Javni konkurs o prodaji nekretnine – neizgrađenog građevinskog zemljišta u Kaknju

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

Na osnovu člana 363. stav (1) i (2) Zakona o stvarnim pravima („Službene novine Federacije BiH“, br.66/13,100/13), člana 7. i 8. Pravilnika o postupku javnog konkursa za raspolaganje nekretninama u vlasništvu Federacije BiH, kantona, općina i gradova („Službene novine Federacije BiH“, br.17/14) i člana 6. Odluke o načinu i uslovima raspolaganja nekretnine-javne prodaje neizgrađenog građevinskog zemljišta u Kaknju, broj:01/1-34-271/19 od 30.09.2019.god., Općinski načelnik Općine Kakanj objavljuje

JAVNI  KONKURS

o prodaji nekretnine – neizgrađenog građevinskog zemljišta u Kaknju

 1. Prodavac nekretnine je Općina Kakanj, sa sjedištem u Ulici branilaca br. 1, Kakanj. Objavljuje se Javni konkurs za prodaju neizgrađenog građevinskog zemljišta u Kaknju, za parcelu označenu kao:

k.č.br. 559/16 zv.“Ul. 27. juli“, dvorište, površine 45 m2, k.o. Doboj (novi premjer), upisana u zk.ul.br.1881, k.o. Doboj državna svojina 1/1, namjena izgradnja poslovnog objekta, tlocrtnih dimenzija 5,00×6,00m (dimenzije sa fasadom) spratnosti prizemlje,  (lokacija u Ulici 27. juli u Kaknju, preko puta  Autobuske stanice u Kaknju).

2. Na parceli označenoj u tački 1. ovog Javnog konkursa, predviđena je izgradnja poslovnog objekta, a prema uslovima propisanim u Rješenju o načelnoj urbanističkoj saglasnosti, broj:04/1-23-2650/19 od 06.08.2019.godine za parcelu označenu kao k.č.br. 559/16 k.o. Doboj.      

           Konačan obračun naknade za rentu i uređenje zemljišta izvršit će se nakon izrade glavnog projekta u postupku izdavanja odobrenja za građenje za objekat, koju je najuspješniji ponuđač dužan platiti u tom postupku.

3.     Prodaja građevinskog zemljišta označenog u tački 1. ovog Javnog konkursa izvršit će se putem javnog nadmetanja-licitacije, koja će se održati dana 24.10.2019.godine sa početkom u 11,00 h u zgradi Općine Kakanj, Ulica branilaca br.1, Kakanj, treći sprat sala br.3.1.

          Učesnici licitacije u toku postupka licitacije daju svoju ponude na početnu prodajnu cijenu  parcele za koju su se prijavili. O postupku licitacije vodi se Zapisnik u koji se unosi cijeli tok postupka i sve ponude stavljene od pojedinih učesnika, kao i stavljeni prigovori. Poslije zaključenja licitacije učesnici mogu odmah na zapisnik uložiti prigovor, o kojem odlučuje Komisija.

          Kriterij za izbor najpovoljnijeg ponuđača jeste najviša ponuđena kupoprodajna cijena za parcelu koja se licitira.

4.    Početna prodajna cijena parcele označene kao k.č.br. 559/16 k.o. Doboj iznosi 60,00 KM/m2, odnosno ukupno 2.700,00 KM (slovima: dvijehiljade sedamstotina KM, 45 m2x60,00 KM).

           Za učešće u postupku licitacije, svi učesnici su dužni uplatiti kaparu u iznosu od 10 % od početne prodajne cijene, za parcelu označenu kao k.č.br. 559/16 k.o. Doboj u iznosu 270,00 KM, na račun budžeta Općine Kakanj broj:134-020-00003708-49, vrsta prihoda 722431, šifra općine 043 kod ASA banke dd Sarajevo, prije početka licitacionog postupka, o čemu će Komisiji podnijeti dokaz o izvršenoj uplati.

          Učesniku licitacije, čija ponuda bude izabrana kao najpovoljnija, uplaćeni iznos će se uračunati u kupoprodajnu cijenu nekretnine. Ukoliko učesnik licitacije, čija ponuda bude izabrana kao najpovoljnija, odustane iz bilo kog razloga od ponude i od zaključenja ugovora, gubi pravo na povrat uplaćene kapare. Učesniku licitacije, koji ne bude izabran kao najpovoljniji, izvršit će se povrat uplaćene kapare. Pravna i fizička lica, koja nisu položila određenu kaparu, ne učestvuju u licitaciji.

5. Svaki učesnik je dužan uplatiti iznos od 100,00 KM, na račun budžeta općine Kakanj broj:134-020-00003708-49, vrsta prihoda 722449, šifra općine 043 kod ASA banke dd Sarajevo, poslovnica Kakanj s naznakom „naknada za troškove postupka licitacije parcele k.č.br.559/16k.o. Doboj“. Ova naknada se ne vraća učesnicima licitacije.

6. Pravo učešća na javnom nadmetanju – licitaciji imaju sva pravna i fizička lica koja podnesu prijave sa potrebnom dokumentacijom, u roku od 15 dana od dana objavljivanja ovog Javnog konkursa u sredstvima javnog informisanja na adresu: „Općina Kakanj, Ulica branilaca br.1, Kakanj Komisija za provođenje javnog nadmetanja-licitacije neizgrađenog građevinskog zemljišta u Kaknju – Prijava na javni konkurs za parcelu k.č.br.559/16, k.o. Doboj. Prijave se predaju u zatvorenoj koverti poštom ili na prijemnoj kancelariji Općine Kakanj do 23.10.2019. godine do 15,30 sati. Komisija neće razmatrati neblagovremene i nepotpune prijave.

       Prijava na javni konkurs podnosi se u pisanoj formi i sadrži:

 • Prijavu (lične podatke i adresu fizičkog lica, naziv i adresu pravnog lica, broj telefona, tačan broj parcele za koju se podnosi prijava),
 • Ovjerenu kopiju lične karte – za fizička lica, orginal ili ovjerenu kopiju Izvoda iz sudskog registra, odnosno ovjerenu kopiju registracije kod drugog nadležnog organa – za pravna lica,
 • Notarski obrađena punomoć za lice koje će učestvovati na licitaciji i davati ponudu na početnu prodajnu cijenu za parcelu u ime pravnog lica koje se prijavilo, ako se radi o osobi koja nije zakonski zastupnik tog pravnog lica,
 • Ponuda kupoprodajne cijene parcele na koju se prijavljuje izražena u KM/m2, odnosno ukupan iznos ponude u KM.
 • Dokaz o uplati kapare u iznosu od 10 % od početne prodajne cijene parcele, koji iznos je određen u tački 4. ovog Javnog konkursa,
 • Dokaz o uplati troškova postupka licitacije u iznosu 100,00 KM,
 • Potvrda banke o otvorenom tekućem računu sa naznakom transakcijskog računa banke, te pozivom na broj klijenta na koji će se izvršiti povrat kapare fizičkom ili pravnom licu ukoliko ne bude izabrano kao najpovoljniji ponuđač.
 • Ovjerenu i potpisanu Izjavu da prihvata sve uslove i obaveze navedene u ovom Javnom konkursu,
 • Ovjerenu i potpisanu Izjavu da prihvata sve uslove i obaveze navedene u Rješenju o načelnoj urbanističkoj saglasnosti broj:04/1-23-2650/19 od 06.08.2019.godine,
 • Ovjerenu i potpisanu Izjavu da prihvata plaćanje naknade za pogodnost-rentu i uređenje građevinskog zemljišta, koje je dužan platiti u postupku izdavanja odobrenja za građenje.

7. Zainteresovana lica mogu izvršiti uvid u stanje nekretnine, dokumentaciju o nekretnini koje se prodaju, razgledanje nekretnine kao i sve ostale informacije u vezi sa ovim Javnim konkursom mogu se dobiti u Službi za imovinsko-pravne, geodetske poslove i katastar nekretnina i Službi za privredu, urbanizam i zaštitu okoline Općine Kakanj, svakog radnog dana u od 07,00 do 15,30 h.

8. Općinski načelnik će po okončanju licitacionog postupka sa najpovoljnijim ponuđačem (učesnikom licitacije koji izlicitira najvišu cijenu) zaključiti notarski obrađen ugovor o kupoprodaji nekretnine označene u tački 1. ovog Javnog konkursa, po prethodno pribavljenom mišljenju Općinskog pravobranioca.

          Kupoprodajnu cijenu predmetne nekretnine učesnik licitacije, koji je proglašen najuspješnijim i sa kojim će se zaključiti ugovor o kupoprodaji, obavezan je uplatiti  u roku od 15 dana, od dana potpisivanja ugovora, na račun Općine Kakanj broj:134-020-00003708-49, vrsta prihoda 722431, šifra općine 043, kod ASA banke dd Sarajevo. Predaja nekretnine u posjed kupcu izvršit će se nakon isplate cjelokupnog iznosa kupoprodajne cijene. 

9. Troškove izrade notarske obrade ugovora o kupoprodaji, poreza na promet nekretnine, takse za uknjižbu i sve ostale troškove, koji se odnose na postupak kupoprodaje, snosi kupac.

10. Postupak licitacije predmetne nekretnine provest će Komisija za provođenje javnog nadmetanja-licitacije za prodaju nekretnine koju je imenovalo Općinsko vijeće, u skladu sa odredbama Pravilnika o postupku javnog konkursa za raspolaganje nekretninama u vlasništvu Federacije BiH, kantona, općina i gradova („Sl.novine F BiH“, br.17/14), Odlukom Općinskog vijeća br.01/1-34-271/19 od 30.09.2019.god. i ovim Javnim konkursom.

11. Javni konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja, odnosno do 23.10.2019. godine do 15,30 sati i objavit će se u jednom dnevnom listu koji se izdaje u Federaciji BiH, na oglasnoj tabli i na internet stranici Općine Kakanj www.kakanj.gov.ba.

Općina Kakanj zadržava pravo da poništi ovaj javni konkurs i ne snosi nikakvu odgovornost prema učesnicima konkursa.

Podijelite

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin