Javni poziv za dostavljanje prijava  za dodjelu  sredstava za sport iz Budžeta Općine Kakanj za 2019. godinu

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

Na osnovu  člana 38.  Statuta Općine Kakanj ( “Službene novine Općine Kakanj“ br.4/08 ), Općinski  načelnik   u p u ć u j e:

JAVNI POZIV

za dostavljanje prijava  za dodjelu  sredstava za sport iz Budžeta Općine Kakanj za 2019. godinu

 I

Raspisuje se Javni poziv za  dostavljanje prijava  za dodjelu sredstava za sport iz Budžeta Općine Kakanj za 2019. godinu sa pozicije „Transfer za sport“. Raspodjela sredstava za sufinansiranje aktivnosti u oblasti sporta vršit će se sa pozicije „Transfer za sport“ prema Programu rasporeda sredstava za sport 2019. godinu koje će donijeti Općinsko vijeće nakon usvajanja Budžeta Općine Kakanj za 2019. godinu i Odluke o izvršenju Budžeta Općine Kakanj za 2019. godinu.

II

Nosioci sportskih aktivnosti na području općine Kakanj mogu podnijeti prijavu ukoliko imaju sjedište na području općine Kakanj i ukoliko su registrovani u skladu sa zakonom.

Nosioci sportskih aktivnosti su:

 • sportski klubovi
 • sportska društva
 • sportski savezi
 • sportski klubovi i udruženja invalidnih lica

 III

Prijavu za dodjelu sredstava iz Budžeta Općine Kakanj mogu podnijeti nosioci sportskih aktivnosti iz člana II ovog poziva čije se aktivnosti odnosno programi odnose na:

 1. Učešće na prvenstvenim takmičenjima po propozicijama i sistemima koje utvrđuju i sprovode odgovarajući sportski savezi na području kantona (kantonalna takmičenja), na prostoru Federacije BiH (federalna takmičenja) ili na prostoru BiH (državna takmičenja) kao i na području više država (regionalna odnosno međunarodna takmičenja),
 2. sportske akcije i sportske igre koje okupljaju veliki broj građana (posebno djece i omladine) s ciljem pravilnog razvoja i unapređivanja zdravlja; (rekreativni sport, sport za sve)
 3.  sportske aktivnosti i takmičenja za lica sa invaliditetom
 4. takmičenja učenika osnovnih i srednjih škola
 5. sportske priredbe i manifestacije od općinskog, kantonalnog, federalnog ili državnog značaja koje se održavaju na području općine

Pored navedenog dio sredstava za sufinansiranje i ostvarivanje javnog interesa u oblasti sporta koristiće se i za rad Sportskog saveza općine.

IV

Svi podnosioci prijava za dodjelu sredstava u vezi aktivnosti iz člana III dužni  su dostaviti slijedeće:

 1. Popunjen aplikacijski obrazac, ovjeren od strane  granskog sportskog saveza  koji se može preuzeti na službenoj  web stranici Općine Kakanj;
 2. Izvod iz registra udruženja, original ili ovjerena kopija ( ne stariji od tri mjeseca );
 3. Program  rada za 2019. godinu, finansijski plan predloženog  programa, sportskog takmičenja ili  manifestacije;
 4. Izvještaj o postignutim takmičarskim rezultatima u prethodnoj 2018. godini;
 5. Finansijski izvještaj o utrošku sredstava iz prethodne godine (ukoliko su bili korisnici budžetskih sredstava) za sredstva za koja nije dostavljen izvještaj u toku godine. Izvještaj se dostavlja na obrascu koji se može preuzeti na web stranici Općine Kakanj;
 6. Spisak aktivnih /registrovanih takmičara kluba / udruženja sa dokazom o registraciji istih za tekuću sezonu, ovjeren od strane granskog sportskog saveza;
 7. Godišnji obračun ovjeren od Agencije za finansijsko poslovanje ( dostaviti naknadno, najkasnije do 29.marta 2019. godine).
 1. Potvrdu poslovne banke o vlasništvu i broju transakcijskog računa i da isti nije blokiran (potvrda ne smije biti starija od mjesec dana)

Dostavljene aplikacije razmatrat će Komisija za raspodjelu sredstava za sport koju imenuje Općinski načelnik i ista će sačiniti prijedlog Programa rasporeda sredstava za sport za 2019. godinu.

Aplikacije sportskih organizacija i drugih korisnika budžetskih sredstava kojima su dodijeljena sredstva u prethodnoj godini, a koje nisu podnijele validan finansijski izvještaj o namjenskom utrošku dodijeljenih sredstava  neće se uzeti u razmatranje.

Prijave na Javni poziv sa potrebnom dokumentacijom dostavljaju se putem protokola Općine  Službi za društvene djelatnosti, boračka pitanja, raseljena lica, izbjeglice i povratnike.

Javni poziv ostaje otvoren  do 7.1.2019. godine.

Obrasce preuzmite klikom na naslove:

Obrazac za finansijski izvještaj

Prijavni obrazac za sportske klubove

Prijavni obrazac za sportske saveze

 

Podijelite

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin