Izvještaj sa 35. sjednice Općinskog vijeća

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

Danas je Općinsko vijeće počelo svoju 35. redovnu sjednicu.

Kvorum
Na sjednici su u trenutku utvrđivanja kvoruma bila prisutna 23 vijećnika i vijećnice te  su se stekli svi uvjeti za validan rad i odlučivanje Općinskoga vijeća. Naknadno su pristupili: Mirsad Tursum, Fahrudin Buza, Elvedin Delić i Ivica Petrović. Odsutni su bili: Evelin Bitić,  Jasmin Mušanović i Muhamed Kubat.
Današnjoj sjednici pored vijećnika, općinskog načelnika i pomoćnika općinskog načelnika prisutni su izvjestioci i obrađivači a prema materijalima za današnju sjednicu.

Zapisnik
Zapisnik sa 34. redovne sjednice Općinskoga vijeća usvojen je bez rasprave jednoglasno.

Vijećnička pitanja i inicijative
Na prošloj sjednici postavljeno je 5 vijećničkih pitanja i podneseno je 10 vijećničkih inicijativa. Odgovori koji su u međuvremenu pristigli vijećnicima su proslijeđeni onom dinamikom kako su pristizali u Stručnu službu za poslove Općinskog vijeća
– Komentare na dostavljene odgovore na vijećnička pitanja su dali: Enes Piljug, Safet Šahman i Rizah Haračić.
– Komentar na dostavljeno mišljenje na vijećničku inicijativu je  dao: Slaven Katičić.
– Vijećnička pitanja su postavili: Enes Piljug, Slaven Katičić, Rizah Haračić, Rešad Merdić, Semir Mušija, Nusret Muslić i Amar Selimović.
– Vijećničke inicijative su podnijeli: Enes Piljug, Semir Mušija, Safet Šahman, Rešad Merdić, Rizah Haračić, Amar Selimović, Namir Talić i  Izudin Hrusto. 

Dnevni red
Prijedlog dnevnog reda je usaglašen na sjednici Kolegija koja je održana 23.10.2019. godine pa je za današnju sjednicu predsjedavajući predložio dnevni red po pozivu za 35. sjednicu. U međuvremenu su pristigli materijali iz Službe za imovinskopravne, geodetske poslove i katastar nekretnina: prijedlog odluke o o načinu i uslovima raspolaganja nekretninama – prodaji neposrednom pogodbom poslovnih prostora u vlasništvu Općine Kakanj (prijedlog da bude tačka 6) i prijedlog rješenja o utvrđivanju prava vlasništva u korist JP „Elektroprivreda BiH“ d.d. Sarajevo Zavisno društvo Rudnik mrkog uglja „Kakanj“ d.o.o. Kakanj (prijedlog tačka 12); Također, svoj Izvještaj o radu dostavila je i Komisija za provođenje javnog nadmetanja – licitacije (prijedlog da bude tačka 17). O razlozima kašnjenja dostave materijala obrazloženje je dao Nurčo Kurtović, pomoćnik općinskog načelnika. Vijeće je dnevni red usvojilo jednoglasno bez rasprave i tako utvrdilo dnevni red sa 18 točaka.

1.Prijedlog odluke o izmjeni i dopuni Budžeta Općine Kakanj za 2019.godinu
2.Informacija o Dokumentu okvirnog budžeta Općine Kakanj za period 2020-2022.godine

Predlagač Općinski načelnik
Obrađivač: Služba za finansije
Izvjestilac Džihad Berbić, pomoćnik općinskog načelnika
Stav i mišljenje: Komisija za budžet i finansije

U diskusiji su učestvovali Eldin Mijoč,  Mirsad Tursum, Mejrema Purišević, Slaven Katčić i Rizah Haračić. 

Uslijedila je pauza u radu Vijeća od 15 minuta. 

Nakon pauze Vijeće je usvojilo Izmjene i dopune Budžeta sa 21 glasom za, 3 protiv i niko uzdržan. 

U diskusiji o Informaciji učestvovao je Eldin Mijoč. Informacija je primljena k znanju sa 22 glasa za, 3 protiv i bez uzdržanih. 

3.Prijedlog odluke o stavljanju van snage Regulacionog plana „Ponijeri“ Kakanj

Predlagač Općinski načelnik
Obrađivač: Služba za privredu, urbanizam i zaštitu okoline
Izvjestilac Mirza Fazlić, pomoćnik općinskog načelnika

U diskusiji nije niko učestvovao i Vijeće je usvojilo Odluku jednoglasno. 

4.Prijedlog odluke o izmjeni i dopuni Programa utroška namjenskih sredstava za zaštitu okoline Općine Kakanj za 2019.godinu

Predlagač Općinski načelnik
Obrađivač: Služba za privredu, urbanizam i zaštitu okoline
Izvjestilac Mirza Fazlić, pomoćnik općinskog načelnika

U diskusiji je učestvovao Eldin Mijoč. Nakon diskusije Vijeće je usvojilo Odluku sa zaključkom o usklađivanju iznosa u prošlogodišnjem Izvještaju sa Odlukom sa 23 glasa za, bez glasova protiv i uzdržan. 

5.Prijedlog odluke o izmjeni i dopuni Programa utroška sredstava od koncesionih naknada za 2019.godinu

Predlagač Općinski načelnik
Obrađivač: Zavod za planiranje i izgradnju općine Kakanj
Izvjestilac Zijad Neimarlija, direktor Zavoda

U diskusiji su učestvovali: Safet Šahman, Enes Piljug, Eldin Mijoč i Rešad Merdić.  Nakon diskusije i pojašnjenja koje je dao, općinski načelnik, Aldin Šljivo Vijeće je usvojilo Odluku sa 22 glasa za, bez uzdržanih i 2 protiv.

6.Prijedlog odluke o načinu i uslovima raspolaganja nekretninama – prodaji neposrednom pogodbom poslovnih prostora u vlasništvu Općine Kakanj

Predlagač Općinski načelnik
Obrađivač: Služba za imovinskopravne, geodetske poslove i katastar nekretnina
Izvjestilac Nurčo Kurtović, pomoćnik općinskog načelnika

U diskusiji nije niko učestvovao i Vijeće je usvojilo Odluku jednoglasno sa 21 glasom za. 

7.Prijedlog odluke o dodjeli stipendija studentima i učenicima koji se školuju za deficitarna zanimanja

Predlagač Općinski načelnik
Obrađivač: Služba za društvene djelatnosti, boračka pitanja, raseljenje lica, izbjeglice i povratnike
Izvjestilac Rešad Zaimović, pomoćnik općinskog načelnika
Stav i mišljenje: Komisija za mlade, Komisija za ljudska prava i ravnopravnost spolova

U diskusiji je učestvovao Enes Piljug, Slaven Katičić, Rizah Haračić  i Eldin Mijoč. 

Nakon diskusije predsjedavajući je konstatirao da u sali Vijeća nema kvorum  vijećnika što po Poslovniku o radu Općinskog vijeća znači da se sjednica prekida a o nastavku će se naknadno izvijestiti javnost.

Ovo zasjedanje se završilo u 13:00 sati. 

 STRUČNA SLUŽBA ZA POSLOVE OPĆINSKOG VIJEĆA

Podijelite

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin