Izvještaj sa nastavka 22. sjednice i 23. redovne sjednice Općinskog vijeća

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

Općinsko vijeće je 22.11.2022. održalo nastavak 22. redovne sjednice i 23. redovnu sjednicu.

NASTAVAK 22. REDOVNE SJEDNICE

KVORUM 

Predsjedavajući konstatira da su na drugom zasjedanju 22. sjednice prisutni: 23 vijećnice i vijećnika te da su se stekli svi uslovi za validan rad i odlučivanje Općinskoga vijeća. Naknadno su pristupili:Aldin Šljivo i Eldin Mijoč.

Odsutni su bili: Nedim Mušija, Ahmed Begić, Mugdin Gorak i Mujo Fafulić.

17. Razmatranje Informacije o postupku diobe nekretnina (autobuska stanica)

Predlagač: Općinsko pravobranilaštvo
Obrađivač: Općinsko pravobranilaštvo

Izvjestilac: Vesna Ajanović, općinska pravobraniteljica

U diskusiji nije niko učestvovao i Vijeće je Informaciju primilo k znanju jednoglasno sa 22 glasa za. 

18. Razmatranje Izvještaja o realizaciji Godišnjeg programa rada JU za predškolski odgoj i obrazovanje „Mladost“ Kakanj za 2021/2022.godinu

19. Razmatranje Godišnjeg programa rada JU za predškolski odgoj i obrazovanje „Mladost“ Kakanj za 2022/2023.godinu

Predlagač: UO JU za predškolski odgoj i obrazovanje „Mladost“ Kakanj 
Obrađivač: UO JU za predškolski odgoj i obrazovanje „Mladost“ Kakanj
Izvjestilac: Azra Čišija, direktorica JU, i Mirsada Čaluk, predsjednica UO JU

U diskusiji je učestvovao Dževdet Huskić.
Nakon diskusije Vijeće je osvojilo i  Izvještaj i Godišnji program jednoglasno sa 22 glasa za. 

Predsjevdajući je nakon iscrpljenog dnevnog reda zaključio rad 22. sjednice Općinskog vijeća u 9:15’.  

 

IZVJEŠTAJ SA 23. REDOVNE SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA

Predsjedavjući je otvorio 23. redovnu sjednicu Općinskog vijeća u 9:30’.

KVORUM

Predsjedavajći je konstatirao da se kvorum prenio sa nastavka sjednice a pristupio je Mugdin Gorak. Prisutno je  bilo   25 vijećnica i vijećnika. 

 

Vijećnička pitanja i inicijative

 

– Komentara na dostavljene odgovore na  vijećnička pitanja nije bilo. 

– Komentara na dostavljna mišljenja na vijećničke  inicijative nije bilo. 

– Vijećnička pitanja su postavili: Dževdet Huskić, Armin Bašić, Mejrema Purišević, Enver Merdić, Elvir Delibašić, Namir Talić i Safet Šahman.

– Vijećničke inicijative su podnijeli: Dževdet Huskić, Armin Bašić, Mediha Mamela,  Elvir Delibašić, Namir Talić,  Safet Šahman, Adnan Čobo i Sabit Čehajić.

 

Dnevni red

Predsjedavajući je predložio dnevni red po pozivu za sjednicu. 

Vijeće je usvojilo dnevni red jednoglasno sa 23 glasa za. 

 

1. Nacrt budžeta Općine Kakanj za 2023.godinu
2. Nacrt odluke o izvršavanju budžeta Općine Kakanj za 2023.godinu

 

Predlagač: općinski načelnik
Obrađivač: Služba za finansije
Izvjestilac: Džihad Berbić, pomoćnik općinskog načelnika

Vijeće je vodilo objedinjenu raspravu po ovim dvjema tačkama. U diskusiji je učestvovao Dževdet Huskić. Nakon diskusije Vijeće je usvojilo Nacrt budžeta sa 20 glasova za, 3 protiv i 2 uzdržana, zaključak o provođenju javne rasprave sa 18 glasova za, 3 protiv i 2 uzdržana, a Nacrt odluke sa zaključkom o provođenju javne rasprave  sa 19 glasova za, 3 protiv i 2 uzdržana. 

 

Rok javne rasprave po Nacrtu budžeta Općine Kakanj za 2023. godinu utvrđuje se u trajanju od 15 dana počevši od 23.11.2022. godine do 07.12.2022. godine.

 

Za nosioce aktivnosti provođenja javne rasprave određuju se: općinski načelnik, Služba za finansije i Služba za opću upravu, radne i zajedničke poslove, lokalnu samoupravu i mjesne zajednice.

 

3. Razmatranje Izvještaja o izvršenju Budžeta Općine Kakanj za period 01.01-30.09.2022.

 

Predlagač: općinski načelnik
Obrađivač: Služba za finansije
Izvjestilac: Džihad Berbić, pomoćnik općinskog načelnika

U diskusiji je učestvovao Dževdet Huskić. Nakon diskusije Vijeće je usvojilo Izvještaj sa 18 glasova za, 3 protiv i 2 uzdržana.

 

4. Prijedlog odluke o utvrđivanju javnog interesa (Doboj)
5. Prijedlog odluke o utvrđivanju javnog interesa (Rudstroj)

 

Predlagač: općinski načelnik
Obrađivač: Služba za imovinskopravne, geodetske poslove i katastar nekretnina
Izvjestilac: Mukades Delibašić, pomoćnik općinskog načelnika

Vijeće je vodilo objedinjenu raspravu po ovim dvjema tačkama, a pošto nije bilo prijavljenih za diskusiju,  Vijeće je usvojilo Odluke jednoglasno, prvu sa 25 glasova za, a drugu sa 23 glasa.

 

6. Prijedlog odluke o izmjeni i dopuni Tarifnika o visini naknade za korištenje javnih površina

 

Predlagač: općinski načelnik
Obrađivač: Služba za privredu, urbanizam i zaštitu okoliša
Izvjestilac: Mirza Fazlić, pomoćnik općinskog načelnika

U diskusiji po ovoj tački dnevnog reda nije bilo diskusije i Vijeće ju je usvojilo jednoglasno sa 24 glasa za.

 

7. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o načinu plaćanja nakande za troškove postupka izdavanja akata iz oblasti urbanizma i imovinskopravnih poslova

 

Predlagač: općinski načelnik
Obrađivač: Služba za privredu, urbanizam i zaštitu okoliša
Izvjestilac: Mirza Fazlić, pomoćnik općinskog načelnika

U diskusiji po ovoj tački dnevnog reda nije bilo diskusije i Vijeće ju je usvojilo jednoglasno sa 23 glasa za.

 

8. Prijedlog rješenja o konačnom imenovanju predsjednika i članova UO JU Centar za socijalni rad
9. Prijedlog rješenja o konačnom imenovanju predsjednika i članova NO JU Centar za socijalni rad

 

Predlagač: Komisija za izbor u regulirane organe
Obrađivač: Stručna služba za poslove Općinskog vijeća
Izvjestilac: Mediha Mamela, predsjednica Komisije za izbor i imenovanje

 

Predsjednica Komisije je rekla da je Komisija za izbor u regulirane organe  sačinila listu uspješnjih kandidata po završenoj proceduri, a da su kandidati koji su osvojili naveći broj bodova za UO JU Centar za socijalni rad: Mehmedalija Velispahić (član), Samir Husika (predsjednik) i Nataša Šarić (član), a za NO JU Centar za socijalni rad: Ema Petrović (član), Emir Šljivo (član) i Eldina Kovač (predsjednica). 

U diskusiji nije niko učestvovao i Vijeće je usvojilo Rješenje o imenovanju UO sa 16 glasova za, 1 protiv i 8 uzdržanih, a nije usvojilo rješenje o imenovajnu NO (15 za, 1 protiv i 8 uzdržanih). Iz glasanja se izuzeo, direktor JU Centar za socijalni rad,  vijećnik Fakir Ajdinović. 

Predsjedavajući je u svoje i u ime Vijeća čestitao vijećniku Muji Fafuliću izbor za predsjedavajućeg Vijeća nacionalnih manjina Bosne i Hercegovine Parlamentarne skupštine BiH i svim građankama i građanima općine Kakanj Dan državnosti BiH. 

Sjednica se završila u 10:35’.

 

STRUČNA SLUŽBA ZA POSLOVE OPĆINSKOG VIJEĆA        

 

Podijelite

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin