Izvještaj sa 40. redovne sjednice Općinskog vijeća

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

Danas  (10/06/2020 godine) Općinsko vijeće je održalo svoju 40. redovnu sjednicu.

Kvorum
Na sjednici je u trenutku utvrđivanja kvoruma bilo prisutno 24  vijećnika  i vijećnice. Odsutni su bili: Muhamed Kubat i Ahmed Begić. Naknadno su pristupili: Mirsad Tursum, Amar Selimović, Elvedin Delić i Senad Alajbegović.

 

Zapisnik 
Zapisnik sa 39. redovne sjednice Općinskoga vijeća usvojen je bez primjedbi jednoglasno.

Vijećnička pitanja i inicijative
– Komentare na dostavljene odgovore na vijećnička pitanja su dali Eldin Mijoč i Enes Piljug.
– Komentare na dostavljena mišljenja na vijećničke inicijative su dali:  Rizah Haračić i Enes Piljug.
– Vijećnička pitanja su postavili: Safet Šahman, Evelin Bitić, Eldin Mijoč, Rizah Haračić, Nusret Muslić.
– Vijećničke inicijative su pokrenuli: Nusret Muslić, Semir Mušija, Rizah Haračić, Safet Šahman, Namir Talić, Enes Piljug i Evelin Bitić.

Dnevni red
Prijedlog dnevnog reda je usaglašen na sjednici Kolegija koja je održana 01.06.2020. godine, pa je za današnju sjednicu predsjedavajući  predložio dnevni red po pozivu za 40. sjednicu, s tim da je načelnik dostavio i Izvještaj o poduzetim mjerama na sprečavanju širenja pandemije Covid 19. Također, dostavljen je i prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o odobravanju podsticajnih sredstava fizičkim i pravnim licima registrovanim na području općine Kakanj čije je poslovanje obustavljeno zbog trenutne epidemiološke situacije. Prijedlog da budu 1. i 2. tačka dnevnog reda prihvaćen je i Vijeće je jednoglasno usvojilo dnevni red i danas raspravljalo o 14 tačaka.

 

1.Izvještaj o poduzetim mjerama na sprečavanju širenja pandemije Covid 19

Predlagač: Općinski načelnik
Obrađivač: Služba civilne zaštite
Izvjestilac: Nurudin Hrusto, pomoćnik općinskog načelnika  
U diskusiji su učestvovali Eldin Mijoč,  Slaven Katičić , Semir Mušija i Evelin Bitić.

Nakon diskusije Vijeće je jednoglasno usvojilo Izvještaj sa 24 glasa za, 2 protiv i niko uzdržan.

 

2. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o odobravanju podsticajnih sredstava fizičkim i pravnim licima registrovanim na području općine Kakanj čije je poslovanje obustavljeno zbog trenutne epidemiološke situacije

 

Predlagač: Općinski načelnik
Obrađivač: Služba za privredu, urbanizam i zaštitu okoline
Izvjestilac: Mirza Fazlić, pomoćnik općinskog načelnika  

U diskusiji je učestvovao Nusret Muslić.
Nakon diskusije Vijeće je usvojilo Odluku sa 25 glasova za, bez glasova protiv i uzdržan.

 

3. Prijedlog programa utroška sredstava iz Budžeta Općine Kakanj za podsticaj razvoja poduzetništva i obrta za 2020.godinu

 

Predlagač: Općinski načelnik
Obrađivač: Služba za privredu, urbanizam i zaštitu okoline
Izvjestilac: Mirza Fazlić, pomoćnik općinskog načelnika  
U diskusiji nije niko učestvovao i Vijeće je Program usvojilo sa 24 glasa za, bez glasova protiv i uzdržanih.

 

4. Prijedlog zaključka o imenovanju dvaju članova za Stručnu komisiju za davanje saglasnosti na idejni projekat stambeno-poslovnog objekta sa zatvorenom gradskom pijacom u ulici 7.muslimanske brigade 

 

Predlagač: Komisija za izbor  i imenovanje
Obrađivač: Služba za privredu, urbanizam i zaštitu okoline
Izvjestilac: Edin Aliefendić, predsjednik Komisije  
Uslijed konsultacija Komisije za izbor i imenovanje, uslijedila je pauza od 5 minuta u radu Vijeća. 

Nakon pauze, Edin Aliefendić, predsjednik Komisije za izbor i imenovanje, rekao je da Komisija predlaže Amara Selimovića i Slavena Katičića. Vijeće je usvojilo ovaj Zaključak sa 23 glasa za, bez glasova protiv i uzdržanih.

 

5. Prijedlog odluke o davanju na privremeno korištenje poslovnog prostora 

 

Predlagač: Općinski načelnik
Obrađivač: Služba za imovinskopravne, geodetske poslove i katastar nekretnina
Izvjestilac: Nurčo Kurtović, pomoćnik općinskog načelnika  
U diskusiji nije niko učestvovao i Vijeće je usvojilo Odluku jednoglasno.

 

6. Prijedlog odluke o gubljenju statusa javnog dobra

 

Predlagač: Općinski načelnik
Obrađivač: Služba za imovinskopravne, geodetske poslove i katastar nekretnina
Izvjestilac: Nurčo Kurtović, pomoćnik općinskog načelnika  

 

U diskusiji nije niko učestvovao i Vijeće je usvojilo Odluku jednoglasno sa 28 glasova za.

 

7. Prijedlog odluke o načinu i uslovima raspolaganja nekretnine – javne prodaje neizgrađenog građevinskog zemljišta u Kaknju

 

Predlagač: Općinski načelnik
Obrađivač: Služba za imovinskopravne, geodetske poslove i katastar nekretnina
Izvjestilac: Nurčo Kurtović, pomoćnik općinskog načelnika  

 

U diskusiji nije niko učestvovao i Vijeće je usvojilo Odluku jednoglasno sa 28 glasova za.

 

8. Prijedlog rješenja o imenovanju Komisije za provođenje javnog nadmetanja – licitacije neizgrađenog građevinskog  zemljišta u Kaknju

 

Predlagač: Komisija za izbor  i imenovanje
Obrađivač: Služba za imovinskopravne, geodetske poslove i katastar nekretnina
Izvjestilac: Edin Aliefendić, predsjednik Komisije  

Predsjednik Komisije, Edin Aliefendić je pročitao prijedlog Komisije: Semka Neimarlija – predsjednica, Safet Šahman, Emina Fejzović, Vinka Aletović, Dženita Kurešepi-Rahman , Ivica Petrović i Emina Aljukić – članovi. Vijeće je usvojilo rješenje jednoglasno sa 28 glasova za.

 

9.Prijedlog rješenja o utvrđivanju prava vlasništva u korist Alena Josipovića sina Miroslava iz Kaknja
10. Prijedlog rješenja o utvrđivanju prava vlasništva u korist Elvira Fafulić-Matića iz Kaknja

 

Predlagač: Općinski načelnik
Obrađivač: Služba za imovinskopravne, geodetske poslove i katastar nekretnina
Izvjestilac: Nurčo Kurtović, pomoćnik općinskog načelnika  
Vijeće je objedinilo raspravu o ovim dvjema tačkama te, pošto niko nije učetvovao u istoj, usvojilo Rješenja jednoglasno sa 28 glasova za. 

 

11. Izvještaj o izvršenju Budžeta Općine Kakanj za period 01.01-31.12.2019.godine
12. Izvještaj o izvršenju tekuće budžetske rezerve Budžeta Općine Kakanj za period 01.01-31.12.2019.godine

Predlagač: Općinski načelnik 
Obrađivač: Služba za finansije
Izvjestilac: Džihad Berbić, pomoćnik općinskog načelnika  

Vijeće je vodilo objedinjenu raspravu  o ovim dvjema tačkama u kojoj je učestvovao Semir Mušija koji je predložio zaključak u vezi otpisa obaveza u 2020.godini po kreditu JP “Vodokoma” prema Vladi Federacije BiH. Oba Izvještaja uz ovaj zaključak su usvojena sa 26 glasova za, 2 protiv i niko uzdržan. 

13. Izvještaj o izvršenju Budžeta Općine Kakanj za period 01.01-31.03.2020.godine

 

Predlagač: Općinski načelnik
Obrađivač: Služba za finansije
Izvjestilac: Džihad Berbić, pomoćnik općinskog načelnika  

U diskusiji nije niko učestvovao i Vijeće je usvojilo Izvještaj sa 26 glasova za, 2 protiv i niko uzdržan.

 

14. Izvještaj o realizaciji Programa rasporeda sredstava za sport za 2019.godinu

 

Predlagač: Općinski načelnik
Obrađivač: Služba za društvene djelatnosti, boračka pitanja, raseljenje lica, izbjeglice i povratnike
Izvjestilac: Rešad Zaimović, pomoćnik općinskog načelnika 

U diskusiji je učestvovao Semir Mušija te predložio zaključak da se malim sportskim klubovima ubuduće osigura veća finansijska podrška, obzirom da su umanjenja urađena linearno. Nakon diskusije Vijeće je  usvojilo Izvještaj sa 25 glasova za, niko protiv i  3 uzdržana. 

Sjednica se završila u 12:25. 

 

STRUČNA SLUŽBA ZA POSLOVE OPĆINSKOG VIJEĆA

 

 

Podijelite

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin