Javni poziv: Predlaganje kandidata za člana komisije za ocjenjivanje i izbor projekata

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

Pozivaju se udruženja poljoprivrednih proizvođača da dostave prijedlog jednog  kandidata koji će biti imenovan za člana i jednog kandidata koji će biti imenovan za zamjenskog člana Komisije za ocjenjivanje i izbor projekata udruženja poljoprivrednih proizvođača koji će se finansirati  iz Budžeta Općine Kakanj za 2019. godinu, po LOD metodologiji, a po Javnom pozivu broj:02/1-2624/19 od 4.4.2019. godine.

Predloženi kandidati  bi trebali imati iskustva u pripremi i implementaciji projekata iz oblasti  koja je navedena u javnom pozivu.

Prijedlog  za člana odnosno zamjenskog člana treba da sadrži:

  1. Ime i prezime predloženog kandidata sa naznakom da li se predlaže „za člana“ ili  „zamjenskog člana“
  2. Kontakt telefon udruženja i predloženog kandidata

Odabir kandidata izvršit će se na osnovu broja  prijedloga pristiglih za tačno određenog kandidata za člana odnosno zamjenskog člana Komisije.

Prijedlozi kandidata koji će biti imenovani za člana i kanidata koji će biti imenovani za zamjenskog člana  Komisije za ocjenjivanje i izbor projekata udruženja poljoprivrednih proizvođača koji će se finansirati iz Budžeta Općine Kakanj za 2019. godinu, mogu se podnijeti do 26.04.2019. godine  na email. djenan.rahman@kakanj.gov.ba  ili putem protokola Općine Kakanj svakim radnim danom od 7,00 do 15,30 sati u zatvorenoj koverti  sa naznakom „Služba za privredu,urbanizam i zaštitu okoline Općine Kakanj – Prijedlog kandidata za ocjenu projekata udruženja poljoprivrednih proizvođača “.

Prijedlozi  dostavljeni poslije navedenog roka neće biti razmatrani.

Podijelite

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin