Izvještaj sa 35. redovne sjednice Općinskog vijeća – nastavak

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

Općinsko vijeće je danas 31.10.2019.godine održalo nastavak  svoje 35. redovne sjednice.

Kvorum
Na nastavku sjednice je bilo prisutano  23 vijećnika i vijećnice te  su se stekli svi uvjeti za validan rad i odlučivanje Općinskoga vijeća. Nakanadno su pristupili: Ivica Petrović i Elvedin Delić.  Odsutni su bili: Muhamed Kubat, Semir Mušija, Jasmin Mušanović, Mirsad Tursum, Adisa Škulj, Ahmed Begić, Nusret Muslić i Elvedin Delić. 
Današnjem nastavku  sjednice pored vijećnika, općinskog načelnika i pomoćnika općinskog načelnika prisustvuju  izvjestioci i obrađivači a prema materijalima za  sjednicu.

7.Prijedlog odluke o dodjeli stipendija studentima i učenicima koji se školuju za deficitarna zanimanja
Predlagač Općinski načelnik
Obrađivač: Služba za društvene djelatnosti, boračka pitanja, raseljenje lica, izbjeglice i povratnike
Izvjestilac Rešad Zaimović, pomoćnik općinskog načelnika
Stav i mišljenje: Komisija za mlade, Komisija za ljudska prava i ravnopravnost spolova

Pošto je Općinsko vijeće iscrpilo raspravu po ovom prijedlogu, Vijeće je usvojilo Odluku sa 20 glasova za, 2 protiv i niko uzdržan. 

8.Prijedlog odluke o imenovanju općinskog pravobranioca
Predlagač Općinski načelnik
Obrađivač: Komisija za izbor općinskog pravobranioca Općine Kakanj
Izvjestilac Enver Kusić, predsjednik Komisije
Usvajanjem Odluke jednoglasno sa 22 glasa za Općinsko vijeće je imenovalo Vesnu Ajanović za općinskog pravobranioca, a gđa Ajanović je nakon toga dala i svečanu zakletvu. 

9.Prijedlog odluke o imenovanju Stručne komisije za legalizaciju bespravno izgrađenih građevina i bespravnih zahvata na području općine Kakanj
Predlagač Općinski načelnik
Obrađivač: Služba za privredu, urbanizam i zaštitu okoline
Izvjestilac Mirza Fazlić, pomoćnik općinskog načelnika, i Edin Aliefendić, predsjednik Komisije za izbor i imenovanje

U skladu s Odlukom ZDK koja jasno precizira sastav Komisije pomoćnik općinskog načelnika je u Komisiju predložio: Mirza Fazlić – predsjednik, članovi: Nermin Ašćerija, Sabina Čaluk i Asima Bjlopoljak. Petog člana (dipomirani inžinjer)  imenovat će općinski načelnik u zavisnosti od vrste, veličine i namjene bespravne građevine.  Vijeće je usvojilo Odluku sa 22 glasa za. 

10.Prijedlog odluke o usvajanju Izvještaja Komisije za provođenje izbora u MZ Koprivnica
11.Prijedlog odluke o potvrđivanju rezultata izbora i dodjela mandata za članove savjeta MZ Koprivnica

Predlagač Općinski načelnik
Obrađivač: Služba za opću upravu, radne i zajedničke poslove, lokalnu samoupravu i mjesne zajednice
Izvjestilac Bahrudin Arnaut, pomoćnik općinskog načelnika

Vijeće je vodilo objedinjenu raspravu o ovim dvjema tačkama i, pošto nije bilo prijavljenih za diskusiju, Vijeće je pojedinačno usvojilo obje jednoglasno. 

12.Prijedlog rješenja o utvrđivanju prava vlasništva u korist JP „Elektroprivreda BiH“ d.d. Sarajevo Zavisno društvo Rudnik mrkog uglja „Kakanj“ d.o.o. Kakanj
Predlagač Općinski načelnik
Obrađivač: Služba za imovinskopravne, geodetske poslove i katastar nekretnina
Izvjestilac Nurčo Kurtović, pomoćnik općinskog načelnika

U diskusiji nije niko učestvovao i Vijeće je Rješenje usvojilo jednoglasno. 

13.Prijedlog rješenja o utvrđivanju prava vlasništva u korist Zejte Ećo i Belkise Ećo iz Kaknja
Predlagač Općinski načelnik
Obrađivač: Služba za imovinskopravne, geodetske poslove i katastar nekretnina
Izvjestilac Nurčo Kurtović, pomoćnik općinskog načelnika

U diskusiji nije niko učestvovao i Vijeće je Rješenje usvojilo jednoglasno. 

14.Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti na Izvještaj o realizaciji Godišnjeg programa rada JU za predškolski odgoj i obrazovanje „Mladost“ Kakanj za školsku 2018/19 godinu
15.Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti na Godišnji program rada JU za predškolski odgoj i obrazovanje „Mladost“ Kakanj za 2019/20 godinu)
Predlagač UO JU za predškolski odgoj i obrazovanje „Mladost“ Kakanj
Obrađivač: UO JU za predškolski odgoj i obrazovanje „Mladost“ Kakanj
Izvjestilac Helmina Murtić direktorica JU i Mirsada Čaluk, predsjednica UO JU

U diskusiji o Izvještaju nije niko učestvovao i Vijeće je usvojilo Zaključak o davanju saglasnosti na isti sa 20 glasova za, 3 uzdržana i niko protiv. 

U diskusiji o Godišnjem programu rada nije niko učestvovao i Vijeće je usvojilo Zaključak o davanju saglasnosti na isti sa 20 glasova za, 3 uzdržana i niko protiv. 

16.Prijedlog zaključka o delegiranju dva predstavnika radnih tijela Vijeća u Komisiju za ocjenjivanje i odabir projekata nevladinih organizacija
Obrađivač: Služba za privredu, urbanizam i zaštitu okoline
Izvjestilac Edin Aliefendić, predsjednik Komisije za izbor i imenovanje

Edin Aliefendić, predsjednik Komisije je predložio Edina Aliefendića i Ivicu Petrovića.  

U diskusiji je učestvovao Eldin Mijoč. Vijeće je usvojilo Zaključak sa 20 glasova za, 3 prtiv i niko uzdržan. 

17.Izvještaj o radu Komisije za provođenje javnog nadmetanja-licitacije neizgrađenog građevinskog zemljišta u Kaknju sa prijedlogom zaključka o utvrđivanju visine naknade članovima Komisije
Predlagač: Komisija za provođenje javnog nadmetanja-licitacije neizgrađenog građevinskog zemljišta u Kaknju
Obrađivač: Služba za imovinskopravne geodetske poslove i katastar nekretnina
Izvjestilac: Sadan Sikira, predsjednik Komisije

U diskusiji nije niko učestvovao i Vijeće je usvojilo Izvještaj jednoglasno. 

18.Informacija o radu Udruženja „Razvojni centar općine Kakanj“ za period januar – juni 2019.godine
Predlagač Udruženje „Razvojni centar općine Kakanj“
Obrađivač: Udruženje „Razvojni centar općine Kakanj“
Izvjestilac Edin Bjelopoljak, predsjednik Udruženja

Obzirom da predsjednik Udruženja nije bio prisutan, Vijeće je ovu tačku odgodilo za narednu sjednicu.

Predsjedavajući zaključuje rad 35. sjednice Općinskog vijeća u 11:45.

STRUČNA SLUŽBA ZA POSLOVE OPĆINSKOG VIJEĆA

Podijelite

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin