Izvještaj sa 34. redovne sjednice Općinskog vijeća

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

Danas 30/09/2019 je Općinsko vijeće održalo svoju 34. redovnu sjednicu.

Kvorum

Na današnjoj sjednici prisutno je 28 vijećnica i vijećnika. Naknadno su pristupili: Mirsad Tursum, Elvedin Delić i Muhamed Kubat, a odsutni su bili:  Semir Mušija i Jasmin Mušanović.

Današnjoj sjednici pored vijećnika, općinskog načelnika i pomoćnika općinskog načelnika prisustvuju izvjestioci i obrađivači a prema materijalima za današnju sjednicu: predstavnici IPSA instituta: Haris Mujkić i Edita Čaušević.

Zapisnik
Zapisnik sa 33. redovne sjednice Općinskoga vijeća usvojen je bez rasprave jednoglasno.

Vijećnička pitanja i inicijative

  • Komentare na dostavljene odgovore na vijećnička pitanja dali su: Rizah Haračić,  Enes Piljug i Edin Aliefendić.
  • Komentare na dostavljena mišljenja na vijećničke inicijative dali su: Enes Piljug, Nusret Muslić, Safet Šahman i Rizah Haračić
  • Vijećnička pitanja su postavili: Safet Šahman, Enes Piljug, Rizah Haračić i Amar Selimović.  
  • Vijećničke inicijative su podnijeli: Safet Šahman, Rizah Haračić, Edin Aliefendić, Namir Talić, Amar Selimović i Slaven Katičić. 

Dnevni red
Prijedlog dnevnog reda je usaglašen na sjednici Kolegija koja je održana 19.09.2019. godine pa je za današnju sjednicu predsjedavajući predložio dnevni red po pozivu za 34. sjednicu.
U raspravi o dnevnom redu učestvovali su pomoćnici općinskog načelnika,  Rešad Zaimović (povukao prijedlog odluke o ostvarivanju prava na troškove prevoza radi liječenja u drugom kantonu) i Nurčo Kurtović (predložio da se u dnevni red uvrsti prijedlog odluke o davanju saglasnosti za potpisivanje ugovora o uspostavi prava služnosti).  Dnevni red je usvojen jednoglasno tako da je Vijeće danas raspravljalo o 15 tačaka.

1.Prijedlog odluke o pristupanju izradi izmjene i dopune Prostornog plana općine Kakanj 2010-2030.

Predlagač: Općinski načelnik
Obrađivač: Služba za privredu, urbanizam i zaštitu okoline
Izvjestilac: Mirza Fazlić, pomoćnik općinskog načelnika 2.Nacrt odluke o izmjenama i dopunama Regulacionog plana „Kakanj“

U diskusiji nije niko učestvovao i Vijeće je usvojilo Odluku sa 25 glasova za, niko protiv i 1 uzdržan.

2. Nacrt odluke o izmjenama i dopunama Regulacionog plana “Kakanj”

Predlagač: Općinski načelnik
Obrađivač: Služba za privredu, urbanizam i zaštitu okoline
Izvjestilac: Mirza Fazlić, pomoćnik općinskog načelnika i  Edita Čaušević, predstavnica IPSA instituta

U diskusiji nije niko učestvovao i Vijeće je usvojilo Zaključak o utvrđivanju nacrta sa 25 glasova za, niko protiv i 2 uzdržana.

3.Nacrt oduke o provođenju Regulacionog plana „Kakanj“

Predlagač: Općinski načelnik
Obrađivač: Služba za privredu, urbanizam i zaštitu okoline
Izvjestilac: Mirza Fazlić, pomoćnik općinskog načelnika 

U diskusiji nije niko učestvovao i Vijeće je usvojilo Zaključak o utvrđivanju nacrta sa 25 glasova za, niko protiv i 2 uzdržana.

4.Izvještaj o izvršenju Budžeta Općine Kakanj za period 01.01-30.06.2019.godine

Predlagač: Općinski načelnik
Obrađivač: Služba za finansije
Izvjestilac: Džihad Berbić, pomoćnik općinskog načelnika
Stav i mišljenje: Komisija za budžet i finansije

U diskusiji nije niko učestvovao i Vijeće je usvojilo Izvještaj sa 23 glasa za, 2 protiv i 1 uzdržan. 

5.Izvještaj o izvršenju tekuće budžetske rezerve Budžeta Općine Kakanj za period 01.01-30.06.2019. godine

Predlagač: Općinski načelnik
Obrađivač: Služba za finansije
Izvjestilac: Džihad Berbić, pomoćnik općinskog načelnika
Stav i mišljenje: Komisija za budžet i finansije

 

 

U diskusiji je  učestvovao Enes Piljug i Vijeće je usvojilo Izvještaj sa 24 glasa za, niko protiv i 2 uzdržana. 

6.Prijedlog odluke o gubljenju statusa javnog dobra

Predlagač: Općinski načelnik
Obrađivač: Služba za imovinskopravne, geodetske poslove i katastar nekretnina
Izvjestilac: Nurčo Kurtović, pomoćnik općinskog načelnika 

U diskusiji nije niko učestvovao i Vijeće je usvojilo Odluku sa 22 glasa za, niko protiv i 4 uzdržana. 

7.Prijedlog odluke o načinu i uslovima raspolaganja nekretninama – javne prodaje neizgrađenog građevinskog zemljišta u Kaknju

Predlagač: Općinski načelnik
Obrađivač: Služba za imovinskopravne, geodetske poslove i katastar nekretnina
Izvjestilac: Nurčo Kurtović, pomoćnik općinskog načelnika 

U diskusiji nije niko učestvovao i Vijeće je usvojilo Odluku sa 25 glasova za, niko protiv i 1 uzdržan. 

8.Prijedlog rješenja o imenovanju Komisije za provođenje javnog nadmetanja – licitacije neizgrađenog građevinskog zemljišta u Kaknju

Predlagač: Komisija za izbor i imenovanje
Obrađivač: Služba za imovinskopravne, geodetske poslove i katastar nekretnina
Izvjestilac: Edin Aliefendić, predsjednik Komisije

U diskusiji je učestvovala Melisa Amiđić ispred Službe za imovinsko pravne, geodetske poslove i katastar nekretnina a Vijeće je u Komisiju imenovalo: Sadan Sikira – predsjednik, Hajrudin Zekić i Ivica Petrović – članovi, a zamjene: Sedin Kokić, Ilhana Alajbegović i Almir Gluhić. 

9.Prijedlog odluke o načinu i uslovima raspolaganja nekretninom – prodaji neposrednom pogodbom neizgrađenog građevinskog zemljišta u Bjelavićima

Predlagač: Općinski načelnik
Obrađivač: Služba za imovinskopravne, geodetske poslove i katastar nekretnina
Izvjestilac: Nurčo Kurtović, pomoćnik općinskog načelnika

U diskusiji nije niko učestvovao i Vijeće je usvojilo Odluku jednoglasno. 

10.Prijedlog odluke o nabavci nekretnine – skloništa/azila za pse u neselju Bare, općina Kakanj

Predlagač: Općinski načelnik
Obrađivač: Služba za imovinskopravne, geodetske poslove i katastar nekretnina
Izvjestilac: Nurčo Kurtović, pomoćnik općinskog načelnika
Stav i mišljenje: Komisija za mlade, Komisija za ljudska prava i ravnopravnost spolova

U diskusiji su  učestvovali:  Evelin Bitić,  Slaven Katičić i Rizah Haračić. Nakon diskusije Vijeće je usvojilo Odluku sa 19 glasova za, niko protiv i 4 uzdržana. 

 

11.Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o davanju na korištenje stambenih jedinica izgrađenih na osnovu Projekta „Stambeno zbrinjavanje Roma 2017-2018 u općini Kakanj“

Predlagač: Općinski načelnik
Obrađivač: Komisija za stambeno zbrinjavanje Roma
Izvjestilac: Međid Bajrić, predsjednik Komisije

U diskusiji nije niko učestvovao i Vijeće je usvojilo Odluku jednoglasno. 

12.Prijedlog odluke o davanju saglasnosti za potpisivanje ugovora o uspostavi prava služnosti

 

Predlagač: Općinski načelnik 
Obrađivač: Služba za imovinskopravne, geodetske poslove i katastar nekretnina
Izvjestilac: Nurčo Kurtović, pomoćnik općinskog načelnika 

U diskusiji su učestvovali Izudin Hrusto i Rešad Merdić i nakon diskusije Vijeće je usvojilo Odluku jednoglasno.

13.Prijedlog odluke o usvajanju Izvještaja Komisije za provođenje izbora u MZ Bištrani, Gornja Ričica, Kučići i Plandište

14.Prijedlog odluke o potvrđivanju rezultata izbora i dodjela mandata za članove savjeta MZ Bištrani, Gornja Ričica, Kučići i Plandište

Predlagač: Općinski načelnik
Obrađivač: Služba za opću upravu, radne i zajedničke poslove, lokalnu samoupravu i mjesne zajednice
Izvjestilac: Sedin Karahodžić, predsjednik Komisije

Vijeće je bez rasprave usvojilo obje Odluke jednoglasno. 

15.Prijedlog odluke o osnivanju MZ Koprivnica sa prijedlogom zaključka o davanju ovlaštenja Komisiji za provođenje izbora u MZ Bištrani, Gornja Ričica, Kučići i Plandište za provođenje izbora i u MZ Koprivnica

Predlagač: Općinski načelnik
Obrađivač: Služba za opću upravu, radne i zajedničke poslove, lokalnu samoupravu i mjesne zajednice
Izvjestilac: Bahrudin Arnaut, pomoćnik općinskog načelnika

U diskusiji nije niko učestvovao i Vijeće je usvojilo Odluku sa zaključkom jednoglasno. 

Predsjedavajući je zaključio rad 34. sjednice Općinskog vijeća u 12:21.

STRUČNA SLUŽBA ZA POSLOVE OPĆINSKOG VIJEĆA

Podijelite

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin