Izvještaj sa 44. redovne sjednice Općinskog vijeća

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

Općinsko vijeće je danas 16/10/20 održalo svoju posljednju 44. sjednicu u ovom sazivu. 

KVORUM
Na današnjoj sjednici je u trenutku utvđivanja kvoruma bio prisutan 21 vijećnik i vijećnica što su ispunjeni uvjeti za validan rad i odlučivanje Općinskoga vijeća. Odsutni su bili: Muhamed Kubat, Ahmed Begić, Jasmin Mušanović, Mirsad Tursum  i Mujo Fafulić. Naknadno su pristupili: Amar Selimović, Evelin Bitić, Ivica Petrović i Elvedin Delić. 
Današnjoj sjednici pored vijećnika, općinskog načelnika i pomoćnika općinskog načelnika prisutni su izvjestioci i obrađivači a prema materijalima za današnju sjednicu.

ZAPISNIK 
Zapisnik sa 43. redovne sjednice Općinskoga vijeća usvojen je bez rasprave jednoglasno.

Vijećnička pitanja i inicijative

Komentar na dostavljeni odgovor na vijećničko pitanje je dao Nusret Muslić.
Komentara na dostavljena mišljenja na vijećničke inicijative nije bilo. 
Vijećnička pitanja su postavili: Safet Šahman i Nusret Muslić. Vijećničke inicijative su podnijeli Rizah Haračić  iNusret Muslić.

Dnevni red
Prijedlog dnevnog reda je usaglašen na sjednici Kolegija koja je održana 08.10.2020. godine, pa je predsjedavajući za  današnju sjednicu predložio dnevni red po pozivu za 44. sjednicu. Vijeće je jednoglasno usvojilo prijedlog sa 21 glasom za. 

1.Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Budžeta Općine Kakanj za 2020.godinu 

Predlagač: Općinski načelnik 
Obrađivač: Služba za finansije
Izvjestilac: Džihad Berbić, pomoćnik općinskog načelnika  
Stav i mišljenje: Komisija za budžet i finansije

U diskusiji su učestvovali: Nusret Muslić, Rizah Haračić i Slaven Katičić i Rizah Haračić. Odgovore i pojašnjenja je dao, općinski načelnik, Aldin Šljivo. Nakon diskusije Vijeće je usvojilo Odluku sa 18 glasova za, 2 protiv i niko uzdržan, a nakon toga i zaključak u vezi proširenja daljinskog grijanja u prigradskim naseljima sa 16 glasova za, 2 protiv i 2 uzdržana. 

2.Prijedlog odluke o davanju na upravljanje, korištenje i održavanje poslovnog objekta sa sportskim igralištem u vikend naselju Ponijeri, općina Kakanj JU „Kulturno-sportski centar“ Kakanj

Predlagač: Općinski načelnik 
Obrađivač: Služba za imovinskopravne, geodetske poslove i katastar nekretnina
Izvjestilac: Nurčo Kurtović, pomoćnik općinskog načelnika  

U diskusiji je učestvovao Eldin Mijoč.  Vijeće je usvojilo Odluku sa 25 glasova za. 

3.Prijedlog odluke o izmjeni Kriterija raspodjele sredstava  za sport iz Budžeta Općine Kakanj 
4.Prijedlog odluke o izmjenama Programa rasporeda sredstva za sport  za 2020.godinu

Predlagač: Općinski načelnik 
Obrađivač: Služba za društvene djelatnosti, boračka pitanja, raseljenje lica, izbjeglice i povratnike
Izvjestilac: Rešad Zaimović, pomoćnik općinskog načelnika  
Stav i mišljenje: Komisija za mlade 

Vijeće je vodilo objedinjenu raspravu o ovim dvjema tačkama. U diskusiji je učestvovao Slaven Katičić. Nakon diskusije Vijeće je usvojilo obje Odluke jednoglasno. 

5.Izvještaj o realizaciji Godišnjeg programa rada JU za predškolski odgoj i obrazovanje „Mladost“ Kakanj za 2019/2020
6.Godišnji program rada JU za predškolski odgoj i obrazovanje „Mladost“ Kakanj za 2020/2021

Predlagač: UO JU za predškolski odgoj i obrazovanje „Mladost“ Kakanj 
Obrađivač: UO JU za predškolski odgoj i obrazovanje „Mladost“ Kakanj
Izvjestilac: direktorica JU Helmina Murtić i predsjednica OU JU Mirsada Čaluk  

U diskusiji o Izvještaju  je učestvovao Eldin Mijoč i Vijeće je usvojilo Izvještaj sa 20 glasova za, 2 protiv i 1 uzdržan.

U diskusiji o Godišnjem programu nije niko učestvovao i Vijeće je usvojilo Program sa 20 glasova za, 2 protiv i 2 uzdržana.

7.Informacija o radu Udruženja „Razvojni centar općine Kakanj“ za period januar-juni 2020.godine

Predlagač: Udruženje „Razvojni centar općine Kakanj“
Obrađivač: Udruženje „Razvojni centar općine Kakanj“
Izvjestilac: Edin Bjelopoljak, predsjednik Udruženja

U diskusiji je učestvovao Eldin Mijoč. Nakon diskusije Vijeće je Informaciju primilo k znanju sa 19 glasova za, 3 glasa protiv i 1 uzdržan. 

Predsjedavajući se zahvalio za dobru četverogodišnju saradnju i istaknuo korektne odnose na današnjoj sjednici obzirom da je zvanično i počela predizborna kampanja. Sjednica se završila u  10:10. 

STRUČNA SLUŽBA ZA POSLOVE OPĆINSKOG VIJEĆA

 

 

Podijelite

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin