržanih usvojilo Izvještaj.

10.Izvještaj o poslovanju JP „Grijanje“ d.o.o. Kakanj sa finansijskim izvještajem i izvještajem vanjskog revizora za 2018.godinu

Predlagač: Skupština JP „Grijanje“ d.o.o. Kakanj
Obrađivač: Skupština JP „Grijanje“ d.o.o. Kakanj
Izvjestioci: Mirnes Bajtrević, direktor JP, i Jasenko Beus, predsjednik Skupštine,

U diskusiji su učestvovali Semir Mušija,  Rešad Merdić i Rizah Haračić.

Nakon rasprave Vijeće je usvojilo Izvještaj sa 25 glasova za, bez glasova protiv i 1 uzdržanim. 

11.Izvještaj o poslovanju JP „Vodokom“ d.o.o. Kakanj sa finansijskim izvještajem i izvještajem vanjskog revizora za 2018.godinu
Predlagač: Skupština JP „Vodokom“ d.o.o. Kakanj
Obrađivač: Skupština JP „Vodokom“ d.o.o. Kakanj
Izvjestilac: Haris Veispahić, direktor JP, i Fahrudin Topalović, predsjednik Skupštine,

U diskusiji nije niko učestvovao i Vijeće je usvojilo Izvještaj sa 24 glasa za, 2 protiv i niko uzdržan. 

12.Izvještaj o radu Komisije za provođenje javnog nadmetanja – licitacije pri prodaji poslovnih prostora u vlasništvu Općine Kakanj sa prijedlogom zaključka o utvrđivanju visine naknade članovima Komisije
Predlagač: Komisija za provođenje javnog nadmetanja – licitacije pri prodaji poslovnih prostora u vlasništvu Općine Kakanj
Obrađivač: Komisija za provođenje javnog nadmetanja – licitacije pri prodaji poslovnih prostora u vlasništvu Općine Kakanj
Izvjestilac: Evelin Bitić, predsjednik Komisije

U diskusiji su učestvovali Rešad Merdić i Ivica Petrović. 

Uslijedila je pauza od 5’ minuta. 

Nakon pauze Vijeće je sa 23 glasa za, bez glasova protiv i 1 uzdržanim usvojilo Izvještaj i zaključak kojim se naknada članovima Komisije utvrđuje u iznosu od 150KM za predsjednika i 100KM za članove s tim da članovi koji nisu učestvovali u radu Komisije nemaju pravo na naknadu.  

13.Kriteriji za dodjelu novčanih pomoći, pomoći u građevinskom materijalu i drugih vidova pomoći za potporu povratku
Predlagač: Općinski načelnik
Obrađivač: Služba za društvene djelatnosti, boračka pitanja, raseljena lica, izbjeglice i povratnike
Izvjestilac: Rešad Zaimović, pomoćnik općinskog načelnika

U diskusiji nije niko učestvovao i Vijeće je Kriterije usvojilo jednoglasno. 

14.Prijedlog rješenja o utvrđivanju prava vlasništva u korist „Trgošped“ doo Kakanj
Predlagač: Općinski načelnik
Obrađivač: Služba za imovinskopravne, geodetske poslove i katastar nekretnina
Izvjestilac: Nurčo Kurtović, pomoćnik općinskog načelnika

U diskusiji nije niko učestvovao i Vijeće je Rješenje usvojilo jednoglasno. 

15.Informacija u vezi statusa nekretnine u suvlasništvu kompanije „Centrotrans Eurolines“d.d. Sarajevo i Općine Kakanj

Predlagač: Općinski načelnik
Obrađivač: Služba za imovinskopravne, geodetske poslove i katastar nekretnina
Izvjestilac: Nurčo Kurtović, pomoćnik općinskog načelnika

U diskusiji je učestvovao Semir Mušija. 

Nakon diskusije Vijeće je jednoglasno Informaciju primilo k znanju sa zaključcima da se ovlasti općinski načelnik da sa resornim službama pokrene inicijativu za zamjenu nekretnina (udio u suvlasništvu autobuske stanice za nekretninu zvanu “autopark” kod stare jame) te da Općina Kakanj od Centrotrans Eurolinesa traži povlačenje prijedloga za ravrgnuće koje je Centrotrans tražio pred Općinskim sudom u Kaknju. 

Predsjedavajući je zaključio rad 32. sjednice Općinskog vijeća u 11:25.
STRUČNA SLUŽBA ZA POSLOVE OPĆINSKOG VIJEĆAOd

Podijelite

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin