Javni poziv za refundaciju troškova roditeljima čija djeca borave u privatnim predškolskim ustanovama na području općine Kakanj za školsku 2019/2020. godinu

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

U skladu sa članom 53. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Budžeta Općine Kakanj za 2020. godinu („Službene novine Općine Kakanj„ broj: 4/20) i članom 4. Kriterija za refundaciju troškova roditeljima čija djeca borave u privatnim predškolskim ustanovama na području općine Kakanj za školsku 2019/2020. godinu, objavljuje se

                                              JAVNI POZIV

za refundaciju troškova roditeljima čija djeca borave u privatnim predškolskim ustanovama na području općine Kakanj za školsku 2019/2020. godinu

U skladu sa planiranim sredstvima u Budžetu Općine Kakanj za 2020. godinu na poziciji – Refundacija troškova roditeljima čija djeca borave u privatnim predškolskim ustanovama, Služba za društvene djelatnosti, boračka pitanja, raseljena lica, izbjeglice i povratnike objavljuje Javni poziv za dodjelu sredstava za refundaciju troškova roditeljima čija djeca borave u privatnim predškolskim ustanovama na području općine Kakanj za školsku 2019/2020. godinu.

Pravo na dodjelu sredstava imaju roditelji:

  • čija djeca borave u privatnim predškolskim ustanovama na području općine Kakanj,
  • koji su državljani Bosne i Hercegovine,
  • koji imaju prebivalište na području općine Kakanj.

Iznos sredstava utvrđuje se Budžetom Općine Kakanj na godišnjem nivou. Broj korisnika i iznos sredstava za refundaciju utvrđuje se za svaku godinu na osnovu broja djece upisane u privatne predškolske ustanove na području općine Kakanj. Ukoliko se nakon provedenog javnog poziva, otvori nova privatna predškolska ustanova, preostali dio sredstava dijeli se na ukupan broj djece koja borave u predškolskim ustanovama. Visina mjesečne refundacije roditeljima čija djeca borave u privatnim ustanovama na području općine Kakanj ista je za svako dijete bez obzira na prihodovni cenzus.

Refundacija troškova roditeljima čija djeca borave u privatnim predškolskim ustanovama na području općine Kakanj za školsku 2019/2020. godinu vršit će se dok na poziciji „Refundacija troškova roditeljima čija djeca borave u privatnim predškolskim ustanovama“ ima sredstava.

Prijava se podnosi na prijavnom obrascu Općine Kakanj.

Uz prijavni obrazac potrebno je priložiti sljedeću dokumentaciju:

  • prijavu prebivališta roditelja
  • potvrdu da dijete boravi u privatnoj predškolskoj ustanovi od upisa u školsku godinu (septembar) do momenta prijave na konkurs
  • dokaz o izvršenoj mjesečnoj uplati

Dostavljena dokumentacija mora biti original ili ovjerena kopija.

Krajnji rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objavljivanja Javnog poziva na oglasnoj ploči i web stranici Općine Kakanj, odnosno do 20.5. 2020. godine.

Prijava sa traženom dokumentacijom se podnosi u zatvorenoj koverti lično na protokol Općine ili poštom na adresu: Općina Kakanj, Ulica branilaca 1, sa naznakom

Prijava na Javni poziv

Za dodjelu srestava za refundaciju troškova roditeljima čija djeca borave u privatnim predškolskim ustanovama na području općine Kakanj za školsku 2019/2020. godinu.

(Ne otvaraj)

Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti uzete u razmatranje.

Dostavljena dokumentacija se ne vraća.

Podijelite

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin