Izvještaj sa 36. sjednice Općinskog vijeća

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

Danas je Općinsko vijeće održalo svoju 36. redovnu sjednicu.

KVORUM
Na današnjoj sjednici bilo je prisutno: 26  vijećnika i vijećnica. Odsutni su bili: Senad Alajbegović, Semir Mušija i Ahmed Begić, a nakandno je pristupio: Elvedin Delić.

Današnjoj sjednici pored vijećnika, općinskog načelnika i pomoćnika općinskog načelnika nazočni su izvjestitelji i obrađivači a prema materijalima za današnju sjednicu.

ZAPISNIK
Zapisnik je usvojen jednoglasno bez rasprave.

VIJEĆNIČKA PITANJA I INICIJATIVE

Na prošloj sjednici postavljeno je 13 vijećničkih pitanja i podneseno je 9 vijećničkih inicijativa. Odgovori koji su u međuvremenu pristigli vijećnicima su proslijeđeni onom dinamikom kako su pristizali u Stručnu službu za poslove Općinskog vijeća

-Komentare na dostavljene odgovore na vijećnička pitanja su dali: Enes Piljug, Nusret Muslić, Izudin Hrusto i Slaven Katičić.
-Komentare na dostavljena mišljenja na vijećničke inicijative su dali: Enes Piljug, Rizah Haračić i Amar Selimović. 
-Vijećnička pitanja su postavili: Enes Piljug, Nusret Muslić, Rizah Haračić, Safet Šahman, Amar Selimović, Namir Talić, Evelin Bitić, Rešad Merdić, Mirnes Merdić i Slaven Katičić.  
– Vijećničke inicijative su podnijeli: Evelin Bitić, Safet Šahman, Rizah Haračić,  Enes Piljug i Namir Talić.

Uslijedila je pauza u radu Vijeća od 5’. 

DNEVNI RED
Prijedlog dnevnog reda je usaglašen na sjednici Kolegija koja je održana 20.11.2019. godine, te je za današnju sjednicu predsjedavajući predložio dnevni red po pozivu za 36. sjednicu. U međuvremenu su pristigli materijali iz Službe za imovinskopravne, geodetske poslove i katastar nekretnina: prijedlog odluke o davanju saglasnosti za potpisivanje ugovora o uspostavi prava služnosti, prijedlog odluke o utvrđivanju javnog interesa u svrhu izgradnje pristupnog puta, prijedlog rješenja o utvrđivanju prava vlasništva u korist Razije (Rušida) Kubat iz Kaknja. Također, po Zahtjevu Ministarstva za privredu ZDK dostavljen je i prijedlog zaključka o izmjeni i dopuni Zaključka o preduzimanju mjera i aktivnosti za zaključenje ugovora o koncesiji za istraživanje i eksploataciju energetske mineralne sirovine- mrkog uglja. 

U diskusiji o dnevnom redu su učestvovali  Nurčo Kurtović i Džihad Berbić, pomoćnici općinskog načelnika, i obrazložili kašnjenje dotavljanja materijala Vijeću.
Također, u diskusiji su učestvovali Eldin Mijoč, Slaven Katičić, općinski načelnik – Aldin Šljivo i Rizah Haračić.  Nakon diskusije, Vijeće je  usvojilo dnevni red na način da je uvršten samo prijedlog zaključka o izmjeni i dopuni Zaključka o preduzimanju mjera i aktivnosti za zaključenje ugovora o koncesiji za istraživanje i eksploataciju energetske mineralne sirovine- mrkog uglja jednoglasno. Vijeće je danas  raspravljalo o 6 tačaka.

1.Prijedlog zaključka o usvajanju Izvještaja o izvršenju Budžeta Općine Kakanj za period 01.01-30.09.2019.godine

Predlagač: Općinski načelnik
Obrađivač: Služba za finansije
Izvjestilac: Džihad Berbić, pomoćnik općinskog načelnika
Stav i mišljenje: Komisija za budžet i finansije
U diskusiji je učestvovao Nusret Muslić. Vijeće je usvojilo Izvještaj sa 25 glasova za i 2 protiv. 

2.Prijedlog zaključka o utvrđivanju nacrta budžeta Općine Kakanj za period 01.01-31.12. 2020. godine
3.Prijedlog zaključka o utvrđivanju nacrta odluke o izvršavanju budžeta Općine Kakanj za period 01.01-31.12.2020.godine

Predlagač: Općinski načelnik
Obrađivač: Služba za finansije
Izvjestilac: Džihad Berbić, pomoćnik općinskog načelnika
Stav i mišljenje: Komisija za budžet i finansije

U diskusiji je učestvovao Mujo Fafulić.
Vijeće je usvojilo nacrte jednoglasno sa rokom javne rasprave od 15 dana (od 28.11-12.12.2019.godine)

4.Prijedlog zaključka o izmjeni i dopuni Zaključka o preduzimanju mjera i aktivnosti za zaključenje ugovora o koncesiji za istraživanje i eksploataciju energetske mineralne sirovine- mrkog uglja

Predlagač: Općinski načelnik
Obrađivač: Služba za finansije
Izvjestilac: Džihad Berbić, pomoćnik općinskog načelnika

U diskusiji su učestvovali: Safet Šahman, Eldin Mijoč, Slaven Katičić, Rizah Haračić, Rešad Merdić, Ivica Petrović, Evelin Bitić i Izudin Hrusto. Vijeće je usvojilo zaključak sa 22 glasa za, 2 protiv i niko uzdržan.

5.Prijedlog programa utroška sredstava od naknade za građevinsko zemljište za 2019.godinu

Predlagač: Općinski načelnik
Obrađivač: Zavod za planiranje i izgradnju općine Kakanj
Izvjestilac: Zijad Neimarlija, direktor Zavoda
U diskusiji nije niko učestvovao i Vijeće je usvojilo Program jednoglasno.

6.Informacija o radu Udruženja „Razvojni centar općine Kakanj“ za period januar – juni 2019.godine

Predlagač: Udruženje „Razvojni centar općine Kakanj“
Obrađivač: Udruženje „Razvojni centar općine Kakanj“
Izvjestilac: Edin Bjelopoljak, predsjednik Udruženja
U diskusiji je učestvovao Evelin Bitić.
Vijeće je primilo Informaciju k znanju jednoglasno.

Predsjedavajući zaključuje rad 36. sjednice Općinskog vijeća u 12:18 .

STRUČNA SLUŽBA ZA POSLOVE OPĆINSKOG VIJEĆA

 

Podijelite

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin