Izvještaj sa 41. redovne sjednice Općinskog vijeća

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

30/06/2020 godine sa početkom u 9:00 sati u maloj sali Doma kulture Općinsko vijeće je održalo svoju 41. redovnu sjednicu.

Kvorum
Na sjednici je u trenutku utvrđivanja kvoruma bilo prisutno 21 vijećnica i vijećnika. Odsutni su bili: Mirnes Merdić , Adisa Škulj, Jasmin Mušanović i Mujo Fafulić a naknadno su pristupili: Mirsad Tursum,  Evelin Bitić, Ivica Petrović i Elvedin Delić .

Osim vijećnika na sjednici su bili prisutni  i izvjestioci, obrađivači i gosti a prema materijalima za današnju sjednicu kao i, predstavnik Naše stranke, Dževdet Huskić i,  predsjednik FK Mladost, Mensur Mušija. 

Zapisnik 
Zapisnik sa 40. redovne sjednice Općinskoga vijeća usvojen je bez rasprave jednoglasno.

Vijećnička pitanja i inicijative

– Komentar na dostavljeni odgovor na vijećničko pitanje je dao: Ahmed Begić.

– Vijećničko pitanje je postavio: Safet Šahman, 

– Vijećničke inicijative su podnijeli: Safet Šahman, Edin Aliefendić, Ahmed Begić, Adnan Ibrahimspahić, Namir Talić i Amar Selimović.

Dnevni red
Prijedlog dnevnog reda je usaglašen na sjednici Kolegija koja je održana 22.06.2020. godine, te je za današnju sjednicu predsjedavajući predložio dnevni red po pozivu za 41. sjednicu.

Dnevni red je bez rasprave usvojen sa 21 glasom za, 1 glasom protiv i niko uzdržan.

1.Razmatranje izdavanja prethodne saglasnosti za dodjelu koncesije za izgradnju MHE „Trstionica“

Obrađivač: Služba za privredu, urbanizam i zaštitu okoline
Izvjestilac: Aldin Šljivo,  općinski načelnik

U diskusiji su učestvovali Semir Mušija, Slaven Katičić, Rizah Haračić, Fahrudin Buza i Rešad Merdić.

Nakon rasprave Vijeće je usvojilo Odluku o odbijanju prethodne saglasnosti za dodjelu koncesije za izgradnju MHE “Trstionica” . Također, Vijeće je usvojilo i zaključke kojim se u kantonalnu Komisiju ispred Općine imenuje Mirza Fazlić te da se zaključkom  posebno navedu svi razlozi odbijanja saglasnosti,  uključujući tu i one koje su vijećnici naveli tokom rasprave. I Odluka i zaključci su usvojeni jednoglasno.

2.Prijedlog odluke o nabavci nekretnina – stambeno-poslovnog objekta na izletištu Ponijeri, Općina Kakanj

Predlagač: Općinski načelnik
Obrađivač: Služba za imovinskopravne, geodetske poslove i katastar nekretnina
Izvjestilac: Aldin Šljivo, općinski načelnik

U diskusiji su učestvovali: Rešad Merdić, Semir Mušija, Nusret Muslić, Rizah Haračić. 

Vijeće je nakon rasprave sa 22 glasa za odgodilo izjašnjavanje o ovom prijedlogu kako bi se do naredne sjednice materijali dopunili a Služba razjasnila nejasnoće koje su iz rasprave proizašle.  

3.Prijedlog odluke o utvrđivanju javnog interesa u svrhu izgradnje sankališta na Ponijerima

 

Predlagač: Općinski načelnik
Obrađivač: Služba za imovinskopravne, geodetske poslove i katastar nekretnina

U diskusiji nije niko učestvovao i Vijeće je Odluku usvojilo jednoglasno.

4. Prijedlog odluke o oslobađanju plaćanja zakupnine/naknade za lica odnosno porodice koje koriste stan namijenjen za socijalno-neprofitno stanovanje

 

Predlagač: Općinski načelnik
Obrađivač: Služba za imovinskopravne, geodetske poslove i katastar nekretnina
Izvjestilac: Međid Bajrić, ispred Službe

U diskusiji su učestvovali Rešad Merdić, Semir Mušija i Eldin Mijoč. Nakon diskusije, Vijeće je usvojilo Odluku sa 24 glasa za, bez glasova protiv i uzdržan. 

 

5. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti za finansijsko učešće Općine Kakanj u realizaciji projekta „Unapređenje infrastrukture na stadionima Premijer lige BiH – Reflektorska sportska rasvjeta za fudbalski stadion FK „Mladost“ Kakanj“

 

Predlagač: Općinski načelnik
Obrađivač: Služba za finansije
Izvjestilac: Aldin Šljivo, općinski načelnik

U diskusiji je učestvovao Nusret Muslić. Nakon diskusije Vijeće je usvojilo Odluku sa 21 glasom za, bez glasova protiv i 1 uzdržan. 

 

6. Prijedlog odluke o organizovanju i funkcionisanju zaštite od požara i vatrogastva

 

Predlagač: Općinski načelnik
Obrađivač: Služba civilne zaštite
Izvjestilac: Nurudin Hrusto, pomoćnik općinskog načelnika  

 U diskusiji je učestvovao Evelin Bitić a Vijeće je prijedlog usvojilo u formi nacrta sa rokom javne rasprave od 30 dana sa 25 glasova za.

 

7. Prijedlog odluke o ukidanju Odluke o odobravanju privremenog korištenja prostora sale Vatrogasnog doma Doboj trećim licima

 

Predlagač: Općinski načelnik
Obrađivač: Služba civilne zaštite
Izvjestilac: Nurudin Hrusto, pomoćnik općinskog načelnika  

U diskusiji nije niko učestvovao i Vijeće je Odluku usvojilo sa 25 glasova za, bez glasova protiv i uzdržan.

 

8. Prijedlog odluke o subvencioniranju kamata za rješavanje stambenog pitanja mladih i refundiranju troškova ishodovanja rješenja o odobrenju izgradnje/urbanističke saglasnosti koja važi kao odobrenje za izgradnju

 

Predlagač: Općinski načelnik
Obrađivač: Služba za društvene djelatnosti, boračka pitanja, raseljenje lica, izbjeglice i povratnike
Izvjestilac: Rešad Zaimović, pomoćnik općinskog načelnika  

U diskusiji je učestvovao Izudin Hrusto, Rešad Merdić, Fahrudin Buza, Eldin Mijoč, Mirsad Tursum, Rizah Haračić, Slaven Katičić i Nusret Muslić. 

Uslijedila je pauza od 10’
Nakon pauze Vijeće je usvojilo Odluku sa 20 glasova za, 1 protiv i niko uzdržan. 

 

9. Izvještaj o realizaciji Okvirnog programa rada Općinskog vijeća za 2019.godinu

 

Predlagač: Kolegij Općinskog vijeća
Obrađivač: Stručna služba za poslove Općinskog vijeća
Izvjestilac: Slaven Katičić, predsjedavajući  

U diskusiji nije niko učestvovao i Vijeće je usvojilo Izvještaj jednoglasno sa 23 glasa za. 

 

10. Izvještaj o radu Općinskog pravobranilaštva za 2019.godinu

 

Predlagač: Općinsko pravobranilaštvo
Obrađivač: Općinsko pravobranilaštvo
Izvjestilac: Vesna Ajanović, općinski pravobranilac  

U diskusiji nije niko učestvovao i Vijeće je usvojilo Izvještaj jednoglasno sa 23 glasa za. 

 

11. Izvještaj o radu Komisije za procjenu prometne vrijednosti nekretnina za period od 01.04.2019-28.03.2020.godine

 

Predlagač: Komisija za procjenu prometne vrijednosti nekretnina
Obrađivač: Komisija za procjenu prometne vrijednosti nekretnina
Izvjestilac: Amir Obralija, predsjednik Komisije  

U diskusiji nije niko učestvovao i Vijeće je usvojilo Izvještaj jednoglasno sa 23 glasa za. 

 

12. Prijedlog rješenja o imenovanju Komisije za procjenu prometne vrijednosti nekretnina

 

Predlagač: Komisija za izbor  i imenovanje
Obrađivač: Stručna služba za poslove Općinskog vijeća
Izvjestilac: Edin Aliefendić, predsjednik Komisije  

Predsjednik Komisije za izbor i imenovanje je predložio da članovi Komisije budu: Alem Škulj, Elmir Škulj i Ernest Zakušek i Vijeće je, nako n diskusije vijećnika Mijoča,  usvojilo Rješenje sa 19 glasova za, 2 protiv i 2 uzdržana. 

 

13. Informacija o realizaciji sredstava boračkim populacijama sa viših nivoa vlasti i sredstava Budžeta Općine Kakanj u skladu sa Kriterijima i pozitivnim zakonskim propisima za 2019.godinu

 

Predlagač: Općinski načelnik
Obrađivač: Služba za društvene djelatnosti, boračka pitanja, raseljenje lica, izbjeglice i povratnike
Izvjestilac: Rešad Zaimović, pomoćnik općinskog načelnika  

U diskusiji nije niko učestvovao i Vijeće je Informaciju primilo k znanju sa 20 glasova za, niko protiv i 1 uzdržan.

 

14. Informacija o stanju u sportu na području općine Kakanj za 2019.godinu

 

Predlagač: Općinski načelnik
Obrađivač: Služba za društvene djelatnosti, boračka pitanja, raseljenje lica, izbjeglice i povratnike
Izvjestilac: Rešad Zaimović, pomoćnik općinskog načelnika  

U diskusiji nije niko učestvovao i Vijeće je Informaciju primilo k znanju sa 22 glasa za, niko protiv i 1 uzdržan.

 

15. Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti na Odluku UO JU za predškolski odgoj i obrazovanje „Mladost“ Kakanj o oslobađanju plaćanja usluga vrtića za april 2020. godine

 

Predlagač: UO JU za predškolski odgoj i obrazovanje „Mladost“ Kakanj
Obrađivač: UO JU za predškolski odgoj i obrazovanje „Mladost“ Kakanj
Izvjestilac: Helmina Murtić, direktorica JU i Mirsada Čaluk, predsjednica UO JU

U diskusiji nije niko učestvovao i Vijeće je usvojilo Zaključak sa 21 glasom za, bez glasova protiv i 1 uzdržan.  

 

16. Financijski izvještaj JU za predškolski odgoj i obrazovanje „Mladost“ Kakanj za period 01.01-31.12.2019.godine

 

Predlagač: UO JU za predškolski odgoj i obrazovanje „Mladost“ Kakanj
Obrađivač: UO JU za predškolski odgoj i obrazovanje „Mladost“ Kakanj
Izvjestilac: Helmina Murtić, direktorica JU i Munevera Šehagić, članica UO JU  

U diskusiji nije niko učestvovao i Vijeće je Izvještaj usvojilo sa 22 glasa za, bez glasova protiv i niko uzdržan.

 

17. Izvještaj o radu JU „Gradska biblioteka“ Kakanj za 2019.godinu i Izvještaj o finansijskom poslovanju za 2019.godinu

 

Predlagač: UO JU „Gradska biblioteka“Kakanj
Obrađivač: UO JU „Gradska biblioteka“Kakanj
Izvjestilac: Senad Čišija, direktor JU i Delila Rajkić, predsjednica UO JU 

U diskusiji nije niko učestvovao i Vijeće je Izvještaj usvojilo sa 21 glasa za, bez glasova protiv i niko uzdržan. 

 

18. Izvještaj o poslovanju JP „Grijanje“ d.o.o. Kakanj sa Finansijskim izvještajem i Izvještajem o reviziji finansijskih izvještaja za 2019.godinu

 

Predlagač: Skupština JP „Grijanje“ d.o.o. Kakanj
Obrađivač: Skupština JP „Grijanje“ d.o.o. Kakanj
Izvjestilac: Mirnes Bajtarević, direktor JP i Jasenko Beus, predsjednik Skupštine JP

U diskusiji su učestvovali: Rizah Haračić i Eldin Mijoč i Vijeće je nako nrasprave  Izvještaj usvojilo sa 21 glasom za, bez glasova protiv i niko uzdržan.  

19. Izvještaj o radu JU Centar za socijalni rad Kakanj sa Izvještajem o izvršenju Finansijskog plana JU Centar za socijalni rad Kakanj za 2019.godinu

 

Predlagač: UO JU Centar za socijalni rad Kakanj
Obrađivač: UO JU Centar za socijalni rad Kakanj
Izvjestilac: Fakir Ajdinović, direktor JU i Mehmedalija Velispahić, predsjednik UO JU  

U diskusiji je učestvovao Semir Mušija. Nakon diskusije Vijeće je usvojilo Izvještaj. 

20. Izvještaj o poslovanju i radu JU „Kulturno-sportski centar“ Kakanj za 2019.godinu sa Finansijskim izvještajem za 2019.godinu

 

Predlagač: UO JU Kulturno-sportski centar“ Kakanj
Obrađivač: UO JU Kulturno-sportski centar“ Kakanj
Izvjestilac: Mirza Mušija, direktor JU i Nihad Tukić, član UO JU  

U diskusiji je učestvovao Izudin Hrusto i Vijeće je Izvještaj usvojilo sa 22 glasa za, bez glasova protiv i niko uzdržan.

Sjednica se završila u 12:30.

 

STRUČNA SLUŽBA ZA POSLOVE OPĆINSKOG VIJEĆA

 

Podijelite

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin