Javni poziv za podnošenje zahtjeva za odobravanje i dodjelu podsticajnih sredstava za registraciju poljoprivrede kao osnovne djelatnosti

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

Na osnovu Programa utroška sredstava iz Budžeta Općine Kakanj za podsticaje u poljoprivredi za 2021. godinu, broj: 01/1-5-98/21 od 31.03.2021. godine, usvojenog od strane Predsjedništva Vijeća, Općinski načelnik objavljuje

JAVNI POZIV

za podnošenje zahtjeva za odobravanje i dodjelu podsticajnih sredstava za registraciju poljoprivrede kao osnovne djelatnosti

Pozivaju se poljoprivredni proizvođači sa područja općine Kakanj koji se nalaze na evidenciji Biroa za zapošljavanje ili su već registrovali poljoprivredu kao osnovnu djelatnost u 2021. godini,  da podnesu zahtjev za odobravanje i dodjelu podsticajnih sredstava za registraciju poljoprivrede kao osnovne djelatnosti.

Pravo na podsticaj imaju nezaposlene osobe sa područja općine Kakanj:

 • koje se nalaze na evidenciji  Biroa za zapošljavanje,
 • da su mlade osobe starosti do 35 godina,
 • da imaju zasnovanu poljoprivrednu proizvodnju,
 • da su upisani  u Registar poljoprivrednih gazdinstava i Registar klijenata kao nosioci,
 • da registruju poljoprivredu kao osnovnu djelatnost ili su već registrovali u  2021.godini i da istu održavaju najmanje 3 godine.

Podsticajna sredstva namijenjena su za refundaciju troškova obaveznih doprinosa  (PIO, zdravstveno osiguranje i osiguranje od nezaposlenosti za registrovanu djelatnost)  u prvoj i drugoj godini sa 100%,  u trećoj godini Općina Kakanj refundira 50%,  a krajnji korisnik sa                  50 %.

Mladim osobama starosti do 35 godina  koje registruju poljoprivredu kao osnovnu djelatnost u 2021. godini, osim sredstava za refundaciju troškova obaveznih doprinosa  (PIO, zdravstveno osiguranje i osiguranje od nezaposlenosti za registrovanu djelatnost), dodjeljuju  se i dodatna sredstva u iznosu do 3.000,00 KM za nabavku polj.mehanizacije, opreme ili alata za proizvodnju za koju su registrovali djelatnost (vidljivo iz Obavještenja o razvrstavanju poslovnog subjekta – fizičkog lica prema klasifikaciji djelatnosti).

Općina Kakanj će sačiniti i potpisati Ugovor sa odabranim korisnicima podsticaja u kojem će biti definisane obaveze. Obaveza korisnika podsticaja je da dostavlja mjesečne obrasce 2002 iz kojih su vidljive uplate obaveznih doprinosa, nakon čega će Općina Kakanj iste uplaćivati na žiro račun korisnika podsticaja.  Dodatna sredstva u iznosu od 3.000,00 KM za nabavku polj.mehanizacije, opreme ili alata namijenjena za registrovanu djelatnost će se uplaćivati na osnovu predračuna i računa na žiro račun korisnika.

Zainteresovani prijavom na Javni poziv obavezno dostavljaju slijedeću dokumentaciju (original ili ovjerene kopije):

 1. Zahtjev  koji se može preuzeti na prijemnoj kancelariji Općine Kakanj,
 2. Potvrdu o upisu u Registar poljoprivrednih gazdinstava i Registar klijenata od općinske službe prema mjestu prebivališta (fizička lica) izdatu u 2021.godini,
 3. Potvrda sa Biroa za zapošljavanje ili Rješenje o registraciji djelatnosti – poljoprivreda (osnovna djelatnost) izdato u 2021. godini od  nadležne službe Općine Kakanj,
 4. Obavještenje o razvrstavanju djelatnosti prema Klasifikaciji djelatnosti (izdato od strane Federalnog zavoda za statistiku – Kantonalni ured Zenica),
 5. Uvjerenje da lice nema obaveza po osnovu poreza (Općina će pribaviti po službenoj dužnosti),
 6. Ovjerenu izjavu da će nakon potpisivanja ugovora registrovanu djelatnost održavati u trajanju od najmanje 36 mjeseci,
 7. Potvrda iz banke o otvorenom žiro-računu podnosioca zahtjeva.

Javni poziv za podnošenje zahtjeva ostaje otvoren do utroška raspoloživih sredstava, a najduže do 26.11.2021. godine

Zainteresirani mogu preuzeti zahtjev na protokolu Općine Kakanj, te uz neophodnu dokumentaciju  isti predati na mjestu preuzimanja.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti u Općini Kakanj, I sprat, Služba za privredu, urbanizam i zaštitu okoline, Odsjek za lokalni ekonomski razvoj ili na broj telefona: 032/771-828,  svakim radnim danom od 07:00 do 15:30.

Podijelite

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin