Javni poziv za finansiranje projekata udruženja poljoprivrednih proizvođača  iz Budžeta Općine Kakanj  za 2019. godinu

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

Na osnovu člana 38. Statuta Općine Kakanj („Službene novine Općine Kakanj“, broj:4/08), člana 3. Odluke o načinu odabira projekata nevladinih/neprofitnih organizacija po LOD metodologiji broj: 01/1-20-196/18 od 31.05.2018. godine, Općinski načelnik objavljuje

     JAVNI POZIV

za finansiranje projekata udruženja poljoprivrednih proizvođača  iz Budžeta Općine Kakanj  za 2019. godinu

Općina Kakanj poziva udruženja poljoprivrednih proizvođača koja su osnovana i registrovana na području BiH da mogu podnijeti zahtjev sa projektnim prijedlogom a koji je u skladu sa razvojnim ciljem općine Kakanj  u oblasti unapređenja i razvoja poljoprivrede:

 • poboljšanje higijenskih uslova  u  proizvodnji i čuvanju svježeg kravljeg  mlijeka,
 • poboljšanje uslova u proizvodnji voća, povrća (na otvorenom i u zatvorenom prostoru) i ljekobilja,
 • poboljšanje uslova u pčelarstvu (proizvodnja i pakovanje pčelinjih proizvoda ili izrada registra pčelara i pčelinjih zajednica),
 • prerada i pakovanje proizvoda u oblasti voćarstva, povrtlarstva i ljekovitog bilja,
 • poboljšanje i unapređenje proizvodnje stočne kabaste hrane,
 • poboljšanje i unapređenje uslova u stočarstvu sa akcentom na očuvanju autohtonih pasmina.
 1. Pravo učešća

Pravo učešća u javnom pozivu  imaju udruženja poljoprivrednih proizvođača koja ispunjavaju sljedeće opće uslove:

 • da su osnovana i registrovana u BiH,
 • da su vođena od strane državljana BiH,
 • da svoje aktivnosti realizuju na području općine Kakanj,
 • da su projekti namijenjeni građanima općine Kakanj,
 • da se projekti odnose na oblast koju je Općina Kakanj odredila kao prioritetnu,
 • da ne obavljaju aktivnosti u ime političkih partija.

Sva zainteresovana udruženja poljoprivrednih proizvođača detaljne informacije o uslovima za aplikaciju i kriterijima za finansiranje mogu pronaći u smjernicama za podnosioce prijedloga projekata u okviru javnog poziva.

 1. Visina sredstava

Sredstva za odobrene projekte  će iznositi od 2.000,00 KM do 5.000,00 KM.

Aplikant može tražiti ukupan iznos vrijednosti projekta ili dio nedostajućih sredstava, što je dužan naznačiti u zahtjevu. Sredstvima koja se dodjeljuju u okviru ovog poziva mogu se finansirati administrativni troškovi  u maksimalnom iznosu od 20 % od ukupnih troškova  projekta.

Općina Kakanj zadržava pravo da ne dodijeli sva raspoloživa finansijska sredstva u slučaju da projektni prijedlozi ne zadovoljavaju zadane kriterije.

 1. Period realizacije projekta

Projekti trebaju biti realizovani tokom 2019. godine, s tim što ne mogu trajati kraće od dva mjeseca.

Projekte će ocjenjivati evaluaciona komisija koju formira Općinski načelnik. Komisija će brojati pet članova od kojih je  jedan član  predstavnik organizacije civilnog društa koji će biti izabran Javnim pozivom. Istim Javnim pozivom će biti izabran i zamjenski član komisije iz reda organizacije civilnog društva.

4. Aplikanti projektni prijedlog dostavljaju putem protokola Općine isključivo putem prijavnog obrasca.

Prijava treba sadržavati:

 1. obrazac sa spiskom dokumentacije za provjeru,
 2. pregled budžeta,
 3. logički okvir rada,
 4. plan aktivnosti i promocije,
 5. plan potrošnje,
 6. administrativni podaci o aplikantu,
 7. finansijska identifikaciona forma,
 8. izjava o ispunjavanju općih uslova za učešće u javnom pozivu,
 9. narativni budžet,
 10. prijedlog projekta.

5. Udruženja koja se prijavljuju na Javni poziv dužna su dostaviti dodatnu dokumentaciju:

a) rješenje o registraciji za aplikanta i partnera ako postoji (original ili ovjerena kopija rješenja),

b) identifikacijski broj,

c) ovjerenu fotokopiju lične karte ovlaštene osobe,

d) opisni izvještaj o realiziranim projektima za prethodnu godinu za ranije osnovane organizacije, odnosno program rada za tekuću ili narednu godinu za novoosnovane organizacije,

e) uvjerenje o izmirenim poreskim obavezama (original ili ovjerena kopija poreske uprave),

f) uvjerenje o izmirenim doprinosima za zaposlene, ako ima zaposlenih u organizaciji (ako nema zaposlenih priložiti izjavu da nema zaposlenih),

g) završni godišnji finansijski izvještaj za prethodnu godinu (bilans stanja i bilans uspjeha), osim ako je udruženje registrovano u godini objavljivanja Javnog poziva,

h) podaci o osobama koje realizuju projekat (kraći CV sa dokazima),

i) drugi dokumenti koji mogu biti relevantni.

6. Projekti koji se neće finansirati:

a) projekti udruženja koja nisu izvršila svoje obaveze po ranije odobrenim projektima finansiranim iz budžeta Općine,

b) projekti koji se isključivo odnose  na  jednokratne  manifestacije,  osim  u  slučajevima kada  su dio  trajnijeg i sveobuhvatnijeg projekta,

c) projekti koji se odnose  na povremene konferencije, osim ako su neophodne za uspješnu    implementaciju projekta,

d) projekti koji se odnose  na finansiranje redovnih  aktivnosti  podnosioca projektnog   prijedloga  ili njihovih partnera,

e) projekti koji se baziraju na investicionim ulaganjima, adaptaciji ili izgradnji kapitalnih objekata, ili na kupovinu opreme osim ako je neophodna za uspješnu implementaciju projekta,

f) projekti kojima je predviđen dio administrativnih troškova (ljudski resursi, putovanja/prevoz, kancelarijski troškovi) veći od 20 % od  ukupnih  troškova projekta,

g) projekti koji predstavljaju individualna sponzorstva/stipendije za školovanje ili za učestvovanje u radionicama, seminarima, konferencijama, kongresima, trening kursevima,

h) projekti koji su usmjereni prema vjerskim ciljevima i aktivnostima,

i) projekti koji su usmjereni prema političkim aktivnostima,

j) projekti koji su namijenjeni za isključivu dobit pojedinca,

k) projekti koji se zasnivaju na dodjeljivanju sredstava trećoj strani.

Projektni prijedlozi s nepotpunom dokumentacijom i dostavljeni izvan predviđenog roka neće biti razmatrani ni finansirani.

7. Preuzimanje dokumentacije:

Dokumentacija za prijavu na Javni poziv se može preuzeti lično u Općini Kakanj, Služba za privredu, urbanizam i zaštitu okoline, zgrada Općine I sprat, slanjem zahtjeva na e-mail:djenan.rahman@  kakanj.com.ba ili klikom ovdje

8. Predaja aplikacija:

Elektronski ispunjena aplikacija (sa kompletnom zahtijevanom dokumentacijom) se mora dostaviti u dva (2) primjerka u štampanoj formi u zatvorenoj koverti na protokol Općine Kakanj u vremenu od 7,00 do 15,30 sati ili poštom  na adresu Općina Kakanj, Ulica  branilaca br.1, 72240 Kakanj.

Rok za prijavu aplikacija je 03.05.2019. godine do 15,30 sati.

Aplikacije dostavljene nakon navedenog roka bit će razmatrane jedino u slučaju da poštanski žig ukazuje na datum slanja prije zvaničnog isteka roka.

Vanjska strana koverte mora da sadrži naziv poziva za predaju prijedloga projekata, puno ime i adresu aplikanta, puni naziv projekta sa naznakom “Ne otvarati prije zvaničnog otvaranja”.

O primljenoj pošiljci u Općini će se voditi uredna evidencija i izdavati potvrde o prijemu.

Svi podnosioci koji su predali prijedloge projekata pismeno će biti obaviješteni o odluci u vezi sa njihovim prijedlogom projekta u roku od 30 dana  od dana zatvaranja javnog poziva.

Smjernice pogledajte klikom ovdje

Podijelite

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin