Javni poziv za podnošenje zahtjeva za odobravanje i dodjelu podsticajnih sredstava za jesenju obradu poljoprivrednog zemljišta u 2019. godini, rok za prijave 29. novembar

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

Na osnovu Programa utroška sredstava iz Budžeta Općine Kakanj za podsticaje u poljoprivredi za 2019. godinu, broj: 01/1-27-59/19 od 28.02.2019. godine, usvojenog od strane Općinskog vijeća, Općinski načelnik objavljuje

JAVNI POZIV

za podnošenje zahtjeva za odobravanje i dodjelu podsticajnih sredstava za jesenju obradu poljoprivrednog zemljišta u 2019. godini

Pozivamo poljoprivredne proizvođače sa područja općine Kakanj, da mogu podnijeti zahtjev za ostvarivanje općinskog novčanog podsticaja za jesenju obradu poljoprivrednog zemljišta u 2019. godini.

Pravo na podsticaj imaju poljoprivredni proizvođači upisani u Registar poljoprivrednih gazdinstava  i registar klijenata  kao nosioci gazdinstva i koji u tekućoj godini u jesen obave osnovnu i dopunsku obradu zemljišta i zasnuju ratarsku proizvodnju na vlastitom imanju ili na zemljištu u zakupu,  na površini od 2 -20 dunuma. Podsticaj mogu ostvariti oni koji zasnuju proizvodnju na površini minimalno 2 dunuma po  kulturi.

 Podsticaj  iznosi:

  • 60,00 KM/dunumu za korisnike koji su registrovali poljoprivredu kao osnovnu djelatnost (samostalni poljoprivrednici),
  • 40,00 KM/dunumu za korisnike koji nisu registrovali poljoprivrednu djelatnost.

Potrebna dokumentacija za ostvarivanje podsticaja:

  • zahtjev za ostvarivanje prava na podsticaje za biljnu proizvodnju,
  • kopija potvrde o upisu u Registar poljoprivrednih gazdinstava od općinske službe prema mjestu prebivališta (fizička lica) izdate u 2019. godini,
  • vlasništvo nad parcelom (kopija ZK izvadka ili Posjedovnog lista), ugovor o zakupu zemljišta ili ovjerena izjava o korištenju zemljišta bez naknade sa kopijom ZK izvadka ili kopijom Posjedovnog lista,
  • Rješenje o obavljanju poljoprivredne djelatnosti (samostalni poljoprivredni proizvođači),
  • kopija kartice broja bankovnog računa.

Rok za podnošenje zahtjeva je 29.11.2019. godine

Zainteresirani mogu preuzeti Zahtjev na protokolu Općine Kakanj, te uz neophodnu dokumentaciju  isti predati na mjestu preuzimanja, do gore navedenog roka.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti u Općini Kakanj, I sprat  ili na broj telefona: 032/771-828,  svakim radnim danom od 07:00 do 15:30 sati.

Podijelite

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin