Izvještaj sa 38. redovne sjednice Općinskog vijeća

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

Danas  je Općinsko vijeće održalo svoju 38. redovnu sjednicu.

Kvorum
Na sjednici je u trenutku utvrđivanja kvoruma bilo prisutno: 26 vijećnika i vijećnica, odutni su bili: Semir Mušija i Muhamed Kubat, a naknadno su pristupili: Ivica Petrović i Elvedin Delić.

Današnjoj sjednici pored vijećnika, općinskog načelnika i pomoćnika općinskog načelnika prisustvuju izvjestioci i obrađivači a prema materijalima za današnju sjednicu.

Zapisnik
Zapisnik sa 37. redovne sjednice Općinskog vijeća usvojen je bez rasprave jednoglasno.

Vijećnička pitanja i inicijative
Na prošloj sjednici postavljeno je 10 vijećničkih pitanja i podneseno je 11 vijećničkih inicijativa. Odgovori koji su u međuvremenu pristigli vijećnicima su proslijeđeni onom dinamikom kako su pristizali u Stručnu službu za poslove Općinskog vijeća.

  • Komentare na dostavljene odgovore na vijećnička pitanja su dali: Enes Piljug, Nusret Muslić i Rešad Merdić.
  • Komentare na dostavljena mišljenja na vijećničke inicijative su dali: Enes Piljug, Rizah Haračić i Nusret Muslić.
  • Vijećnička pitanja su postavili: Riazh Haračić, Enes Piljug, Rešad Merdić i Nusret Muslić.
  • Vijećničke inicijative su podnijeli: Enes Piljug, Evelin Bitić, Eldin Mijoč, Mejrema Purišević, Rizah Haračić, Edin Aliefendić, Adnan Ibrahimspahić, Safet Šahman, Nusret Muslić i Namir Talić.

Dnevni red
Prijedlog dnevnog reda je usaglašen na sjednici Kolegija koja je održana 22.01.2020. godine, pa je predsjedavajući za današnju sjednicu predložio dnevni red po pozivu za 38. sjednicu.
U diskusiji o dnevnom redu učestvovao je Eldin Mijoč i tražio da se naziv tačke 4 usaglasi sa dnevnim redom što je Vijeće zajedno sa dnevnim redom usvojilo jednoglasno sa 25 glasova za.

1.Prijedlog odluke o usvajanju izmjena i dopuna Regulacionog plana „Kakanj“
2.Prijedlog odluke o provođenju izmjena i dopuna Regulacionog plana „Kakanj“

Predlagač: Općinski načelnik
Obrađivač: Služba za privredu, urbanizam i zaštitu okoline
Izvjestilac: Mirza Fazlić, pomoćnik općinskog načelnika i predstavnica IPSA instituta: Edita Čaušević.

Vijeće je vodilo objedinjenu raspravu po ovim dvjema tačkama.
U diskusiji su učestvovali Eldin Mijoč i Evelin Bitić.
Nakon diskusije Vijeće je usvojilo  Odluku o usvajanju Regulacionog  plana Kakanj sa 26 glasova za, bez glasova protiv i 1 uzdržan, a Odluku o provođenju Regulacionog plana Kakanj sa 27 glasova za, bez glasova protiv i 1 uzdržan. 

3.Prijedlog odluke o davanju saglasnosti za provođenje dodjele koncesije za eksploataciju prirodne vode na vodozahvatu „Hladivode“, općina Kakanj

Predlagač: Općinski načelnik
Obrađivač: Služba za privredu, urbanizam i zaštitu okoline
Izvjestilac: Mirza Fazlić, pomoćnik općinskog načelnika
U diskusiji nije niko učestvovao i Vijeće je Odluku usvojilo jednoglasno sa 28 glasova za. 

4.Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o općinskim taksama na istaknutu firmu

Predlagač: Općinski načelnik
Obrađivač: Služba za privredu, urbanizam i zaštitu okoline
Izvjestilac: Mirza Fazlić, pomoćnik općinskog načelnika
U diskusiji je učestvovao Nusret Muslić. Nakon diskusije Vijeće je jednoglasno usvojilo Odluku sa zaključkom da se pojačaju inspekcijske kontrole u kladionicama zbog klađenja maloljetnih lica.

5.Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o proglašenju Udruženja „Razvojni centar općine Kakanj“ udruženjem od posebnog značaja

Predlagač: Općinski načelnik
Obrađivač: Služba za privredu, urbanizam i zaštitu okoline
Izvjestilac: Mirza Fazlić, pomoćnik općinskog načelnika
U diskusiji je učestvovao Nusret Muslić. Vijeće je usvojilo Odluku jednoglasno. 

6.Izvještaj o realizaciji Programa utroška namjenskih sredstava za zaštitu okoline iz Budžeta Općine Kakanj za 2019.godinu

Predlagač: Općinski načelnik
Obrađivač: Služba za privredu, urbanizam i zaštitu okoline
Izvjestilac: Mirza Fazlić, pomoćnik općinskog načelnika
U diskusiji je učestvovao Enes Piljug, Eldin Mijoč, Rizah Haračić,  Slaven Katičić, Evelin Bitić i Rešad Merdić.

Nakon diskusije Vijeće je usvojilo Izvještaj sa 22 glasa za, 3 protiv i 1 uzdržan. 

7.Izvještaj o realizaciji Programa utroška sredstava iz Budžeta Općine Kakanj za podsticaj razvoja poduzetništva i obrta za 2019.godinu

Predlagač: Općinski načelnik
Obrađivač: Služba za privredu, urbanizam i zaštitu okoline
Izvjestilac: Mirza Fazlić, pomoćnik općinskog načelnika

U diskusiji je učestvovao Nusret Muslić i nakon diskusije Vijeće je usvojilo Izvještaj jednoglasno  sa 25 glasova za.

8.Izvještaj o realizaciji Programa utroška sredstava iz Budžeta Općine Kakanj za podsticaj u poljoprivredi za 2019.godinu

Predlagač: Općinski načelnik
Obrađivač: Služba za privredu, urbanizam i zaštitu okoline
Izvjestilac: Mirza Fazlić, pomoćnik općinskog načelnika

U diskusiji je učestvovao Rešad Merdić i nakon diskusije Vijeće je usvojilo Izvještaj jednoglasno sa 24 glasa za.

9.Prijedlog odluke o davanju saglasnosti za zaključivanje ugovora o javnoj nabavci radova za izgradnju dionice ceste Donji Kakanj – Kondžilo

Predlagač: Općinski načelnik
Obrađivač: Zavod za planiranje i izgradnju općine Kakanj
Izvjestilac: Zijad Neimarlija, direktor Zavoda

U diskusiji je učestvovao Enes Piljug, Eldin Mijoč i Safet Šahman.
Predsjedavajući je uz Odluku predložio zaključak da se ovlasti općinski načelnik kako bi u saradnji sa višim nivoima vlasti iznašao dodatna sredstva za realizaciju ovog projekta a Vijeće je to usvojilo jednoglasno sa 24 glasa za.

10.Izvještaj o realizaciji Programa utroška sredstava od koncesionih naknada za 2019.godinu

Predlagač: Općinski načelnik
Obrađivač: Zavod za planiranje i izgradnju općine Kakanj
Izvjestilac: Zijad Neimarlija, direktor Zavoda

U diskusiji nije niko učestvovao i Vijeće je usvojilo Izvještaj sa  21 glasom za, 2 protiv i 1 uzdržan. 

11.Izvještaj o realizaciji Programa utroška sredstava od komunalne naknade za 2019.godinu

Predlagač: Općinski načelnik
Obrađivač: Zavod za planiranje i izgradnju općine Kakanj
Izvjestilac: Zijad Neimarlija, direktor Zavoda

U diskusiji su učestvovali Enes Piljug, Izudin Hrusto i Jasmin Mušanović.
Nakon diskusije Vijeće je usvojilo Izvještaj jednoglasno sa 25 glasova za. 

12.Izvještaj o realizaciji Plana redovnog održavanja javnih i nerazvrstanih cesta na području općine Kakanj za 2019.godinu

Predlagač: Općinski načelnik
Obrađivač: Zavod za planiranje i izgradnju općine Kakanj
Izvjestilac: Zijad Neimarlija, direktor Zavoda

U diskusiji nije niko učestvovao i Vijeće je usvojilo Izvještaj jednoglasno sa 22 glasa za. 

13.Izvještaj o realizaciji Programa utroška neraspoređenog dijela namjenskih sredstava od prihoda preduzeća ostvarenih radom termoelektrana za 2019.godinu i sredstava od prodaje poslovnih prostora i stanova

Predlagač: Općinski načelnik
Obrađivač: Zavod za planiranje i izgradnju općine Kakanj
Izvjestilac: Zijad Neimarlija, direktor Zavoda

U diskusiji su učestvovali Enes Piljug i Safet Šahman.

Vijeće je usvojilo Izvještaj sa 21 glasom za, 3 protiv i niko uzdržan.

Uslijedila je pauza u radu Vijeća do 14:00 sati. 

14.Izvještaj o realizaciji Programa rasporeda sredstava boračkim udruženjima za 2019.godinu

Predlagač: Općinski načelnik
Obrađivač: Služba za društvene djelatnosti, boračka pitanja, raseljenje lica, izbjeglice i povratnike
Izvjestilac: Rešad Zaimović, pomoćnik općinskog načelnika

U diskusiji nije niko učestvovao i Vijeće je Izvještaj usvojilo sa 19 glasova za, niko protiv i 4 uzdržana.

15.Izvještaj o realizaciji Programa za obilježavanje značajnih datuma i manifestacija za 2019.godinu

Predlagač: Općinski načelnik
Obrađivač: Služba za društvene djelatnosti, boračka pitanja, raseljenje lica, izbjeglice i povratnike
Izvjestilac: Rešad Zaimović, pomoćnik općinskog načelnika

U diskusiji nije niko učestvovao i Vijeće je Izvještaj usvojilo sa 20 glasova za, bez glasova protiv i 3 uzdržana. 

16.Prijedlog programa za obilježavanje značajnih datuma i manifestacija za 2020.godinu

Predlagač: Općinski načelnik
Obrađivač: Služba za društvene djelatnosti, boračka pitanja, raseljenje lica, izbjeglice i povratnike
Izvjestilac: Rešad Zaimović, pomoćnik općinskog načelnika
Stav i mišljenje: Komisija za mlade, Komisija za ljudska prava i ravnopravnost spolova

U diskusiji je učestvovao Nusret Muslić a  Vijeće je nakon diskusije usvojilo Program sa 21 glasom za, bez glasova protiv i 3 uzdržana.

17.Godišnji izvještaj o realizaciji Programa budžetskih sredstava za zaštitu i spašavanje u 2019. godini

Predlagač: Općinski načelnik
Obrađivač: Služba civilne zaštite
Izvjestilac: Nurudin Hrusto, pomoćnik općinskog načelnika

U diskusiji nije niko učestvovao  i Vijeće je Izvještaj usvojilo jednoglasno. 

18.Prijedlog programa utroška budžetskih sredstava za zaštitu i spašavanje u 2020. godini

Predlagač: Općinski načelnik
Obrađivač: Služba civilne zaštite
Izvjestilac: Nurudin Hrusto, pomoćnik općinskog načelnika

U diskusiji nije niko učestvovao i Vijeće je usvojilo Program jednoglasno. 

19.Godišnji izvještaj o realizaciji Programa sredstava ostvarenih po osnovu posebne naknade za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća namijenjenih za provođenje preventivnih mjera u 2019. godini

Predlagač: Općinski načelnik
Obrađivač: Služba civilne zaštite
Izvjestilac: Nurudin Hrusto, pomoćnik općinskog načelnika

U diskusiji nije niko učestvovao i Vijeće je usvojilo Izvještaj jednoglasno. 

20.Prijedlog programa rasporeda i utroška planiranih sredstava ostvarenih po osnovu posebne naknade za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća namijenjenih za provođenje preventivnih mjera u 2020. godini

Predlagač: Općinski načelnik
Obrađivač: Služba civilne zaštite
Izvjestilac: Nurudin Hrusto, pomoćnik općinskog načelnika

U diskusiji nije niko učestvovao i Vijeće je usvojilo Program jednoglasno. 

21.Prijedlog rješenja o utvrđivanju prava vlasništva u korist Jasmina (Ismeta) Skeledžije iz Kaknja
22.Prijedlog rješenja o utvrđivanju prava vlasništva u korist Midhata (Mehmedalije) Hodžića iz Kaknja

Predlagač: Općinski načelnik
Obrađivač: Služba za imovinskopravne, geodetske poslove i katastar nekretnina
Izvjestilac: Nurčo Kurtović, pomoćnik općinskog načelnika

U diskusiji nije niko učestvovao i Vijeće je Rješenja usvojilo jednoglasno. 

23.Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti na Plan i program rada JU Centar za socijalni rad Kakanj sa finansijskim planom za 2020.godinu

Predlagač: UO JU Centar za socijalni rad Kakanj
Obrađivač: UO JU Centar za socijalni rad Kakanj
Izvjestilac: Fakir Ajdinović, direktor JU i Mehmedalija Velispahić, predsjednik UO JU

U diskusiji nije niko učestvovao i Vijeće je usvojilo Zaključak jednoglasno. 

24.Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti na Finansijski plan JU za predškolski odgoj i obrazovanje „Mladost“ Kakanj za 2020.godinu

Predlagač: UO JU za predškolski odgoj i obrazovanje „Mladost“ Kakanj
Obrađivač: UO JU za predškolski odgoj i obrazovanje „Mladost“ Kakanj
Izvjestilac: Helmina Murtić direktorica JU i Mirsada Čaluk, predsjednica UO JU

U diskusiji nije niko učestvovao i Vijeće je Zaključak usvojilo jednoglasno. 

25.Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti na Finansijski plan JU „Kulturno-sportski centar“ Kakanj za 2020.godinu

Predlagač: UO JU Kulturno-sportski centar Kakanj
Obrađivač: UO JU Kulturno-sportski centar Kakanj
Izvjestilac: Mirza Mušija, direktor JU i Nihad Tukić, član UO JU

U diskusiji nije niko učestvovao i Vijeće je Zaključak usvojilo jednoglasno. 

26.Informacija o šestomjesečnom radu Udruženja „Razvojni centar općine Kakanj“

Predlagač: Udruženje „Razvojni centar općine Kakanj“
Obrađivač: Udruženje „Razvojni centar općine Kakanj“
Izvjestilac: Edin Bjelopoljak, predsjednik Udruženja

Vijeće je odgodilo raspravu i izjašnjavanje o Informaciji jer izvjestilac nije bio prisutan na sjednici.

Predsjedavajući zaključuje rad 38. sjednice Općinskog vijeća u 14:45.

STRUČNA SLUŽBA ZA POSLOVE OPĆINSKOG VIJEĆA

Podijelite

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin