Javni poziv za prikupljanje zahtjeva za raspored taksi vozila na slobodna taksi stajališta na području općine Kakanj

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

Na osnovu člana 12. Pravilnika o načinu korištenja, redu i radu na taksistajalištima, rasporedu taksi vozila na taksi stajalištima i kriterijima za raspored taksi vozila na taksi stajalištima na području općine Kakanj – Prečišćeni tekst („Službene novine Općine Kakanj“, broj: 3/19) i Odluke o organizaciji i načinu obavljanja taksi prijevoza putnika na području Zeničko-dobojskog kantona – Novi prečišćeni tekst („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj: 10/16) Općinski načelnik, raspisuje:

JAVNI  POZIV

za prikupljanje zahtjeva za raspored taksi vozila na slobodna taksi stajališta na području općine Kakanj

I

Objavljuje se Javni poziv za raspoređivanje taksivozila na slobodna taksistajališta na području općine Kakanj.

II

Shodno Zaključku broj: 04/1–980/21 od 27.08.2021. godine o broju i razmještaju taksistajališta, broju stajališnih mjesta, kategoriji stajališta i ukupnom broju taksivozila na području općine Kakanj te ukazanoj potrebi za popunu stajališnih mjesta, utvrđena su 4 (četiri) stajališna mjesta na taksistajalištima na području općine Kakanj.

III

Slobodna stajališna mjesta na taksistajalištima na području općine Kakanj:

Rb Naziv taksistajališta Broj slobodnih stajališnih mjesta za raspored taksivozila Kategorija stajališta
1. Haljinići 2 VI
2. O.Š. „Mula Mustafa Bašeskija“ 2 V

IV

(1)Podnosilac zahtjeva za raspored taksivozila na taksistajalištima mora ispunjavati sljedeće uslove:

 1. Da posjeduje profesionalnu osposobljenost koja podrazumijeva: – da je registrovan za obavljanje djelatnosti taksi prijevoza i da mu je to osnovna djelatnost, – da podnosilac zahtjeva – pravno lice zapošljava vozače koji imaju položen poseban ispit za taksi vozača na području Zeničko-dobojskog kantona (broj vozača mora biti veći ili jednak broju vozila za koja se, u zahtjevu, traži raspored na taksi stajališta), – da podnosilac zahtjeva – fizičko lice koje je nosilac odobrenja za obavljanje djelatnosti taksi prijevoza, a koje u zahtjevu traži raspored za dva vozila, zapošljava još minimalno jednog vozača koji ima položen poseban ispit za taksi vozača na području Zeničko-dobojskog kantona.
 2. Da ima sjedište/prebivalište na području općine Kakanj najmanje 6 mjeseci do dana podnošenja zahtjeva.
 3. Da uredno izmiruje obaveze u pogledu plaćanja javnih prihoda.
 4. Da nema izrečenu pravomoćnu odluku kojom je određena zaštitna mjera zabrane obavljanja djelatnosti  javnog prijevoza dok ta mjera traje. (2) Uz popunjen obrazac zahtjeva dokumentacija kojom podnosilac zahtjeva za raspored  taksivozila na taksi stajalištima dokazuje da ispunjava uslove iz Javnog poziva je:

1. Pravna lica

 • Aktuelni izvod iz sudskog registra i obavještenje Federalnog zavoda za statistiku o razvrstavanju djelatnosti,
 • Prijava penzijsko-invalidskog osiguranja i uvjerenje o položenom posebnom ispitu za taksi vozača za uposlene vozače,
 • Uvjerenje nadležnog poreznog organa da uredno izmiruje obaveze u pogledu plaćanja javnih prihoda ili zaključen sporazum o plaćanju duga u ratama,
 • Uvjerenje nadležnog suda da u posljednoj godini dana od dana podnošenja zahtjeva za raspored nije više od jednom kažnjen za prekršaj iz Zakona o cestovnom prijevozu Federacije Bosne i Hercegovine (,,Službene novine FBiH“, broj 28/06 i 2/10) na osnovu kojeg je sud pravosnažnim rješenjem izrekao zaštitnu mjeru zabrane obavljanja djelatnosti javnog prijevoza.

2. Fizička lica

 • Važeće rješenje/odobrenje za obavljanje taksiprijevoza,
 • Potvrda nadležnog organa o prebivalištu na području općine Kakanj,
 • Uvjerenje nadležnog poreznog organa da uredno izmiruje obaveze u pogledu plaćanja javnih prihoda ili zaključen sporazum o plaćanju duga u ratama,
 • Uvjerenje nadležnog suda da u posljednoj godini dana od dana podnošenja zahtjeva za raspored nije više od jednom kažnjen za prekršaj iz Zakona o cestovnom prijevozu Federacije Bosne i Hercegovine (,,Službene novine FBiH“, broj 28/06 i 2/10) na osnovu kojeg je sud pravosnažnim rješenjem izrekao zaštitnu mjeru zabrane obavljanja djelatnosti javnog prijevoza. (3) Izuzetno, pored navedene dokumentacije, fizičko lice koje podnosi zahtjev za raspored dva vozila na taksistajalištima dužno je za uposlenog vozača dostaviti prijavu penzijsko-invalidskog osiguranja i uvjerenje o položenom ispitu za taksivozača.

V

Iznos naknade za upotrebu i korištenje taksistajališta iznosi 63,18 KM na godišnjem nivou.

VI

Javni poziv za prikupljanje zahtjeva ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja Javnog poziva u Dnevnom listu, a bit će objavljen i na web stranici Općine Kakanj, Službenim novinama Općine Kakanj i na oglasnoj ploči Općine Kakanj.

VII

 • Zahtjev za raspored taksivozila na taksistajališta na području općine Kakanj sa upustvom za popunjavanje, može se preuzeti na prijemnoj kancelariji ili na web stranici Općine Kakanj www.kakanj.gov.ba.
 • Zahtjev i sve tražene dokumente dostaviti u zatvorenoj koverti lično na Protokol Općine Kakanj ili poštom na adresu:

OPĆINA KAKANJ

Služba za privredu, urbanizam i zaštitu okoline

Komisija za provođenje postupka po Javnom pozivu za prikupljanje zahtjeva za raspored taksivozila na slobodna taksistajališta na području općine Kakanj

Ulica branilaca broj 1

72240 Kakanj

sa naznakom: „OTVARA KOMISIJA“

(3) Nakon provedenog postupka Komisija utvrđuje Preliminarnu rang listu rasporeda taksivozila za svako taksistajalište iz Javnog poziva i istu objavljuje na web stranici i oglasnoj ploči Općine Kakanj.

(4) Na objavljenu Preliminarnu rang listu podnosioci zahtjeva mogu podnijeti žalbu Općinskom načelniku u roku od 8 dana od dana objavljivanja iste.

(5) Neblagovremene, kao i nepotpune zahtjeve Komisija neće razmatrati nego će ih svojim rješenjem odbaciti.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti u Službi za privredu, urbanizam i zaštitu okoline Općine Kakanj, Odsjek za lokalni ekonomski razvoj, I sprat, zgrada Općine Kakanj svakim radnim danom od 7:00 do 15:30 sati.

Podijelite

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin