Izvještaj sa 37. redovne sjednice Općinskog vijeća

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

Kvorum
Na današnjoj sjednici u trenutku utvrđivanja kvoruma bila su prisutna 24 vijećnika. Naknadno su pristupli: Evelin Bitić, Muhamed Kubat, Mugdin Gorak, Mirsad Tursum. Odsutni su bili: Adnan Ibrahimspahić, Senad Alajbegović.
Današnjoj sjednici pored vijećnika, općinskog načelnika i pomoćnika općinskog načelnika nazočni su izvjestioci i obrađivači a prema materijalima za današnju sjednicu.

Zapisnik
Zapisnik sa 36. redovne sjednice Općinskog vijeća usvojen je jednoglasno bez rasprave.

Vijećnička pitanja i inicijative
Na prošloj sjednici postavljeno je 14 vijećničkih pitanja i podneseno je 10 vijećničkih inicijativa. Odgovori koji su u međuvremenu pristigli vijećnicima su proslijeđeni onom dinamikom kako su pristizali u Stručnu službu za poslove Općinskog vijeća

Komentare na dostavljene odgovore na vijećnička pitanja su dali: Enes Piljug i Nusret Muslić.
Komentare na dostavljenja mišljenja na vijećničke inicijative su dali: Enes Piljug i  Rizah Haračić.
Vijećnička pitanja su postavili: Safet Šahman, Enes Piljug, Nusret Muslić, Rešad Merdić, Edin Aliefendić i Rizah Haračić.
Vijećničke inicijative su podnijeli: Safet Šahman, Enes Piljug, Mejrema Purišević, Rešad Merdić, Edin Aliefendić, Rizah Haračić, Slaven Katičić, Semir Mušija i Nusret Muslić. 

Dnevni red
Prijedlog dnevnog reda je usaglašen na sjednici Kolegija koja je održana 19.12.2019. godine, te je za današnju sjednicu predsjedavajući predložio  dnevni red po pozivu za 37. sjednicu.
Dnevni red je usvojen jednoglasno bez rasprave.

1.Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Budžeta Općine Kakanj za period 01.01-31.12.2019.godine
Predlagač: Općinski načelnik
Obrađivač: Služba za finansije
Izvjestilac: Džihad Berbić, pomoćnik općinskog načelnika
Stav i mišljenje: Komisija za budžet i finansije
Izmjene i dopune Budžeta Općine Kakanj usvojene su bez rasprave sa 25 glasova za, 3 protiv i niko uzdržan.

2.Prijedlog okvirnog programa rada Općinskog vijeća za 2020.godinu
Predlagač: Kolegij Općinskog vijeća
Obrađivač: Stručna služba za poslove Općinskog vijeća
Izvjestilac: Slaven Katičić, predsjedavajući Općinskog vijeća
Okvirni program rada za 2020.godinu usvojen je sa 23 glasa za 3 protiv, bez uzdržanih uz prijedlog pomoćnika općinskog načelnika za finansije da javne ustanove svoje izvještaje planiraju za april, tj finansijske planove za novembar. 

3.Prijedlog budžeta Općine Kakanj za 2020.godinu sa Izvještajem o provedenoj javnoj raspravi po nacrtu budžeta Općine Kakanj
Predlagač: Općinski načelnik
Obrađivač: Služba za finansije
Izvjestilac: Džihad Berbić, pomoćnik općinskog načelnika
Stav i mišljenje: Komisija za budžet i finansije
U diskusiji je učestvovao Eldin Mijoč, Mejrema Purišević, Mujo Fafulić, Rizah Haračić, Slaven Katičić, Nusret Muslić, Semir Mušija, Rešad Merdić, Fahrudin Buza.
Uslijedlila je pauza u radu Vijeća od 10’.
Nakon pauze Vijeće se negativno  izjasnilo o raspravi o amandmanu vijećnika Mijoča (da se umanji stavka planirana za JU za predškolski odgoj i obrazovanje “Mladost” Kakanj za 200.000KM a da se ta sredstva usmjere na subvencioniranje troškova liječenja građana u JU Dom zdravlja Kakanj) sa 9 glasova za, 16 protiv i 2 uzdržana, nakon toga Vijeće je sa 22 glasa za, 3 protiv i 1 uzdržan usvojilo Budžet Općine Kakanj u iznosu od 27.210.533,66KM. 

4.Prijedlog odluke o izvršavanju budžeta Općine Kakanj za period 01.01-31.12.2020.godine
Predlagač: Općinski načelnik
Obrađivač: Služba za finansije
Izvjestilac: Džihad Berbić, pomoćnik općinskog načelnika
Stav i mišljenje: Komisija za budžet i finansije
U diskusiji nije niko učestvovao i Vijeće je uz izmjenu koju je predlžio pomoćnik općinskog načelnika usvojilo Odluku sa 22 glasa za, 3 protiv i niko uzdržan. 

5.Prijedlog odluke o vrijednosti boda komunalne naknade
Predlagač: Općinski načelnik
Obrađivač: Zavod za planiranje i izgradnju općine Kakanj
Izvjestilac: Zijad Neimarlija, direktor Zavoda
U diskusiji nije niko učestvovao i Vijeće je Odluku usvojilo jednoglasno.

6.Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o načinu i naknadama za pružanje usluga Profesionalne vatrogasne jedinice Kakanj fizičkim i pravnim licima
Predlagač: Općinski načelnik
Obrađivač: Služba civilne zaštite
Izvjestilac: Nurudin Hrusto, pomoćnik općinskog načenika
U diskusiji  nije niko učestvovao i Vijeće je Odluku usvojilo jednoglasno. 

7.Prijedlog odluke o davanju na privremeno korištenje dijela zgrade (Štab TO)
8.Prijedlog odluke o davanju na privremeno korištenje dijela zgrade (intendantski magazin)
Predlagač: Općinski načelnik
Obrađivač: Radna grupa
Izvjestilac: Nurudin Hrusto, pomoćnik općinskog načelnika
Vijeće je vodilo objedinjenu raspravu o ovim dvjema tačkama.  U diskusiji su učestvovali Semir Mušija i Eldin Mijoč, iste je usvojilo jednoglasno. 
Nakon diskusije Vijeće je usvojilo Odluke jednoglasno. 

9.Prijedlog odluke o ostvarivanju prava na jednokratnu novčanu pomoć za liječenje za demobilizirane branioce
10.Prijedlog kriterija o dodjeli jednokratnih i vanrednih novčanih pomoći i pomoći za smještaj deložiranih pripadnika boračkih populacija
Predlagač: Općinski načelnik
Obrađivač: Služba za društvene djelatnosti, boračka pitanja, raseljena lica, izbjeglice i povratnike
Izvjestilac: Rešad Zaimović, pomoćnik općinskog načelnika

Vijeće je vodilo objedinjenu raspravu o ovim dvjema tačkama. 
U diskusiji su učestvovali: Semir Mušija, Eldin Mijoč, Safet Šahman, Nusret Muslić, Enes Piljug, Rizah Haračić, Slaven Katičić.
Vijeće je Odluku usvojilo sa 20 glasova za, 3 protiv i niko uzdržan, a Kriterije jednoglasno sa 22 glasa za.

11.Informacija o stanju u osnovnim i srednjim školama na području općine Kakanj na kraju prethodne i početku nove školske 2019/20.godine
Predlagač: Općinski načelnik
Obrađivač: Služba za društvene djelatnosti, boračka pitanja, raseljena lica, izbjeglice i povratnike
Izvjestilac: Rešad Zaimović, pomoćnik općinskog načelnika
U diskusiji nije niko učestvovao i Vijeće je Informaciju primilo k znanju sa 22 glasa za.

12.Prijedlog odluke o utvrđivanju javnog interesa u svrhu izgradnje pristupnog puta od već postojećeg puta do mjesnog mezarja Crnač u MZ Zgošća
Predlagač: Općinski načelnik
Obrađivač: Služba za imovinskopravne, geodetske poslove i katastar nekretnina
Izvjestilac: Nurčo Kurtović, pomoćnik općinskog načelnika

U diskusiji nije niko učestvovao i Vijeće je Odluku usvojilo jednoglasno. 
13.Prijedlog odluke o gubljenju statusa javnog dobra

Predlagač: Općinski načelnik
Obrađivač: Služba za imovinskopravne, geodetske poslove i katastar nekretnina
Izvjestilac: Nurčo Kurtović, pomoćnik općinskog načelnika

U diskusiji nije niko učestvovao i Vijeće je Odluku usvojilo jednoglasno. 

14.Prijedlog odluke o utvrđivanju javnog interesa u svrhu izgradnje infrastrukturnog priključka za zgradu kolektivnog stanovanja za smještaj izbjeglih i raseljenih lica

Predlagač: Općinski načelnik
Obrađivač: Služba za imovinskopravne, geodetske poslove i katastar nekretnina
Izvjestilac: Nurčo Kurtović, pomoćnik općinskog načelnika

U diskusiji nije niko učestvovao i Vijeće je Odluku usvojilo jednoglasno. 

15.Prijedlog rješenja o utvrđivanju prava vlasništva u korist Razije (Rušida) Kubat iz Kaknja
16.Prijedlog rješenja o utvrđivanju prava vlasništva u korist Admira (Suada) Hadžića iz Kaknja
Predlagač: Općinski načelnik
Obrađivač: Služba za imovinskopravne, geodetske poslove i katastar nekretnina
Izvjestilac: Nurčo Kurtović, pomoćnik općinskog načelnika
Pošto nije bilo prijavljenih za raspravu Vijeće je Rješenja usvojilo jednoglasno. 

Predsjedavajući je čestitao nadolazeće praznike i Novu godinu te  zaključio rad 37. sjednice Općinskog vijeća u 13:30’.

STRUČNA SLUŽBA ZA POSLOVE OPĆINSKOG VIJEĆA

Podijelite

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin