JP “Grijanje”: Javni oglas za prijem radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme uz uslov probnog rada

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

Na osnovu odredbi člana 4. Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru Zeničko-dobojskog kantona („ Službene novine ZDK“ broj: 8/19), člana 5. Pravilnika o radu JP „Grijanje“ d.o.o. Kakanj i Odluke direktora Javnog preduzeća „Grijanje“ d.o.o. Kakanj o raspisivanju konkursa za prijem radnika u radni odnos (broj: 347/2020 od 24.02.2020. godine), Javno preduzeće „Grijanje“ d.o.o. Kakanj, objavljuje:

JAVNI OGLAS

Za prijem radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme uz uslov probnog rada

I

U radni odnos na neodređeno vrijeme uz uslov probnog rada, prima se radnik, na sljedeće radno mjesto:

VSS Referent opštih, pravnih i kadrovskih poslova – 1 (jedan) izvršilac, naneodređeno vrijeme, uz uslov probnog rada od 6 (šest) mjeseci, za navedeno radnomjesto predviđena je osnovna plaća u iznosu od 1.263,36 KM.           

KV Zavarivač III u Službi distribucije i održavanja – 2 (dva) izvršioca, na neodređeno vrijeme, uz uslov probnog rada od 3 (tri) mjeseca, za navedeno radno mjesto predviđena je osnovna plaća u iznosu od 809,34 KM.

NK Pomoćni radnik u Službi distribucije i održavanja – 1 (jedan) izvršilac, na neodređeno vrijeme, uz uslov probnog rada od 3 (tri) mjeseca, za navedeno radno mjesto predviđena je osnovna plaća u iznosu od 639,57 KM.

Prijem radnika u radni odnos vrši se na puno radno vrijeme.

II

Prijavljivanje na oglas vrši se pismenom prijavom na oglas  koja mora biti svojeručno potpisana od  strane kandidata.  

Kandidati koji se prijavljuju na oglas, treba da ispunjavaju opće i posebne uslove:

Opći uslovi:

da je stariji od 18 godina,

da je državljanin BiH,

da posjeduje zdravstvenu sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta za koje se prijavljuje.

Posebni uslovi:

radno mjesto Referent opštih, pravnih i kadrovskih poslova:

VSS završen Pravni fakultet, VII stepen stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog (240 ECTS bodova), drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja, diplomirani pravnik (Pravni fakultet),

poznavanje rada na računaru, (minimalno MSWord, Excell…),

najmanje  1 (jedna) godina radnog iskustva u struci na istim ili sličnim poslovima.

Kratak opis poslova: prati propise i tumači iste, stara se o potpunoj primjeni normativnih akata preduzeća, učestvuje u izradi nacrta normativnih akata, učestvuje u radu organa upravljanja i drugih organa preduzeća i po potrebi priprema i organizira sjednice društva, vodi zapisnike, izrađuje izvode iz zapisnika, odluke, zaključke, mišljenja, preporuke, rješenja i drugo u odsutnosti Rukovodioca službe, stara se o zakonitosti obavljanja opštih, pravnih i administrativnih poslova, izrađuje Ugovore o radu i rješenja za godišnje odmore za radnike, te druge akte o pravima i obavezama radnika, brine se o prijavama i odjavama radnika u PIO fond – obrasci JS3100 i drugih, vodi matičnu knjigu radnika, obavlja poslove vezan za prijem radnika u rad, priprema tekstove javnih konkursa i oglasa, organizira izrade sporazuma o plaćanju duga na odgođeni rok i prati njihovo izvršenje i kreira mjesečni izvještaj o istim, učestvuje u postupku podnošenja tužbi protiv dužnika preduzeća, učestvuje u donošenju redovnih i vanrednih pravnih lijekova, zastupa preduzeće pred sudovima i organima uprave, pribavlja po potrebi uvjerenja nadležnih institucija (sud, porezna uprava i drugi), vodi knjigu udjela preduzeća, obavlja i druge poslove iz domena struke i po nalogu predpostavljenog.

radno mjesto KV Zavarivač III u Službi distribucije i održavanja

SSS, Srednja stručna sprema, III/IV stepen, KV, Mašinska (zvanje Zavarivač)

najmanje 6 (šest) mjeseci radnog iskustva

Kratak opis poslova: Učestvuje u izvođenju zavarivačkih radova prilikom sanacije puknuća u toku sezone grijanja, izvodi zavarivačke poslove prilikom montaže i demontaže na vrelovodu, toplovodu i toplotnim podstanicama, utvrđuje uzroke kvara i otklanja kvarove na instalacijama i postrojenjima sistema daljinskog grijanja, izvodi zavarivačke radove na unutrašnjim instalacijama grijanja, vrši obilazak toplotnih podstanica, vrelovoda i toplovoda u sezoni grijanja, vodi evidenciju parametara u toplotnim podstanicama i odgovoran je za tačnost upisanih podataka, prilikom obilaska toplotnih podstanica vrši dopunu toplovodnog sistema i o tome obavještava dispečera, odgovoran za pravilno rukovanje sredstvima rada i postrojenjima i obavlja druge poslove u okviru stručne spreme po nalogu predpostavljenog.

radno mjesto NK Pomoćni radnik u Službi distribucije i održavanja

OŠ, Osnovna škola, NK

najmanje 3 (tri) mjeseca radnog iskustva

Kratak opis poslova: Vrši iskop zemlje, obavlja poslove čišćenja podstanica, obavlja poslove istovara i utovara materijala i opreme, obavlja poslove ispomoći kod prevoza alata do radilišta, obavlja poslove ispomoći prilikom sanacije kvarova na cjevovodnoj mreži i opremi, obavlja i druge fizičke poslove po nalogu predpostavljenog.

Kao dokaz o ispunjavanju općih i posebnih uslova iz oglasa, kandidati su dužni dostaviti:

pismenu prijavu svojeručno potpisanu sa kraćom biografijom odnosno CV, sa obaveznom adresom stanovanja i brojem telefona,

rodni list,

uvjerenje o državljanstvu,

potvrdu o prebivalištu CIPS,

dokaz o zdravstvenoj sposobnosti izdatoj od nadležne zdravstvene ustanove (dostavlja kandidat koji bude izabran za prijem u radni odnos),

diplomu ili svjedočanstvo o završenom školovanju, kao dokaz o stečenom zvanju i stručnoj spremi,

uvjerenje/potvrdu o radnom iskustvu.

III

Uz  prijavu na oglas, kandidati su dužni dostaviti dokumente o ispunjavanju općih i posebnih uslova, orginal ili ovjerene fotokopije koje nisu starije od 6 mjeseci (osim rodnog lista) računajući do dana objave oglasa. Traženi dokumenti se predaju u originalu ili u ovjerenoj kopiji od strane nadležnog organa. Ukoliko se dokumentacija dostavi kao ovjerena kopija može se od kandidata zahtijevati uvid u originalne dokumente.

Kandidati uz prijavu i potrebna dokumenta, mogu dostaviti i druga dokumenta koja mogu uticati na izbor kandidata, kao što su npr.preporuka bivšeg poslodavca, dodatna obrazloženja ili stručne sposobnosti i drugo.

Kandidati koji uz prijavu dostave dokaz o pripadanju jednoj od niže navedenih kategorija, prilikom izbora imat će prednost u odnosu na istorangiranog kandidata, a to su:

porodica bez prihoda (dokaz: kućna lista sa potvrdama o nezaposlenosti izdatu od strane nadležnog zavoda za zapošljavanje, kopiju zdravstvene knjižice za članove koji nisu prijavljeni kod navedenog zavoda, potvrdu o redovnom školovanju.

porodica poginulih boraca odnosno porodice šehida i RVI (dokaz: uvjerenje izdato od nadležnog ministarstva).

demobilisani branilac, u smislu Zakona o pravima demobilisanih branilaca i članova njihovih porodica („Službene novine F BiH“, br. 54/19) (dokaz: uvjerenje izdato od nadležnog ministarstva i službe za zapošljavanje da se nalazi na listi nezaposlenih lica).

Sa kandidatima koji budu ispunjavali formalno-pravne uslove obavit će se pismena provjera znanja (samo za radno mjesto pod rednim brojem 1.) i intervju (usmena provjera znanja) u skladu sa Pravilnikom o radu JP „Grijanje“ d.o.o. Kakanj.

Kandidati  će o datumu, mjestu i vremenu pismene provjere znanja kao i održavanja intervjua, biti obavješteni pismeno (putem e-maila ili pošte ako kandidat nema e-mail adresu). Kandidati koji ne pristupe na pismenu provjeru znanja, kao i na intervju, smatra se da su odustali od prijave i njihova prijava se neće dalje razmatrati u oglasnoj proceduri. Kandidati sa kojima bude obavljen intervju bit će pismeno obavješteni o ishodu oglasa.

Postupak izbora radnika provodi Komisija za izbor kandidata u skladu sa Uredbom o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru Zeničko-dobojskog kantona i Pravilnikom o radu preduzeća. Komisija će sačiniti listu uspješnih kandidata prema ukupnom broju ostvarenih bodova a na osnovu bodovanja kako slijedi:

kandidati koji imaju do 10 godina radnog iskustva dobijaju 2 boda:

kandidati koji imaju od 10 do 20 godina radnog iskustva dobijaju 3 boda:

kandidati koji imaju preko 20 godina radnog iskustva dobijaju 4 boda:

članovi komisije će bodovati i pismeni test provjeru znanja (za radno mjesto pod rednim brojem 1.) koji se sastoji od 10 pitanja. Svaki tačan odgovor nosi 2 boda, dok se polovični odgovori neće uzimati u razmatranje ni bodovati. Kandidat je položio pismeni dio ispita ukoliko je osvojio najmanje 14 bodova od maksimalnih 20 bodova. Uspješni kandidati na pismenom ispitu, dakle kandidati koji su osvojili najmanje 14 i više bodova imaju pravo pristupanja usmenom ispitu/intervjuu, na kojem mogu osvojiti najviše 18 bodova.

članovi komisije na intervjuu vrednuju opći dojam kandidata (opće osobine, fleksibilnost, motiviranost i entuzijazam, predznanje o poslu, relevantno radno iskustvo, analitičke sposobnosti i sposobnost iznalaženja rješenja, vještinu komuniciranja, potencijal za usavršavanje, dodatna znanja   i sl.) koje je kandidat iskazao na usmenom razgovoru i to na način da kandidata boduju pojedinačno od 1 do 6 bodova.

Konačan izvještaj komisije će sadržavati jedinstvenu listu uspješnih kandidata koja će se dostaviti direktoru preduzeća.

IV

Kandidat koji bude izabran i primljen u radni odnos, podliježe obavezi provjere putem probnog rada.

U slučaju da primljeni kandidat ne zadovolji očekivanja poslodavca u toku trajanja probnog rada, prestat će mu radni odnos sa istekom trajanja probnog rada, bez obaveze određivanja otkaznog roka. U tom slučaju direktor preduzeća će donijeti odluku o izboru kandidata za prijem u radni odnos sa liste uspješnih kandidata. 

V

Oglas će biti objavljen u dnevnom listu ­­­­Oslobođenje, web stranici preduzeća JP „Grijanje“ d.o.o. Kakanj, web stranici osnivača – Općine Kakanj i web stranici Zavoda za zapošljavanje ZDK biro rada Kakanj.

                          Oglas ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja u dnevnom listu Oslobođenje.

Prijave sa potrebnom dokumentacijom i napomenom za koje radno mjesto se podnosi prijava, treba dostaviti lično u sjedište preduzeća ili preporučenom poštom na adresu sa naznakom:

Javno preduzeće „GRIJANJE“ Kakanj d.o.o. Kakanj

Ul. Alije Izetbegovića br.51

71 240 Kakanj

„PRIJAVA NA OGLAS

za radno mjesto____________________

NE OTVARATI“

Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave, te prijave koje su kandidati pismeno povukli kao i prijave uz koje su priložene neovjerene kopije dokumenata se neće uzeti u razmatranje.

Preduzeće nije obavezno vraćati dokumentaciju dostavljenu uz prijavu.

Podijelite

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin