JAVNI POZIV za podnošenje zahtjeva za odobravanje i dodjelu podsticajnih sredstava za registraciju poljoprivrede kao osnovne djelatnosti

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

Pozivaju se poljoprivredni proizvođači sa područja općine Kakanj koji se nalaze na evidenciji Biroa za zapošljavanje ili su već registrovali poljoprivredu kao osnovnu djelatnost u 2019. godini, da mogu podnijeti zahtjev za odobravanje i dodjelu podsticajnih sredstava za registarciju poljoprivrede kao osnove djelatnosti.

Općina Kakanj će sačiniti i potpisati Ugovor sa odabranim korisnicima podsticaja u kojem će biti definisane obaveze. Obaveza korisnika podsticaja je da dostavlja mjesečne obrasce 2002 iz kojih su vidljive uplate doprinosa, nakon čega će Općina Kakanj iste uplaćivati na žiro račun korisnika podsticaja.

Javni poziv za podnošenje zahtjeva ostaje otvoren do utroška raspoloživih sredstava, a najduže do 29.11.2019.godine

Zainteresovani mogu preuzeti zahtjev na protokolu Općine Kakanj, te uz neophodnu dokumentaciju isti predati na mjestu preuzimanja do gore navedenog roka.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti u Općini Kaknj, I sprat, Služba za privredu, urbanizam i zaštitu okoline, Odsijek za lokalni ekonomski razvoj ili na broj telefona : 032/771-828, svakim radnim danom od 07:00 – 15:30.

Podijelite

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin