Izvještaj sa 39. redovne sjednice Općinskog vijeća -27.02.2020. godine-

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

Danas 27/02/2020.godine je Općinsko vijeće održalo svoju 39.redovnu sjednicu.

Kvorum
Na današnjoj sjednici u trenutnu utvrđivanja kvoruma bilo je prisutno 22 vijećnica i vijećnika. Odustni su bili: Ahmed Begić, Adisa Škulj, Mujo Fafulić, Semir Mušija i Jasmin Mušanović. Naknadno su pristupili: Muhamed Kubat, Amar Selimović i  Elvedin Delić.
Današnjoj sjednici pored vijećnika, općinskog načelnika i pomoćnika općinskog načelnika prisustvovali su izvjestioci i obrađivači a prema materijalima za današnju sjednicu.

Zapisnik
Zapisnik sa 38. redovne sjednice Općinskoga vijeća usvojen je bez rasprave jednoglasno.

Vijećnička pitanja i inicijative
Na prošloj sjednici postavljeno je 8 vijećničkih pitanja i podneseno je 18 vijećničkih inicijativa. Odgovori koji su u međuvremenu pristigli vijećnicima su proslijeđeni onom dinamikom kako su pristizali u Stručnu službu za poslove Općinskog vijeća.
– Komentare na dostavljeni odgovor na vijećničko pitanje je dao Enes Piljug.
– Komentare na dostavljena  mišljenja na vijećničke inicijative su dali: Rizah Haračić,  Enes Piljug,  Evelin Bitić, Eldin Mijoč i Nusret Muslić.
– Vijećnička pitanja su postavili: Eldin Mijoč, Enes Piljug, Rizah Haračić,  Nusret Muslić.
– Vijećničke inicijative su podnijeli: Izudin Hrusto, Džemal Bečirhodžić, Enes Piljug, Rizah Haračić, Amar Selimović, Rešad Merdić, Evelin Bitić, Slaven Katičić, Adnan Ibrahimspahić, Nusret Muslić, Eldin Mijoč.

Vijeće se odlučilo izjasniti o inicijativi predsjedavajućeg Općinskog vijeća a glasi: “Općinsko vijeće i općinski načelnik traže da nositelji izrade Idejnog projekta Fonda za okoliš i JP EP BiH do 15.04.2020.godine izvrše prezentaciju Idejnog projekta i temelje za izradu Glavnog projekta toplovoda “Kakanj – Sarajevo” sa konkretnim projektima koji se tiču općine Kakanj i uključenosti Općine Kakanj u navedeni projekat uključujući sve posljedice koje će proizvesti realizacija tog projekta ali i sve benefite u koje je uključena općina Kakanj po realizaciji projekta.”

Dnevni red
Prijedlog dnevnog reda nije usaglašen na sjednici Kolegija koja je održana 19.02.2020. godine pa je predsjedavajući za današnju sjednicu predložio dnevni red po pozivu za 39. sjednicu, s tim da je predlagač povukao tačke pod rednim brojevima 3 i 4. (Prijedlog programa utroška sredstava iz Budžeta Općine Kakanj za podsticaj razvoja poduzetništva i obrta za 2020.godinu i Prijedlog programa utroška sredstava iz Budžeta Općine Kakanj za podsticaje u poljoprivredi za 2020.godinu).
U diskusiji o dnevnom redu su učestvovali: Eldin Mijoč, Evelin Bitić i Slaven Katičić. Vijeće je usvojilo dnevni red sa 20 glasova za, 2 protiv i 1 uzdržan. 

Vijeće je raspravljao o 24 tačke dnevnog reda:

1.Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Budžeta Općine Kakanj za 2020.godinu

Predlagač: Općinski načelnik
Obrađivač: Služba za finansije
Izvjestilac: Džihad Berbić, pomoćnik općinskog načelnika
U diskusiji nije niko učestvovao i Vijeće je usvojilo Odluku sa 20 glasova za, 2 protiv i 1 uzdržan.

2.Prijedlog programa utroška namjenskih sredstava za zaštitu okoline općine Kakanj za 2020.godinu

Predlagač: Općinski načelnik
Obrađivač: Služba za privredu, urbanizam i zaštitu okoline
Izvjestilac: Mirza Fazlić, pomoćnik općinskog načelnika

U diskusiji su učestvovali: Enes Piljug, Evelin Bitić, Rizah Haračić,  Nusret Muslić, Rešad Merdić, Safet Šahman, Eldin Mijoč, Edin Aliefendić i Slaven Katičić.  
Nakon diskusije Vijeće je uz zaključak usvojilo Program sa 22 glasa za, niko protiv i 2 uzdržana.

3.Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o komunalnom redu

Predlagač: Općinski načelnik
Obrađivač: Služba za privredu, urbanizam i zaštitu okoline
Izvjestilac: Mirza Fazlić, pomoćnik općinskog načelnika
U diskusiji nije niko učestvovao i Vijeće je usvojilo Odluku sa 22 glasa za, niko protiv i 2 uzdržana.

4.Prijedlog odluke o utvrđivanju javnog interesa u svrhu izgradnje kanalizacione mreže sa primarnim kolektorom u MZ Bičer, MZ Bičer

Predlagač: Općinski načelnik
Obrađivač: Služba za imovinskopravne, geodetske poslove i katastar nekretnina
Izvjestilac: Melisa Amiđić, ispred Službe
U diskusiji je učestvovao Rizah Haračić, a nakon diskusije Vijeće je usvojilo Odluku sa 23 glasa za, niko protiv i uzdržan.

5.Prijedlog odluke o davanju na privremeno korištenje poslovnog prostora Udruženju „Razvojni centar općine Kakanj“, Savezu poljoprivrednih udruženja kakanjskih poljoprivrednika „KAP“ i Sportskom savezu općine Kakanj

Predlagač: Općinski načelnik
Obrađivač: Služba za imovinskopravne, geodetske poslove i katastar nekretnina
Izvjestilac: Melisa Amiđić, ispred Službe
U diskusiji nije niko učestvovao i Vijeće je usvojilo Odluku jednoglasno.

6.Prijedlog odluke o davanju na privremeno korištenje poslovnog prostora Zagrljaj d.o.o. Sarajevo

Predlagač: Općinski načelnik
Obrađivač: Služba za imovinskopravne, geodetske poslove i katastar nekretnina
Izvjestilac: Melisa Amiđić, ispred Službe
U disukusiji nije niko učestvovao i Vijeće je Odluku usvojilo jednoglasno. 

7.Prijedlog programa utroška sredstava od komunalne naknade za 2020.godinu

Predlagač: Općinski načelnik
Obrađivač: Zavod za planiranje i izgradnju općine Kakanj
Izvjestilac: Zijad Neimarlija, direktor Zavoda

U diskusiji je učestvovao Evelin Bitić, Eldin Mijoč, Nusret Muslić. Nakon diskusije Vijeće je usvojilo Program sa 21 glasom za, 2 protiv i niko uzdržan.

8.Prijedlog programa utroška sredstava od koncesionih nakanda za 2020.godinu

Predlagač: Općinski načelnik
Obrađivač: Zavod za planiranje i izgradnju općine Kakanj
Izvjestilac: Zijad Neimarlija, direktor Zavoda
U diskusiji su učestvovali: Nusret Muslić, Enes  Piljug.
Vijeće je usvojilo Program sa 18 glasova za, niko protiv i 3 uzdržana.  

9.Prijedlog plana redovnog održavanja javnih i nerazvrstanih cesta na području općine Kakanj za 2020.godinu

Predlagač: Općinski načelnik
Obrađivač: Zavod za planiranje i izgradnju općine Kakanj
Izvjestilac: Zijad Neimarlija, direktor Zavoda
U diskusiji nije niko učestvovao i Vijeće je usvvojilo Program sa 19 glasova za, 2 protiv i niko uzdržan. 

10.Prijedlog programa utroška neraspoređenog dijela namjenskih sredstava od prihoda preduzeća ostvarenih radom termoelektrana za 2020.godinu i sredstava od prodaje poslovnih prostora i stanova i sredstava od prodaje zemljišta

Predlagač: Općinski načelnik
Obrađivač: Zavod za planiranje i izgradnju općine Kakanj
Izvjestilac: Zijad Neimarlija, direktor Zavoda
U diskusiji je učestvovao Enes Piljug, Nusret Muslić i Rizah Haračić.
Nakon diskusije Vijeće je usvojilo Program sa 19 glasova za, niko protiv i 1 uzdržan. 

11.Prijedlog programa rasporeda sredstava boračkim udruženjima za 2020.godinu

12.Prijedlog programa rasporeda sredstava boračkim udruženjima za pomoći za 2020.godinu

Predlagač: Općinski načelnik
Obrađivač: Služba za društvene djelatnosti, boračka pitanja, raseljena lica, izbjeglice i povratnike
Izvjestilac: Rešad Zaimović, pomoćnik općinskog načelnika

Vijeće je vodilo objedinjenu raspravu po ovim dvama Programima a izjašnjavalo se pojedinačno.

U diskusiji je učestvovao Nusret Muslić i Slaven Katičić.
Vijeće je nakon diskusije usvojilo oba Programa sa 18 glasova za, 2 protiv i 1 uzdržan. 

13.Prijedlog odluke o izmjeni i dopuni Kriterija raspodjele sredstava za sport iz Budžeta Općine Kakanj

14.Prijedlog programa rasporeda sredstava za sport za 2020.godinu

Vijeće je vodilo objedinjenu raspravu po ovim dvjema tačkama.

Predlagač: Općinski načelnik
Obrađivač: Komisija za izradu Programa za sport, Služba za društvene djelatnosti, boračka pitanja, raseljena lica, izbjeglice i povratnike
Izvjestilac: Rešad Zaimović, pomoćnik općinskog načelnika

U diskusiji su učestvovali Evelin Bitić, Slaven Katičić i Rešad Merdić.
Vijeće nije prihvatilo da raspravlja o amandmanu vijećnika Bitića o povećanju iznosa za manje sportske klubove u ukupnom iznosu  od 2.000KM sa 9 glasova za i 12 uzdržanih.  Odluku je Vijeće usvojilo sa 19 glasova za, niko protiv i 2 uzdržana, Program sa 19 glasova za, niko protiv i 2 uzdržana.

15.Prijedlog zaključka o predlaganju dva člana u Komisiju za ocjenjivanje i odabir projekata nevladinih organizacija

Predlagač: Općinski načelnik
Obrađivač: Služba za društvene djelatnosti, boračka pitanja, raseljenje lica, izbjeglice i povratnike
Izvjestilac: Edin Aliefendić, predsjednik Komisije za izbor  i imenovanje

Predsjednik Komisije za imenovanje je predložio u Komisiju Ivicu Petrovića i Zerinu Kovač što je Vijeće i usvojilo sa 18 glasova za, 2 protiv i 1 uzdržan.

16.Prijedlog programa utroška sredstava za informisanje za 2020.godinu

Predlagač: Općinski načelnik
Obrađivač: Stručna služba za poslove Općinskog vijeća i Stručna služba za poslove Općinskog načelnika
Izvjestilac: Enver Kusić, sekretar organa uprave
U diskusiji nije niko učestvovao i Vijeće je usvojilo Program sa 16 glasova za, 2 protiv i niko uzdržan. 

17.Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o naknadama za vatrogastvo

Predlagač: Općinski načelnik
Obrađivač: Služba civilne zaštite
Izvjestilac: Nurudin Hrusto, pomoćnik općinskog načelnika
U diskusiji nije niko učestvovao i Vijeće je usvojilo Odluku sa 16 glasova za, bez glasova protiv i 3 uzdržana.

18.Izvještaj o realizaciji i utrošku sredstava ostvarenih po osnovu naknade za vatrogastvo u 2019.godini

19.Prijedlog programa rasporeda i utroška planiranih sredstava ostvarenih po osnovu naknade za vatrogastvo u 2020.godini

Predlagač: Općinski načelnik
Obrađivač: Služba civilne zaštite
Izvjestilac: Nurudin Hrusto, pomoćnik općinskog načelnika

Vijeće je vodilo objedinjenu raspravu po ovim dvjema tačkama, a izjašnjavalo se pojedinačno. U diskusiji nije niko učestvovao i Vijeće je usvojilo Izvještaj sa 16 glasova za, 2 uzdržana i niko protiv, a Program sa 16 za, 2 uzdržana, niko protiv. 

20.Informacija o stanju zaštite od požara i vatrogastva na području općine Kakanj u 2019.godini

Predlagač: Općinski načelnik
Obrađivač: Služba civilne zaštite
Izvjestilac: Nurudin Hrusto, pomoćnik općinskog načelnika
U diskusiji nije niko učestvovao i Informaciju je Vijeće primilo k znanju sa 16 glasova za, bez glasova protiv i 2 uzdržana.

21.Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti na Program rada JU „Gradska biblioteka“ Kakanj za 2020.godine sa Finansijskim planom za 2020.godinu

Predlagač: UO JU „Gradska biblioteka“ Kakanj
Obrađivač: UO JU „Gradska biblioteka“ Kakanj
Izvjestilac: Senad Čišija, direktor JU
U diskusiji nije niko učestvovao i Vijeće je usvojilo Zaključak sa 16 glasova za, niko protiv i 2 uzdržana.

22.Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti na Program rada JU „Kulturno-sportski centar“ Kakanj za 2020.godinu

Predlagač: UO JU Kulturno-sportski centar Kakanj
Obrađivač: UO JU Kulturno-sportski centar Kakanj
Izvjestilac: Mirza Mušija, direktor JU 

U diskusiji nije niko učestvovao i Vijeće je usvojilo Zaključak sa 17 glasova za, niko protiv i 2 uzdržana.

23.Informacija o stanju sigurnosti na području općine Kakanj za 2019.godinu

Predlagač: PS Kakanj
Obrađivač: PS Kakanj
Izvjestilac: Vahidin Topalović, komandir PS Kakanj

U diskusiji nije niko učestvovao i Vijeće je Informaciju primilo k znanju sa 19 glasova za, niko protiv i uzdržan. 

24.Informacija o šestomjesečnom radu Udruženja „Razvojni centar općine Kakanj“

Predlagač: Udruženje „Razvojni centar općine Kakanj“
Obrađivač: Udruženje „Razvojni centar općine Kakanj“
Izvjestilac: Edin Bjelopoljak, predsjednik Udruženja

Općinski načelnik je nakon izlaganja predsjednika Bjelopoljaka izložio set radnih zadataka za budući rad te predložio da ih Vijeće usvoji u vidu zaključka. Vijeće je usvojilo zaključak i primilo Informaciju k znanju sa 16 glasova za, 2 protiv i 1 uzdržan.

Predsjedavajući je čestitao 1.mart/Dan nezavisnosti BiH i 8.mart – Dan žena i zaključio rad 39. sjednice Općinskog vijeća u 14:30.

STRUČNA SLUŽBA ZA POSLOVE OPĆINSKOG VIJEĆA

Podijelite

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin