IZVJEŠTAJ SA 33. REDOVNE SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

Općinsko vijeće je 14.08.2019. godine održalo svoju 33. redovnu sjednicu.

 

KVORUM

Na današnjoj sjednici bilo je prisutno 27 vijećnika i vijećnica tako da su se stekli svi uvjeti za validan rad i odlučivanje Općinskoga vijeća.

Odustni su bili: Senad Alajbegović, Namir Talić i Jasmin Mušanović.

Današnjoj sjednici pored vijećnika, općinskog načelnika i pomoćnika općinskog načelnika prisutni su izvjestioci i obrađivači a prema materijalima za današnju sjednicu.

Direktorica JU “Mladost” Kakanj

ZAPISNIK

Zapisnik sa 32. redovne sjednice Općinskog vijeća usvojen je jednoglasno bez rasprave.

VIJEĆNIČKA PITANJA I INICIJATIVE

 

-Komentare na dostavljene odgovore na vijećnička pitanja su dali: Enes Piljug.

-Komentare na dostavljenja mišljenja na vijećničke inicijative su dali: Rizah Haračić, Semir Mušija i Enes Piljug.

– Vijećnička pitanja su postavili:Ahmed Begić, Semir Mušija, Rešad Merdić, Safet Šahman i  Enes Piljug.

– Vijećničke inicijative su podnijeli:Semir Mušija, Eldin Mijoć, Nusret Muslić, Enes Piljug, Rizah Haračić, Amar Selimović, Adnan Ibrahimspahić, Safet Šahman i Izudin Hrusto.

 

DNEVNI RED

Prijedlog dnevnog reda je usaglašen na sjednici Kolegija 05.08.2019.godine, pa je predsjedavajući za današnju sjednicu predložio dnevni red po pozivu za 33. sjednicu.

 

  1. Prijedlog izmjena i dopuna Budžeta Općine Kakanj za 2019.godinu

Predlagač: Općinski načelnik

Obrađivač: Služba za finansije

Izvjestilac: Džihad Berbić, pomoćnik općinskog načelnika 

Stav i mišljenje: Komisija za budžet i finansije

U diskusiji nije niko učestvovao i Vijeće je  sa 26 glasa za, bez glasova uzdržanih i protiv usvojilo Prijedlog izmejene i dopune Budžeta.

 2. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o davanju prethodne saglasnosti za dodjelu koncesije privrednom subjektu ZD RMU „Kakanj“ d.o.o. Kakanj za istraživanje i eksploataciju mineralne sirovine uglja na području općine Kakanj

 

Predlagač: Općinski načelnik

Obrađivač: Služba za privredu, urbanizam i zaštitu okoline

Izvjestilac: Mirza Fazlić, pomoćnik općinskog načelnika 

Stav i mišljenje: Komisija za Statut i propise

U diskusiji je učestvovao:Semir Mušija, Eldin Mijoć, Safet Šahman, Rizah Haračić, Slaven Katičić, Rešad Merdić i Semir Mušija; Vijeće je  sa  20 glasa za, bez glasova uzdržanih i sa 4 glasa protiv usvojilo Odluku.

 

    3. Prijedlog zaključka o prezimanju mjera i aktivnosti za zaključenje ugovora o koncesiji za istraživanje i eksploataciju energetske mineralne sirovine – mrkog uglja

 

Predlagač: Općinski načelnik

Obrađivač: Općinsko pravobranilaštvo

Izvjestilac: Vesna Ajanović, općinska pravobraniteljica 

U diskusiji je učestvovao: Eldin Mijoč,  i Vijeće je  sa  20 glasa za, sa 1 glasova uzdržanih i sa 5 glasova protiv usvojilo Prijedlog.

       

         4. Prijedlog odluke o izmjeni i dopuni Programa utroška namjenskih sredstava za zaštitu okoline Općine Kakanj za 2019.godinu i Programa utroška neraspoređenog dijela namjenskih sredstava od prihoda preduzeća ostvarenih radom termoelektrana za 2019.godinu

 

Predlagač: Općinski načelnik

Obrađivač: Služba za privredu, urbanizam i zaštitu okoline

Izvjestilac: Mirza Fazlić, pomoćnik općinskog načelnika 

U diskusiji nije niko učestvovao i Vijeće je  sa 21  glasa za, bez glasova uzdržanih i sa 3 glasa  protiv usvojilo Odluku.

 

        5. Prijedlog odluke o raspisivanju i održavanju izbora za članove savjeta u MZ Bištrani, Gornja Ričica, Kučići,  i Plandište

 

Predlagač: Općinski načelnik

Obrađivač: Služba za opću upravu, radne i zajedničke poslove, lokalnu samoupravu i mjesne zajednice

Izvjestilac: Bahrudin Arnaut, pomoćnik općinskog načelnika 

U diskusiji nije niko učestvovao i Vijeće je  sa  24 glasa za, bez glasova uzdržanih i protiv usvojilo Odluku.

       6. Prijedlog rješenja o imenovanju Komisije za provođenje izbora u MZ Bištrani, Gornja Ričica, Kučići i Plandište

 

Predlagač: Komisija za izbor i imenovanje

Obrađivač: Služba za opću upravu, radne i zajedničke poslove, lokalnu samoupravu i mjesne zajednice

Izvjestilac: Edin Aliefendić, predsjednik Komisije 

U diskusiji nije niko učestvovao i Vijeće je  sa 24 glasa za, bez glasova uzdržanih i protiv usvojilo Prijedlog.

   7. Inicijativa građana Koprivnice i Donjeg Banjevca za osnivanje MZ Koprivnica

 

Obrađivač: Služba za opću upravu, radne i zajedničke poslove, lokalnu samoupravu i mjesne zajednice

Izvjestilac: Bahrudin Arnaut, pomoćnik općinskog načelnika 

U diskusiji je učestvovao: Eldin Mijoč i Vijeće je  sa 22 glasa za, bez glasova uzdržanih i protiv usvojilo Odluku.

8.    Prijedlog zaključka o davanju suglasnosti na Odluku o usvajanju Izvješća o financijskom poslovanju JU za predškolski odgoj i obrazovanje „Mladost“ Kakanj za period 01.01-31.12.2018. godine

 

Predlagač: UO JU za predškolski odgoj i obrazovanje „Mladost“ Kakanj

Obrađivač: UO JU za predškolski odgoj i obrazovanje „Mladost“ Kakanj

Izvjestilac: Helmina Murtić direktorica JU i Munevera Šehić, član UO JU

U diskusiji nije niko učestvovao i Vijeće je  sa 23 glasa za, bez glasova uzdržanih i protiv usvojilo Zaključak.

9.     Prijedlog rješenja o utvrđivanju prava vlasništva u korist Nermina Čobe iz Kaknja

Predlagač: Općinski načelnik

Obrađivač: Služba za imovinskopravne, geodetske poslove i katastar nekretnina

Izvjestilac: Nurčo Kurtović, pomoćnik općinskog načelnika 

U diskusiji nije niko učestvovao i Vijeće je  sa 23 glasa za, bez glasova uzdržanih i protiv usvojilo Odluku.

Predsjedvajući zaključuje rad 33. sjednice Općinskog vijeća u 12:25 .

 

 

STRUČNA SLUŽBA ZA POSLOVE OPĆINSKOG VIJEĆA

Podijelite

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin