Izvještaj sa 5. redovne sjednice Općinskog vijeća

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

Općinsko vijeće je 31.03.2021.godine održalo 5. redovnu sjednicu.

Kvorum
Na sjednici je u trenutku utvrđivanja kvoruma bilo prisutno 29 vijećnika a naknadno je pristupio Mugdin Gorak.

Zapisnik
Zapisnik sa 4. sjednice Općinskoga vijeća u svojen je bez rasaprave sa 27 glasova za, niko protiv i niko uzdržan.

Komentare na dostavljene odgovore na vijećnička pitanja su dali: Dževdet Huskić i Behija Kulović.

Vijećnička pitanja su postavili: Džedet Huskić, Nerma Aliefendić, Behija Kulović, Branko Češljić, Armin Bašić i Slaven Katičić.

Vijećničke inicijative su podnijeli: Ahmed Begić, Dževdet Huskić, Mujo Fafulić, Behija Kulovi i Aldin Šljivo.

Dnevni red
Za 5. sjednicu predsjedavajući je predložio dnevni red Kolegija Općinskoga vijeća održanoj 24.03.2021. godine s tim da je stigao još jedan materijal Prijedlog programa utroška sredstava iz budžeta Općine Kakanj za podsticaj razvoja poduzetništva i obrta za 2021.godinu te je predloženo da se i to uvrsti kao posljednja tačka. U raspravi po dnevnom redu su učestvovali: Dževdet Huskić, Eldin Mijoč i Aldin Šljivo a nakon rasprave Vijeće je usvojilo dnevni red od 35 tačaka sa 19 glasova za, 7 protiv i 2 uzdržana.

1.Prijedlog odluke o dodjeli 15.aprilskih priznanja

Predlagač Komisija za dodjelu 15.aprilskih priznanja
Obrađivač: Stručna služba za poslove Općinskog vijeća
Izvjestilac: Ajla Čišija, predsjednica Komisije

U diskusiji su učestvovali: Behija Kulović, Eldin Mijoč, Slaven Katičić. Nakon diskusije Vijeće je Grb općine dodijelilo o Delibašić poliuretani d.o.o. Kakanj – brend „Moj san“, Plakete sa diplomom: Marici Šipić, Ahmedu Krnjiću i Enijadu Čehajiću, a Zahvalnice: Muhamedu Mušiji, NVO Muslim Aid, Mehi Lušiji, NVO Caritas Switzerland i UG „Ona je svjetlost“ sa 27 glasova za, niko protiv i uzdržan.

2.Prijedlog programa utroška namjenskih sredstava za zaštitu okoline Općine Kakanj za 2021.godinu

Predlagač općinski načelnik
Obrađivač: Služba za privredu, urbanizam i zaštitu okoline
Izvjestilac: Mirza Fazlić, pomoćnik općinskog načelnika

U diskusiji su učestvovali: Dževdet Huskić, Behija Kulović, Eldin Mijoč, Slaven Katičić i Edin Aliefendić.Program je usvojen sa 19 glasova za, 6 protiv i 2 uzdržana.

3.Prijedlog programa utroška sredstava iz budžeta Općine Kakanj za podsticaje u poljoprivredi za 2021.godinu

Predlagač općinski načelnik
Obrađivač: Služba za privredu, urbanizam i zaštitu okoline
Izvjestilac: Mirza Fazlić, pomoćnik općinskog načelnika

U diskusiji su učestvovali: Dževdet Huskić, Mediha Mamela i Slaven Katičić. Vijeće je usvojilo Program sa 28 glasova za.

4.Prijedlog odluke o visini subvencioniranja troškova komunalnog otpada iz udaljenih mjesnih zajednica

Predlagač općinski načelnik
Obrađivač: Služba za privredu, urbanizam i zaštitu okoline
Izvjestilac: Mirza Fazlić, pomoćnik općinskog načelnika

U diskusiji nije niko učestvovao i Vijeće je usvojilo Odluku sa 27 glasova za, niko protiv i uzdržan.

5.Prijedlog odluke o visini prosječne konačne građevinske cijene iz prethodne godine po m2 korisne stambene površine na području općine Kakanj

Predlagač općinski načelnik
Obrađivač: Služba za privredu, urbanizam i zaštitu okoline
Izvjestilac: Mirza Fazlić, pomoćnik općinskog načelnika

U diskusiji nije niko učestvovao i Vijeće je usvojilo Odluku sa 28 glasova za, niko protiv i uzdržan.

6.Prijedlog odluke o izmjeni i dopuni Odluke o utvrđivanju kriterija raspodjele sredstava za sport iz budžeta Općine Kakanj
7.Prijedlog programa rasporeda sredstava za sport za 2021.godinu
Predlagač općinski načelnik
Obrađivač: Služba za društvene djelatnosti, boračka pitanja, raseljena lica, izbjeglice i povratnike i Komisija za raspored sredstava za sport iz Budžeta Općine Kakanj za 2021.godinu
Izvjestilac: Rešad Zaimović, pomoćnik općinskog načelnika

Vijeće je vodilo objedinjenu raspravu o ovim dvjema tačkama a pojedinačno se izjašnjavalo o svakoj.U diskusiji su učestvovali: Eldin Mijoč, Behija Kulović, Aldin Šljivo i Dževdet Huskić. Nakon rasprave Vijeće je usvojilo Odluku sa 29 glasova za, niko protiv i uzdržan kao i Program sa istim brojem glasova.

8.Prijedlog I programa rasporeda sredstava boračkim udruženjima za rad
9.Prijedlog II programa rasporeda sredstava boračkim udruženjima za pomoći

Predlagač općinski načelnik
Obrađivač: Služba za društvene djelatnosti, boračka pitanja, raseljena lica, izbjeglice i povratnike
Izvjestilac: Rešad Zaimović, pomoćnik općinskog načelnika

Vijeće je vodilo objedinjenu raspravu o ovim dvjema tačkama a pojedinačno se izjašnjavalo o svakoj.
U diskusiji nije niko učestvovao i Vijeće je usvojilo Program I sa 24 glasa za, niko protiv i uzdržan, a Program II sa 25 glasova za, niko protiv i uzdržan.

10.Prijedlog programa rasporeda sredstava za obilježavanje značajnih datuma i manifestacija za 2021.godinu

Predlagač općinski načelnik
Obrađivač: Služba za društvene djelatnosti, boračka pitanja, raseljena lica, izbjeglice i povratnike
Izvjestilac: Rešad Zaimović, pomoćnik općinskog načelnika

U diskusiji nije niko učestvovao i Vijeće je program usvojilo sa 22 glasa za, niko protiv i 4 uzdržana.

11.Godišnji izvještaj o realizaciji programa sredstava ostvarenih po osnovu posebne naknade za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća namijenjenih za provođenje preventivnih mjera u 2020.godini

Predlagač općinski načelnik
Obrađivač: Služba civilne zaštite
Izvjestilac: Nurudin Hrusto, pomoćnik općinskog načelnika

U diskusiji nije niko učestvovao i Vijeće je Izvještaj usvojilo sa 24 glasa za, niko protiv i uzdržan.

12.Program rasporeda i utroška planiranih sredstava ostvarenih po osnovu posebne naknade za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća namijenjenih za provođenje preventivnih mjera u 2021.godini

Predlagač općinski načelnik
Obrađivač: Služba civilne zaštite
Izvjestilac: Nurudin Hrusto, pomoćnik općinskog načelnika

U diskusiji je učestvovao Dževdet Huskić. Nakon rasprave Vijeće je usvojilo Program sa 25 glasova za, 1 glas protiv i 2 uzdržana.

13.Prijedlog programa rasporeda i utroška planiranih sredstava od naknada za vatrogastvo u 2021.godini

Predlagač općinski načelnik
Obrađivač: Služba civilne zaštite
Izvjestilac: Nurudin Hrusto, pomoćnik općinskog načelnika

U diskusiji nije niko učestvovao i Vijeće je Izvještaj usvojilo sa 28 glasova za, niko protiv i uzdržan.

14.Izvještaj o realizaciji Programa utroška sredstava od komunalne naknade za 2020. godinu
15.Prijedlog programa utroška sredstava od komunalne naknade za 2021. godinu

Predlagač općinski načelnik
Obrađivač: Zavod za planiranje i izgradnju općine Kakanj
Izvjestilac: Zijad Neimarlija, direktor Zavoda – ispred Zavoda – Mubera Omeragić

Vijeće je vodilo objedinjenu raspravu o ovim dvjema tačkama a pojedinačno se izjašnjavalo o svakoj.U diskusiji je učestvovao Dževdet Huskić. Vijeće je usvojilo Izvještaj sa 20 glasova za, 5 protiv i 1 uzdržan, a Program sa 22 glasa za, 3 protiv i 1 uzdržan.

16.Izvještaj o realizaciji Programa utroška sredstava od koncesionih naknada za 2020. godinu
17.Prijedlog programa utroška sredstava od koncesionih naknada za 2021.godinu

Predlagač općinski načelnik
Obrađivač: Zavod za planiranje i izgradnju općine Kakanj
Izvjestilac: Zijad Neimarlija, direktor Zavoda – ispred Zavoda – Mubera Omeragić

Vijeće je vodilo objedinjenu raspravu o ovim dvjema tačkama a pojedinačno se izjašnjavalo o svakoj.U diskusiji nije niko učestvovao. Vijeće je usvojilo Izvještaj sa 20 glasova za, 7 protiv i niko uzdržan, a Program sa 20 glasova za, 3 protiv i 3 uzdržan.

18.Izvještaj o realizaciji Plana redovnog održavanja javnih i nerazvrstanih cesta na području općine Kakanj za 2020. godinu
19.Prijedlog plana redovnog održavanja javnih i nerazvrstanih cesta na području općine Kakanj za 2021. godinu

Predlagač općinski načelnik
Obrađivač: Zavod za planiranje i izgradnju općine Kakanj
Izvjestilac: Zijad Neimarlija, direktor Zavoda – ispred Zavoda – Mubera Omeragić

Vijeće je vodilo objedinjenu raspravu o ovim dvjema tačkama a pojedinačno se izjašnjavalo o svakoj.U diskusiji nije niko učestvovao. Vijeće je usvojilo Izvještaj sa 20 glasova za, 7 protiv i niko uzdržan, a Program sa 20 glasova za, 7 protiv i niko uzdržan.

20.Izvještaj o realizaciji Programa utroška neraspoređenog dijela namjenskih sredstava od prihoda preduzeća ostvarenih radom termoelektrana za 2020. godinu, sredstava od prodaje poslovnih prostora i stanova i sredstava od prodaje zemljišta

21.Prijedlog programa utroška neraspoređenog dijela namjenskih sredstava od prihoda preduzeća ostvarenih radom termoelektrana za 2021. godinu, sredstava od prodaje poslovnih prostora i stanova i sredstava od prodaje zemljišta

Predlagač općinski načelnik
Obrađivač: Zavod za planiranje i izgradnju općine Kakanj
Izvjestilac: Zijad Neimarlija, direktor Zavoda – ispred Zavoda – Mubera Omeragić

Vijeće je vodilo objedinjenu raspravu o ovim dvjema tačkama a pojedinačno se izjašnjavalo o svakoj.U diskusiji nije niko učestvovao. Vijeće je usvojilo Izvještaj sa 20 glasova za, 7 protiv i niko uzdržan, a Program sa 23 glasa za, 4 protiv i niko uzdržan.

22.Prijedlog programa utroška sredstava za informisanje za 2021.godinu

Predlagač općinski načelnik
Obrađivač: Stručna služba za poslove općinskog načelnika
Izvjestilac: Enver Kusić, sekretar organa uprave

U diskusiji su učestvovali: Dževdet Huskić, Armin Bašić i Edin Aliefendić. Nakon rasprave Vijeće je usvojilo Program sa 18 glasova za, 4 protiv i 4 uzdržana.

23.Izvještaj o ostvarivanju politike jedinice lokalne samouprave i aktivnostima općinskog načelnika za 2020.godinu

Predlagač općinski načelnik
Obrađivač: Stručna služba za poslove općinskog načelnika
Izvjestilac: Enver Kusić

U diskusiji je učestvovao Dževdet Huskić, a Vijeće je nakon rasprave usvojilo Izvještaj sa 22 glasa za, 3 protiv i 1 uzdržan.

24.Izvještaj o finansijskoj reviziji Općine Kakanj Ureda za reviziju institucija u Federaciji BiH

Predlagač općinski načelnik
Izvjestilac: Džihad Berbić, pomoćnik općinskog načelnika

U diskusiji je učestvovao Dževdet Huskić, a Vijeće je nakon rasprave usvojilo Izvještaj sa 25 glasova za, niko protiv i 1 uzdržan.

25.Prijedlog odluke o načinu i uslovima raspolaganja nekretnine – javne prodaje neizgrađenog građevinskog zemljišta u poduzetničkoj zoni Modrinje, općina Kakanj

Predlagač općinski načelnik
Obrađivač: Služba za imovinskopravne, geodetske poslove i katastar nekretnina
Izvjestilac: Nurčo Kurtović, pomoćnik općinskog načelnika

U diskusiji je učestvovao Aldin Šljvo i Vijeće je usvojilo Odluku sa 26 glasova za, niko protiv i uzdržan.

26.Prijedlog rješenja o imenovanju Komisije za provođenje javnog nadmetanja – licitacije neizgrađenog građevinskog zemljišta u poduzetničkoj zoni Modrinje, općina Kakanj

Predlagač Komisija za izbor i imenovanja
Obrađivač: Služba za imovinskopravne, geodetske poslove i katastar nekretnina
Izvjestilac: Edin Aliefendić, predsjednik Komisije

Vijeće je imenovalo Komisiju u sastavu: Melisa Zaimović – predsjednica, Olja Krsmanović, Rešad Merdić, Muhamed Mahmić, Evelina Topalović, Adi Kubat, Tomislav Đondraš i Semka Neimarlija sa 26 glasova za, niko protiv i uzdržan.

27.Prijedlog odluke o davanju na privremeno korištenje poslovnog prostora Udruženju „Kazandžiluk“ Kakanj

Predlagač općinski načelnik
Obrađivač: Služba za imovinskopravne, geodetske poslove i katastar nekretnina
Izvjestilac: Nurčo Kurtović, pomoćnik općinskog načelnika

U diskusiji su učestvovali: Slaven Katičić i Mujo Fafulić i Vijeće je Odluku usvojilo sa 23 glasa za, niko protiv i 1 uzdržan.

28.Prijedlog rješenja o utvrđivanju prava vlasništva u korsit Ismeta i Fahrije Omerović iz Kaknja

Predlagač općinski načelnik
Obrađivač: Služba za imovinskopravne, geodetske poslove i katastar nekretnina
Izvjestilac: Nurčo Kurtović, pomoćnik općinskog načelnika

U diskusiji nije niko učestvovao. Vijeće je usvojilo Rješenje sa 26 glasova za, niko protiv i niko uzdržan.

29.Izvještaj o radu Općinskog pravobraniteljstva za 2020.godinu

Predlagač Općinsko pravobranilaštvo
Obrađivač: Općinsko pravobranilaštvo
Izvjestilac: Vesna Ajanović, općinska pravobraniteljica

Vijeće je zaključkom (26 glasova za, niko protiv i uzdržan) odgodilo raspravu o ovoj tački dnevnog reda jer izvjestiteljica nije bila prisutna.

30.Izvještaj o radu JU „Gradska biblioteka“ Kakanj za 2020.godinu i Izvještaj o financijskom poslovanju za 2020.godinu

Predlagač UO JU „Gradska biblioteka“ Kakanj
Obrađivač: UO JU „Gradska biblioteka“ Kakanj
Izvjestilac: Delila Rajkić, predsjednica UO i Senad Čišija, direktor JU

U diskusiji nije niko učestvovao. Vijeće je usvojilo Izvještaj sa 23 glasa za, niko protiv i 3 uzdržana.

31.Izvještaj o radu JU Centar za socijalni rad Kakanj sa Finansijskim izvještajm za 2020.godinu

Predlagač UO JU Centar za socijalni rad Kakanj
Obrađivač: UO JU Centar za socijalni rad Kakanj
Izvjestilac: Mehmedalija Velispahić, predsjednik UO i Fakir Ajdinović, direktor JU

U diskusiji nije niko učestvovao. Vijeće je usvojilo Izvještaj sa 19 glasova za, niko protiv i 6 uzdržanih.

32.Prijedlog plana i programa JU Centar za socijalni rad Kakanj sa Finasijskim planom za 2021.godinu

Predlagač UO JU Centar za socijalni rad Kakanj
Obrađivač: UO JU Centar za socijalni rad Kakanj
Izvjestilac: Mehmedalija Velispahić, predsjednik UO i Fakir Ajdinović, direktor JU

U diskusiji nije niko učestvovao. Vijeće je usvojilo Plan sa 17 glasova za, niko protiv i 8 uzdržanih.

33.Izvještaj o poslovanju i radu JU KSC Kakanj sa Finansijskim izvještajm za 2020.godinu
34.Prijedlog programa rada JU KSC Kakanj za 2021.godinu

Predlagač UO JU KSC Kakanj
Obrađivač: UO JU KSC Kakanj
Izvjestilac: Aida Silajdžić, predsjednica UO i Mirza Mušija, direktor JU
Vijeće je vodilo objedinjenu raspravu o ovim dvjema tačkama. U diskusiji su učestvovali: Behija Kulović i Dževdet Huskić. Nakon rasprave Vijeće je usvojilo Izvještaj sa 19 glasova za, niko protiv i 8 uzdržanih, a Program sa 20 glasova za, protiv 1 i 6 uzdržanih.

35.Prijedlog programa utroška sredstava iz budžeta Općine Kakanj za podsticaj razvoja poduzetništva i obrta za 2021.godinu

Predlagač općinski načelnik
Obrađivač: Služba za privredu, urbanizam i zaštitu okoline
Izvjestilac: Mirza Fazlić, pomoćnik općinskog načelnika

U diskusiji nije niko učestvovao i Vijeće je usvojilo Program sa 21 glasom za, niko protiv i 2 uzdržana.

Sjednica se završila u 15:30.

STRUČNA SLUŽBA ZA POSLOVE
OPĆINSKOG VIJEĆA

Podijelite

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin