Izvještaj sa 42. redovne sjednice Općinskog vijeća

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

Danas je Općinsko vijeće sa početkom u 9:00 sati u maloj sali Doma kulture održalo svoju 42. redovnu sjednicu. 

KVORUM:
Na 42. sjednici su u trenutku utvrđivanja kvoruma bila prisutna: 22 vijećnika i vijećnice te su se stekli svi uvjeti za validan rad i odlučivanje Općinskoga vijeća. Odsutni su bili: Džemal Bečirhodžić, Senad Alajbegović, Adnan Ibrahimspahić, Safet Šahman, Mugdin Gorak, Adisa Škulj i Ivica Petrović.

Današnjoj sjednici pored vijećnika, općinskog načelnika i pomoćnika općinskog načelnika prisustvuju izvjestioci i obrađivači a prema materijalima za današnju sjednicu.

ZAPISNIK
Zapisnik sa 41. redovne sjednice Općinskog vijeća usvojen je bez rasprave jednoglasno.

VIJEĆNIČKA PITANJA I INICIJATIVE

– Komentar  na dostavljeno mišljenje na vijećničku inicijativu je dao Ahmed Begić.

– Vijećničko pitanje je postavio Rizah Haračić.

– Vijećničke inicijative su podnijeli: Ahmed Begić, Eldin Mijoč, Rizah Haračić,  Jasmin Mušanović i Amar Selimović.

DNEVNI RED
Prijedlog dnevnog reda je usaglašen na sjednici Kolegija koja je održana 20.07.2020. godine, pa je predsjedavajući za današnju sjednicu predložio dnevni red po pozivu za 42. sjednicu. Predsjedavajući je rekao da su u međuvremenu pristigli materijali: prijedlog odluke o načinu i uslovima raspolaganja nekretninom – javne prodaje neizgrađenog građevinskog zemljišta u Kaknju i prijedlog rješenja o imenovanju Komisije za provođenje javnog nadmetanja – licitacije neizgrađenog građevinskog zemljišta. Općinski načelnik je obrazložio da je poželjno da se ovi materijali razmatraju obzirom da je Okvirnim programom rada Općinskog vijeća za 2020. godinu predviđena pauza u radu Vijeća u augustu. 
Vijeće je prihvatilo da se ova dva materijala razmatraju kao posljednje tačke dnevnog reda tako da je Vijeće danas razmatralo 15 tačaka dnevnog reda. 

1.Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Budžeta Općine Kakanj za 2020.godinu 

Predlagač: Općinski načelnik
Obrađivač: Služba za finansije
Izvjestilac: Džihad Berbić, pomoćnik općinskog načelnika
Stav i mišljenje: Komisija za budžet i finansije

U diskusiji su učestvovali Semir Mušija i Nusret Muslić. Odgovore na pitanja iz diskusije dao je, općinski načelnik, Aldin Šljivo. 

Vijeće je usvojilo Odluku jednoglasno sa 21 glasom za. 

2.Informacija o Dokumentu okvirnog budžeta Općine Kakanj za period 2021-2023 

Predlagač: Općinski načelnik
Obrađivač: Služba za finansije
Izvjestilac: Džihad Berbić, pomoćnik općinskog načelnika 
Stav i mišljenje: Komisija za budžet i finansije

U diskusiji nije niko učestvovao  i Vijeće je Informaciju primilo  k znanju jednoglasno sa 20 glasova za.

3.Prijedlog odluke o usvajanju izmjene i dopune Prostornog plana općine Kakanj za period 2010-2030
4.Prijedlog odluke o provođenju izmjene i dopune Prostornog plana općine Kakanj 2010-2030

Vijeće je vodilo objedinjenu raspravu ovim dvjema tačkama.

Predlagač: Općinski načelnik
Obrađivač: Služba za privredu, urbanizam i zaštitu okoline
Izvjestilac: Asima Bjelopoljak, ispred Službe za privredu, urbanizam i zaštitu okoline

U diskusiji nije niko učestvovao i Vijeće je Odluke usvojilo jednoglasno sa 20 glasova za. 

5. Prijedlog odluke o visini prosječne konačne građevinske cijene iz prethodne godine po m2 korisne stambene površine na području općine Kakanj

Predlagač: Općinski načelnik
Obrađivač: Služba za privredu, urbanizam i zaštitu okoline
Izvjestilac: Asima Bjelopoljak, ispred Službe za privredu, urbanizam i zaštitu okoline

U diskusiji nije niko učestvovao i Vijeće je Odluku usvojilo jednoglasno. 

6. Prijedlog odluke o isplati razlike iznosa sredstava studentima koji ostvare pravo na kantonalnu stipendiju za akademsku 2019/20 

Predlagač: Općinski načelnik
Obrađivač: Služba za društvene djelatnosti, boračka pitanja, raseljenje lica, izbjeglice i povratnike
Izvjestilac: Emina Mandra, ispred Službe  
Stav i mišljenje: Komisija za mlade i Komisija za ljudska prava i ravnopravnost spolova

U diskusiji nije niko učestvovao i Vijeće je Odluku usvojilo jednoglasno.

7. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti za finansijsko učešće Općine Kakanj u realizaciji Projekta „Stambeno zbrinjavanje Roma 2020-2021 u općini Kakanj“ 

Predlagač: Općinski načelnik
Obrađivač: Komisija za realizaciju Projekta „Stambeno zbrinjavanje Roma
Izvjestilac: Džihad Berbić, pomoćnik općinskog načelnika 
Stav i mišljenje: Komisija za ljudska prava i ravnopravnost spolova

U diskusiji nije niko učestvovao i Vijeće je Odluku usvojilo jednoglasno. 

8. Prijedlog odluke o načinu i uslovima raspolaganja nekretninom – prodaji neposrednom pogodbom građevinskog zemljišta u Kaknju

Predlagač: Općinski načelnik
Obrađivač: Služba za imovinskopravne, geodetske poslove i katastar nekretnina
Izvjestilac: Nurčo Kurtović, pomoćnik općinskog načelnika  

U diskusiji nije niko učestvovao i Vijeće je odluku usvojilo jednoglasno. 

9. Izvještaj o radu Komisije za provođenje javnog nadmetanja –licitacije neizgrađenog građevinskog zemljišta u Kaknju sa prijedlogom zaključka o utvrđivanju visine naknade članovima Komisije

Predlagač: Komisija za provođenje javnog nadmetanja –licitacije neizgrađenog građevinskog zemljišta u Kaknju
Obrađivač: Komisija za provođenje javnog nadmetanja –licitacije neizgrađenog građevinskog zemljišta u Kaknju
Izvjestilac: Semka Neimarlija, predsjednica Komisije ili predstavnik Službe  

Vijeće je odgodilo izjašnjavanje jer nije bilo izvjestioca po ovoj tački dnevnog reda.

10. Izvještaj o poslovanju JP „Vodokom“ doo Kakanj za period 01.01-31.12.2019.godinu sa Izvještajem nezavisnog revizora te Izvještajem o finansijskoj reviziji JP „Vodokom“ doo Kakanj za 2019.godinu

Predlagač: Skupština JP „Vodokom“ doo Kakanj
Obrađivač: Skupština JP „Vodokom“ doo Kakanj
Izvjestioci: Haris Veispahić, direktor JP i Fahrudin Topalović, predsjednik Skupštine

U diskusiji nije niko učesvtovao i Vijeće je jednoglasno prihvatilo Izvještaj. 

11. Izvještaj o radu i Izvještaj o materijalno-finansijskom poslovanju JU Dom zdravlja Kakanj za period 01.01-31.12.2019.godine
12. Plan rada i razvoja JU Dom zdravlja Kakanj za 2020.godinu
Vijeće je vodilo objedinjenu raspravu o ovim dvjema tačkama.

Predlagač: UO JU Dom zdravlja Kakanj
Obrađivač: UO JU Dom zdravlja Kakanj
Izvjestilac: Mirsad Tursum, direktor JU, Nisvet Trako, predsjednik UO,  

U diskusiji su učestvovali Rešad Merdić, Rizah Haračić, Semir Mušija i Slaven Katičić. 
Vijeće je nakon iscrpne rasprave usvojilo jednoglasno  Izvještaj i Plan sa dva zaključka (inicijativa Općinskog vijeća prema Vladi i Skupštini ZDK za izmjenom kriterija rasporeda sredstava od Zavoda za javno zdravstvo prema domovima zdravlja u ZDK i inicijativa Općinskog vijeća da se ambulanta u Krševcu što prije stavi u funkciju).

13. Informacija o zdravstvenom stanju stanovništva općine Kakanj i informacija o epidemijama za 2019.godinu

Predlagač: UO JU Dom zdravlja Kakanj
Obrađivač: UO JU Dom zdravlja Kakanj
Izvjestilac: Nisvet Trako, predsjednik UO

U diskusiji nije niko učestvovao i Vijeće je Informaciju primilo k znanju jednoglasno.

14.Prijedlog odluke o načinu i uslovima raspolaganja nekretninom – javne prodaje neizgrađenog građevinskog zemljišta u Kaknju

Predlagač: Općinski načelnik
Obrađivač: Služba za imovinskopravne, geodetske poslove i katastar nekretnina
Izvjestilac: Nurčo Kurtović, pomoćnik općinskog načelnika

U diskusiji nije niko učestvovao i Vijeće je Odluku usvojilo jednoglasno.

15. Prijedlog rješenja o imenovanju Komisije za provođenje javnog nadmetanja – licitacije neizgrađenog građevinskog zemljišta 

Predlagač: Komisija za izbor i imenovanja 
Obrađivač: Služba za imovinskopravne, geodetske poslove i katastar nekretnina
Izvjestilac: Edin Aliefendić, predsjednik Komisije

U Komisiju su predloženi: Elmedin Delibašić – predsjednik, Zerina Kovač, Tomislav Đondraš, Nusret Muslić, Ilhana Alajbegović i Vinka Aletović – članovi. Vijeće je u ovom sastavu usvojilo Rješenje jednoglasno. 

Predsjedavajući je u svoje i u ime Vijeća uputio čestitku za Kurban-Bajram.

Sjednica se završila u 12:21.

 

STRUČNA SLUŽBA ZA POSLOVE OPĆINSKOG VIJEĆA

 

Podijelite

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin